Loading...
Brunstsynkronisering: Samtidig brunst eller framkallande av samtidig brunst hos alla honor i en grupp eller besättning, dock endast ifråga om icke-primatdäggdjur.Estrus: Det stadium i östruscykeln hos andra däggdjurshonor än primater som representerar tiden för maximal sexuell mottaglighet och fertilitet. Syn. brunst.Konstgjord befruktning: Införande av sädesceller i vaginan på konstgjord väg för att åstadkomma befruktning.Melengestrolacetat: Ett progesteronacetat med 6 metyldelar som rapporterats ha glukokortikoidverkan och verkan på brunsten.Fertilitetshöjande medel: Medel som används för att öka fruktsamheten eller behandla infertilitet.ProgesteronsläktingarKortikal synkronisering: Den funktionella kopplingen mellan kortikal och muskulär (motorisk) aktivitet.Dinoprost: Ett naturligt förekommande prostaglandin med oxytocinverkan, luteolytisk och abortframkallande effekt. Tack vare sina kärlsammandragande egenskaper har substansen också en rad andra verkningar.Brunstkontroll: Metoder för att fastställa brunststatus.Läkemedelstillförsel i slidan: Införande av läkemedel i slidan för behandling av lokala infektioner, tumörer, eller för att påskynda värkar. Dosformerna kan inkludera behandlade pessar, sköljvätskor och suppositorier.ProgesteronOvulationGraviditetstal: Förhållandet mellan antalet graviditeter (inkl. levandefödslar, dödfödslar och missfall) och medeltalet av kvinnor i fertil ålder i en population under en given tidsperiod.PregnendionerFertilitetsmedel för kvinnor: Preparat som ökar kvinnors förmåga att bli befruktade.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Befruktning: Sammansmältningen av en sädescell och ett ägg till en zygot.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Gonadotropinfrisättande hormon: Ett dekapeptidhormon från hypotalamus som stimulerar syntes och utsöndring av follikelstimulerande hormon (FSH) och luteiniserande hormon (LH) från hypofysen.Estradiol: Det mest verksamma av de östrogena hormonerna hos däggdjur. Det produceras i äggstockarna, moderkakan, tetiklarna och möjligen i bunjurebarken.Electroencephalography Phase SynchronizationEstrous Cycle: Den period av cykliska, fysiologiska och beteendemässiga förändringar som ses hos honor av icke-primatdäggdjur med östrus. Biologiska klockor: De fysiologiska mekanismer som styr de regelbundna variationerna av vissa biokemiska och fysiologiska fenomen hos växter och djur.OscillometriDiestrus: En fas i estruscyklerna som följer efter metestrus. Diestrus är perioden av sexuell inaktivitet mellan brunstperioderna.PeriodicitetFruktsamhet: Förmågan att befrukta eller befruktas. Begreppet kan gälla såväl hanne som hona.PregnadienerPostpartumperiodKönsmognad: Det stadium i könsutvecklingen då full könskapacitet uppnåtts hos djur och människor.TidsfaktorerGonadotropiner, häst: Gonadotropiner som utsöndras av hypofysen och moderkakan hos hästar. Med dessa avses allmänt gonadotropiner i serum hos dräktiga ston, en rik källa av koriongonadotropin, luteiniserande hormon och follikelstimulerande hormon. Till skillnad från förhållandet hos människa, så är luteiniseringshormonets betaunderenhet hos hästar identiskt med beta-koriongonadotropin. Gonadotropiner i serum från dräktiga ston används i reproduktionsstudier.Interkostalnerver: De främre grenarna av bröstkorgsnerverna från segment T1 till T11. Interkostalnerverna förser bröstkorg och buk med såväl motoriska som sensoriska nerver. De hud- och muskelområden som blir försörjda av ett givet nervpar kallas dermatom resp. myotom.Fortplantning: Hela förloppet för organismers förökning genom avkomma.Aktionspotentialer: Nervers eller musklers elektriska reaktion på stimulering.NervnätKullstorlek: Antal avkomlingar vid en och samma födsel hos djur som föder levande ungar.Elektroencefalografi: Registrering av hjärnans elektriska aktivitet med hjälp av elektroder som anbringas på skallen, på hjärnans yta eller i hjärnan.Läkemedelsimplantat: Små behållare,ampuller eller pellets av fasta läkemedel, som implanteras i kroppen för att ge långsam frisättning av läkemedlet i fråga.ProöstrusBetarytm: Hjärnvågor med högre frekvenser än 13 Hz som kan iakttas på EEG vid vaket tillstånd.LH: Ett viktigt gonadotropin som utsöndras av adenohypofysen. Luteiniserande hormon reglerar produktionen av steroider hos testiklarnas och äggstockarnas interstitialceller. LH-vågen hos kvinnor före ägglossning sätter igång ägglossningen och efterföljande luteinisering av follikeln (äggblåsan). Hormonet består av två icke-kovalent bundna underenheter, alfa och beta. Inom en art förekommer alfaenheten vanligtvis hos tre hypofysära glykoproteinhormoner (TSH, LH och FSH), men betaenheten är unik och förmedlar sin biologiska specificitet.Modeller, neurologiska: Teoretiska framställningar som efterliknar nervsystemets aktiviteter, processer eller fenomen. I simuleringarna ingår matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Gulkropp: Den gula, körtelliknande massa som bildas i äggstocken när en follikel brustit och släppt sin äggcell, och som avsöndrar progesteron.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Mjölkbildning: Utsöndring av mjölk från moderns mjölkkörtlar efter en förlossning. Tillväxten av mjölkkörtelvävnad, mjölkbildning och mjölkutsöndring regleras genom samverkan mellan ett flertal hormoner, så som östradiol, progesteron, prolaktin och oxytocin.DräktighetBröstkorgsnerverOvarian FollicleAvvänjningSlumpmässig fördelningSexuellt beteende hos djurOvaryNervcellerAlfarytm: Hjärnvågor i encefalogrammet med en frekvens mellan 8 och 13 svängningar per sekund. De är typiska för en normal person i vaket eller vilande tillstånd och uppträder huvudsakligen i occipitalområdet.PessarerIcke-linjär dynamik: Studier av system som uppför sig oproportionerligt (icke-linjärt) under initialförhållanden eller vid störande påverkan. Icke-linjäraMagnetoencefalografi: Mätning av magnetfält kring huvudet, framkallade av elektriska strömmar i hjärnan. Precis som fallet är med vilken elektrisk ledare som helst, så åtföljs hjärnans elektriska aktivitet av ortogonala magnetfält. Mätningar av dessa fält ger information om var i hjärnan aktivitet pågår som komplementerar EEG. Magnetoencefalografi kan användas för sig eller i kombination med EEG, för mätning av spontan eller framkallad aktivitet, inom forskning och för kliniska ändamål.Brunstintervall: Period av sexuell inaktivitet mellan brunstperioder hos däggdjur.