Loading...
Maskar: Inälvsmaskar (helminter) är en grupp parasitmaskar som omfattar Acanthocephala, Nematoda och Platyhelminthes. Några forskare betraktar även vissa arter av tillfälligt parasitära blodiglar som inälvsmaskar.Masksjukdom: Infektion med parasitmaskar från helmintklassen.Genuppsättning: En organisms fullständiga arvsmassa, så som den är representerad i dess DNA eller, i vissa fall, RNAMasksjukdom, djur: Infektion med parasitmaskar från helmintklassen hos djur. Infektionen kan vara experimentell eller naturlig.Genom, bakteriellt: Den fullständiga arvsmassan i bakteriekromosomen.Genom, viralt: Den fullständiga arvsmassan i DNA- eller RNA-molekylen i ett virus.Therapy with HelminthsTarmsjukdomar, parasitära: Tarminfektioner orsakade av parasiter, ofta protozoer eller parasitmaskar. Infektioner orsakade av rundmaskar (nematodinfektioner) och bandmaskar (cestodinfektioner) kallas även helmintiasis.Genom, växt: Den fullständiga arvsmassan i en växts kromosomuppsättning.Genom, humant: Den kompletta arvsmassan i en människas kromosomuppsättning, antingen den haploida (från en förälder) eller diploida (från båda föräldrar). Den haploida uppsättningen innehåller 50 000 till 100 000 gener och ungefär 3 miljarder baspar.TrichurisMaskantikroppar: Antikroppar framkallade hos människor eller djur efter exponering för antigen från parasitmaskar. Immunglobuliner av IgE-klass är vanligast, men IgG, IgM och IgA kan också förekomma.Maskantigener: Alla delar av parasitmaskar som framkallar en immunreaktion. De vanligast förekommande helmintantigener är schistosomantigener.Ancylostomatoidea: En superfamilj av nematoder bestående av fyra släkten parasitära hakmaskar: Ancylostoma, Necator, Bunostomum och Uncinaria. Ancylostoma och Necator förekommer hos människa och andra däggdjur.Genom, mitokondrielltMaskmedel: Medel som är aktiva mot parasitära maskar. De används för behandling av helmintiasis hos djur och människor.Maskproteiner: Proteiner från vilken som helst art av mask.Genom, svamp: Den fullständiga arvsmassan i kromosomuppsättningen hos svamp.Nematospiroides dubiusStrongylidainfektionerGenome SizeDNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.RundmaskinfektionerBandmask: En klass av segmenterade bandmaskar.Arkegenom: Den kompletta arvsmassan i en arkés DNA.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.ParasitäggantalAlbendazol: Ett bredspektrumsbenzimidazolmaskmedel som är strukturellt besläktat med mebendazol och effektivt mot många sjukdomar.Genom, maskBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Genom, insektEvolution, molekylär: Utveckling på molekylär nivå i DNA-sekvenser och proteiner.Genomik: Det systematiska studiet av organismers kompletta uppsättning av DNA-sekvenser.Genom, protozoiskt: Den kompletta arvsmassan i kromosomuppsättningen hos en protozo.Schistosoma mansoniFilarioidea: En superfamilj av nematoder (rundmaskar) tillhörande underordningen Spirurina. Organismerna har trådformad kropp och en mun omgiven av papiller.ProtozoinfektionerBlodmaskBandmaskinfektioner: Infektioner orsakade av äkta bandmaskar av klassen Cestoda bland helminterna.Genom, kloroplastFilariasis: Infektioner orsakade av nematoder (rundmaskar) i superfamiljen Filarioidea. Tillstånd med levande maskar i kroppen är för det mesta symtomfria, men döda, vuxna maskar ger upphov till granulomatös inflammation och bestående fibros. Organismer av släktet Elaeophora infekterar älg och får, vilket ger ischemisk nekros i hjärnan, blindhet och dermatos i ansiktet.Mask-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos helminter (inälvsmaskar).SnäckfeberNippostrongylusGenkartläggning: Metoder för bestämning av läge för och avstånd mellan gener på en kromosom.Schistosomiasis mansoniAvföringTrematodaVärd-parasitförhållanden: Samverkan mellan två organismer, av vilka den ena lever på den andras bekostnad.RundmaskarFasciola hepatica: En art av inälvsmask som vanligtvis kallas leverflundra. Den förekommer i gallgångarna, levern och gallblåsan under olika utvecklingsstadier. Snäckor och vattenvegetation är mellanvärdar. Ibland förekommer den hos människor, men är vanligast hos får och nötkreatur.SugmaskinfektionerNecator americanusJord: Det lösa ytmaterialet på jorden