Loading...
Fenylalanin: En essentiell, aromatisk aminosyra som är prekursor (förstadium, förelöpare) till melanin, dopamin, noradrenalin och tyroxin.Fenylalaninhydroxylas: Ett enzym i oxidoreduktasklassen som katalyserar bildandet av L-tyrosin, dihydrobiopterin och vatten från L-fenylalanin, tetrahydrobiopterin och syre. Brist på enzymet kan orsaka fenylketonurier. EC 1.14.16.1.Fenylalanin-ammoniaklyas: Ett enzym som katalyserar deamineringen av L-fenylalanin till transcinnamat och ammoniak. Det kan även ha verkan på L-tyrosin. Då enzymet utarmar tumörvävnad på fenylalanin har det använts experimentellt för behandling av akut lymfoblastisk leukemi. Enzymet kan utvinnas ur många olika växter. EC 4.3.1.5.Fenylketonuri: En grupp autosomalt recessiva sjukdomar, vars kännetecken är brist på leverenzymet fenylalaninhydroxylas, eller mindre ofta nedsatt verkan av dihydropteridinreduktas (atypisk fenylketonuri). Klassisk fenylketonuri orskas av svår brist på fenylalaninhydroxylas och yttrar sig i tidig barndom som utvecklingsstörningar, krampanfall, svag hudpigmentering, eksem och demyelinering i det centrala nervsystemet.Fenylpyrodruvsyror: En grupp föreningar som utgör derivat av fenylpyrodruvsyra, med den generella formeln C6H5CH2COCOOH, en metabolit av fenylalanin.TyrosinAminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.Ammoniaklyaser: Enzym som katalyserar bildandet av en C=C-bindning i en molekyl genom frisättande av ammoniak. EC 4.3.1.PrefenatdehydratasBiopterin: Ett naturligt ämne som anses fungera som tillväxtfaktor hos vissa insekter.PterinerKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Leucin: En essentiell, grenad aminosyra som är viktig för hemoglobinbildning.TryptofanMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Aminosyror, aromatiskaAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Fenylalanin-tRNA-ligas: Ett enzym som aktiverar fenylalanin med specifikt tRNA. EC 6.1.1.20.Fenylketonuri, maternellFenklonin: En selektiv och irreversibel hämmare av tryptofanhydroxilas, ett mängdreglerande enzym i serotoninbiosyntesen (5-hydroxitryptamin). Fenklonins farmakolgiska verkan består i att nollställa de endogena serotoninnivåerna.p-fluorfenylalaninKorismatmutas: Ett isomeras som katalyserar omvandlingen av korismat till prefenat. EC 5.4.99.5.Mutagenes, riktad: Arrangerad genetisk mutagenes på någon specifik plats i DNA-molekylen som ger en bassubstitution, infogning eller radering.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Aminosyror, essentiella: En grupp alfaaminosyror (åtta till antalet) som inte bildas i människokroppen, utan måste tillföras med födan.Kolisotoper: Stabila kolatomer med samma atomnummer som grundämnet kol, men med annan atomvikt. C-13 är en stabil kolisotop.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Aspartam: Sötningsmedel med större sötma än socker; det metaboliseras som fenylalanin och asparaginsyra.Hydroxylering: Koppling av en hydroxylgrupp till en förening i en position där den inte tidigare funnits.Pteridiner3-deoxy-7-fosfoheptulonatsyntas: Ett enzym som katalyserar sammansättningen av 7-fosfo-2-keto-3-deoxy-D-arabinoheptonat från fosfoenolpyruvat och D-erytros-4-fosfat. Det är ett av de första enzymerna i biosyntesen av tyrosin och feny lalanin. EC 4.1.12.15.Anabaena variabilis: En art av släktet Anabaena vars sporer kallas akineter.RhodotorulaNäringsbehovLever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Hydrolyaser: Enzymer som katalyserar brott på kol-syrebindningen, vilket leder till uppkomst av omättade ämnen genom förlust av vatten. EC 4.2.1.Tungt väte: Deuterium är en stabil väteisotop med kemiskt tecken 2H eller D. Atomen har en proton och en neutron i kärnan och är sålunda ungefär två gånger så tung som väteatomen.