Hjärtsäck: Den fibrösa och serösa säckliknande bildning som omger hjärtat de stora blodkärlens rötter.Glutaral: Ett korsbindningsreaktionsmedel för proteiner som används för desinfektion och sterilisering av värmekänslig utrustning och som reagens i laboratoriet, särskilt som fixativ.Perikardiell utgjutningPerikardektomiBioprotes: En protes, t ex hjärtklaff, bestående av biologiskt material, som för sin beständighet är beroende av mekanisk eller kemisk stabilisering snarare än vävnadsåterbildning.Hjärtsäcksinflammation, konstriktiv: Hjärtsäcksinflammation (perikardit) med förkalkning i perikardvätskan.Hjärtsäcksinflammation: Inflammation i perikardiet (hjärtsäcken).Hjärttamponad: Blodanhopning i hjärtsäcken.Fixermedel: Medel som används vid preparering av vävnadsprov m m för att bibehålla form och struktur hos provets alla beståndsdelar. Det finns ett stort antal sådana medel, även kalklösande och härdande. De måste snabbt döda och få den levande vävnaden att stelna.HjärttumörerPenisimplantationHjärtklaffprotes: En konstruktion som ersätter en hjärtklaff. Den kan vara gjord av biologiskt material (bioprotes) och/eller syntetiskt.Venae cavaeMediastinal cysta: Cystor i de olika delarna av mediastinum (bindvävsutrymmet mellan lungorna), där den övre delen innehåller luft- och matstrupe, den stora lymfgången och tymus, den nedre, mittersta delen innehåller hjärtsäcken, den främre, nedre innehåller lymfkörtlar, och den nedre, bakre innehåller lymfgången och matstrupen.SuturteknikerPneumoperikardiumVävnadsfixeringHjärtskador: Skador i allmänhet eller ospecificerade skador på hjärtat.PerikardiocentesHjärtkirurgiska tekniker: Kirurgiska ingrepp i hjärtat.Sklerala sjukdomarFascia lata: Den breda bindvävshinna som omger lårmusklerna.Aortaklaff: Klaffen mellan vänstra hjärtkammaren och uppåtgående aortan, vilken hindrar återflöde till hjärtkammaren.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Förkalkning: Patologisk avsättning av kalciumsalter i vävnader.Hjärtseptum: Det tunna membranet mellan hjärtats två förmak eller den tjockare skiljeväggen av muskelvävnad mellan hjärtats båda kammare.SternotomyLungsäck: Den tunna, serösa hinna som omger lungorna och täcker brösthålans insida. Hinnsäcken består av två skikt: den inre, viscerala hinnan som ligger intill lungparenkymet, och den yttre, parietala hinnan. Mellan de båda skikten finns pleurahålan, som innehåller en tunn vätskefilm.Pericardial Window TechniquesHjärtaneurysm: Utvidgning av en del av hjärtkammarens vägg, oftast den vänstra, eller, sällan, en säckformad utbuktning genom väggen (falskt hjärtbråck). Tillståndet följer vanligtvis på en hjärtinfarkt, men även andra orsaker, som t ex bakteriell endokardit eller fysisk skada, har beskrivits.Kammarvattendränage: Dräneringsanordningar, med envägsventiler, som opereras in i ögats senhinna i avsikt att upprätthålla ett normalt intraokulärt tryck vid glaukom.Subkutan vävnadFrystorkning: En metod för vävnadspreparering, där vävnadsprovet fryses och därefter dehydreras vid låg temperatur i vakuum. Metoden används även för torkning av läkemedel och livsmedel.Vävnadsvänliga material: Alla syntetiska eller naturliga ämnen, utom läkemedel, som kan förbättra, förstärka, ersätta eller användas för behandling av kroppens organ, vävnader eller funktioner.Heterofila antigener: Antigener som antingen stimulerar bildande av eller binder till heterofila antikroppar. De utgörs av korsreagerande antigener som förekommer i fylogenetiskt obesläktade arter.MyosarkomDödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.Ekokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Mitralklaff: Klaffen mellan hjärtats vänstra förmak och vänstra kammare.ReoperationTrikuspidalklaffPolyetylentereftalaterHjärtkammarfunktion: Hjärtkamrarnas hemodynamiska och elektrofysiologiska verksamhet.Abort, septisk: Infekterad abort, där det sker en spridning av mikroorganismer och deras produkter till moderns cirkulationssystem.Draghållfasthet: Den maximala dragkraften ett material tål att utsättas för innan det brister.Tänjbarhet: Mått på töjbarheten hos en kammare, som t ex en lunga (lungtänjbarhet) eller urinblåsan. Tänjbarheten anges som volymförändring per tryckenhetsförändring.Hjärtklaffprotesimplantation: Kirurgiskt ingrepp för inplacering av syntetiskt material för reparation av skadade eller sjuka hjärtklaffar.Hjärtklaffar: Flikar av hjärtvävnad som hindrar återflöde av blod från hjärtats kammare till förmaken, eller från lungartärerna eller aorta till kamrarna.Mesoteliom: Tumörform som uppstår ur mesotelvävnad (bukhinna, lungsäck, hjärtsäck). Den uppträder som breda cellskikt, där vissa områden innehåller spindelformade, sarkomliknande celler, och där andra områden uppvisar adenomatösa mönster. Lungsäcksmesoteliom har förknippats med exponering för asbest.Hjärtklaffsjukdomar: Sjukdomar som orsakas av eller leder till funktionsbrister hos hjärtklaffarna.AortaklaffinsufficiensFistel: Onormal förbindelse mellan två inre organ eller mellan ett organ och kroppsytan.Proteser och implantatHjärtsäcksinflammation, tuberkulös: Infektion i perikardiet med tuberkelbaciller. Tillståndet uppstår till följd av spridning till omgivningen från tuberkelhärdar i lungportens eller mediastinums lymfkörtlar eller genom lungtuberkulos.Förmaksfunktion, höger: Högra hjärtförmakets hemodynamik och elektrofysiologiska aktivitet.Hjärtkammare: De nedersta högra och vänstra kamrarna i hjärtat. Den högra kammaren pumpar venöst blod till lungorna, och den vänstra pumpar ut syresatt blod i artärernas cirkulationssystem.TeleradiologiHjärtfel, medfödda: Ofullkomligheter eller missbildningar hos hjärtat, vilka finns redan från födseln.Bråck: Utbuktning eller slinga på ett organ eller en vävnad genom en onormal öppning.Chordae tendineae: Sensträngarna som förbinder de atrioventrikulära klaffarnas flikar med tillhörande papillarmuskler i hjärtats kammare, och som hindrar klaffarna från att vända sig när kamrarna drar sig samman.BröstbenHjärtvolym: Volymen av den blodmängd som hjärtat innehåller vid givna tidpunkter i hjärtcykeln. Den mängd blod som pumpas ut från en kammare vid varje slag kallas slagvolym.BehandlingsresultatLipom: En godartad tumör som består av fettceller (adipocyter). Den kan vara omgiven/inkapslad av ett tunt lager bindväv eller diffus, utan inkapsling.Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Blödning i lungsäckenLambåer: Vävnadsflikar av hud eller underhud (ibland med muskelvävnad) som lossas från underliggande vävnad, men får sitta fast vid en ände. De bibehåller sin blodförsörjning under överföringen till sin nya plats. Lambåer används vid plastikkirurgi för att täcka en angränsande defekt. Flikarna kan vara av typen stjälkad lambå, rotationslambå, tublambå osv.TorakotomiVävnadsförvaringBröstkorgDiastole: Hjärtats, särskilt kamrarnas, postsystoliska vilofas (avslappnings- eller utvidgningsfas).HjärtsjukdomarHemangiosarkom: En sällsynt, elakartad tumörform som kännetecknas av snabbt tillväxande och infiltrerande, anaplastiska celler som kan härledas från blodkärl och som bekläder blodfyllda eller knöliga hålrum.ProtesimplantationHjärtkammarfunktion, höger: Högra hjärtkammarens hemodymiska och elektrofysiologiska verkan.Vävnadslim