som utgör grogrunden för växter.SekvensinpassningOpen Reading FramesMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Genom, plastidSynteniHUGO-projektet: Ett internationellt samarbete med syfte att kartlägga människans hela genom. Projektet startade 1989.ParasitsjukdomarTrichinella spiralisTh2-cellerAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Strongyloides stercoralisBioinformatik: Ett område inom biologin för utveckling och tillämpning av metoder att samla och bearbeta biologiska data, och för bruk av dessa data för upptäckter eller förutsägelser. Hymenolepiasis: Infektion orsakad av bandmaskar av släktet Hymenolepis, t ex H. nana (dvärgbinnikemask).Virus-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos virus.ParasitologiGenordning: Genernas ordningsföljd på en kromosom.ArtsspecificitetTaeniaVariation (Genetics)Modeller, genetiska: Teoretiska framställningar som simulerar skeenden i genetiska processer eller fenomen. I modellerna ingår även matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.NecatoriasisSpolmask: Ett släkte nematoder av den överordnade familjen Ascaridoidea, vars olika arter vanligen lever i tarmarna.StrongyloideaDatabaser, genetiska: Speciella databaser för fakta om gener och genprodukter.Mebendazol: Ett bensimidazolpreparat som verkar genom att störa kolhydratmetabolismen och hämma polymerisering av mikrotubuli.Rekombination, genetiskStrongyloidiasisRNA, viraltParasiterMultigenfamilj: En uppsättning gener som genom mångfaldigande och variation härstammar från någon ursprunglig gen. Sådana gener kan sitta tillsammans på samma kromosom eller vara utspridda på olika kromosomer. Exempel på multigenfamiljer är de som kodar för hemoglobiner, immunglobuliner, histokompatibilitetsantigener, aktiner, tubuliner, keratiner, kollagener, stressproteiner, salivproteiner, korioproteiner, membranproteiner, ägguleproteiner och faseoliner, och även histoner, ribosom-RNA och tRNA-gener. De tre senare utgör exempel på upprepningsgener, av vilka det finns hundratals identiska i tandemformationer.Hymenolepis nana: Den minsta av bandmaskarna (dvärgbinnikemask). Den är den enda cestoden som parasiterar på människor utan att behöva en mellanvärd.Parasitmedel: Läkemedel för behandling av parasitsjukdomar.Bakteriekromosomer, artificiella: DNA-konstruktioner som består av, åtminstone, ett replikationscentrum, för replikation, förökning och fortlevnad, i form av en extra kromosom i bakterier. De kan dessutom innehålla stora mängder (ca 200 kb) andra sekvenser för många olika bioteknologiska ändamål.Gendubblering: Processer som förekommer i olika organismer och leder till att enstaka gener dubbleras. Vid dubblering av angränsande gener föreligger en dubblerad sekvens inom de gränser som bestäms av start och stoppsignalerna för ursprungsgenens proteinsyntes, vilket ger till resultat en högre produktion av transkriptionsprodukter och protein. Vid diskret gendubblering hamnar den dubblerade sekvensen utanför start och stoppsignalerna, varvid två oberoende gener med sina genprodukter kommer att föreligga. Gendubblering kan leda till en flergensfamilj, supergener eller pseudogener.Upprepade sekvenser, nukleinsyraPrevalensTrichinellosisVirusgener: Arvsmassan hos virus, som hos alla DNA- och vissa RNA-virus består av en enda nukleinsyramolekyl, och hos några RNA-virus av flera separata RNA-bitar.Ancylostoma: Ett släkte nematoder med många arter som är tarmparasiter. A. duodenale är den vanliga hakmasken hos människan. A. braziliense, A. ceylonicum och A. caninum förekommer huvudsakligen hos hund och katt, men kan också infektera människor.Mjukvara: Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.Molecular Sequence AnnotationAscaris suum: En art av parasitmaskar (nematoder) som vanligen förekommer i grisar och en del andra djur. Också människor kan infekteras, t ex genom hantering av grisgödsel, och drabbas av tarmsjukdom.CoinfectionHymenolepis: Ett släkte små bandmaskar som förekommer hos fåglar och däggdjur.Omflyttningsbara DNA-segment: Enskilda segment av DNA som kan falla ut och återinlämmas på annan plats i genomet. De flesta är inaktiva, dvs att de inte påträffats i annat än sitt integrerade tillstånd. Till de omflyttningsbara DNA-segmenten