Loading...


EyeEye DiseasesEye Movements: Frivilliga eller reflexmässiga ögonrörelser.Eye Injuries: Skador på ögonen till följd av våld eller annan yttre påverkan. Hit hör både ytliga skador och inre ögonskador.Torrögdhetssyndrom: Torrhet i hornhinnan och bindhinnan beroende på bristande tårflöde, ffa hos kvinnor i menopausal och postmenopausal ålder. Keratitis filiformis (en typ av hornhinneinflammation) eller erodering av bindhinnans och hornhinnans epitel kan orsakas av detta tillstånd. En känsla av "skräp i ögat" eller sveda i ögonen kan förekomma.Eye Abnormalities: Medfödda brister i ögats strukturer. Dessa kan vara ärftliga.Brännskador i ögonen: Skador på ögonen förorsakade av hetta, kemikalier eller ultraviolett strålning.Eye Enucleation: Kirurgiskt avlägsnande av ögongloben.Eye Color: Färgen på ögats iris (regnbågshinna).Eye Banks: Speciella anläggningar för förvaring av ögonvävnader för framtida bruk.SynskärpaEye Neoplasms: Cancersjukdom i ögonen.Ocular Physiologic PhenomenaCompound Eye, ArthropodEye Protective Devices: Personlig skyddsutrustning i form av glasögon eller mask till skydd mot tryck, flygande föremål, glöd, vätskor eller skadlig strålning. Syn. skyddsglasögon.NäthinnaIntraocular PressureEye Injuries, Penetrating: Inre ögonskador till följd av perforering eller punktering av ögat.Ophthalmic SolutionsFrämmande kroppar i ögatEye Movement MeasurementsBlickfixering: Riktning av blicken och inställning av ögonen så att objektbilden hamnar i fovea centralis (centralgropen) i båda ögonen.Posterior Eye SegmentGrön starr: En ögonsjukdom som uppträder i många former, och vars huvudsakliga kännetecken är instabilt eller ökat intraokulärt tryck, som ögat inte motstår utan skador eller funktionsstörning. Följderna av övertrycket kan visa sig i en rad olika symtom, beroende på typ och svårighetsgrad, som t ex urholkning av synnervspapillen, spänd ögonglob, hornhinnedomning, försämrad synskärpa, färghaloer runt ljuskällor, störningar i mörkerseendet, synfältsdefekter och huvudvärk.Glaskropp: Den genomskinliga, geléartade massan som fyller utrymmet mellan ögonlinsen och näthinnan. Den är omsluten av en tunn hinna och utgör ungefär fyra femtedelar av ögongloben. Glaskroppen består till 99% av vatten.ScleraEye Infections: Lindrig till svårartad bakterie-, svamp- eller virusinfektion ytligt på ögat eller inuti ögat, med påföljande inflammation, synnedsättning eller synförlust.Axial Length, EyeFrämre ögonkammare: En vätskefylld del av ögat som framtill gränsar mot hornhinnan och en del av sklera, baktill mot en del av strålkroppen, iris och den genom pupillen synliga delen av ögonlinsen.NärsynthetKammarvatten: Den klara vätska som fyller ögonhålan. Dess brytningsindex är lägre än linsens, som den omger, och den ingår i hornhinnans och linsens metabolism.Regnbågshinna: De främsta delen av ögats druvhinna (uvea), vilken skiljer den främre ögonkammaren från den bakre. Den består av två skikt: stromat (bindvävsskikt) och färgepitelet. Färgen på regnbågshinnan beror på mängden melanin i bindvävsskiktet vid reflektion från det färgade epitelskiktetEye Infections, Bacterial: Bakterieinfektioner utvändigt eller invändigt i ögat. Till de vanligare patogenerna hör Haemophilus, Neisseria, Staphylococcus, Streptococcus och Chlamydia.Ciliarkropp: En ringformad vävnad som sträcker sig från senhinnesporren till näthinnans ora serrata. Den består av en uveal del och en epiteldel. Ciliarmuskeln sitter i uvealdelen, och ögonlockshåren i epiteldelen . Syn. strålkroppen.TårarLens, Crystalline: En genomskinlig, bikonvex struktur i ögat, innesluten i en kapsel och belägen bakom iris och framför glaskroppen. Längs kanten är den något överlappad av ciliarutskotten. Ciliarkroppens (strålkroppens) anpassning är avgörande för ögats