Epoxiföreningar: En grupp polymerer framställda genom polymerisation av någon monomer med oxirangrupp(er).Epoxidhydrolaser: Enzymer som reversibelt katalyserar bildandet av epoxid eller arenoxid från glykol resp. aromatisk diol. EC 3.3.2.3.Epoxihartser: Organiska föreningar innehållande en epoxid/oxirangrupp. De består av polyetrar framställda genom reaktion mellan bisfenol A och epiklorhydrin. Tack vare sina goda sammanfogande egenskaper används epoxihartser i stor utsträckning för limning, fogning och gjutning. De har betydande användning som tandmaterial.7,8-dihydro-7,8-dihydroxibenso(a)oyren 9,10-oxid: 7,8,8a,9a-tetrahydrobenzo(10,11)krysen-(3,4-b)-oxiren-7,8-diol. Ett benzopyrenderivat med karcinogen och mutagen verkan.Vitamin K Epoxide ReductasesStereoisomerismMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Chrysener: 1,2-bensfenantrener. Polycykliska kolväten erhållna ur trätjära.Heptaklorepoxid: En oxidationsprodukt av heptaklor som bildas hos många växter och djur, inklusive människor, efter exponering för heptaklor. Benspyrener: En klass kemiska substanser med en antracenring kopplad till en naftalenring.FenantrenerStruktur-aktivitet-relationSvavelföreningarHögtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Etrar, cykliska: Föreningar med generell formel R-O-R med ring- eller kronstruktur.8,11,14-eikosatriensyra: 8,11,14-eikosatriensyra. En 20-kolskedjad fettsyra, omättad i positionerna 8, 11 och 14. Endast i position 5 skiljer den sig från arakidonsyra, 5,8,11,14-eikosatetraensyra.Flyktiga organiska föreningarLevermikrosomer: Slutna blåsor av fragmenterat endoplasmatiskt nätverk som bildas när leverceller eller -vävnad säras genom homogenisering. De kan vara släta eller ojämna.Polycykliska föreningarBiotransformering: Kemisk förändring av en exogen substans i ett biologiskt system. Förändringen kan innebära en inaktivering av ämnet eller produktion av en aktiv metabolit från en inaktiv ursprungsförening. Omvandling en kan vara icke-syntetisk (oxidation-reduktion, hydrolys) eller syntetisk (glukuronidbildning, sulfatkonjugation, acetylering, metylering). Metabolisk detoxikation och eliminering räknas också hit.Magnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).Mutagener: Kemiska ämnen som ökar antalet genetiska mutationer genom att störa nukleinsyrornas funktion. Ett klastogen är ett specifikt mutagen som åstadkommer kromosombrott.Cancerframkallande ämnenBens(a)antracener: Kolväten hos vilka en bensenring och antracenring har en gemensam dubbelbindning.Dihydroxidihydrobenspyrener: Benspyrener som mättats i två angränsande positioner och som ersatts med två hydroxylgrupper i någon position. De flesta föreningar av denna typ är cancerframkallande och mutagena.DNA-addukter: Kovalenta anslutningar mellan mutagena kemiska ämnen och DNA. Sådana kopplingar aktiverar reparationsprocesser i DNA och kan, om reparation inte ägt rum före replikation, leda till utbyte eller bortfall av nukleotider och omkastningar i kromosomerna.Leukotrien A4: (2S-(2 alfa,3 beta(1E,3E,5Z,8Z)))-3-(1,3,5,8-tetradekatetraenyl)oxiranbutansyra. En instabil allylepoxid som bildas av det omedelbara förstadiet 5-HPETE via stereospecifikt avlägsnande av en proton i position C-10 och dehydrering. Dess biologiska verkan bestäms främst av dess metaboliter, t ex leukotrien B4 och cysteinylleukotriener. Alternativt omvandlas leukotrien A4 till leukotrien C4 medelst glutation-S-transferas eller till 5,6-di-HETE genom epoxidhydrolas.Fenoler: Allmän beteckning för kemiska föreningar innehållande minst en hydroxigrupp som är bunden till en kolatom i en aromatisk ring. Källa NationalencyklopedinBay-Region, Polycyclic Aromatic Hydrocarbon: Inbuktning bestående av tre sammankopplade bensenringar. En vanlig inbuktning är den på bensopyren, en indirekt karcinogen som aktiveras av P-450-systemet vid 7,8-dubbelbindningen. Detta ger en 7,8-ox id som snabbt omvandlas till 7,8-dihydrodiol, som i sin tur epoxideras intill inbuktningen vid 9,10-dubbelbindningen. Denna diolepoxid är starkt reaktiv och reagerar med negativa DNA-laddningar.