Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Djur, nyföddaSjukdomar hos nyfödda: Sjukdomar som uppträder vid födseln (medfödda) eller under den första levnadsmånaden. Hit räknas inte ärftliga sjukdomar som inte visar sig vid födseln eller inom de 30 första dagarna efter födseln, och heller inte medfödda ämnesomsättningssjukdomar. För dessa finns de särskilda termerna "ärftliga sjukdomar" och "medfödda ämnesomsättningsrubbningar".Hälsoundersökning av nyföddaGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.För tidigt födda: Barn födda före graviditetsvecka 37.Spädbarnsvård: Vård av spädbarn i hemmet eller i vårdinrättning.Andnödssyndrom hos nyföddaFosterålderFosterblod: Blod hos fostret. Utbyte av näringsämnen och avfallsämnen mellan fostrets och moderns blod sker via moderkakan, Umbilikalt blod är blod i navelsträngsartären eller -venen.Asfyxi, neonatal: Andnöd hos nyfödd.FödelseviktNyföddmedicinGulsot hos nyfödda: En övergående, icke-konjugerad hyperbilirubinemi som uppträder mellan andra och femte dagen av livet, pga brist på leverenzymet glukuronosyltransferas, som behövs för detoxifiering av bilirubin.Moder-fosterutbyte: Utbyte av ämnen mellan moderns blod och fostrets blod via cirkulation i moderkakan. Placentabarriären hindrar överföring av mikroorganismer och virus.Spädbarnshem på sjukhusIntensivvårdsavdelningar för nyfödda: Sjukhusavdelningar för kontinuerlig övervakning och vård av akut sjuka nyfödda.Hemolytisk sjukdom hos nyfödda: Hemolytisk anemi hos foster och nyfödda till följd av överföring av antikroppar från modern via moderkakan, vilka bildats pga oförenlighet mellan moderns och fostrets blodgrupper. Syn. fetal erytroblastos.Hörseltester: Olika metoder för att mäta eller kontrollera hörseln, t ex audiometri eller tympanometri.Metabolism, Inborn Errors: Fel i ämnesomsättningsprocesserna till följd av genetiska mutationer, nedärvda eller förvärvade i livmodern.Spädbarnsomsorg: Av samhället eller andra vårdgivare organiserad omsorg om barns hälsa.Perinatal omvårdnadTransient Tachypnea of the NewbornSjukdomar hos för tidigt föddaFoster: Den ofödda avkomman hos däggdjur som föder levande ungar. Fostertiden sträcker sig från embryonalstadiet, då de huvudsakliga organen tagit form, till födseln. Hos människan motsvaras det av tiden från och med den 9 graviditetsveckan. Foster skall särskiljas från embryo.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Apgarpoäng: Ett numeriskt uttryck för ett nyfött barns fysiska tillstånd, vanligen bedömt vid en minuts ålder. Poängen är summan av de poäng som ges för hjärtverksamhet, andning, muskelspänning, reflexer och hudf ärg. Utvärderingssystemet är uppkallat efter den amerikanska narkosläkaren Virginia Apgar (1909-1974).Spädbarnsdödlighet: Dödsfall bland spädbarn i åldrarna 28 till 365 dagar i en given population (enligt National Center for Health Statistics, USA, definition). Perinatal mortalitet avser dödsfall mellan den 28 graviditetsveckan och den sjunde dagen efter födseln. Neonatal dödlighet avser dödsfall under de första 27 dagarna efter födseln.Hypoxi-ischemi i hjärnan: En störning kännetecknad av minskad syretillförsel (hypoxi) i förening med minskat blodflöde (ischemi) i hjärnan. Tillståndet kan uppstå till följd av lokal blockering i någon hjärnartär eller pga systemiskt låg blodgenomströmning. Utdragen hypoxi-ischemi är förenad med övergående ischemisk attack, hjärninfarkt, hjärnödem, koma och andra tillstånd.Förlossning: Framfödande av foster och moderkaka under överinseende av förlossningsläkare eller barnmorska. Fysiskt, psykiskt, medicinsk