Loading...


Graviditetskomplikationer: Samtidig graviditet och sjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Graviditetsutfall: Resultatet av befruktning och därpå följande graviditet, omfattande levandefödsel, dödfödsel, spontan abort och framkallad abort. Utfallet kan vara ett resultat av naturlig eller konstgjord befruktning, eller annan teknik för fortplantningshjälp, embryoöverföring eller provrörsbefruktning.HavandeskapsförgiftningGraviditetshypertoni: Ett tillstånd hos gravida kvinnor, med förhöjt systoliskt (>140 mm Hg) och diastoliskt (>90 mm Hg) blodtryck, uppmätt vid åtminstone två tillfällen med 6 timmars mellanrum. Högt blodtryck är en komplikation i 8-10% av alla graviditeter, oftast efter den 20. graviditetsveckan. Graviditetshypertoni kan delas in i ett flertal breda kategorier, beroende på komplexitet och tillhörande symtom, som t ex ödem, proteinuri, kramper, blodlevringsstörningar och bristande leverfunktioner.Graviditetskomplikationer, hjärta-kärl: Samtidig graviditet och hjärt-kärlsjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.Graviditetskomplikationer, blod: Samtidig graviditet och blodsjukdom. Den hematologiska åkomman kan avse blodets celler eller koagulationsfaktorer, men inte brist eller överskott på olika ämnen i blodet, som t ex hyperkalcemi eller hypokalcemi. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.Kvinnosjukdomar och graviditetskomplikationer: Sjukdomar i kvinnans urinvägar och fortplantningsorgan, och sjukdomstillstånd förknippade med graviditet.Graviditet, första trimestern: Den tid av graviditeten som sträcker sig från första dagen av den senaste normala menstruationsperioden t o m vecka 14 av havandeskapet (98 dagar).UtomkvedshavandeskapMissfall: Utdrivning av foster före fullgången graviditet utan avsiktligt ingripande.Graviditetskomplikationer, tumörer: Tumörer som uppträder under graviditet, eller graviditet under pågående cancersjukdom.Hämmad fostertillväxt: Tillväxttakt hos fostret som är sämre än den förväntade vid varje tidpunkt under graviditeten.Placentaavlossning: Förtidig avlossning av moderkaka.För tidig födelseDräktighetModerkaka: Ett mycket blodkärlrikt foster-moderorgan hos däggdjur för tillförsel av syre och näring till fostret och transport av avfallsprodukter från fostret. Det består av en fosterdel (korionvilli), utvecklad från trofoblaster, och en moderdel (decidua), som bildats ur livmoderslemhinnan. Moderkakan producerar en mängd olika steroider, proteiner och peptidhormoner (placentahormoner).Graviditet, andra trimestern: Den tid av graviditeten som sträcker sig från vecka 15 t o m vecka 28 av havandeskapet (dagarna 99 - 196).Uterine ArteryGraviditet, tredje trimestern: Den tid av graviditeten som sträcker sig från vecka 29 t o m vecka 42 av havandeskapet (dagarna 197 - 294).Civil olydnad: Avsiktligt och planerat olagligt beteende, ofta avsett som en protestaktion.Postoperativa komplikationerPlacentasjukdomarGraviditetskomplikationer, infektiösa: Infektioner som inträffar under graviditet, eller graviditet under pågående infektionssjukdom.Graviditetskramp: Krampdebut eller komaanfall hos patient med preeklampsidiagnos.Pregnancy, TwinVärkarbete, för tidigtNyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.PlacentacirkulationFosterålderTrofoblasterGraviditetsdiabetes: Antingen symtomatisk diabetes eller försämrad glukostolerans till följd av graviditet, som återgår mot slutet av graviditeten. Hit räknas inte redan tidigare diagnostiserad diabetes hos personer som blir gravida (graviditet hos diabetiker).Medfödda missbildningar: Medfödda missbildningar av organ och kroppsdelar.Fosterdöd: Upphörande av livet hos fostret i livmodern.Vård i samband med fortplantningHögriskgraviditetFlerbördsgraviditet: Havandeskap med två eller fler foster samtidigt.Kejsarsnitt: Kirurgisk förlossningsmetod, vid vilken fostret tas ut genom en öppning i buken och livmodern.FörlossningskomplikationerDödfödselPrenatal vårdSpädbarn, små för tiden: Barn med lägre födelsevikt än förväntat i förhållande till graviditetstiden.Livmoder: Det ihåliga, tjockväggiga, muskulösa organet i kvinnans bäcken. Det består av fundus uteri (livmoderbotten), där äggimplantationen och