avståndsinställning.SynfältFöljerörelserSynförmåga, binokulärGrå starr: Partiell eller fullständig grumling av linsen eller linskapseln i det ena eller i båda ögonen, vilket ger försämrad syn eller blindhet. De olika typerna av grå starr bestäms efter sin morfologi (utbre dning, form, läge) eller etiologi (orsak och debuttidpunkt). Syn. katarakt.Eye Infections, ViralBrytningsfelSynstörningarChoroid: Den tunna, kärlrika hinnan som täcker större delen av ögonbotten mellan näthinnan och senhinnan. Syn. koroidea.Tomografi, optisk koherensOftalmologiDiagnostiska tekniker, oftalmologiska: Metoder och förfaringssätt för diagnostisering av ögonsjukdomar och synstörningar.FotostimuleringFluoresceinangiografiBindhinna: Slemhinnan som täcker ögonlockens insida och den främre delen av ögonglobens senhinna (sklera).Starroperation: Avlägsnande av grumlad ögonlins på kirurgisk väg.Oculomotor MusclesSynförmåga, monokulärSynNäthinneavlossningFundus Oculi: Den inre, konkava delen av ögat, bestående av näthinnan, åderhinnan, senhinnan, synnervspapillen och blodkärl, vilka kan ses med hjälp av oftalmoskop.Fotoreceptorerceller, ryggradslösa djur: Celler hos ryggradslösa djur som är specialiserade på att känna av ljus och mörker och förmedla dessa intryck i det centrala nervsystemet.Eye Infections, Fungal: Svampinfektion i ögat, framkallad av ett flertal olika svamparter, och vanligtvis genom ett av fyra möjliga sätt: ytlig infektion som ger konjunktivit, keratit eller tilltäppt tårkanal; spridning från angränsande vävnader, som t ex hud eller bihålor; direktinfektion i samband med operation eller genomträngande fysisk skada; eller via blod och lymfa hos patienter med etablerad mykos.Eye Infections, Parasitic: Lindriga till svåra infektioner i ögat eller dess angränsande vävnader förorsakade av protozo- eller metazoparasiter.Eye PainEyelidsEye Evisceration: Kirurgisk utrymning av de inre delarna av ögat, innanför senhinnan (sklera). Denna excision skall ej förväxlas med orbital evisceration, som innebär total utrymning av ögonhålan.PupillSensorisk deprivationVitrektomiSkelningEye Hemorrhage: Inre blödningar i ögat från kärl i ögats olika vävnader.Hornhinnesjukdomar: Sjukdomar i ögats hornhinna.Fotografering: Framställning av bilder genom exponering av ett ljuskänsligt medium för ljus eller annan strålning.NäthinnesjukdomarMakuladegeneration: Nedbrytningsförändringar i näthinnans gula fläck.Blindhet: Oförmåga att se eller uppfatta synintryck. Tillståndet kan bero på ögonsjukdomar, synnervssjukdomar, defekt i synnervskorsningen, eller hjärnsjukdomar som påverkar synbanor eller nacklob.Amblyopi: Tillstånd med ensidig eller dubbelsidig nedsättning av formseendet. Pga defekt i det amblyopidrabbade ögats synfixeringsförmåga är rörelseuppfattningen försämrad.OftalmoskopiSynnervspapillGula fläcken: En oval bildning i näthinnan, 3-5 mm i diameter, vanligen belägen temporalt om ögats bakre pol och något lägre än papillen. Den har en gulfärgning som diffust tränger igenom de inre skikten och innehåller centralgropen (fovea centralis), som är punkten för ögats skarpseende. Fläcken har endast blodkärl i periferin och får näring från åderhinnans kapillärer.Hyperopia: Ett brytningsfel i ögat, där infallande, parallella ljusstrålar bryts till en brännpunkt belägen bakom näthinnan, beroende på att ögat är för kort. Benämningen översynthet beskriver det fenomen att närgränsen för skärpa ligger längre bort än vid normalbrytning vid motsvarande anpassningsgrad (ackommodation).Okulär konvergens: Den sammanfallande ljusbrytningen i ögat.Högt ögontryckElektroretinografi: Mätning av elektriska spänningsskillnader i näthinnan efter ljusstimulering.Hornhinnetopografi: Mätning av hornhinnans främre yta, dess krökning och form. Den används ofta för att ställa diagnos på keratokon och andra hornhinnesjukdomar, och fastställa