eller kirurgiskt ingrepp kan förekomma.Hyperbilirubinemi hos nyföddaBlodprovstagning: Tagande av en mindre blodmängd, i form av kapillärprov eller venprov, för undersökning av innehåll av mängden celler, kemiska ämnen, gaser eller andra beståndsdelar. Analysen kan göras mikroskopiskt, kemiskt eller biologiskt.Barn med låg födelsevikt: Spädbarn med en födelsevikt av högst 2500 g. För spädbarn med en födelsevikt lägre än 1500 g finns termen "spädbarn med mycket låg födelsevikt".Tarmbeck: Den tjocka, grönsvarta, slemaktiga substans som finns i tarmarna hos fullgångna foster. Den består av tarmkörtelutsöndringar, gallpigment, fettsyror, fostervatten och slaggprodukter från livmodern. Tarmbecket utgör den nyföddas första avföring.Graviditetskomplikationer, infektiösa: Infektioner som inträffar under graviditet, eller graviditet under pågående infektionssjukdom.Medfödd hypotyreos: Sjukdomstillstånd beroende på medfödd brist på sköldkörtelhormon, vilket yttrar sig i dvärgväxt och outvecklad mental förmåga, muskel- och mjukvävnadsdystrofi, samt nedsatt basal ämnesomsättning. Motsvarande icke-medfödd bristsjukdom kallas myxödem.Sjukdomsöverföring, vertikalIntensivvård av nyfödda: Kontinuerlig vård och tillsyn av nyfödda med livshotande tillstånd, oavsett plats.Råmjölk: Den tunna, gula mjölken som avsöndras från mjölkkörtlarna under graviditeten och förlossningen innan laktationen börjar. Vätskan består av immunologiskt aktiva ämnen, vita blodkroppar, vatten, protein, fett och kolhydrater. Syn. kolostrum.Vitamin K Deficiency BleedingImmunitet, förvärvad från modern: Motståndskraft mot ett sjukdomsalstrande smittämne förvärvad genom att moderns immunitet överförts till fostret via moderkakan eller till det nyfödda barnen med modersmjölken.Mödrar: Föräldrar av honkön, såväl bland människor som djur.Graviditetskomplikationer: Samtidig graviditet och sjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.Hemförlossning: Barnafödande i hemmet.Postnatal vårdHyperoxi: Onormal ökning av mängden syre i vävnader och organ.Aging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.Amning: Bröstmatning av ett barn.TidsfaktorerFårLjusterapi: Behandling av sjukdomar genom exponering för ljus, särskilt med olika intensiteter av ljusstrålning eller specifika våglängder.Prenatal exponering, sena effekterSpädbarnsbeteende: Varje iakttagbar reaktion eller handling hos ett barn upp till 23 månaders ålder.NavelsträngBilirubin: Ett rött färgämne i galla, bildat genom nedbrytning av hem från hemoglobin eller cytokromer. Normal födselMödravård: Organiserad hälsovård för blivande och nyblivna mödrar.Moderns exponering: Exponering av modern, både hos människor och djur, för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för miljöfaktorer i form av radioaktiv strålning, patogena organismer eller gifter som kan skada avkomman. Acyl-CoA-dehydrogenasHjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Kejsarsnitt: Kirurgisk förlossningsmetod, vid vilken fostret tas ut genom en öppning i buken och livmodern.Prenatal vårdFörlossningssjukhus: Specialkliniker som ger vård åt kvinnor under graviditet och förlossning.Fenylketonuri: En grupp autosomalt recessiva sjukdomar, vars kännetecken är brist på leverenzymet fenylalaninhydroxylas, eller mindre ofta nedsatt verkan av dihydropteridinreduktas (atypisk fenylketonuri). Klassisk fenylketonuri orskas av svår brist på fenylalaninhydroxylas och yttrar sig i tidig barndom som utvecklingsstörningar, krampanfall, svag hudpigmentering, eksem och demyelinering i det centrala