fosterutvecklingen äger rum. Nedanför livmoderförträngningen vid änden av fundus finns livmoderhalsen, som mynnar ut i slidan. Utanför förträngningarna vid övre änden av fundus finns äggledarna.Missfall, återkommande: Tre eller flera på varandra följande spontana missfall.Ultraljudsundersökning av fosterGraviditetsproteiner: Proteiner som produceras av den gravida kvinnans organ eller moderkaka. Sådana proteiner kan vara graviditetsspecifika (dvs att de endast förekommer under graviditeten) eller graviditetsassocierade (kan förekomma antingen under graviditeten eller i samband med t ex hormonbehandling eller vissa tumörsjukdomar).FödelseviktRiskfaktorerGraviditetstal: Förhållandet mellan antalet graviditeter (inkl. levandefödslar, dödfödslar och missfall) och medeltalet av kvinnor i fertil ålder i en population under en given tidsperiod.Moderns ålder: En kvinnas ålder vid graviditet.ParitetAntifosfolipidantikroppar: Autoantikroppar riktade mot fosfolipider. Dessa antikroppar förekommer typiskt hos patienter med systemisk lupus erythematosus (SLE), antifosfolipidsyndromet, liknande autoimmuna sjukdomar och vissa i cke-autoimmuna sjukdomar. Också hos friska individer kan de förekomma.Retrospektiva studierPlacentainsufficiensGraviditetstrimestrar: De tre tremånadersperioderna av en normal graviditet.PlacentationAvkomma av flerbördsgraviditet: Resultatet av flerbördshavandeskap, dvs tvillingar, trillingar, fyrlingar osv.Graviditetstester: Tester som indikerar om en kvinna är gravid eller inte.Förlossning: Framfödande av foster och moderkaka under överinseende av förlossningsläkare eller barnmorska. Fysiskt, psykiskt, medicinsk eller kirurgiskt ingrepp kan förekomma.Moder-fosterutbyte: Utbyte av ämnen mellan moderns blod och fostrets blod via cirkulation i moderkakan. Placentabarriären hindrar överföring av mikroorganismer och virus.Graviditet hos diabetiker: Graviditet hos kvinnor med tidigare fastställd diabetes. Hit räknas inte symtomatisk diabetes eller nedsatt glukostolerans inducerade av graviditeten, och som går tillbaka vid graviditetens slut.Prospektiva studierTubargraviditetAntifosfolipidsyndrom: Förekomst av antikroppar mot fosfolipider (antifosfolipidantikroppar). Ett flertal sjukdomar har samband med detta tillstånd, däribland systemisk lupus erythematosus (SLE) och andra bindvävssjukdomar, trombopeni och artär- eller ventromboser. Vid graviditet kan det orsaka abort. Halterna av antikardiolipinantikroppar är påtagligt höga.Moderns välbefinnande: Organiserade tjänster i samhället eller av andra aktörer med syfte att förbättra mödrars hälsa och välbefinnande.Tekniker för fortplantningshjälpFosterutvecklingBarn med låg födelsevikt: Spädbarn med en födelsevikt av högst 2500 g. För spädbarn med en födelsevikt lägre än 1500 g finns termen "spädbarn med mycket låg födelsevikt".Fostervattenavgång, för tidig: Bristning av fosterhinnorna innan värkarna börjat.Provrörsbefruktning: En teknik för konstgjord fortplantning som innebär en direkt manipulering av äggceller och sädesceller för att åstadkomma befruktning in vitro.TonårsgraviditetKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Decidua: Livmoderslemhinnan (endometriet) under graviditet. OddskvotTrombofiliLogistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.BehandlingsresultatGraviditet, oplaneradRiskbedömningGraviditet, oönskad: Oplanerad graviditet, oönskad av föräldrarna.Intraoperativa komplikationer: Komplikationer som drabbar patienten under operation. De kan vara, men behöver inte vara, förknippade med det sjukdomstillstånd för vilket operationen utförs eller med det kirurgiska ingreppet i sig.Homocystein: En tiolbärande aminosyra som bildas genom demetylering av metionin.NorgeIncidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Graviditetskomplikationer, parasitära: Parasitsjukdomar som uppträder under graviditet, eller graviditet under pågående parasitsjukdom. Några av de vanligaste parasitinfektioner i detta sammanhang är amöbiasis, malaria och toxoplasmos.För tidigt födda: Barn födda före graviditetsvecka 37.Graviditet, överburen: Graviditet som varar längre än den normala tiden. Hos människa blir detta tiden efter dag 294 av havandeskapet.Abort, framkallad: Avsiktlig borttagning av foster från livmoder med en av ett flertal tillgängliga tekniker.Förenta StaternaTidsfaktorerFall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Konfidensintervall: En värdeskala för en variabel i fråga, konstruerad så att den (skalan) har en specifik sannolikhet av att innehålla variabelns sanna värde.PrevalensBukhålegraviditetUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.GraviditetsupprätthållandeEmbryo ImplantationEmbryoöverföringDiabeteskomplikationer: Sjukdomstillstånd och sjukdomsförlopp som tillstöter vid diabetes mellitus. Pga den bristande blodsockerregleringen hos diabetespatienter kan sjukliga processer uppstå i ett flertal vävnader och organ, inkl. ögon, njurar, blodkärl och nervvävnad.Biologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Prenatal exponering, sena effekterFlerbördsgraviditet, reduktion avBarnlöshet hos kvinnor: Nedsatt eller utebliven förmåga hos en kvinna att befruktas.ProgesteronMissbildningar, läkemedelsframkallade: Medfödda missbildningar orsakade av läkemedel, läkemedelsmissbruk eller exponering i samband med läkemedelstillverkning. Termen utesluter missbildningar efter exponering för miljögifter.Värkarbete: Upprepade sammandragningar av livmodern i samband med barnafödande, med samtidig utvidgning av livmoderhalsen. Värkarbetet avslutas med utdrivning av foster och moderkaka. Förlossningsvärkarna kan vara spontana eller framkallade.ReoperationBarnsängssjukdomarFoster: Den ofödda avkomman hos däggdjur som föder levande ungar. Fostertiden sträcker sig från embryonalstadiet, då de huvudsakliga organen tagit form, till födseln. Hos människan motsvaras det av tiden från och med den 9 graviditetsveckan. Foster skall särskiljas från embryo.Laparoskopi: Ett förfarande där ett laparoskop förs in genom ett litet snitt nära naveln i syfte att undersöka buk- eller bäckenorganen i bukhinnehålan. Om nödvändigt, kan biopsier eller kirurgiska ingrepp utföras i samband med laparoskopi.TvillingarMjölkbildning: Utsöndring av mjölk från moderns mjölkkörtlar efter en förlossning. Tillväxten av mjölkkörtelvävnad, mjölkbildning och mjölkutsöndring regleras genom samverkan mellan ett flertal hormoner, så som östradiol, progesteron, prolaktin och oxytocin.Fosterdiagnostik: Fastställande av eventuellt sjukligt tillstånd hos embryo, foster eller den gravida modern före födseln.Abort, terapeutisk: Framkallad abort för att rädda den gravida kvinnans liv och hälsa.KoriongonadotropinFostrets sjukdomarModerns exponering: Exponering av modern, både hos människor och djur, för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för miljöfaktorer i form av radioaktiv strålning, patogena organismer eller gifter som kan skada avkomman. Abortframkallande medel, icke-steroida: Icke-steroida kemiska föreningar med abortframkallande egenskaper.Vårdtid: Den tid en patient är inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning.Konstgjord befruktning: Införande av sädesceller i vaginan på konstgjord väg för att åstadkomma befruktning.Fostervatten: Vätska i amnionsäcken, i början av fosterutvecklingen producerad av amnion och senare av lungorna och njurarna. Den är till en början klar, men blir senare grumlig, och mot slutet av graviditeten vari erar mängden mellan 500 ml och 2000 ml.Livmoderslemhinna: Den slemhinna som täcker livmoderhålans insida och reagerar på hormonverkan under menstruationscykeln och graviditet. Slemhinnan genomgår cykliska förändringar som är typiska för menstruation. Efter befruktning utgör den stöd åt det växande embryot.Barnlöshet: Nedsatt eller utebliven förmåga att få barn; sterilitet är absolut oförmåga att få barn.Intracytoplasmatisk spermieinjektion: En metod för konstgjord befruktning, genom mikroinjicering av en enda livsduglig sädescell i ett frilagt ägg. Metoden används vanligen för att komma till rätta med lågt sädescellantal, låg rörlighet hos sädescellen, oförmåga att tränga in i ägget, eller andra tillstånd förknippade med manlig infertilitet.Gravida kvinnor: Gravida kvinnor som kulturella, psykologiska eller sociologiska begrepp eller enheter.Graviditetsantal: Det antal graviditeter, fullbordade eller ofullbordade, en kvinna genomgått. Det skall skiljas från paritet, som avser antalet barn en kvinna fött.Fruktsamhet: Förmågan att befrukta eller befruktas. Begreppet kan gälla såväl hanne som hona.