Cystor: Slutna håligheter eller blåsliknande svullnader, normala eller onormala, klädda med epitelvävnad och oftast med innehåll av någon flytande eller halvflytande substans.Cystvätska: Flytande innehåll i epitelklädda hålrum eller blåsor.Ovarian CystsEpidermoidcysta: Intradermal eller subkutan, säckliknande struktur med ett hölje bestående av skiktat epitel, innehållande keratohyalinkorn.Mediastinal cysta: Cystor i de olika delarna av mediastinum (bindvävsutrymmet mellan lungorna), där den övre delen innehåller luft- och matstrupe, den stora lymfgången och tymus, den nedre, mittersta delen innehåller hjärtsäcken, den främre, nedre innehåller lymfkörtlar, och den nedre, bakre innehåller lymfgången och matstrupen.SynovialcystaBencystor: Godartade, avgränsade, lytiska områden i den proximala delen av långa ben, med tydliga och tunna endostala kanter. Cystorna är vätskefyllda, och deras väggar kan innehålla jätteceller. Bencystor förek ommer oftast hos pojkar i åldrarna 3-15 år.Bronkogen cysta: En vanligtvis klotformig cysta som uppstår som en embryonal utbuktning i framtarmen eller luftstrupen. Den uppträder oftast i mediastinum eller lungan och är asymtomatisk om den inte blir infekterad.Dermoidcysta: En tumörform bestående av dislokerade ektodermstrukturer längs embryonala sammansmältningslinjer, där skiljeväggen kommer att utgöras av epiteltäckt bindväv, inklusive vävnad hörande till hud, med keratin, talg och hår.Odontogena cystorRadikulär cystaOdontogen follikulär cysta: Odontogen cysta som uppträder i samband med frambrytande eller delvis frambruten tand, som har åtminstone kronan inne i cystans kavitet. Cystan kan ge upphov till ameloblastom och i sällsynta fall övergå i en elakartad form.Tarmkäxcysta: En sällsynt buktumör i tarmkäxet. Mesenterialcystor är vanligtvis godartade och kan bli stora, vätskefyllda (2000 ml) svullnader.Bencystor, aneurysmala: Isolerade benskador som ger en typisk ansvällning av överliggande benbark, liknande utvidgningen på en pulsådervägg vid ett aortaaneurysm. Därav benämningen.Tarlovs cystorKnäveckscysta: En ledvätskecysta i knäts bakre del, i knävecksutrymmet som uppstår i knäledens hinnsäck.EsofaguscystaBlåsmasksjuka: Infektionssjukdom orsakad av larver till bandmaskar (binnikemaskar) av släktet Echinococcus. Lever, lungor och njurar är de organ som larverna främst angriper. Syn. ekinokockos.NavelcystaBröstcysta: Sluten, vätskefylld och epitelklädd hålighet eller blåsa i bröstet. Bröstcystor kan uppträda som en enstaka, stor cysta i ena bröstet eller som spridda cystor, eller i båda brösten, som vid fibrocystisk bröstsjukdomKäkcystor: Epitelklädda, säckliknande, sjukliga förändringar i håligheter i käken. Giardia: Ett släkte gisseltrådsförsedda inälvsprotozoer som är parasiter hos olika ryggradsdjur, inklusive människor. Till kännetecknen hör fyra par flageller från ett komplext system av axonem och cystor med ellipsoid eller äggform.Ekinokockos, lever: Maskinfektion i levern orsakad av Echinococcus granulosus eller Echinococcus multilocularis.Parodontal cystaCystnjure: En heterogen grupp av ärftliga eller förvärvade sjukdomstillstånd, med förekomst av en eller flera enkelsidiga eller dubbelsidiga njurcystor.TyreoglossuscystaIcke-odontogena cystor: Cystor som utgörs av epitelinneslutningar i fogarna i de embryoutskott som bildar käkarna. De omfattar näs-gom- eller incisivkanalcystor, incisivpapillcystor, globulomaxillära cystor, mediana palatinala cystor, mediana alveolära cystor, mediana mandibulära cystor och nasoalveolära cystor.Echinococcus granulosus: En art av hydatidbandmask i familjen Taeniidae och klassen Cestoda, som i vuxenstadiet infekterar