nervsystemet.Förlossningsrum: Sjukhusavdelningar utrustade för barnafödande. .Age FactorsGraviditetsutfall: Resultatet av befruktning och därpå följande graviditet, omfattande levandefödsel, dödfödsel, spontan abort och framkallad abort. Utfallet kan vara ett resultat av naturlig eller konstgjord befruktning, eller annan teknik för fortplantningshjälp, embryoöverföring eller provrörsbefruktning.Djur, diande: Unga, icke avvanda däggdjur, som får sin näring från sin mor, fostermor eller från flaska.Medfödda missbildningar: Medfödda missbildningar av organ och kroppsdelar.Genetic TestingKangaroo-Mother Care MethodSpädbarn, små för tiden: Barn med lägre födelsevikt än förväntat i förhållande till graviditetstiden.Hörselnedsättning: En allmän term för fullständig eller partiell förlust av hörseln på det ena eller båda öronen.Abstinenssyndrom hos nyföddaMödravårdscentraler: Inrättningar med uppgift att erbjuda mödrar och barn hälsovårdstjänster.Förlossningsskador: Skador av mekanisk art eller till följd av syrebrist som barnet ådrar sig under förlossningen.Syrebrist: Total brist på syre (anoxi). Används ibland synonymt med hypoxi i meningen bristande försörjning av syre till kroppsvävnaderna.Gråt: Oartikulerad, ljudlig känsloyttring med tårflöde, som uttryck för sorg, smärta, glädje m m.Fettnekros: Tillstånd där fettvävnadsdöd leder till att neutrala fetter bryts ned i fettsyror och glycerol.NeurogenesDuctus arteriosus: Ett blodkärl hos foster som förbinder lungartären med aorta descendens.Syfilis, medföddUtbytestransfusion, helblod: Upprepad tappning av små mängder blod och ersättning med givarblod tills en stor del av blodvolymen har bytts ut. Metoden används vid behandling av fetal erytroblastos, leverkoma, sickle cellanemi, disseminerad intravasal koagulation, blodförgiftning, brännskador, essentiell trombocytopeni och fulminant malaria.Moderns välbefinnande: Organiserade tjänster i samhället eller av andra aktörer med syfte att förbättra mödrars hälsa och välbefinnande.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.ResuscitationBronkopulmonell dysplasi: Kronisk lungsjukdom som kan ses hos nyfödda som vårdas i respirator med mekanisk ventilation och förhöjda syrgashalter. Syn. BPD eller kronisk lungsjukdom hos barn.Kernikterus: En patologiterm som används för att beskriva bilirubinfärgning av de basala ganglierna, hjärnstammen och lillhjärnan, och som även används kliniskt för att beskriva ett syndrom, förknippat med hyperbilirubinemi. Kliniska drag är atetos, muskelkramper eller hypotoni, nedsatt vertikal blick och dövhet. Obundet bilirubin tränger in i hjärnan och fungerar som ett nervgift, ofta i samband med tillstånd som försämrar blod-hjärnbarriären (t ex sepsis). Tillståndet ses främst hos nyfödda, men kan även sällsynt förekomma hos vuxna.BröstmjölkSyrgasToxoplasmos, medföddProspektiva studierHämmad fostertillväxt: Tillväxttakt hos fostret som är sämre än den förväntade vid varje tidpunkt under graviditeten.NyföddhetsvårdBarnmorskeyrket: Arbetet att bistå kvinnor vid barnafödsel.Andningsstillestånd: Apn´e. Avbrott i eller upphörande av andningen.NormalvärdenAminosyror, medfödda ämnesomsättningsrubbningarModerns ålder: En kvinnas ålder vid graviditet.Cystisk fibros: En ärftlig sjukdom i de exokrina körtlarna som drabbar främst bukspottkörteln, andningsvägarna och svettkörtlarna, och som brukar börja i barnaåren. Sjukdomen kännetecknas av kroniska luftvägsinfektioner, nedsatt kapacitet hos bukspottkörteln och benägenhet för värmeutmattning. Skrumplever under barndomen förekommer ofta och kan leda till