hornhinneförändringar efter keratotomi eller keratoplastik. En viktig tillämpning är vid anpassning av kontaktlinser. För mätning av hornhinnans topografi kan ett flertal typer av teknik användas: keratometri, keratoskopi, profilfotografering, datorstödd bildbehandling, videokeratografi m fl.TonometriGlaucoma, Open-Angle: En form av glaukom där den främre kammarens vinkel är öppen och det trabekulära nätverket inte tränger in över regnbågshinnans bas.SynnervOphthalmologic Surgical ProceduresInjektionerSynnervssjukdomarMacaca mulatta: En art apor av släktet Macaca som lever i Indien, Kina och andra delar av Asien. Aporna används i stor utstreckning i biomedicinsk forskning och anpassar sig väl till vistelse bland människor.Huvudrörelser: Avsiktliga eller ofrivilliga huvudrörelser som kan ske i förhållande till eller oberoende av kroppen. Termen gäller för både människor ocg djur.Reflex, vestibulo-okulärGlasögon: Ett par optiska linser i hållare som hålls på plats med stöd på näsan och öronen. Syftet är att förbättra synen. Hit räknas inte skyddsglasögon eller solglasögon, avsedda enbart som skydd för ögonen.Linsimplantation, intraokulär: Insättande av en konstgjord lins efter avlägsnande av ögonlinsen, oftast efter kataraktextraktion.Centralgropen: Ett område med ca 1,5 millimeters diameter i den gula fläcken, där näthinnan är mycket tunn pga avtrappningen av alla skikt utom färgepitelskiktet. Det omfattar gropens sluttande sidor och ett fåtal perifera stavar. I mitten finns de koner som ger skärpeseendet och som var och en är förbunden med endast en gangliecell.SynuppfattningVisual Field TestsInflammation i ögats druvhinna: Inflammation i hela eller del av druvhinnan, ögats mellersta, kärlförande hinna, vanligtvis med spridning till de övriga hinnorna (senhinnan, hornhinnan och näthinnan).Retinala gangliecellerAstigmatism: Ojämnheter i ögats brytningsytor, vilket leder till brytningsfel, så att ljusstrålar inte bryts till en samlad fokuseringspunkt på näthinnan, utan sprids till en större, diffus punkt. Detta beror på att ögat kan ha en annan böjning (och brytning) i horisontalplanet än i vertikalplanet.Läkemedelstillförsel, lokalSyntesterEye Diseases, HereditaryFakoemulsifieringOkulära motilitetsrubbningarLinser, intraokulära: Konstgjorda, implanterade linser.Hornhinnegrumling: Sjukdomstillstånd i hornhinnans centrala eller perifera delar. Den normala genomskinligheten försämras genom att hornhinnan blir mer eller mindre opak.Fluorofotometri: Mätning av ljuset från fluorescein för undersökning av integriteten hos ögats olika gränsskikt. Metoden används för undersökning av blod-vätskebarriären, blod-näthinnebarriären, vätskeflöde, hornhinneepitelets genomsläpplighet och tårflödesdynamiken.OptometriPupillvidgande medelEndoftalmit: Varig inflammation i ögats inre vävnader. Dock angrips inte uveans alla skikt. Svampinfektion, nekrotiska, intraokulära tumörer och främmande föremål i ögat kan ge upphov till endoftalmit.Kontaktlinser: Linser avsedda att bäras på ögonglobens främre yta.UveaDiabetisk näthinnesjukdom: Retinopati (näthinnesjukdom) som har samband med diabetes mellitus och som kan vara antingen av bakgrundstyp, kännetecknad av fortskridande mikroaneurysm, punktformiga makulaödem i näthinnan, eller av proliferativ typ, med nybildning av blodkärl i näthinnan och papillen vilka kan nå in i glaskroppen, utbredning av fibrös vävnad, glaskroppsblödning och närhinneavlossning.Rörelseuppfattning: Iakttagelse av föremåls rörelse genom synfältet.Bindhinneinflammation: Inflammation av ögats bindhinna; kan orsakas av bakterier, virus eller allergisk reaktion. Syn. konjunktivit.OrbitSynbanorAfaki: Hel eller partiell avsaknad av ögonlins i synfältet, av varje orsak utom efter kataraktextraktion. Afaki är vanligen medfödd eller ett resultat av