Bronkvidgande medel: Medel som får luftrören att utvidga sig.Albuterol: Ett direktverkande sympatomimetiskt medel med ganska selektiv verkan på beta-2-receptorer. Det används mest vid behandling av astma.Ipratropium: En muskarinantagonist som är strukturellt besläktad med atropin, men som anses säkrare och mer effektiv vid inandning. Medlet används mot olika luftrörssjukdomar, rinit, och som antiarytmikum.Forcerad utandningsvolym: Mätning av den största luftmängd som kan avges vid forcerad VC-bestämning inom ett givet antal sekunder. Den anges som FEV med ett indextal för antalet sekunder mätningen gjorts, eller ibland som ett procenttal av den forcerade vitalkapaciteten.Astma: Sjukdom som orsakas av hinder i luftrören med attackvis uppkommande andnöd. Sammandragning av luftrören försvårar framför allt utandningen och orsakar pipande biljud.TerbutalinLäkemedelstillförsel genom inandning: Tillförsel av läkemedel via luftvägarna.SprayapparaterSpirometriSkopolaminderivatMetaproterenolLuftvägsmotstånd: Motståndet mot luftflöde i luftstrupen och lungorna.VitalkapacitetTopputandningsflödeFenoterol: En adrenerg beta-2-agonist med luftrörsvidgande egenskaper.Lungsjukdomar, obstruktiva: Alla sjukdomstillstånd som kännetecknas av ihållande hinder för luftflödet i luftrören.Atropinderivat: Analoger och derivat av atropin.Bronksammandragning: Minskning av luftrörens diameter på fysiologisk väg eller genom farmakologisk verkan.AndningsfunktionstesterKroniskt obstruktiv lungsjukdom: Ett sjukdomstillstånd med diffusa och irreversibla luftflödeshinder. Underordnade typer av KOL är kronisk bronkit och lungemfysem.Aerosoler: Kolloider med gasformig spridningsfas som övergår i antingen en vätskefas (dimma) eller fast fas (rök). De används för rökning eller i inhalationsterapi, och kan innehålla drivgaser.Dosreglerade inhalatorer: Medicinska anordningar för dosering av mediciner i rätt mängd för inandning. De består vanligtvis av små aerosoltuber i plastbehållare. När man trycker på ventilen frigörs en kalibrerad mängd medicin.Adrenerga betastimulerare: Läkemedel som binder selektivt till och aktiverar betaadrenerga receptorer.Luftvägshinder: Varje hinder av luftens passage till och från lungorna.Bronkiella provokationstester: Tester som innebär inandning av allergen (i form av dimma eller damm), farmakologiskt aktiva lösningar i sprejform (t ex histamin eller metakolin) eller kontrollpreparat, och därpå följande lungfunkti onsanalys. Sådana tester används för diagnos av astma.Adrenergic beta-2 Receptor AgonistsInhalationsbehållare: En rad olika behållare att användas tillsammans med inhalationsdoserare. Deras uppgift är att hålla inhalationspreparatet och underlätta för patienten att andas in den bestämda dosen.Klemastin: Histamin H1-antagonist, som används i form av vätefumarat vid hösnuva, rinit, allergiska hudreaktioner och klåda. Medlet orsakar dåsighet.Metakolinklorid: Ett kvartärt, parasympatomimetiskt ammoniummedel med muskarin verkan som hos acetylkolin. Det hydrolyseras betydligt långsammare än acetylkolin av acetylkolinesteras och är motståndskraftigare mot hydrolys genom ospecifika kolinesteraser, så att det får längre verkan. Det används som parasympatomimetisk luftrörssammandragande medel, och som diagnostiskt hjälpmedel vid bronkialastma.Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Luftrör: De större luftvägarna till lungorna som förgrenas från änden av luftstrupen (trakea).Klorfluorkarbonater: En rad kolväten innehållande såväl klor som fluor. Dessa har använts som kylmedia, drivgas, skumbildare, lösningsmedel och brandsläckningsmedel. Då de visat sig reducera ozonlagret i stratosfären har de förbjudits inom många tidigare användningsområden. Välkända varianter är de s k freonerna. Syn. CFC.AndningsvårdEtanolaminer: Aminalkoholer innehållande etanolamingruppen (-NH2CH2CHOH) och derivat därav.Inandningskapacitet: Den maximala mängden luft som kan inhaleras efter en normal