portahypertension, mjältförstoring och hypersplenism.NavelKarnitin: En beståndsdel av strimmig muskel- och levervävnad. Spädbarn med mycket låg födelsevikt: Nyfödda med en födelsevikt lägre än 1500 g, oavsett graviditetstid.Hyperbilirubinemi: Sjukligt tillstånd av onormal ökning av bilirubin i det cirkulerande blodet, vilket kan ge gulsot.Bröstmjölksersättning: Flytande näringspreparat för spädbarn med speciella näringsbehov eller med mjölkallergi, eller vars mödrar inte kan amma.FosterutvecklingModerkaka: Ett mycket blodkärlrikt foster-moderorgan hos däggdjur för tillförsel av syre och näring till fostret och transport av avfallsprodukter från fostret. Det består av en fosterdel (korionvilli), utvecklad från trofoblaster, och en moderdel (decidua), som bildats ur livmoderslemhinnan. Moderkakan producerar en mängd olika steroider, proteiner och peptidhormoner (placentahormoner).Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Hyalinmembransjukdom: Ett sjukdomstillstånd som kan drabba nyfödda (oftast för tidigt födda) och vars patologiska kännetecken är bildandet av ett hyalinliknande membran kring de yttersta andningspassagerna. Utbredd atelektas sätts i samband med brist på ytaktiva ämnen.HälOtoakustiska emissioner, spontanaObligatorisk testning: Hälsokontroller som krävs av statliga eller andra myndigheter för diagnos av specificerade sjukdomstillstånd. Testningen är oftast begränsad till vissa grupper, som sjukvårdspersonal, militär personal, fångar eller i samband med äktenskapsprövning eller donatorscreening.Mjuk hjärnhinna: Den inre av de tre hinnorna som täcker hjärnan och ryggmärgen. Den är det tunna, kärlrika membran som ligger under spindelvävshinnan och den hårda hjärnhinnan.Retrospektiva studierHjärtfel, medfödda: Ofullkomligheter eller missbildningar hos hjärtat, vilka finns redan från födseln.Hudvård: Skötsel av hudhygienen genom tvättning, användning av tvål, rengöringsmedel, oljor osv. Vid sjukdomstillstånd gäller även behandling med terapeutiska preparat, skyddande lösningar, salvor osv. Hudvård är särskilt viktig vid olika typer av yrkesutövning, där huden är utsatt, vid exponering för solljus, hos nyfödda och vid dekubitussår (trycksår).SyrgasmätningMekoniumaspirationssyndrom: Ett tillstånd som orsakas av inandning av tarmbeck i lungorna hos foster eller nyfödda, oftast till följd av kraftiga andningsrörelser i samband med svår förlossning, eller pga onormala luftvägar. Inandat tarmbeck kan blockera små luftrör och försvåra gasutbyte i lungorna och leda till aspirationspneumoni.Barns utveckling: Den kontinuerliga fysiologiska och mentala mognadsprocessen hos barn från födseln upp till tonåren. Hit hör normala reaktioner på och anpassning till situationer, men inte kroppstillväxt (="växt").Rh-Hr-blodgruppssystemAndning, konstgjordGyrus dentatus: Grå nervsubstans belägen ovanför hippocampusvindlingen (gyrus hippocampi). Den består av tre skikt. Molekylärlagret går i ett med hippocampus i hippocampusfåran. Det granulära (korniga) lagret utgörs av tätt packade, runda eller ovala nervceller, kallade kornceller, vars axoner passerar igenom det polymorfa skiktet som gränsar mot hippocampus pyramidcellsdendriter.DödfödselSugbeteendeFlaskuppfödning: Bruk av nappflaskor för matning, både av människor och djur.Enterokolit, nekrotiserande: Utbredd sårbildning och nekros i ileum och tjocktarm hos barn, orsakad av Pseudomonas aeruginosa. Ett liknande tillstånd kan förekomma hos cancerpatienter med neutropeni.Galaktosemier: En grupp ärftliga enzymbristtillstånd med förhöjda värden av galaktos i blodet som