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Kolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Isoleucin: En essentiell, förgrenad, alifatisk aminosyra som finns i många proteiner. Den är en isomer av leucin, och viktig för hemoglobinsyntesen och regleringen av blodets socker- och energinivåer.Modeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.FenylacetaterStruktur-aktivitet-relationAminosyrasubstitution: Naturligt förekommande eller experimentellt utbyte av en eller flera aminosyror i ett protein mot en eller flera andra, varvid proteinets funktioner kan bibehållas, förändras eller utebli. Experimente ll substitution används för att studera enzymaktiviteter och bindningsegenskaper.Alanin: En icke-essentiell aminosyra, alfaaminopropansyra, som finns i proteiner. Kan förekomma fritt i höga halter i plasma. MuskelproteinerProteinkonfigurationRNA, transfer, PheLivsmedel, syntetiska: Speciella dietformer som omfattar kemiskt specificerad kost, syntetisk eller halvsyntetisk kost, kost för rymdfarare, bantningskost, kost för sondmatning, samt flytande eller fast kompletteringskost.ValinSubstratspecificitetLeucindehydrogenas: Ett oktameriskt enzym i superfamiljen aminosyradehydrogenaser. Leucindehydrogenas katalyserar den reversibla, oxidativa deamineringen av L-leucin till 4-metyl-2-oxopentanoat (2-ketoisokaproat) och ammoniak, med motsvarande reduktion av kofaktorn NAD+. EC 1.4.1.9.Chromobacterium: Ett släkte gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som lever i jord och vatten. De olika arterna är i allmänhet inte patogena, men vissa arter kan orsaka infektion hos däggdjur, i nklusive människor.ProteinbindningAldehydlyaser: Enzymer som katalyserar klyvning av kol-kolbindningen i molekyler med en hydroxyl- och en karbonylgrupp för att bilda två små molekyler, som var och en är en aldehyd eller en keton. Enzymerna kallas o ckså aldolaser. EC 4.1.2.Lysin: En essentiell aminosyra. Den tillsätts ofta djurfoder.Oxidation-reduktionRekombinanta proteinerMetionin: En svavelhaltig, essentiell aminosyra av betydelse för många kroppsfunktioner. Den bildar tungmetallkelat.ProteinbiosyntesProteiner i kosten: Proteiner som fås med födan. De utgör den främsta källan för essentiella (livsviktiga) aminosyror.RNA, transferShikimisyraRNA, Transfer, Amino AcylTetroserFosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.Aminosyror, grenade: Aminosyror med förgrenad kolkedja.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Dihydropteridinreduktas: Ett enzym som katalyserar reduktion av 6,7-dihydropteridin till 5,6,7,8-tetrahydropteridin. EC 1.6.99.7.Fluor: Ett icke-metalliskt, gasformigt grundämne i halogengruppen, tvåatomigt vid normal temperatur. Gasen är giftig och starkt reaktiv. Kemiskt tecken är F, atomnumret är 9, och den stabila isotopen har atommassa 19. Fluor används i fluoridform inom odontologin för att förebygga tandkaries.Glycin: En icke-essentiell aminosyra som främst påträffas i gelatin och sidenfibroin och som används terapeutiskt som näringstillskott. Den fungerar även som en snabb, blockerande nervsignalsubstans.Proteinstruktur, tertiärKatalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.Deuteromycota: En stor och heterogen grupp av svamporganismer som saknar sexuellt stadium. Många humanpatogena svampar tillhör denna grupp.ProteinhydrolysaterKloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Cinnamater: Estrar av kanelsyra. Oktylmetoxycinnamat används som UV-filter i solkrämer.PunktmutationTransaminaserNeutrala aminosyror: Aminosyror med oladdade R-grupper eller sidokedjor.Sekvenshomologi, aminosyraUltraviolettspektrofotometriEnzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.TyrosintransaminasHomogentisat-1,2-dioxygenasPetroselinumDipeptider: Peptider uppbyggda av två aminosyraenheter.Aminoacyl-tRNA-syntetaser: Någon av de ligaser som katalyserar den ATP-förmedlade bindningen mellan en aminosyra och en tRNA och därmed aktiverar ett steg i proteinsyntesen. De enskilda enzymen är starkt specifika för en viss a minosyra och dess motsvarande tRNA.Polyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.CellinjeCyklohexankarboxylsyrorMagnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).VäxterStereoisomerismMolekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.Högtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Radioaktiva spårämnenTryptofanhydroxylasSekvensinpassning