utandning. Den utgör summan av andetagsvolymen och inandningsreservvolymen. En vanlig förkortning är IC.Respiratory Therapy Department, HospitalMaximalt utandningsflöde: Det uppmätta luftflödet under utandning av den första litern efter att de första 200 ml utandats vid bestämning av forcerad vitalkapacitet. Vanliga förkortningar är MEFR, FEF 200-1200, FEF 0.2-1.2.Hostdämpande medel: Preparat som dämpar hostreflexen. De verkar centralt på det medullära hostcentret. Slemlösande medel, som också används vid hosta, verkar lokalt.Kolinerga blockerare: Medel som binder till, men inte aktiverar kolinerga receptorer, och som därmed blockerar verkan av acetylkolin eller kolinerga agonister. Syn. kolinerga antagonister.Bronkialspasm: Krampaktig sammandragning av luftrörens glatta muskulatur.TeofyllinNedocromilIndaner: Arylcyklopentaner som utgör en reducerad (protonerad) form av indener.Antiastmatiska medel: Läkemedel för behandling av astma.Bronksammandragande medel: Medel som får luftrör eller bronkioler att smalna.Cross-Over Studies: Studier som jämför två eller flera behandlingar, där försökspersonerna eller patienterna efter en avslutad första behandlingsomgång överförs till en annan behandlingsregim. Vid jämförelse mellan två behandlingsformer, A och B, väljs halva försöksgruppen slumpmässigt att få behandlingarna i ordningen A, B, andra halvan att få B, A. Kritik har riktats mot denna modell, då effekterna av den första behandlingen kan dröja kvar efter det att den andra behandlingsperioden inletts.Forcerat utandningsflöde: Mätning av luftfödet vid forcerad VC-bestämning.Aminoalkoholer: Föreningar med både en hydroxylgrupp (-OH) och en aminogrupp (-NH2).Hosta: Plötslig och ljudlig utdrivning av luft ur lungorna genom en delvis stängd struphuvudöppning, efter inandning. Hostan är en reaktion på retningar i luftstrupe och luftrör och en skyddsmekanism för att rensa luftvägarna från främmande föremål och sekret.Aminofyllin: Ett läkemedel som innehåller teofyllin och etylendiamin. Det är mer lättlösligt i vatten än vad teofyllin är, men har likartad farmakologisk verkan. Det används huvudsakligen vid astma.Funktionell residualkapacitet: Den luftvolym som är kvar i lungorna efter en normal, lugn utandning. Den utgörs av summan av residualvolymen (restluften) och utandningsreserven. Vanlig förkortning är FRC.Glykopyrrolat: En muskarinantagonist som används som kramplösande medel, vid vissa mag-tarmåkommor, och för att minska salivutsöndring i samband med en del narkospreparat.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.BinjurebarkshormonerAndningsljudBeklometason: En antiinflammatorisk, syntetisk glukokortikoid. Den används lokalt som antiinflammatoriskt medel och som aerosol för behandling av astma.AndningsvårdsavdelningarButylaminerBudesonid: En glukokortikoid för behandling av astma, vissa hudåkommor och allergisk rinit.ParasympatikusblockerareLuftstrupe: Det rör av brosk och hinnor som går nedåt från struphuvudet och förgrenar sig i det högra och det vänstra luftröret.NäsdropparLuftrörskatarrAerosoldrivgaser: Drivgaser. Komprimerade gaser eller ångor i en behållare, vilka för med sig andra ämnen ur behållaren när de under tryck passerar öppen ventil. De används för kosmetika, rengöringsmedel, färgspray osv . De kan bestå av t ex butan, koldioxid, kväve och propan.OscillometriLungventilation: Den totala volymen gas som andas in eller ut, mätt i liter per minut.ResidualvolymAndnöd: Ansträngd andhämtning. Syn. dyspné.TephrosiaKinoloner: En grupp derivat av naftyridinkarboxylsyra, kinolinkarboxylsyra eller nalidixinsyra.Total lungkapacitetMuskarinblockerare: Preparat som binds till, men inte aktiverar, kolinerga muskarinreceptorer, och därmed blockerar verkan av endogent acetylkolin eller exogena stimulanter. Muskarinantagonister har utbredd verkan, bl a på iris och ögats ciliarmuskel, hjärta och blodkärl, andningsvägarnas sekretion, spottkörtlarna, mag-tarmsystemet, tarmrörligheten, urinblåsespänningen