typiskt symtom. Tillståndet kan förknippas med brist på galaktokinas, UDP-glukos-hexos-1-fosfaturidylyltransferas eller UDP-glukos-4-epimeras. Den klassiska formen beror på brist på UDP-glukos-hexos-1-fosfaturidylyltransferas och yttrar sig hos barn som hämmad tillväxt, kräkningar och förhöjt intrakraniellt tryck. Individer med sjukdomen kan även drabbas av förståndshandikapp, gulsot, förstorad lever och mjälte, ovarialsvikt och katarakt (starr).Lungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.Audiometri, elektrisk retningspotential: En typ av elektrofysiologisk hörselmätning innehållande en analog analysator som maskerar bort ihållande eller spontan hjärnvågsaktivitet, så att ett typiskt ljuduppfattningsmönster uppträder vid ljud stimulering.Fostrets sjukdomarKvävning: Asfyxi. Ett tillstånd av andnöd till följd av bristande tillförsel av syre.Möss, inavlade C57BLStreptococcus agalactiaeFosterdiagnostik: Fastställande av eventuellt sjukligt tillstånd hos embryo, foster eller den gravida modern före födseln.NervcellerRåttor, Sprague-DawleyRiskfaktorerLever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Fettomsättningsrubbningar, medfödda: Genetiskt betingade defekter i fettomsättningen.NepalKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Graviditetskomplikationer, parasitära: Parasitsjukdomar som uppträder under graviditet, eller graviditet under pågående parasitsjukdom. Några av de vanligaste parasitinfektioner i detta sammanhang är amöbiasis, malaria och toxoplasmos.Hörselskador: Tillstånd som försämrar överföringen eller uppfattandet av ljudimpulser och -information från örat till tinningslobbarken, inklusive de sensorineurala banorna.Syrebrist i hjärnan: Minskning av hjärnans syreförsörjning. Svår hypoxi kallas anoxi och är en relativt vanlig orsak till skada i det centrala nervsystemet. Långvarig anoxi kan leda till hjärndöd eller permanent vegetativt tillstånd. Histologiskt kännetecknas tillståndet av förlust av nervceller, vilken är mest framträdande i hippocampus, globus pallidus (det bleka klotet), lillhjärnan och de nedre oliverna.Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.LungsurfaktanterOrganstorlekRetinopati hos prematuraSclerema neonatorumKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Heterozygotidentifiering: Identifiering av bärare av en viss genetiskt bunden egenskap.TrypsinogenBlodgasanalys: Mätning av syre och koldioxid i blodet.Embryo- och fosterutveckling: Morfologisk och fysiologisk utveckling och tillväxt av embryo eller foster hos däggdjur.SepsisRNA, budbärarKroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.SvettFosterdöd: Upphörande av livet hos fostret i livmodern.Fostertalg: Ett smetigt ämne bestående av talg och avstötta epitelceller, vilket täcker fostrets hud.AndningFödandeFöräldrarFalskt positiva reaktioner: Postiva provresultat för undersökta personer som inte uppfyller kriterierna för undersökningen. Angivande av friska individer som sjuka vid kartläggning ("screening") av sjukdom.U-länder: Utvecklingsländer, dvs länder som är i en fas av utveckling mot ekonomisk tillväxt, ökad produktion, ökad konsumtion och inkomst per capita, genom bättre utnyttjande av naturens och människans resurser. Benämningen används för en stor grupp länder i Afrika, Asien och Latinamerika.Spädbarns näringsfysiologi: Näringsbehov och -intag hos barn upp till två år gamla.Kroppstemperatur: Den förhållandevis konstanta temperatur som kroppen normalt håller (hos människan 37 grader C) och som regleras från mellanhjärnan.Graviditet, tredje trimestern: Den tid