Fistel: Onormal förbindelse mellan två inre organ eller mellan ett organ och kroppsytan.Arteriovenös fistel: Onormal förbindelse mellan en artär och en ven.Tarmfistel: Anatomisk missbildning i form av passage mellan olika delar av tarmen eller mellan tarm och annat organ. Yttre tarmfistel har förbindelse med huden (enterokutan fistel). Inre tarmfistel kan utgöra förbindelse med ett antall olika organ, som t ex magsäcken (gastrokolisk fistel), gallgångarna (kolecystoduodenal fistel), eller urinblåsan (kolovesikal fistel). Till riskfaktorerna hör inflammatoriska förlopp, cancer, strålbehandling och misslyckade kirurgiska ingrepp (behandlingsfel).Hudfistel: En onormal gång eller förbindelse från en inre kroppsdel till kroppsytan.Bronkialfistel: En onormal förbindelse mellan ett luftrör och annan kroppsdel.Kärlfistel: En onormal förbindelse mellan två eller fler artärer, eller mellan en artär och en ven.Rectal FistulaMagfistel: Onormal förbindelse med magsäcken.UrinvägsfistelEsofagusfistel: Onormal förbindelse med matstrupen.Gallgångsfistel: Onormal förbindelse någonstans i gallvägarna.BukspottkörtelfistelRektovaginal fistelVesikovaginal fistelLuftvägsfistel: En onormal förbindelse mellan delar av andningssystemet eller mellan någon del av luftvägarna och omgivande organ.VaginalfistelTrakeoesofageal fistelUrinblåsefistel: Onormal kanal i blåsan eller mellan blåsan och något omgivande organ.Arterio-arteriell fistel: Onormal förbindelse mellan två artärer, som kan vara resultatet av skada eller medfödd missbildning.Arteriovenös shunt, kirurgisk: Kirurgiskt anlagd direktförbindelse mellan en artär och en ven.Halsartär-sinus cavernosusfistel: Sönderslitning av den intrakavernösa delen av halsartären eller någon av dess grenar, med direktförbindelse mellan den inre halsartären och sinus cavernosus som följd. Detta framkallar en pulserande e xoftalmus och nedsatt rörlighet i det drabbade ögat. Skallskada, särskilt basilära frakturer, är den vanligaste orsaken till detta tillstånd, men det kan också uppkomma spontant eller i samband med bi nsvävsdefekter, som vid Ehlers-Danlos syndrom.Fistel i matsmältningssystemet: En onormal förbindelse mellan delar av matsmältningsorganen eller mellan någon del av matsmältningsapparaten och omgivande organ.Kärlmissbildningar i centrala nervsystemet: Medfödda eller förvärvade missbildningar av artärer, vener eller blodsinus i hjärnan, ryggmärgen och deras hinnor.LungsäckssjukdomarMunfistelSinus cavernosus: Ett oregelbundet, venöst hålrum i den hårda hjärnhinnan (dura mater) på båda sidor av kilbenet.Embolisering, terapeutisk: En hemostasmetod som nyttjar olika medel, som t ex Gelfoam, silikon-, metall-, glas- eller plastkulor, autologt koagel, fett och muskler som emboli. Metoden har använts för behandling av missbildningar i ryggmärgen och skallens blodkärl, fistlar i njurarnas blodkärl, blödning i mag-tarmkanalen, näsblod, hypersplenism, kärlrika tumörer, brustna blodkärl, samt för att kontrollera operationsblödningar.Tolvfingertarmens sjukdomarUrinrörssjukdomarEsofagusatresi: Medfödd defekt i utvecklingen av matstrupen som ofta uppträder tillsammans med esofagotrakeal fistel. Till symtomen hör kraftig salivbildning, kväljningar, cyanos och dyspné.Arm-huvudvener: Stora vener på båda sidor av halsroten, bildade genom föreningen av de inre jugular- och subklavikulärvenerna. De för bort blod från huvud, hals och armar och löper samman i den övre hålvenen.Oronatral fistelNjurdialysHård hjärnhinna: Den hårda, fibrösa hinnan runt hjärnan och ryggmärgen.AortasjukdomarBehandlingsresultatLambåer: Vävnadsflikar av hud eller underhud (ibland med muskelvävnad) som lossas från underliggande vävnad, men får sitta fast vid en ände. De bibehåller sin blodförsörjning under överföringen till sin nya plats. Lambåer används vid plastikkirurgi för att täcka en angränsande defekt. Flikarna kan vara av typen