linsförskjutning.Nystagmus, optokinetiskTrångvinkelglaukom: En form av glaukom där det intraokulära trycket ökar pga totalstopp i utflödet av kammarvatten.Dominans, okulär: Det ena ögats funktionella dominans över eller föredragna utnyttjande framför det andra. Termen avser främst större förmåga i fråga om visuell iakttagelse eller motorisk prestation, och inte skillnad i synskärpa eller bristande funktion hos något av ögonen. Okulär dominans kan ändras genom visuell stimulans och neurotropa faktorer.Sömn, REMGlaskroppsavlossningPseudofakiNäthinnekärlHornhinnetransplantationNystagmus, patologiskNervtrådarBiometri: Tillämpning av statistiska mätmetoder inom biologi, medicin och lantbruk.Visuell disparitetNäthinneperforationerDrosophilaproteiner: Proteiner från insektarter tillhörande släktet Drosophila (bananfluga, fruktfluga). Särskilt proteiner från den mest välundersökta Drosophilaarten, Drosophila melanogaster, tilldrar sig stort intresse när det gäller forskning inom morfogenes och utveckling.Keratoplastik, penetrerande: Partiell eller fullständig ersättning av centrala hornhinnans alla skikt.Keratokonus: Icke-inflammatorisk, vanligen dubbelsidig framträngning av ögats hornhinna, vars topp är förskjuten nedåt och mot näsan. Fenomenet uppträder oftast hos kvinnor i pubertetsålder. Orsaken är okänd, men ärftliga faktorer kan ligga bakom. Benämningen -konus avser konformen på hornhinnans framträngning.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Blinkning: Kortvarig slutning av ögonlocken genom regelbundna, ofrivilliga ögonlocksrörelser, som en skyddsmekanism, eller genom medveten stängning av ögonlocken.TidsfaktorerReaktionstidExcimerlaserHornhinneepitel: Skiktat, skvamöst (fjällande) epitel som täcker hornhinnans ytteryta. Det är slätt och innehåller många fria nervändar.Fluorescein: En indikatorftalfärg som är gulgrön i utstryk av normal tårvätska och klargrön i en mer alkalisk lösning, som t ex kammarvatten, och används därför både terapeutiskt och för diagnos i samband med hornhinneskador.Oculomotor NerveEye ManifestationsMacaca fascicularis: En art apor av släktet Macaca som lever kustnära vid åar och i mangroveträsk på främst öarna kring Malackahalvön.RotationLjus: Det område av det elektromagnetiska spektret som det mänskliga ögat är känsligt för. Ljusets våglängd ligger mellan 400 och 800 nanometer, dvs mellan de ultravioletta och infraröda frekvenserna.Vascularisation i åderhinnan: Sjuklig förändring, bestående av nybildning av blodkärl i ögats åderhinna (koroidea).OrienteringRetinoskopiInjections, IntraocularLasikoperation: Ett kirurgiskt förfaringssätt att korrigera myopi genom att dra undan hornhinnans stroma. Med en mikrokeratom görs en lamellär dissektion i hornhinnan, varvid bildas en flik av intakt hornhinneepitel. Sedan fliken lyfts undan omformas det därunder liggande midstromat med hjälp av excimerlaser, och fliken kan läggas tillbaka i sitt ursprungliga läge.Kontrastkänslighet: Förmågan att uppfatta skarpa gränser (stimuli) och att uppfatta små skillnader i luminans (ljustäthet, ljusstyrka) på en yta utan distinkta skiljelinjer. Psykofysiska mätningar av denna synfunktion används för bedömning av synskärpa och för att upptäcka ögonsjukdomar.Psykomotorisk funktionMakulaödem: Vätskeansamling i ytterskiktet av gula fläcken mitt på näthinnan. Cystliknande blåsor bildas, vilka kan orsaka makulär depression eller hål. Gonioskopi: Mätning av den främre ögonkammarens vinkel med ett optiskt specialinstrument (gonioskop) eller en kontaktprismalins.HuvudPostkataraktafaki: Avsaknad av ögonlinsen efter kataraktextraktion.SynundersökningDrosophila: Ett släkte små, tvåvingade flugor (bananfluga, fruktfluga) med ungefär 900 kända arter. Inga andra arter av organismer är så väl undersökta i genetiskt och cellbiologiskt hänseende