Dioxaner: 1,4-dietylendioxider. Dessa används som industriella lösningsmedel. Dioxan är potentiellt cancerframkallande, enligt Fourth Annual Report on Carcinogens (NTP 85-002, 1985).Dioxiner: Klorerade kolväten med heteroatomer som bildas som föroreningar vid tillverkning av klorfenoler, klorerade difenyletrar och bifenyler, som t ex växtbekämpningsmedel. De bildas också vid sopförbränning. Dioxiner är allvarliga miljögifter; de är cancerframkallande, fosterskadande och mutagena. Föreningarna är lipofila, dvs att de ansamlas i fettvävnad.AcetalerLösningsmedelRhodococcusActinomycetales: En ordning av grampositiva, primärt aeroba bakterier med förgrenade filament.Acetonitriler: Föreningar i vilka en metylgrupp är bunden till cyandelen.Furaner: Föreningar med femgrenad ring av fyra kol och en syreatom. De är aromatiska heterocykliska föreningar. Den reducerade formen är tetrahydrofuran.GlyoxylaterDimetylformamid: Ett lösningsmedel som kan ha reproduktionstoxiska egenskaper.Industriavfall: Rest- och avfallsprodukter och utsläpp av oanvändbara biprodukter från industriella processer. De utgör miljöproblem och hälsorisker.Desickation: Avfuktning eller torkning av någon substans (kemikalie, livsmedel, vävnad osv).Deuteromycota: En stor och heterogen grupp av svamporganismer som saknar sexuellt stadium. Många humanpatogena svampar tillhör denna grupp.BetaglukosidasStereoisomerismEtrarVattenGlukosidaser: Enzymer som hydrolyserar O-glukosylföreningar. EC 3.2.1.-.Metabolism: De kemiska reaktioner som äger rum i celler, vävnader eller en organism. Dessa reaktionsförlopp omfattar både biosyntes (anabolism) och nedbrytning (katabolism) av organiska ämnen som brukas av den levande organismen.