stjälkad lambå, rotationslambå, tublambå osv.Kärlöppenhet: Graden av öppenhet i blodkärl.TjocktarmssjukdomarKranskärlsanomalier: Defekter hos hjärtats kransartärer eller kransvener, beroende på missbildningar, arteriovenösa fistlar eller aneurysmer (bråck), överbryggning eller andra avvikelser i struktur eller utveckling.BlodådrorFibrinplåster: Ett autologt eller kommersiellt vävnadsklister som inehåller fibrinogen och trombin. Den kommersiella produkten är ett tvåkomponentsystem som erhållits ur mänsklig blodplasma och som innehåller mer än fibrinogen och trombin. Den ena komponenten innehåller koncentrerat fibrinogen, faktor VIII, fibronektin och spår av andra plasmaproteiner. Den andra komponenten innehåller trombin, kalciumklorid och antifibrinolytiska ämnen, som aprotinin. Blandning av komponenterna leder till levring och fibrinbildning. Vävnadshäftan används till att försegla vävnad, stilla blödning och till sårläkning.Hjärnsinus: Stora, endotelklädda venkanaler mellan den hårda hjärnhinnans två skikt; de innehåller inga klaffar.Dränage: Systematisk tömning av vätska eller var från sår, böld eller hålighet.Postoperativa komplikationerKvarkatetrar: Katetrar avsedda att lämnas kvar i ett organ eller kärl för en längre tidsperiod.SvalgsjukdomarDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.SpottkörtelfistelUrinledarsjukdomarBlodkräkningar: Kräkning av färskt, rött blod blod eller äldre, mörkt och grynigt. Blodkräkningar är oftast en indikering av blödning i den övre delen av mag-tarmkanalen.Kassia: Baljväxterna Cassia senna L. (C. acutifolia) och Cassia angustifolia, vilka innehåller antrakinoner som nyttjas som laxermedel.Hjärnvener: Kärl som leder blod från hjärnan.Kärlröntgen: Radiografi av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.Matsmältningssystem, kirurgiska tekniker: Kirurgiska ingrepp i matsmältningssystemet eller någon av dess delar.Kärlröntgen av hjärna: Röntgenundersökning av hjärnans kärlsystem efter injektion av kontrastmedel.Varböld: Varbildning, varansamling.VävnadslimLuftstrupssjukdomarBlodkärlsprotes: Protes, framställd av syntetiskt eller biologiskt material, för reparation av skadat eller sjukt blodkärl.ReoperationUpper ExtremityCerebrospinal rinorre: Läckage av cerebrospinalvätska (likvor) genom näsan. Vanliga orsaker är trauman, tumörer eller tidigare genomförda kirurgiska ingrepp. Tillståndet kan också uppkomma spontant.Hålven, nedreAnastomos, kirurgisk: Kirurgiskt anlagd förbindelse eller shunt mellan kanaler, rör eller kärl. Den kan göras ända mot ända, ända mot sida, sida mot ända, eller sida mot sida.SuturteknikerRetrospektiva studierPolyvinylerBlodkärlsprotesimplantation: Kirurgisk infällning av syntetiskt eller biologiskt material som ersättning för eller reparation av skadade eller sjuka blodkärl.Sjukdom orsakad av läkares åtgärder: Varje negativt tillstånd hos en patient till följd av behandling av läkare, kirurg eller annan sjukvårdspersonal, särskilt infektioner som patienten fått i samband med behandling.StrålbensartärArmhåleven: Armens huvudven. Den utgör fortsättningen på basilär- och armvenerna som löper från teres majormuskelns underkant till det första revbenet, där den övergår i subklavikulära venen.Transplantatocklusion, kärl: Blockering av flödet i biologiska eller konstgjorda kärltransplantat.PankreatikojejunostomiStickskadorAneurysm, falskt: Ett aneurysm där hela kärlväggen är skadad och blödningen begränsas av omgivande vävnad, eventuellt med bildande av en säck som står i förbindelse med artär eller hjärta.Arteriovenösa missbildningar: Medfödda kärlmissbildningar bestående av nystan av uttänjda kärl som leder blodflödet direkt från artärer till vener utan motståndet i kapillärsystemet. En vanlig typ är medfödd arteriovenös fistel.PankreatektomiPankreatikoduodenektomiSammandragning, patologisk: Onormal hopsnörning av en anatomisk