Dentalimplantation, käkbensförankrad, endodontisk: Insättning av en spetsig stav genom rotkanalen och in i den periapikala benvävnaden i syfte att förlänga den befintliga tandroten och stabilisera tanden.Dentalimplantation, subperiosteal: Implantering av en detalj, avsedd att passa på underkäkens eller överkäkens ytor, under det specialiserade bindväv som täcker periosteum.Dentalimplantation, käkbensförankrad: Insättning av ett implantat i underkäkens eller överkäkens benvävnad. Implantatet har en överdel ovanför slemhinnan som används som protesförankring.Dentalimplantation: Insättning av en protetisk detalj av något alloplastiskt material i tandvävnad under slemhinne- eller periosteumskiktet eller i benvävnaden. Dess funktion är att utgöra stöd åt en partiell eller hel protes.Dentala implantat: Biokompatibla material som monteras i (benförankrade) eller på (subperiosteala) käkbenet som bas för en krona, brygga, tandprotes eller för att stabilisera en försvagad tand.Tandprotesdesign: Utkast och utformning av tandproteser i allmänhet eller av en specifik protes. Hit hör inte design av löständer. Stommen består vanligtvis av metall.Alveolarkamplastik: Proteskirurgiskt ingrepp omfattande vanligtvis autologa transplantat från revben, brosk eller höftbenskammen, eller syntetiska implantat, för rekonstruktion av alveolarutskottet.Tandvård: Det totala utbudet av tjänster för diagnos, förebyggande och behandling av tandsjukdomar eller tandskador.Entandsimplantat: Vanligtvis alloplastiska detaljer som opereras in i eller på käkbenet som stöd åt en enda protetisk tand, antingen som stödtand eller som kosmetisk korrigering för en saknad tand.Medical Device LegislationImplantatstödd tandprotes: Protes som stabiliseras och hålls på plats av en substruktur som implanterats under mjukvävnaden till protessätet och som har kontakt med käkbenet.OsseointegreringTandläkarutbildning: Utbildning inom odontologi i allmänhet.TandläkarhögskolorTandläkarstuderandeUtrustningssäkerhet: Eliminering av existerande eller tänkbara risker förknippade med bruk av utrustning.Karies: Lokalt angrepp på tandytan, vilket inleds med urkalkning av emaljen, fortsätter med enzymatisk nedbrytning av organiska strukturer och slutar med att det bildas hålrum. Om inte angreppet hejdas kan urholkningen tränga igenom emaljen och tandbenet tills pulpan nås. De tre vanligaste teorierna om uppkomsten av karies är att syra från bakterier leder till urkalkning; att mikroorganismer bryter ned emaljprotein; eller att keratolytiska mikroorganismer producerar kelater som leder till urkalkning.TitanTandvård för kroniskt sjuka: Tandvårdsåtgärder för patienter med kronisk sjukdom, så som kroniska hjärt-/kärlsjukdomar, endokrina sjukdomar, blodsjukdomar, immundefekter, tumörsjukdomar och njursjukdomar. Hit hör inte tandvård för utvecklingsstörda eller fysiskt handikappade, vilken beskrivs som "handikapptandvård".Barntandvård: Tandvård anpassad till de speciella behoven hos barn, inklusive åtgärder för förebyggande av tandsjukdomar och handledning i tandhygien. Häri ingår även specialistvård.Tandvårdskliniker: Inrättningar eller mottagningar för patienter i behov av tandvård.Tandpulpa: Rikligt kärl- och nervförsett bindväv av mesodermalt ursprung i tandens centrala hålighet, omgivet av dentin och av betydelse för tandens utveckling, näringstillförsel, känsel och skydd.Tandhygienister: I Sverige: tandvårdspersonal med särskild högskoleutbildning (80/120 p) och legitimation, vars yrkesbehörighet regleras i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Legitimerad tandhygienist är behörig att arbeta inom offentlig tandvård (allmän-, specialist- och sjukhustandvård), privat tandvård eller i egen regi.Fakultet, odontologisk: Avdelning för tandläkarutbildning vid universitet eller högskola, eller den personal med högre akademisk utbildning som ansvarar för avdelningen.Handikapptandvård: Tandvård för känslomässigt, mentalt eller fysiskt handikappade patienter. Termen omfattar inte tandvård