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Blödning: Läckage av blod från blodkärl.Kirurgisk sårinfektion: Infektion i ett operationssår.Abort, legal: Lagligt avbrytande av graviditet.FödandeHumant koriongonadotropin, beta-subenhet: Används som klinisk markör för tidig upptäckt av normal graviditet och bidrar i stor utsträckning till diagnosen av olika graviditetsanknutna sjukdomstillstånd, som t ex ektopisk graviditet, spontan a bort, hydatidmola, koriokarcinom eller Downs syndrom. Bestämning av denna markör är dessutom av stor hjälp under terapeutisk behandling av testikelcancer. Andra kliniska användningsområden kan vara so m markör för tumörer i blåsan, bukspottkörteln eller gallvägarna. Syn. S-b-hCG.Utrustningsfel: Bristande funktionalitet hos en utrustning, antingen pga fel i utrustningen eller pga felaktigt handhavande.Livmoderblödning: Blödning från blodkärl i livmodern, ibland yttrande sig som vaginal blödning.Ovulation InductionLevande födsel: Det att ett foster föds levande med hjärtslag eller andning, oberoende av fosterålder. Ett sådant nyfött barn kallas levandefött.Borttagning av protes: Borttagning av implantat eller protes.Mödrars näringsfysiologi: Näringsstatus hos en mor som påverkar hälsan hos foster och barn såväl som hos henne själv.RecurrenceDränage: Systematisk tömning av vätska eller var från sår, böld eller hålighet.Missfall, hotande: Vaginal blödning med eller utan smärta före 20. graviditetsveckan och utan utvidgning av livmoderhalsen. Tillståndet utgör en risk för missfall.Age FactorsFödelsekontroll: Bruk av preparat, medel eller metoder för att förhindra befruktning.Livmodermuskulatur: Den glatta muskulatur som bildar livmoderns ytterskikt och utgör större delen av organet.Graviditetstester, immunologiskaHydatidmola: Trofoblastisk hyperplasi i samband med normal graviditet, eller mola (druvbörd). Tillståndet kännetecknas av uppsvällda korionvilli och förhöjda nivåer av koriogonadotropin. Hydatidmolor eller druvbörd kan betecknas som fullständiga eller ofullständiga, beroende på allmän morfologi, histopatologi och karyotyp.Främmandekroppsförflyttningar: Ett främmande föremåls vandring från ursprungsplatsen till annan plats i kroppen.TrillingarKateterisering: Införande av en rörformig anordning i någon kanal, blodkärl, ihåligt organ eller kroppshåla för tillförsel eller tömning av vätskor för diagnostiska eller terapeutiska ändamål. Förfarandet skiljer sig från intubation, vars syfte är att upprätthålla en öppen förbindelse i tilltäppta kanaler eller kärl.Prenatal näringsfysiologiAbortframkallande medel: Kemiska ämnen som avbryter graviditet.Hematom: Blodutgjutning i något organ, hålrum eller vävnad.Kirurgisk såröppning: Patologisk process, bestående av partiell eller fullständig bristning av skikten i ett opeationssår.Chi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Postoperativ blödningHELLP-syndrom: HELLP är förkortning för engelskans "hemolysis-elevated liver enzymes-low platelet count syndrome", ett preeklampsiliknande tillstånd med de symtom som omnämns i namnet. Svår blodtryckshöjning kan förekomma. Sjukdom orsakad av läkares åtgärder: Varje negativt tillstånd hos en patient till följd av behandling av läkare, kirurg eller annan sjukvårdspersonal, särskilt infektioner som patienten fått i samband med behandling.Mödrar: Föräldrar av honkön, såväl bland människor som djur.Anastomos, kirurgisk: Kirurgiskt anlagd förbindelse eller shunt mellan kanaler, rör eller kärl. Den kan göras ända mot ända, ända mot sida, sida mot ända, eller sida mot sida.Kvarkatetrar: Katetrar avsedda att lämnas kvar i ett organ eller kärl för en längre tidsperiod.Prediktivt värde av testerGallvägssjukdomar: Sjukdomar i någon del av gallvägssystemet, inklusive gallgångarna och gallblåsan.Dödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.Fortplantningstekniker: Olika metoder för att åstadkomma ny avkomma, inklusive teknik för selektiv avel, kloning och fortplantningshjälp.RiskOocyte DonationStentarDiabetiska kärlsjukdomar: Kärlsjukdomar som har samband med diabetes