hör IS("insertion sequence")- och Tn-enheterna hos bakterier, Ac- och Ds-sekvenserna hos majs, P-, gypsy- och pogosekvenserna hos Drosophila, Tiggersekvenserna hos människa samt Tc- och marinersekvenserna, vilka förekommer i hela djurriket.Bassammansättning: Den relativa mängden purin och pyrimidin i en nukleinsyra.PrazikvantelMitokondrie-DNA: Dubbelsträngat DNA i mitokondrier. Hos eukaryoter är mitokondriegenomet cirkelformat och kodar för ribosom-RNA, transfer-RNA och ca 10 proteiner.Sekvenshomologi, nukleinsyraTaeniasisMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Config-mappningFascioliasis: Infektion med inälvsmaskar (helminter), orsakad av olika arter av Fasciola.Bakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.Elfenbenskusten: Republik i Västafrika, med en yta på 322 500 km2 och en folkmängd som uppgår till 14,6 miljoner invånare (1998). Landet gränsar till Atlanten i söder, till Mali och Burkina Faso i norr, till Liberia och Guinea i väster och Ghana i öster. Huvudstaden heter Abidjan.Immunglobulin E: Ett immunglobulin som är kopplat till mastceller. Uttryckta genmarkörer: Sekvensstumpar erhållna från komplementärt DNA (cDNA). Markörerna är partiella DNA-sekvenser från kloner. Syn. EST.SpiruroideaMansonellias: Infektion med rundmaskar av släktet Mansonella. Till symtomen hör klåda, huvudvärk och svullna leder.Bevarad sekvens: En aminosyrasekvens i en polypeptid eller en nukleotidsekvens i DNA eller RNA som är den samma hos flera arter. En känd uppsättning bevarade sekvenser representeras av en konsensussekvens. Aminosyramotiv består ofta av bevarade sekvenser.Växt-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos växter.Schistosoma haematobiumVirusproteinerGenöverföring, horisontell: Naturlig överföring av genetisk information mellan organismer, besläktade eller obesläktade, varvid överföring från föräldrar till avkomma kringgås. Horisontell genöverföring kan ske via ett antal olika naturligt förekommande förlopp, som t ex genetisk konjugation, genetisk transduktion och transfektion. Resultatet kan bli ändrad gensammansättning hos mottagarorganismen (genetisk transformering).Transkription, genetiskRetroelementBiological EvolutionEchinostomiasis: Infektion orsakad av maskar av släktet Echinostoma.ToxocariasisNukleinsyrahybridiseringWuchereria bancroftiDatabaser, nukleinsyror: Specialdatabaser med information om nukleinsyror, såsom bassekvenser, SNPS (nukleotidpolymorfism), nukleinsyrakonformation och andra egenskaper. Information om DNA-fragment i gen- eller genombibliotek samlas oftast i DNA-databaser.PolymeraskedjereaktionBasofiler: De basofila leukocyterna tillhör gruppen granulocyter och har fått sitt namn av att de endast färgas av basiska färgämnen. Kornen, granula, i cytoplasman färgas mörkare än cellkärnan. Basofiler reager ar på IgE-antikroppar och frisläpper vid aktivering histamin, cytokiner och aggressiva enzymer. De utgör mindre än en procent av blodkropparna.Sekvenshomologi, aminosyraStrongyloidesVäxtkromosomerParasitsjukdomar, djurNematodmedel: Preparat för behandling av nematodinfektioner. De har också veterinärt bruk.AmoebozoaSchistosomiasis haematobiaGenuttrycksmönster: Bestämning av det mönster av gener som uttrycks vid den genetiska transkriptionen, såväl under specifika förhållanden som i en specifik cell.Neglected DiseasesIvermektin: En blandning av huvudsakligen avermektin H2B1a och en del avermektin H2B1b, vilka är makrolider från Streptomyces avermitilis. Medlet binder glutamatstyrda kloridkanaler, vilket ger ökad permeabilitet och hyperpolarisering hos nerv- och muskelceller. Det samverkar också med andra kloridkanaler. Ivermektin är ett parasitmedel av bredspektrumtyp som är verksamt mot mikrofilarier till Onchocerca volvulus, men inte det vuxna stadiet.Hygien: I vid bemärkelse det samma som renlighet, men även vetenskapen om skapande och upprätthållande av en för individ och grupp hälsofrämjande miljö.High-Throughput Nucleotide SequencingMöss, inavlade BALB CPseudogenerPlattmaskarFysisk genkartläggningAlgoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.VirusförökningTropikmedicinOxyuridaGenominstabilitet: En ökad benägenhet hos genomet att drabbas av mutationer när olika reparations- eller