och det centrala nervsystemet. Antagonister med förmåga att särskilja mellan olika muskarinreceptortyper och tillåta bättre kontroll av perifera och centrala verkningar håller på att utvecklas.Bronkiell hyperreaktivitet: Kraftigare sammandragning av den glatta luftrörsmuskulaturen vid en given retning än vad som är normalt. Detta tillstånd ses hos praktiskt taget alla symtomatiska astmapatienter. Den påtagligaste mani festationen av muskelsammandragningen är minskade luftvägsdimensioner, vilka enkelt kan mätas i samband med lungfunktionstester.Helium: Ett grundämne i form av ädelgas med kemiskt tecken He, atomnummer 2 och atomvikt 4.003. Det är en färglös, luktfri och smaklös gas som inte är brännbar och som inte deltar i förbränning. Gasen upptäcktes först på solen och erhålls numera ur naturgas. Inom medicin används den till att späda ut andra gaser, och av särskilt värde är den tillsammans med syrgas för behandling av vissa fall av obstruktiv lungsjukdom och som bärare av narkosmedel.Lungtänjbarhet: Lungornas förmåga att spännas ut under tryck, mätt som lungvolymförändring per tryckenhetsförändring. Detta mått ger inte en fullständig bild av lungans tryck-volymegenskaper, men är icke desto mindre användbart i praktiken som mått på lungans relativa stelhet.BehandlingsresultatPuderDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Farmaceutiska lösningar: Homogena, flytande preparat som innehåller ett eller flera kemiska ämnen i lösning, dvs molekylärt fördelade, i ett lämpligt lösningsmedel eller blandning av inbördes blandbara lösningar. Hit hör preparat som pga sitt innehåll, sin beredningsform eller användning inte kan hänföras till andra produkttyper.TakyfylaxiHistamin: En amin med depressoreffekt, erhållen genom enzymatisk dekarboxylering av histidin. Histamin är en kraftig stimulerare av utsöndringen i magen, ger sammandragning av luftrörens glatta muskulatur, verkar kärlvidgande och tjänar som centralt verkande nervsignalsubstans.Läkemedelsmärkning: Skriven, tryckt eller på annat grafiskt sätt främställd information på läkemedelsbehållare eller -förpackningar. Texten kan innehålla upplysningar om innehåll, indikationer, effekter, dosering, administrationssätt och metoder, behandlingstid, kontraindikationer, biverkningar, samt varningar och råd om försiktighetsåtgärder.Natriumkromoglikat: Ett kromoglicinsyrasalt som verkar genom att hämma utsöndring av kemiska mediatorer (bl a histamin) från aktiverade mastceller. Medlet används för förebyggande behandling av såväl allergisk som ansträngningsutlöst astma, men har ingen effekt vid redan utlöst astmaanfall.AmaranthusLäkemedelsförpackning: Alla förpackningsformer och emballage för läkemedel och biologiska produkter. Hit hör ampuller, kapslar, tabletter, lösningar och andra former. Emballaget kan bestå av behållare - såväl inre som yttre -, flaskor, askar och kartonger.Läkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.Bronkit, kroniskProkaterolLäkemedelstolerans: Gradvis förminskad känslighet hos djur eller människor för ett läkemedel, till följd av fortlöpande tillförsel av medlet. Tolerans skall skiljas från läkemedelsresistens, som innebär att en organism, sjukdom eller vävnad inte svarar på den förväntade effekten av ett läkemedel. Begreppet måste också skiljas fråm "maxdos" och NOAEL.Kliniska prövningar, principer: Förplanerade studier av säkerhet, effektivitet eller optimal dosering (om tillämpligt) för ett eller fler diagnostiska, terapeutiska eller profylaktiska läkemedel, en eller fler apparater eller tekniker, utvalda enligt förutbestämda kriterier och studerade med avseende på fördefinierade indikationer på gynnsamma och ogynnsamma effekter.Läkemedelstillförselschema: Tidsschema för administrering av läkemedel i syfte att uppnå optimal effekt och bekvämlighet.Histaminblockerare: Medel som binder till, men inte aktiverar, histaminreceptorer och därmed blockerar verkan av histamin eller