Loading...
Fosfoproteinfosfataser: En grupp enzymer som avskiljer serin- eller treoninbundna fosfatgrupper från ett stort antal fosfoproteiner. Till gruppen hör även ett antal enzymer som fosforylerats genom verkan av ett kinas. EC 3.1.3.16.FosfoproteinerFosforylasfosfatas: Ett enzym som deaktiverar glykogenfosforylas a genom att frigöra oorganiskt fosfat och fosforylas b, den inaktiva form. EC 3.1.3.17.Proteinfosfatas 2FosformonoesterhydrolaserProteinfosfatas 1OkadasyraFosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.ProteinkinaserDitioerytritol: En förening som, tillsammans med sin isomer ditiotreitol (Clelands reagens), används för att skydda sulfhydrylgrupper från att oxideras till disulfider och för reduktion av disulfider till sulfhydrylgrupper.Etrar, cykliska: Föreningar med generell formel R-O-R med ring- eller kronstruktur.Mangan: Metalliskt grundämne med kemiskt tecken Mn, atomnummer 25 och atomvikt 54,94. Det är anrikat i cellmitokondrier, främst i hypofysen, levern, bukspottkörteln, njurarna och skelettvävnaden. Det påverkar syntesen av mukopolysackarider, stimulerar produktionen av kolesterol och fettsyror i levern, och utgör en kofaktor för många enzymer, bl a arginas och alkalinfosfatas i levern.Surt fosfatas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av en ortofosformonoester och vatten till en alkohol och ortofosfat. EC 3.1.3.2.ProteintyrosinfosfataserNatriumcholatKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Molekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.Fosforylaser: En klass glukosyltransferaser som katalyserar nedbrytningen av lagrade polysackarider, som t ex glukospolymerer, genom fosforolys hos djur (glykogenfosforylas) och växter (stärkelsefosforylas). EC 2.4.1.1.Cantharidin: 2,3-dimetyl-7-oxabicyklo-(2.2.1)heptan-2,3-dikarboxylanhydrid. Ett giftigt ämne från skalbaggen spanska flugan (Cantharis vesicatoria) eller skalbaggar av släktet Epicauta. Det blockerar proteinfosfat as 1 och 2A (PP1 resp. PP2A). Kalmodulinbindande proteiner: Proteiner med förmåga att binda Kalmodulin. De finns i många vävnader och uppvisar en rad olika funktioner, inklusive F-aktinkorskoppling och blockering av cykliska nukleotidfosfodiesteraser, kalcium- och magnesium-ATPaser.OxazolerFosforradioisotoper: Instabila isotoper av fosfor som sönderfaller under avgivande av strålning. Fosforatomer med atomvikter 28-30 och 32-34 är radioaktiva isotoper.NatriumfluoridEnzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.Magnesium: Ett lätt, silverfärgat, metalliskt grundämne. Det har kemiskt tecken Mg, atomnummer 12 och atomvikt 24,31. Dess salter är nödvändiga i näringskedjan, då de behövs för många enzymers verkan, särskilt för sådana som deltar i oxidativ fosforylering. Magnesium ingår i såväl intra- som extracellulära vätskor och utsöndras via urin och avföring. Brist på ämnet ger upphov till nervretning, med stelkramp, kärlvidgning, kramper, darrningar, depression och psykotiska beteenden.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.SubstratspecificitetDopamin och cAMP-regulerad fosfoprotein 32MerkaptoetanolKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Adenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.Kalcineurin: Ett kalcium- och kalmodulinbindande protein som finns främst i det centrala nervsystemet. Det består av två komponenter: en katalytisk enhet, kalcineurin A, och en reglerande enhet, kalcineurin B, med molekylvikter på 60 resp. 19 kD. Kalcineurin har visat sig kunna defosforylera en rad fosfoproteiner, som t ex histoner, myosinets lätta kedjor och regulatorenheten i cAMP-beroende proteinkinas. Det medverkar i styrningen av signalöverföring och utgör måltavla för en viktig grupp av immunosuppressiva läkemedel.Fosforylaskinas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av ATP och fosforylas b till ADP och fosforylas a. EC 2.7.1.38.Muskler: Sammandragande vävnad som åstadkommer rörelse hos djur.TrifluoperazinLäkemedelshållbarhetCykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.Polyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.Makromolekylära substanser: Föreningar och molekylkomplex som består av ett stort antal atomer och som i allmänhet är mer än 500 kD. I biologiska system kan makromolekylära ämnen åskådliggöras med elektronmikroskopi och särskiljas från organeller genom avsaknaden av membranstrukturer.Glukos-6-fosfatas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av D-glukos-6-fosfat och vatten till D-glukos och ortofosfat. EC 3.1.3.9.Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser: Enzymer som katalyserar den reversibla reduktionen av alfakarboxylgruppen hos 3-hydroxi-3-metylglutarylkoenzym A till att ge mevalonsyra. EC 1.1.1.34.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Cytosol: Den vätska (vattenlösning) som fyller ut utrymmet mellan organellerna och andra cellorgan i cytoplasman.Kalmodulin: Ett värmestabilt aktivatorprotein med låg molekylvikt i ffa hjärna och hjärta. Genom kalciumjonbindning kan proteinet kopplas till cykliska nukleotidfosfodiesteraser och adenylcyklas och således utöva sin verkan. Därmed modulerar proteinet nivåerna av cykliskt AMP och cykliskt GMP.EnzymhämmareHistoner: Små kromosomproteiner (ca 12-20 kD) med öppen, oveckad struktur och kopplade till cellkärnors DNA med jonbindning. Klassificeringen i olika typer (histon I, histon II osv) är baserad på mängdförhållandet mellan arginin och lysin i var och en av typerna.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.ProteinerVarm temperatur: En form av energi och en känsla av förhöjd temperatur. Inom medicinen är värme av intresse för sina fysiologiska effekter, för terapeutisk användning, och för bruk i förfaranden inom fysik eller fysikalisk kemi.Råttor, inavlade stammarProtein Tyrosine Phosphatase, Non-Receptor Type 11Dual-Specificity Phosphatasescdc25-fosfataserProtein Tyrosine Phosphatase, Non-Receptor Type 1Protein Tyrosine Phosphatase, Non-Receptor Type 6Myosin-Light-Chain PhosphataseHjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.SignalomvandlingProtein Tyrosine Phosphatases, Non-ReceptorCellinjeReceptor-Like Protein Tyrosine Phosphatases, Class 2Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Mikrofilamentproteiner: Fibertrådar som främst består av aktin och som finns i cytoplasman i nästan alla celler. De är ofta associerade med mikrotubuli (mikrorör) och spelar möjligen en roll i cellskelettfunktionen och/eller för rörelse hos cellen eller dess organeller.ProteinbindningFosfatidatfosfatas: Ett fosfomonoesteras som ingår i syntesen av triacylglyceroler. Det katalyserar hydrolys av fosfatidater med bildning av diacylglyceroler och ortofosfat. EC 3.1.3.4.FosfopeptiderDual Specificity Phosphatase 1Fosfoserin: Fosforsyraestern av serin.Fosfotreonin: Fosforsyraestern av treonin. Den används som indikator vis analys av peptider, proteiner och enzymer.Fosfater: Oorganiska salter av fosforsyra.SynapsinerTyrosinIsoenzymer: Strukturellt likartade enzymer med samma katalytiska mekanism, men med olika kemiska, fysikaliska eller immunologiska egenskaper.Receptor-Like Protein Tyrosine Phosphatases, Class 3Sekvenshomologi, aminosyraIntracellulära signalpeptider och -proteiner: Proteiner och peptider som deltar i signalöverföringen inuti cellen. Dessa omfattar peptider och proteiner som reglerar transkriptionsfaktorernas verksamhet och cellulära förlopp till följd av svar på signaler från cellytereceptorer. De intracellulära signalpeptiderna och -proteinerna kan utgöra en del av en enzymatisk signalkaskad, eller verka genom att binda till och modifiera verkan av andra signalfaktorer.Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.VanadaterReceptor-Like Protein Tyrosine Phosphatases, Class 4Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.SerinMitogenaktiverade proteinkinasfosfataser: En underkategori av fosfohydrolaser som är specifika för mitogenaktiverade proteinkinaser. De har en roll i inaktiveringen av MAP-kinassignalsystemet.VirusproteinerStatminMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Rekombinanta fusionsproteinerProtein-serin-treoninkinaserSH2 Domain-Containing Protein Tyrosine PhosphatasesFosfotyrosin: En aminosyra som förekommer i endogena proteiner. Fosforylering och defosforylering av tyrosin har betydelse för cellulär signalöverföring och möjligen för kontroll av celltillväxt och tumöruppkomst.Rekombinanta proteinerPeptidkartläggningDual Specificity Phosphatase 6Protein Tyrosine Phosphatase, Non-Receptor Type 2PrecipitintesterFosvitinMembranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.Tvådimensionell gelelektrofores: En elektroforesmetod där en andra elektrofores på en vinkelrät bana görs på de komponenter som separerats vid den första elektroforesen. Det vanliga mediet vid denna teknik är polyakrylamidgel.Proteinstruktur, tertiärProtein-tyrosinkinaserBlotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Mikrocystiner: Cykliska heptapeptider i Microcystis och andra cyanobakterier. De har levertoxiska och cancerframkallande effekter. De kallas ibland cyanotoxiner, vilka inte får förväxlas med giftiga kemiska ämnen innehållande en cyangrupp (CN).TartraterOsteopontinKalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.RNA, budbärarCellkärneproteinerNervvävnadsproteinerTransfektionCellkärna: En i den eukaryota cellen belägen, höljeomgiven kropp, som innehåller kromosomer och en eller flera nukleoler. Höljet består av ett dubbelmembran, genomsatt av ett antal porer. Det yttre membranet öve rgår i det endoplasmatiska nätverket. Det kan finnas mer än en kärna i en cell.Celladhesionsmolekyler: Ytmolykyler, vanligen glykoproteiner, som bidrar till att celler kan fästa vid andra celler. Till deras funktioner hör sammanfogning och sammankoppling av olika vertebratsystem, upprätthållande av väv nadsintegration, sårläkning, morfogena rörelser, cellförflyttning och metastasering.Mikrotubulusproteiner: Proteiner som finns i mikrotubuli.PTEN-fosfohydrolasTreoninGlykogensyntas-D-fosfatas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av fosforylerat, inaktivt glykogensyntas D till aktivt defosfoglykogensyntas I. EC 3.1.3.42.Bärarproteiner: Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.Proteinmodifiering, posttranslationellSubcellulära fraktionerCellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Cykliskt AMP-beroende proteinkinaser: En grupp enzymer som är beroende av cykliskt AMP (cAMP) och som katalyserar fosforyleringen av serin- och treoninrester på proteiner. EC 2.7.10.-.SialoglykoproteinerReceptor-Like Protein Tyrosine Phosphatases, Class 5Pyruvatdehydrogenas-(lipoamid)-fosfatasProtein Tyrosine Phosphatase, Non-Receptor Type 12DNA, komplementärt: Enkelsträngat, komplementärt DNA som syntetiseras utifrån en RNA-mall genom verkan av RNA-beroende DNA-polymeras. cDNA (dvs komplementärt, "complementary", DNA, inte cirkulärt DNA och inte heller C-DNA) används i en rad olika molekylära kloningsstudier och som specifik hydridiseringssond.Dual Specificity Phosphatase 3COS-celler: Cellinje från den afrikanska grönapan som används för transfektion och kloning.Tumörceller, odladeKaseinkinas II: Ett allmänt utbrett kaseinkinas (CKII) med två distinkta katalytiska enheter och en dimerisk reglerenhet. CKII har visat sig fosforylera ett stort antal ämnen, av vilka många är proteiner som ingår i regleringen av det genetiska uttrycket. EC 2.7.1.37.Katalytisk domän: Det område i ett enzym som genom verkan på sitt substrat utlöser en enzymreaktion.Adaptorproteiner, signalöverförandeProteinkinas CReceptor-Like Protein Tyrosine PhosphatasesImmunoblot: Immunologisk metod för påvisande eller kvantifiering av immunreaktiva ämnen. Transkription, genetisksrc-domänerMitos: En delning av cellkärnan, vid vilken de båda nya kärnorna vanligtvis får en kromosomuppsättning som är identisk med den hos artens somatiska celler.Saccharomyces cerevisiaeProtein Tyrosine Phosphatase, Non-Receptor Type 13SekvensinpassningBen och benvävnadTidsfaktorerProtein Tyrosine Phosphatase, Non-Receptor Type 3NukleoproteinerReglering av genuttryck, enzymer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i samband med enzymsyntes.Cytoplasma: Den del av cellen som innehåller cytosolen och andra strukturer än cellkärnan, mitokondrierna och större vakuoler.DNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.Kolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Rabiesvirus: Typarten av Lyssavirus som orsakar rabies hos människor och djur. Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurMutagenes, riktad: Arrangerad genetisk mutagenes på någon specifik plats i DNA-molekylen som ger en bassubstitution, infogning eller radering.Cellcykelproteiner: Proteiner som kontrollerar celldelningscykeln. Denna proteinfamilj omfattar ett stort antal klasser, inklusive cyklinberoende kinaser, mitogenaktiverade kinaser, cykliner och fosfoproteinfosfataser, s amt deras förmodade substrat, så som kromatinassocierade proteiner, cytoskelettproteiner och transkriptionsfaktorer.PeptidfragmentJonbytarkromatografi: Separationsteknik, där den fasta fasen består av jonbytarhartser. Hartserna innehåller små, löst bundna joner som lätt byter plats med andra små joner med motsvarande laddning i de lösningar som passe rar över den fasta fasen. Syn. jonbyteskromatografi.Cercopithecus aethiops: En art av Cercopithecus med tre underarter: C. tantalus, C. pygerythrus och C. sabeus. De lever i skogs- och savannområden i Afrika. Den afrikanska grönapan, C. pygerythrus, är den naturliga värden fö r SIV och används i AIDS-forskningen.4-nitrofenylfosfatas: Ett enzym som katalyserar hydrolys av nitrofenylfosfater till nitrofenoler. Vid surt pH är det sannolikt surt fosfatas (EC 3.1.3.2); vid alkaliskt pH är det förmodligen alkalint fosfatas (EC 3.1.3.1). EC 3.1.3.41.Gelkromatografi: Kromatografimetod på icke-joniska geler utan hänsyn till det sätt på vilket preparatet urskiljs.Array ( [0] => 19297 [1] => 19298 [2] => 19323 [3] => 20606 [4] => 19308 [5] => 20605 [6] => 17715 [7] => 19325 [8] => 20600 [9] => 7514 [10] => 8871 [11] => 14925 [12] => 348 [13] => 20632 [14] => 23537 [15] => 13722 [16] => 16051 [17] => 19324 [18] => 3873 [19] => 3795 [20] => 18217 [21] => 19317 [22] => 23541 [23] => 8540 [24] => 14795 [25] => 16047 [26] => 1166 [27] => 24249 [28] => 7662 [29] => 15422 [30] => 21169 [31] => 4286 [32] => 582 [33] => 3732 [34] => 19322 [35] => 16349 [36] => 25693 [37] => 7770 [38] => 6317 [39] => 8183 [40] => 14761 [41] => 10655 [42] => 12324 [43] => 14466 [44] => 6570 [45] => 3794 [46] => 8544 [47] => 11875 [48] => 12274 [49] => 20642 [50] => 12142 [51] => 21342 [52] => 20624 [53] => 7802 [54] => 4329 [55] => 20623 [56] => 20631 [57] => 16556 [58] => 3427 [59] => 16513 [60] => 23240 [61] => 20633 [62] => 4401 [63] => 21464 [64] => 2714 [65] => 15765 [66] => 20572 [67] => 19234 [68] => 19296 [69] => 7798 [70] => 19327 [71] => 19328 [72] => 19233 [73] => 24496 [74] => 25961 [75] => 13450 [76] => 21465 [77] => 23002 [78] => 13263 [79] => 5347 [80] => 26330 [81] => 21466 [82] => 4446 [83] => 23018 [84] => 15972 [85] => 26582 [86] => 23982 [87] => 16387 [88] => 2996 [89] => 21746 [90] => 20639 [91] => 23140 [92] => 19337 [93] => 21747 [94] => 18841 [95] => 7801 [96] => 20627 [97] => 20191 [98] => 19338 [99] => 15337 [100] => 8180 [101] => 20619 [102] => 20640 [103] => 3241 [104] => 15759 [105] => 24639 [106] => 18125 [107] => 3739 [108] => 22359 [109] => 17451 [110] => 16966 [111] => 25526 [112] => 4414 [113] => 4376 [114] => 15824 [115] => 20844 [116] => 25071 [117] => 10760 [118] => 4159 [119] => 20609 [120] => 24210 [121] => 4405 [122] => 6329 [123] => 23209 [124] => 21467 [125] => 21079 [126] => 20625 [127] => 7608 [128] => 7800 [129] => 6040 [130] => 25889 [131] => 4184 [132] => 4226 [133] => 521 [134] => 20594 [135] => 21462 [136] => 12668 [137] => 25513 [138] => 23925 [139] => 15979 [140] => 22537 [141] => 20626 [142] => 22995 [143] => 3284 [144] => 25197 [145] => 20629 [146] => 17495 [147] => 10237 [148] => 6558 [149] => 7574 [150] => 8780 [151] => 21174 [152] => 16006 [153] => 16382 [154] => 4388 [155] => 18836 [156] => 5045 [157] => 4540 [158] => 124 [159] => 5043 )