för kroniskt sjuka.United States Food and Drug AdministrationTandvårdsrädslaTandvårdsförsäkring: Försäkring som täcker kostnader för tandvård.Dental Auxiliaries: En kategori av tandvårdspersonal i USA.Tandvårdssystem: Tjänster avsedda att främja, upprätthålla och återskapa tandhälsa.Tandvårdsforskning: Studier av lagar, teorier och hypoteser baserade på granskning och tolkning av tillämpliga fakta inom tandvården.Dental Care for Aged: Tandvård anpassad till äldre människors speciella behov. Häri ingår även specialistvård.Embryo Implantation, DelayedTandbåge: Den linje som tänderna i käken beskriver.Plack: Tunn beläggning på tandytorna som ofta ger upphov till kariesangrepp och tandköttsinflammation (gingivit). Placket består av muciner från spottkörtlarna och mikroorganismer.Tandläkarmottagningar: Hit räknas samtliga utrymmen som ingår i tandläkarmottagningens lokaler.Tandvårdsjournaler: Tandvårdspatientdata som används för studier, diagnos eller behandlingsplanering.Tandvårdspersonal: Yrkespersonal som ger patienter tandvård inom en organiserad inrättning.Tandvårdsutrustning: Den del av tandläkarmottagningens utrustning som inte är att betrakta som förbrukningsmaterial.Allmäntandvård: Icke specialiserad tandvård, med inriktning på primärtandvård.Kokleaimplantation: Kirurgisk isättning av en elektronisk apparat under huden, med elektroder kopplade till hörselnerven, för att skapa ljudåtergivning hos personer med sensorineural hörselnedsättning.Tandamalgam: En legering som används för tandreparation och som innehåller kvicksilver, silver, tenn, koppar och möjligen zink.Tandsköterskor: Personal som assisterar tandläkaren eller tandhygienisten.Vidareutbildning, tandläkare: Utbildningsprogram avsedda att ge tandläkare kunskaper om den senaste utvecklingen inom deras område.Bedövning vid tandbehandlingLinsimplantation, intraokulär: Insättande av en konstgjord lins efter avlägsnande av ögonlinsen, oftast efter kataraktextraktion.TandröntgenTandmodellerSpecialistutbildning, tandläkare: Utbildningsprogram för tandläkare som vill vidareutbilda sig till specialister. Häri ingår såväl formell specialistutbildning som forskningsarbete i klinisk och grundläggande odontologi.Tandvårdsetik: De yrkesprinciper eller den yrkeskodex som rör tandläkares rättigheter och skyldigheter, förhållandet till patienter och kollegor, samt tandläkarens åtgärder i vården och förhållande till patienters anhöriga.Sjukhustandvård: Avdelning för tandvård på sjukhus.Tandläkare: Personer med legitimerad behörighet att utöva tandläkaryrket.TandläkarsällskapDental teknologiTandstatusundersökningar: Systematiska sammanställningar av data rörande tand- eller munhälsotillståndet hos en population inom ett givet geografiskt område.Emaljfluoros: En kronisk, endemisk form av tandemaljshypoplasi som orsakas av intag av vatten med hög fluorhalt under tandbildningsperioden. Tillståndet kännetecknas av bristfällig kalkbildning och kritliknande emalj, som med tiden får en brunaktig missfärgning.Tandläkarlegitimation: Formell licensiering för rätten att utöva tandläkaryrket.Tandfyllningsmaterial: Sådana material som används vid tillverkning av dentala bassubstanser, lagningar, avtryck, proteser osv.Tandvårdslaboratorier: Lokaler avsedda för tandvårdstekniska arbeten som inte utförs i patientens mun.TandvårdsspecialiteterTandvårdsavgifter: Kostnader för tandvård som betalas av patienten.Tandtekniker: Personer som yrkesmässigt sysslar med tandtekniska arbeten, såsom t ex tillverkning av tandproteser, bryggor, tandkronor, tandregleringsdetaljer osv, oftast på uppdrag av tandläkare.Tandläkarpraktik, organisationTandsäck: Tätt, fibröst skikt av mesodermvävnad som omger emaljorgansepitelet. Cellerna vandrar så småningom till utsidan av det nyss bildade rotdentinet och ger upphov till cementoblasterna, som avsätter cement på roten som håller på att utvecklas, till fibroblasterna som bildar det parodontala ligamentet, och till osteoblasterna i det växande alveolarbenet.Pacemaker, konstgjord