struktur.SkottskadorHalsvener: Vener i hals och nacke som tömmer blod från hjärnan, ansiktet och nacken i brakiocefal- eller nyckelbensvenerna.Anal CanalAnalsjukdomarNjursvikt, kronisk: Slutstadiet av kronisk njurfunktionsförsämring. Tillståndet kännetecknas av svår, irreversibel njurskada (mätt med proteinurihalter) och nedsatt glomerulusfiltration, till mindre än 15 ml/min. Dessa patienter är i allmänhet i behov av dialys eller njurtransplantation.Höftven: En ven på båda sidor av kroppen som utgör föreningen av den yttre och inre höftvenen och löper uppåt tills den går samman med motsvarande ven från andra kroppshalvan och bildar nedre hålvenen.Laryngektomi: Fullständigt eller partriellt kirurgiskt avlägsnande av struphuvudet.Hypospadi: En missbildning hos män, där urinröret mynnar ut på undersidan av penis eller i perineum.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Lårbensven: Venen som åtföljer lårpulsådern i samma skida. Den utgör fortsättningen på knävecksvenen och övergår i den yttre höftvenen.PerilymfaCrohns sjukdom: Tarmsjukdom med kroniska, inflammatoriska infiltrat, fibros i alla skikt av den serösa hinnan och uppkomst av icke-kaseösa granulom. Det område som oftast drabbas är tunntarmens nedersta del, därefter tjocktarmen.Venae cavaeRekonstruktivkirurgiska teknikerIleumsjukdomar: Sjukliga förändringar i ileum (tunntarmens sista del) och ileocekalklaffen.Intrakraniella arteriovenösa missbildningar: Medfödda blodkärlsanomalier i hjärnan, kännetecknade av hoptrasslade tunnväggiga artärer med direktkommunikation med vener utan mellanliggande kapillärer. Missbildningarna visar stora variationer i storlek och läge och ger upphov till symtom genom bristning, masseffekt och kärlavledningseffekter. Den kliniska bilden visar sig ofta inte förrän i det fjärde eller femte årtiondet i livet, när drabbade individer kan utveckla huvudvärk, krampanfall och fokala neurologiska svaghetstecken. Stora blödningar kan leda till koma eller död.Enbukrilat: Ett vävnadsklister som anbringas som monomer på fuktig vävnad och polymeriseras till en fog. Det bryts långsamt ned och används vid alla typer av kirurgi, även tandkirurgi.SigmoidsjukdomarPneumektomiStentarTandfistel: Böld som tränger ut i tandköttet.Dödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.Hjärnhinneartärer: Artärer som försörjer den hårda hjärnhinnan med blod.TidsfaktorerBukaorta: Den del av kroppspulsådern som går mellan diafragman och delningen i de två ljumskartärerna.MatstrupsförträngningPolytetrafluoretylenFrämmandekroppsförflyttningar: Ett främmande föremåls vandring från ursprungsplatsen till annan plats i kroppen.Jejunalsjukdomar: Sjukliga förändringar i tunntarmens övre del, jejunum.Skallgrop, främreUrogenitala kirurgiska teknikerArtärbråck: Blåsa eller säckliknande utbuktning på en artär(artärbråck), ven(åderbråck, venbråck, varicer) eller hjärtat pga utvidgning av kärlväggen.Glosögdhet: Onormalt utstående ögon, pga funktionsbrister i enokrina körtlar (t ex tyreotoxikos), maligniteter, skada eller förlamning av ögonmuskelnerverna. Syn. exoftalmi.Flebografi: Röntgenbildteknik för åskådliggörande av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.Borttagning av protes: Borttagning av implantat eller protes.Armartär: Fortsättningen på axillarartären; den förgrenar sig i radialartären och ulnarartären.Urinvägskirurgiska tekniker, mänHöftartär: Någon av de båda, stora artärer som utgår från bukaortan. De försörjer höftpartiet, bukväggen och benen med blod.Kateterisering: Införande av en rörformig anordning i någon kanal, blodkärl, ihåligt organ eller kroppshåla för tillförsel eller tömning av vätskor för diagnostiska eller terapeutiska ändamål. Förfarandet skiljer sig från intubation, vars syfte är att upprätthålla en öppen förbindelse i tilltäppta kanaler eller kärl.Mellangård: Kroppsdelen mellan könsorganet och ändtarmen, dvs mellan vulvan och