av graviditeten som sträcker sig från vecka 29 t o m vecka 42 av havandeskapet (dagarna 197 - 294).Hörselnedsättning, dubbelsidig: Partiell förlust av hörseln på båda öronen.Missbildningar, multipla: Medfödda multipla missbildningar av organ och kroppsdelar.HuvudTarmatresi: Medfödd obliteration av tarmhåligheten, där ileum omfattas i hälften av fallen, och jejunum och duodenum i lägre frekvens. Det är den vanligaste orsaken till tarmobstruktion hos nyfödda.FöräldrasamtyckeLysosomala upplagringssjukdomar: Medfödd ämnesomsättningsstörning som kännetecknas av brister i specifika, lysosomala hydrolaser och leder till intracellulär ansamling av ometaboliserade ämnen.Flebotomi: Metoder för provtagning av venblod för diagnosändamål eller för behandling av vissa blodsjukdomar, som t ex erytrocytos, hematokromatos, äkta polycytemi och porfyri (porphyria cutanea tarda).Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Sensitivitet och specificitetHLA-DRB3 ChainsOphthalmia NeonatorumUtvecklingsstörningar: Störningar kännetecknade av försenade utvecklingssteg i förhållande till vad som förväntas för en given ålder eller utvecklingsperiod. Dessa störningar eller brister på förmåga uppkommer före 18-årsåldern, kan förväntas att fortgå och utgöra ett avsevärt handikapp. Såväl biologiska som icke-biologiska faktorer ligger bakom dessa störningar.Sus scrofaMjölk: Den vita vätska som utsöndras av mjölkkörtlarna. Den innehåller proteiner, socker, fetter, vitaminer och mineralämnen.PerinatologiGraviditet hos diabetiker: Graviditet hos kvinnor med tidigare fastställd diabetes. Hit räknas inte symtomatisk diabetes eller nedsatt glukostolerans inducerade av graviditeten, och som går tillbaka vid graviditetens slut.Tandem-masspektrometriHexaklorofen: En antiseptisk, klorinerad bifenol med bakteriostatisk verkan mot grampositiva organismer, men med mycket sämre effekt mot gramnegativa. Medlet används främst i tvål, krämer och olika hudpreparat.HLA-DRB4 ChainsBarnmat: Mat framställd för att tillgodose näringsbehovet hos barn under det första levnadsåret.Tidig diagnosBarnhälsovård: Särskilda hälsovårdstjänster för barn, ofta organiserade som barnavårdscentraler (BVC).Hypotermi, framkallad: Onormalt låg kroppstemperatur, avsiktligt framkallad hos varmblodiga djur.Lungblåsor: Små, polyedriska utbuktningar längs alveolarsäckarnas, alveolarkanalernas och de yttersta luftrörsförgreningarnas ytor, genom vars väggar det sker ett gasutbyte mellan alveolarluft och blodet i lungkapillärerna.Celldifferentiering: Fortskridande begränsning av utvecklingsförmågan och tilltagande specialisering av funktioner som sker under embryots utveckling och som leder till bildandet av specialiserade celler, vävnader och org an.FörlossningskomplikationerIndien: Republik i södra Asien, mellan Burma och Pakistan. Landets yta är 3 287 590 km2, och folkmängden är knappt 1,1 miljard invånare (juli 2005). Huvudstad är New Delhi.Fostervatten: Vätska i amnionsäcken, i början av fosterutvecklingen producerad av amnion och senare av lungorna och njurarna. Den är till en början klar, men blir senare grumlig, och mot slutet av graviditeten vari erar mängden mellan 500 ml och 2000 ml.Biologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Lungtänjbarhet: Lungornas förmåga att spännas ut under tryck, mätt som lungvolymförändring per tryckenhetsförändring. Detta mått ger inte en fullständig bild av lungans tryck-volymegenskaper, men är icke desto mindre användbart i praktiken som mått på lungans relativa stelhet.Fenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.