replikationsförlopp inte fortlöper normalt.Bakteriegener: Den genetiska massan hos bakterier.Laos: Republik i Sydostasien, mellan Vietnam och Thailand; i nordväst gräns även mot Kina och Burma. Landets yta är 236 800 km2, och folkmängden uppgår till knappt 6,4 miljoner invånare (2006). Huvudstad är Vientiane.PolyploidiGenetiska markörer: Ett fenotypiskt genetiskt kännetecken eller särdrag som kan användas för att identifiera ett genlokus, en kopplingsgrupp eller en rekombinatorisk händelse.DNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).EukaryotaMetylgrönt: Ett färgämne bestående av en tribensenammoniumgrupp vanligtvis i förening med zinkklorid. Det används som biologiskt färgämne och för färgning av textilier.Ankylostomiasis: Infektion hos människa och djur orsakade av hakmaskar tillhörande släktet Ancylostoma. Typiska symtom är anemi, dyspepsi, eosinofili och buksvullnad.HydrologyVäxtgener: Arvsmassan hos växter.Genome, MicrobialPlasmiderInternet: Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.Genomkomponenter: De olika delar av en genomsekvens som står för genomets olika funktioner.Trådmask: Ett släkte parasitrundmaskar som är spridda i Central- och Sydamerika. Typiska kännetecken är en slät kutikula och en förstorad främre ände.CellinjeSekvenshomologiInterleukin-4: En löslig faktor som produceras av aktiverade T-lymfocyter och ger upphov till tillväxt och differentiering av B-celler. Interleukin-4 inducerar uttryck av klass II-MHC och Fc-receptorer på B-celler. Det har också verkan på T-lymfocyter, mastceller och flera andra hematopoetiska celler, inklusive granulocyt-, megakaryocyt- och erytroidförelöpare, samt makrofager.Klusteranalys: En uppsättning statistiska metoder för gruppering av variabler eller observationer i undergrupper med starkt inbördes förhållande. Inom epidemiologin kan metodiken användas till at analysera en serie av nära sammanhörande händelser eller sjukdomsfall eller andra hälsorelaterade fenomen i förhållande till tid eller plats eller båda.Toxocara canisFilariaelefantsjuka: Parasitetablering av Wuchereria bancrofti eller Brugia malayi i människans lymfsystem.Oryza sativaKromosomer: I en prokaryot cell eller i kärnan av en prokaryot cell utgör kromosomer strukturella enheter bestående av eller innehållande DNA som bär den genetiska information som är väsentlig för cellen.Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.DNA, intergent: Allt DNA som befinner sig mellan genkodande DNA, inklusive otolkade regioner, 5'- och 3'-omgivande regioner, introner, icke-funktionella pseudogener och icke-funktionella, repetitiva sekvenser. Detta DNA antingen kan eller kan inte koda för reglerfunktioner.Fenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.OxyuroideaSchistostoma japonicumHymenolepis diminuta: En art av bandmask som infekterar råttor och möss, men som sällan ger upphov till sjukdom hos människor. Gnagare är den slutgiltiga värden i maskens livscykel, och skalbaggar utgör mellanvärdar.Ascaridida: Nematodordning av underklassen Secernentea. Organismerna har två eller tre par svanspapiller.Graviditetskomplikationer, parasitära: Parasitsjukdomar som uppträder under graviditet, eller graviditet under pågående parasitsjukdom. Några av de vanligaste parasitinfektioner i detta sammanhang är amöbiasis, malaria och toxoplasmos.OnchocerciasisOmfördelning av gener: Reguljär omlagring av genregioner genom DNA-omfördelning, såsom normalt sker under utvecklingsprocessen.TrichostrongyloideaHaemonchus: Ett släkte parasitära rundmaskar som infekterar mage och tolvfingertarm hos gräsätare, främst får och getter, som får i sig parasiterna med gräset de betar. Sjukdomen är vanligast i tropiska och subtropiska länder. Endast undantagsvis drabbas människor av infektion.Echinostoma: Ett släkte inälvsmaskar av familjen Echinostomatidae med många arter. De förekommer hos människor och andra ryggradsdjur. Mollusker (blötdjur) är oftast mellanvärdar.NukleinsyrakonfigurationBrugia malayi: En nematodart tillhörande familjen Filariidae som orsakar filariasis och som har Malaysia som huvudsakligt spridningsområde. Livscykeln liknar den hos Wuchereria bancrofti (som orsakar elefantiasis), utom att den har Mansoniamyggan som huvudsaklig vektor.