matsmältningskanalen hos hundar och katter. I larvstadiet infekterar den får, grisar, hästar och även människor, hos vilka parasiten vandrar till olika organ och etablerar permanenta hydatidcystor.Maxillary DiseasesParovarialcystaLungekinokockos: Maskinfektion i lungorna orsakad av Echinococcus granulosus eller Echinococcus multilocularis.Bandmaskmedel: Medel mot bandmask hos människor och djur.Odontogena cystor, förkalkadeUnderkäkssjukdomarPolycystnjure, autosomal dominantAlbendazol: Ett bredspektrumsbenzimidazolmaskmedel som är strukturellt besläktat med mebendazol och effektivt mot många sjukdomar.Blåsmask: Syn. ekinokock.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Giardia lamblia: En art parasitiska protozoer som sätter sig fast vid tarmslemhinnan och livnär sig på slemhinnesekret. Organismen är i stort sett päronformad och har ett något oregelbundet rörelsemönster, med långsamma svängningar kring den långa axeln. Länge har den betraktats som icke-patogen och ofta påträffats hos symtomfria individer, men det finns nu starka bevis för att den har sjukdomsalstrande förmåga.Brankiom: Tumör som utvecklats ur brankialepitel eller brankialrester (rester av gälbågar).MjältsjukdomarGiardiasis: Infektion i tunntarmen orsakad av den gisselförsedda protozoen Giardia lamblia. Den sprids med förorenade livsmedel och förorenat vatten, eller från person till person.Sporer, protozoiskaIrissjukdomar: Sjukdomar, funktionsstörningar eller andra störningar i regnbågshinnan.TRPP Cation ChannelsHjärnsjukdomar: Patologiska tillstånd som påverkar hjärnan, bestående av de intrakraniella delarna av det centrala nervsystemet. Detta omfattar hjärnbarken, den vita hjärnvävnaden, basalganglierna, talamus, hypotalam us, hjärnstammen och lillhjärnan (cerebellum).SpontanbristningLeversjukdomar: Sjukliga förändringar i levern.Spindelvävshinna: Spindelvävshinnan; den mittersta av de tre hjärn- och ryggmärgshinnorna.Mebendazol: Ett bensimidazolpreparat som verkar genom att störa kolhydratmetabolismen och hämma polymerisering av mikrotubuli.Skrapning: En teknik för borttagande av vävnad ur någon kroppshålighet, för att rensa eller för att erhålla material för vänadsdiagnostik. Ingreppet utförs med ett särskilt, skedformat instrument (kyrett). Syn. kyrettage.Fibrocystisk bröstsjukdom: Ett kroniskt sjukdomstillstånd av tre varierande typer, från förändringar främst bestående av påväxt av fibrös vävnad och en typ som domineras av tillväxt av epitelparenkymvävnaden till en typ som kännetecknas av hyperplasi av både stroma- och epitelvävnad, och cystbildning.SugningRyggradssjukdomarTredje hjärnventrikelKolangiopankreatografi, magnetisk resonans: Icke-invasiv diagnosmetod för åskådliggörande av bukspottkörtelgångarna och gallgångarna. Tekniken uppvisar god känslighet vad gäller utvidgningar, förträngningar och avvikelser i gångarna.OocysterRundmaskarKraniofaryngiom: En godartad tumör i hypofysområdet som har sitt ursprung i Rathkes ficka. De två viktigaste histologiska och kliniska typerna är adamantint (eller klassiskt) kraniofaryngiom och papillärt kraniofaryngiom. Den adamantina typen visar sig hos barn och ungdomar som en växande cysta i hypofysområdet. Hålrummet fylls med en svart, klibbig substans, och histologiskt består tumören av adamantinomatöst epitel och partier av förkalkad och död vävnad. Papillära kraniofaryngiom uppträder hos vuxna och har histologiskt karaktären av skvamöst epitel med utskott.Acanthamoeba: En amöbaart som lever fritt i jorden och inte har något flagellatstadium. Organismerna är humanpatogener som ger ett flertal infektioner och har påvisats i ögon, skelett, hjärna och luftvägar.