ändtarmen hos kvinnor, och mellan skrotum och ändtarmen hos män.UlnarartärArmBlödning i mag-tarmkanal: Blödning i någon del av mag-tarmkanalen, från matstrupen till ändtarmen.NyckelbensvenGastrostomi: Anläggande av yttre öppning till magen för näringstillförsel eller tryckbehandling av mag-tarmkanalen.Bronkoskopi: Endoskopisk undersökning, behandling eller operation av luftrören.Kirurgisk häftning: En teknik för tillslutning av operationssår eller för att förena kroppsvävnader med hjälp av klammer som suturmedel.Underarm: Den nedre delen av armen (antebrachium), mellan armbågen och handleden.Jejunostomi: Kirurgiskt anlagd öppning genom bukväggen till jejunum (tunntarmens övre del), vanligen för enteral näringstillförsel.BehandlingssviktEmpyem: Förekomst av var i kroppshåligheter.Främmande kropparUnderbindning: Användning av en ligatur för att knyta till eller strypa ett kärl.PneumoencefalografiDigital subtraktionsangiografi: Metod att avbilda blodkärl genom att från en bild av vävnad med kärlkontrastmedel subtrahera en bakgrundsbild av vävnaden. Bakgrunden utgörs av en digitaliserad bild gjord strax innan kontrastmedel tillförs. Det slutliga angiogrammet blir en högkontrastbild av kärlet, beroende på varierande absorption av röntgenstrålar i olika vävnader.Esofagoskopi: Endoskopisk undersökning, behandling eller operation av matstrupen.Magnetisk resonansangiografi: Icke-invasiv metod för kärlavbildning och bestämning av den inre anatomin utan bruk av kontrastmedel eller strålning. Tekniken används speciellt vid cerebral angiografi, och för studier av andra kärlstrukturer.Lungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.TorakostomiKärlkirurgiska tekniker: Kirurgiska förfaringssätt för behandling av kärlsjukdomar.Aortografi: Radiologisk undersökning av kroppspulsådern och dess förgreningar med hjälp av kontrastmedel.Varansamling i lungsäcken: Inflammation med varbildning i lungsäcken.Aortabråck, bröst: Utbuktning på någon del av bröstaortan, dvs den del av kroppspulsådern som går från aortabågen till mellangärdet.Esofagostomi: Kirurgiskt anläggande av en öppning utifrån i matstrupen.BlodproppRadiografi, interventionellRyggmärgssjukdomarEndoskopi: Procedurer för användande av endoskop i samband med diagnos och behandling av sjukdomar. Vid endoskopi förs ett optiskt instrument antingen in via naturliga kanaler, som t ex matsmältningssystemet, eller genom små, kirurgiskt anlagda snitt (titthål) för undersökning av inre kroppsdelar. Tack vare framsteg i bildbehandling, endoskopteknik och utrustning av allt mindre format kan kirurgiska ingrepp göras under endoskopering.FörlossningskomplikationerSjukdomar i gemensamma gallgången: Sjukdomar i den gemensamma gallgången, Vaters ampull eller Oddis sfinkter.FärgultraljudGastroskop: En sorts endoskop, avsedda att användas för undersökning av insidan av magsäcken.Matstrupe: Det segment av muskelvävnad och hinnor som sträcker sig från svalget till magsäcken.Kotartär: Den första grenen av nyckelbensartären, med utbredning till nackmusklerna, ryggkotorna, ryggmärgen, lillhjärnan och inre delarna av hjärnan.TorakotomiVentryckEkinokockos, lever: Maskinfektion i levern orsakad av Echinococcus granulosus eller Echinococcus multilocularis.Tarmlymfa: En opak, mjölkvit vätska, huvudsakligen bestående av emulgerat fett, som passerar genom tunntarmens lymfkanaler ut i lymfsystemet.Kirurgisk såröppning: Patologisk process, bestående av partiell eller fullständig bristning av skikten i ett opeationssår.Tarmperforation: Penetrationsöppning i tarmväggen.Kolangiopankreatografi, endoskopisk retrograd: Fiberoptisk endoskopi avsedd för undersökning och kanylering av Vaters ampull via tolvfingertarmen, så att bukspottkörtel- och gallvägssystem skall kunna visualiseras genom retrograd tillförsel av kontrastmedel. Endoskopisk sfinkterotomi av Vaters papill (papillotomi) kan härvid utföras.