som dessa.TrabekulektomiReglering av genuttryck, utveckling: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under en organisms utvecklingsstadier.Mikroftalmi: Medfödd missbildning eller utvecklngsavvikelse som kännetecknas av onormalt små ögonglober.NäthinnepigmentepitelDjupuppfattning: Förmåga att uppfatta utsträckningen av den tredje dimensionen.UvealsjukdomarGlaskroppsblödningFotorefraktiv keratektomi: En typ av refraktiv hornhinnekirurgi för korrigering av myopi och astigmatism. Paired Box Transcription FactorsLaserterapiAnisometropi: Skillnad i brytningsförmågan hos de båda ögonen.Hornhinnesår: Bortfall av epitelvävnad från hornhinnans yta till följd av erosion eller vävnadsnekros. Tillståndet orsakas vanligtvis av bakterie-, svamp- eller virusinfektion.Linser: Glasstycken eller stycken av andra genomskinliga material som används för förstoring eller ökad synskärpa.Kolobom: Medfödd missbildning av ögat, så att vissa av ögats strukturer saknas pga ofullständig sammanfogning av den intraockulära springan under fosterutvecklingen.SilikonoljorDrusennäthinnaSyncentrumAbducensnerv: Den 6:e hjärnnerven (kranialnerven). Abducensnerven börjar i hjärnbryggans nucleus abducens och skickar motoriska nervtrådar till ögats rectus lateralismuskler. Skada på nerven eller dess kärna medför förlorad kontroll över horisontella ögonrörelser.Superior colliculi: "Den övre kullen", en upphöjning på baksidan mitthjärnan som har en viktig funktion i synbanan.Adaptation, OcularMörkeradaptationIrissjukdomar: Sjukdomar, funktionsstörningar eller andra störningar i regnbågshinnan.Fotokoagulation: En teknik för att få vävnad att koagulera med hjälp av kraftig ljusstråle, inkl laser (laserkoagulation). Metoden används i ögat, för behandling av näthinneavlossning, näthinnesår, aneurysmer, blödningar, och tumörer.Hornhinneödem: Vätskeöverskott i hornhinnan pga epitel- eller endotelskada, med försämrad synskärpa som följd.BindhinnesjukdomarElektriska retningspotentialer, visuella: Det elektriska gensvar som framkallas i hjärnbarken vid visuell stimulering eller stimulering av synsystemets nervbanor.Korneal stroma: Hornhinnans stödjevävnad. Det varvade bindväv som utgör det tjockaste skiktet av hornhinnan mellan Bowman- och Descemetmembranen.Uppmärksamhet: Skärpt iakttagelse av eller koncentration på vissa skeenden eller uppgifter.Choroid Diseases: Sjukdomstillstånd hos åderhinnan (koroidea), inklusive ärftliga koroidala sjukdomar, tumörer och andra abnormaliteter i druvhinnans (uvea) kärlskikt.Interferometri: Avstånds- eller rörelsemätning med hjälp av interferens mellan två ljusstrålar (optisk interferometri) eller ljudvågor (akustisk interferometri).Linskapsel, kristallin: Det tunna, icke-cellulära ytskiktet på ögonlinsen, som huvudsakligen består av kollagen typ iv och glykosaminoglykaner. Det utsöndras av embryots främre och bakre epitelvävnad. Det bakre embryoepitelet försvinner senare.Retrospektiva studierSkotomUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.EmmetropiaNäthinneblödningSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.PsykofysikOptik och fotonikChoroid Neoplasms: Den vanligaste typen av intraokulära tumörer är koroidala maligna melanom. De uppkommer vanligtvis efter puberteten och ökar i incidens med stigande ålder. De flesta maligna melanom i ögats uveala omr åden utvecklas från godartade melanom (födelsemärken).Keratokonjunktivit: Samtidig inflammation i hornhinnan och bindhinnan.Immunfluorescensteknik, indirekt: En immunfluorescensteknik som används allmänt för påvisande av serumantikroppar och immunkomplex i kroppsvävnad och mikroorganismer i prov från patienter med infektionssjukdomar. Tekniken innebär framställning av antigen-antikroppskomplex, som märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar.Rymduppfattning