mellitus.Blodförtunningsmedel: Preparat som förhindrar blodproppsbildning. Naturligt förekommande ämnen i blodet räknas hit endast om de används som läkemedel.Endoskopi: Procedurer för användande av endoskop i samband med diagnos och behandling av sjukdomar. Vid endoskopi förs ett optiskt instrument antingen in via naturliga kanaler, som t ex matsmältningssystemet, eller genom små, kirurgiskt anlagda snitt (titthål) för undersökning av inre kroppsdelar. Tack vare framsteg i bildbehandling, endoskopteknik och utrustning av allt mindre format kan kirurgiska ingrepp göras under endoskopering.BlodproppSuturteknikerFosterresorption: Fosterdöd och resorption av fostret vid någon tidpunkt efter organbildningen, dvs efter den 9 graviditetsveckan hos människor. Hit räknas inte resorption av embryot (embryodöd).Typ 1-diabetes: Diabetes mellitus kännetecknad av brist på insulin, plötslig debut, svår hyperglykemi, snabbt tilltagande ketoacidos, och död, om inte insulinbehandling sätts in. Sjukdomen kan uppträda i alla åldrar, men är vanligast hos barn och ungdomar. Syn. typ 1 diabetes.Multivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Stort foster: Komplikation till följd av flera olika tillstånd, inklusive diabetes mellitus och graviditet över tiden. Foster bedöms som stora när vikten överstiger 4000 g. Syn. fetal makrosomi.Kontraceptivt beteende: Beteendemönster hos personer som vill undvika befruktning.SjukdomsgradsmåttKorionvilli: De trådlika kärlutskotten på korion (yttre fosterhinnan) som skjuter in i moderkakans struktur.Graviditetskräkningar: Svårförhindrade kräkningar som börjar under tidig graviditet och som kan leda till dehydrering och viktnedgång.Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Embolisering, terapeutisk: En hemostasmetod som nyttjar olika medel, som t ex Gelfoam, silikon-, metall-, glas- eller plastkulor, autologt koagel, fett och muskler som emboli. Metoden har använts för behandling av missbildningar i ryggmärgen och skallens blodkärl, fistlar i njurarnas blodkärl, blödning i mag-tarmkanalen, näsblod, hypersplenism, kärlrika tumörer, brustna blodkärl, samt för att kontrollera operationsblödningar.Postoperativ vårdEstradiol: Det mest verksamma av de östrogena hormonerna hos däggdjur. Det produceras i äggstockarna, moderkakan, tetiklarna och möjligen i bunjurebarken.Mödradödlighet: Dödlighet till följd av komplikationer under graviditet och förlossning i en given population.Fostervikt: Fostrets vikt i livmodern, vilken vanligtvis kan uppskattas mha beräkningar baserade på mätresultat från ultraljudsundersökning av fostret.PrognosFostervattenprov: Perkutan punktion av livmodern genom buken under graviditeten för att få fostervatten för fosterdiagnostik.Gulkropp: Den gula, körtelliknande massa som bildas i äggstocken när en follikel brustit och släppt sin äggcell, och som avsöndrar progesteron.Embryo- och fosterutveckling: Morfologisk och fysiologisk utveckling och tillväxt av embryo eller foster hos däggdjur.Kirurgiska tekniker, minimalinvasiva: Operationsmetoder för undvikande av invasiv kirurgi till förmån för sluten eller lokal kirurgi. De innebär bruk av laparoskopiska instrument och fjärrkontrollerade instrument med direktobservation av operationsområdet genom ett endoskop eller liknande anordning. Tack vare minskad skadeomfattning med minimalt invasiv kirurgi kan långa sjukhusvistelser undvikas.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Bukoperation: Kirurgiskt ingrepp via snitt genom bukväggen.LevertransplantationFamiljeplanering: Program för födelsekontroll.Fosterblod: Blod hos fostret. Utbyte av näringsämnen och avfallsämnen mellan fostrets och moderns blod sker via moderkakan, Umbilikalt blod är blod i navelsträngsartären eller -venen.Fistel: Onormal förbindelse mellan två inre organ eller mellan ett organ och kroppsytan.Frysförvaring: Förvaring av celler, vävnader, organ eller embryon i djupfrys (-70 gr C för korttidsförvaring, under -130 gr C för långtidsförvaring). För vävnadspreparat används frysförvaring eller frysfixering i syfte att bevara den befintliga formen, strukturen och kemiska sammansättningen hos materialets alla beståndsdelar. Som kylmedium används flytande kväve.Rökning