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.VäxtextraktMasskromatografi-Masspektrometri: En mikroanalysteknik som kombinerar masspektrografi och gaskromatografi för såväl kvalitativ som kvantitativ bestämning av kemiska föreningar.Adamantan: Ett kolväte med tricyklisk brygga.Alkener: Omättade kolväten av typen Cn-H2n, betecknade med ändelsen -en.50 procent hämmande koncentration: Den koncentration av en förening som behövs för att reducera tillväxten av en bakteriekoloni eller population av eukaryota celler in vitro med 50%. Standarden används såväl för att ange antibakteriell verkan in vitro som cytotoxicitet mot eukaryota celler i odling.Läkemedelstester, prekliniska: Preklinisk prövning av läkemedel på laboratoriedjur eller in vitro för undersökning av deras biologiska och toxiska effekter, och möjliga kliniska tillämpningar.Hydroxylaser: En stor grupp enzymer som förmedlar oxidations-reduktionsreaktioner där en atom i en syremolekyl binds till det organiska substratet. Den reducerade syreatomen binds med väte och bildar vatten. Enzymerna kallas även monooxygenaser. Dessa reaktioner fordrar två substrat som reduktanter för var och en av de båda syreatomerna. Det finns olika klasser av enzymerna beroende på vilken typ av väteavgivande kosubstrat (koenzymer) som krävs för blandfunktionsoxidationen. EC 1.4 - 1.97.CyklohexenerSpiroföreningarSulfhydrylföreningarVitamin K1Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Aflatoxin B1: 6aR-cis-2,3,6aalfatetrahydro-4-metoxycycklopenta(c)furo(3´,2´:4,5)furo(2,3-h)(1)benzopyran-1,11-dion. Ett kraftigt levertoxiskt och leverkarcinogent mykotoxin från Aspergillus flavus. Det är dessutom mutagent, teratogent och orsakar nedsatt immunitet hos djur. Cytokrom P-450: En stor grupp isoenzymer (hemproteiner) som utgör nyckelkomponenter i det flerfunktionsoxidassystem som dels ansvarar för biosyntesen av steroider, fettsyror och gallsyror, dels bioomvandlingen av många främmande föreningar till mutagena och cancerframkallande ämnen. De flesta däggdjur har ett flertal avlägset besläktade fenobarbitalinducerbara genunderfamiljer. De indelas efter sina sekvensöverensstämmelser snarare än efter sina funktioner i CYP-genfamiljer (>40% homologi) och underfamiljer (>59% homologi). CYP1-, CYP2- och CYP3-genfamiljerna står för större delen av läkemedelsmetabolismen. EC 1.13.-.Karbamazepin: Ett kramplösande medel som används för att dämpa grand malattacker och psykomotoriska eller fokala attacker. Verkningsmekanismen är inte helt klarlagd, men vissa effekter liknar dem hos fenytoin. Trots att den kemiska likheten är liten, är den tredimensionella strukturen likartad.Benspyren: Syn. bensopyren. En starkt mutagen och kancerogen substans i vår miljö. Den utgör bl a en beståndsdel i tobaksrök.Heterocykliska föreningar: Ringföreningar med andra atomer än kol i kärnorna.Molekylkonfiguration: Den typiska tredimensionella formen av en molekyl.Masspektrometri: En analysmetod som används för att bestämma ett kemiskt ämne utifrån dess massa med hjälp av någon form av masspekrometer.Bifenylföreningar: Syn. difenylföreningar. Välkända är de flerklorinerade bifenylerna (polychlorinated biphenyl, PCB), där några av de kolbundna väteato merna ersatts med kloratomer.Small Molecule LibrariesMutagenitetstester: Test av kemiska eller fysikaliska medels mutagena förmåga. Hit hör bl a tester på mikroorganismer, insekter, djurceller och djur.EnzymhämmareRingslutning: Omvandling av en öppen kolvätekedja till en sluten ring. Syn. cyklisering.LöslighetOrganotennföreningarLaurinsyror: Mättade C12-monokarboxylsyror.Substratspecificitet