Loading...
Fasciola hepatica: En art av inälvsmask som vanligtvis kallas leverflundra. Den förekommer i gallgångarna, levern och gallblåsan under olika utvecklingsstadier. Snäckor och vattenvegetation är mellanvärdar. Ibland förekommer den hos människor, men är vanligast hos får och nötkreatur.Fascioliasis: Infektion med inälvsmaskar (helminter), orsakad av olika arter av Fasciola.Fasciola: Ett släkte trematodleverflundror i familjen Fasciolidae. Två av arterna är F. hepatica och F. gigantica. Parasiterna förekommer i lever, gallblåsa och tillhörande gångar hos däggdjur och ibland även hos människor. F. gigantica är dock sällsynt hos människa.Maskantikroppar: Antikroppar framkallade hos människor eller djur efter exponering för antigen från parasitmaskar. Immunglobuliner av IgE-klass är vanligast, men IgG, IgM och IgA kan också förekomma.Maskantigener: Alla delar av parasitmaskar som framkallar en immunreaktion. De vanligast förekommande helmintantigener är schistosomantigener.Lymnaea: Ett släkte högerskruvade sötvattensnäckor, bland vilka ingår några arter som är viktiga mellanvärdar för parasitmaskar.Maskmedel: Medel som är aktiva mot parasitära maskar. De används för behandling av helmintiasis hos djur och människor.Plattmask, medel mot: Preparat för behandling av plattmaskinfektioner hos människa och djur.Maskproteiner: Proteiner från vilken som helst art av mask.ParamphistomatidaeCapillaria: Ett släkte trichuroidnematoder som är lever- och tarmparasiter hos många däggdjur och fåglar. Två arter, C. hepatica och C. philippinensis, kan ge dödlig infektion hos människa.Enoplidainfektioner: Infektioner med nematoder av ordningen Enoplida.Echinostoma: Ett släkte inälvsmaskar av familjen Echinostomatidae med många arter. De förekommer hos människor och andra ryggradsdjur. Mollusker (blötdjur) är oftast mellanvärdar.Echinostomiasis: Infektion orsakad av maskar av släktet Echinostoma.Cathepsin LDicrocoelium: Ett släkte trematoder (plattmaskar) av familjen Dicrocoeliidae, omfattande arterna dendriticum och hospes. Parasiterna förekommer i gallgångar och lever hos många ryggradsdjur, inklusive människor. Mellanvärdar utgörs huvudsakligen av blötdjur, men ibland även myror.Bitionol: 2,2'-tiobis(4,6-diklorfenol). Halogenerat infektionsmedel som används mot trematoder och cestoder.SniglarTetraoxanerFårsjukdomarNasturtiumGeographic MappingMask-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos helminter (inälvsmaskar).Katepsiner: En grupp lysomala proteinaser eller endopeptidaser som finns i vattenbaserade extrakt i en rad djurvävnader. De har bäst verkan vid surt pH.ParasitäggantalBensimidazoler: En grupp föreningar som används i såväl läkemedel som bekämpningsmedel.Molluskocider: Medel som dödar sniglar och andra blötdjur.Bandmaskinfektioner: Infektioner orsakade av äkta bandmaskar av klassen Cestoda bland helminterna.SaposinerTrematodaAdamantan: Ett kolväte med tricyklisk brygga.Kuba: Republik i Västindien, bestående av en huvudö, Cuba, och ett stort antal småöar. Landet har Karibiska havet i väster och Atlanten i öster och ingår i en ökedja som kallas Större Antillerna. Landets yta är 110 861 km2, och folkmängden uppgår till drygt 11,3 miljoner invånare (2006). Huvudstad är Havana.Värd-parasitförhållanden: Samverkan mellan två organismer, av vilka den ena lever på den andras bekostnad.Clonorchis sinensis: En art trematodmaskar av familjen Opisthorchidae. Vissa källor hänför släktet till Opisthorchis. Den är vanlig i Kina och andra asiatiska länder. Snäckor och fiskar är mellanvärdar.