histaminstimulerare. Klassiska antihistaminer blockerare endast histamin H1-receptorer.Astma, ansträngningsutlöst: Astmaanfall till följd av fysisk ansträngning. Anfallen är oftast kortvariga och avklingar spontant. Svårighetsgraden av attackerna är ofta beroende av yttre faktorer i samband med ansträngningen. Ina ndning av kall luft, t ex, förvärrar andnöden, medan varm och fuktig luft kan dämpa eller helt förhindra uppkomsten av astmaanfall.Isoproterenol: En isopropylanalog av epinefrin som utgör ett beta-sympatomimetiskt medel som har verkan på hjärta, luftrör, skelettmuskulatur, matsmältningsapparaten osv. Preparatet används främst som luftrörsvidgande och hjärtstimulerande medel.Marsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.Efedrin: En alfa- och betaadrenerg agonist som även ökar utsöndringen av norepinefrin. Medlet har används för behandling av ett flertal sjukdomstillstånd, inklusive astma, hjärtsvikt, rinit och urininkontinens, samt för narkolepsi och depression, pga sina centralstimulerande effekter. Användningen har minskat i takt med att mer selektiva agonister tillkommit.RacepinephrineHelkroppspletysmografi: Mätning av gasvolymen i lungorna, inklusive mer eller mindre avskilda luftfickor. Tekniken är särskilt användbar vid kol (kronisk obstruktiv lungsjukdom) och lungemfysem.Air FiltersLungvolymmätningar: Mätning av luftmängden i lungorna vid olika tidpunkter i andningscykeln.Leukotrienblockerare: En klass läkemedel som utformats för att förhindra leukotriensyntes eller leukotrienverkan genom att blockera bindning på receptornivå.ProstanonsyrorReceptfria läkemedel: Läkemedel som lagligen kan köpas utan recept.TidsfaktorerPlaceboBronkiolit: Inflammation i bronkiolerna.beta-2-adrenerga receptorerUtandningsreservvolym: Den extra luftvolym som med maximal ansträngning kan andas ut sedan en normal och lugn utandning utförts. Denna process förkortas vanligen ERV.AndningsstörningarMyrtusSjukdomsgradsmåttGlukokortikoider: En grupp kortikosteroider som påverkar kolhydratomsättningen (glukoneogenes, glykogendeponering i levern, höjning av blodsockerhalten), hämmar kortikotropinutsöndring och har uttalad antiinflammatorisk verkan. De spelar även en roll i fett- och proteinomsättningen, i reglering av artärblodtrycket och förändringar i bindvävsreaktioner på skada, i minskning av antalet cirkulerande lymfocyter, och för funktionerna i det centrala nervsystemet.AndningsfysiologiPletysmografiAkut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.S-nitrosoglutationSyrgasbehandlingMetakolinföreningar: En grupp föreningar som är derivat av beta-metylacetylkolin (metakolin).Läkemedelskombinationer: Enskilda preparat som innehåller ett eller flera aktiva medel för samtidig administrering som fast dosblandning. Begreppet skall särskiljas från kombinationsterapi, som innebär att två eller flera läkemedel ges var för sig för att en kombinerad effekt skall erhållas.Phosphodiesterase 4 InhibitorsAminopyridiner: Pyridiner som ersatts med en aminogrupp i någon position. De kan vara hydrogenerade, men måste ha åtminstone en dubbelbindning.AndningTiorfanAdministrativa informationssystem: System utformade för att ge information för främst den administratiiva hanteringen av tillhandahållande och nyttjande av tjänster. Hit hör även programplanering osv.AndningsmekanikHypersensitivity, ImmediateGlatt muskulatur: Icke-tvärstrimmiga muskler, som utgör den icke viljestyrda muskelvävnaden till de inre organen, blodkärlen, hårsäckarna osv. De sammandragbara elementen är avlånga, oftast spindelformade celler med central kärna. Glatta muskeltrådar hålls ihop i skikt eller buntar av nätbildande fibrer, och ofta är även elastiska nät rikligt förekommande.Intermittent övertrycksandning: Insättande av övertryck vid inandningsfasen i spontan andning.Cyklopropaner: En grupp cykliska, alifatiska kolväten.Fosfodiesterashämmare: Föreningar som blockerar eller motverkar fosfodiesterasers biosyntes eller verkan.