Blodkärlsprotes: Protes, framställd av syntetiskt eller biologiskt material, för reparation av skadat eller sjukt blodkärl.Blodkärl: Alla rörformiga, blodförande kärl, som t ex artärer, vener, kapillärer.Blodkärlsprotesimplantation: Kirurgisk infällning av syntetiskt eller biologiskt material som ersättning för eller reparation av skadade eller sjuka blodkärl.ProteskonstruktionProteser och implantatLedprotes: Proteser avsedda att delvis eller helt ersätta leder hos människor eller djur.ProteslossningKnäprotes: Konstgjord knäled.Höftprotes: Höftledsersättning.PenisprotesHjärtklaffprotes: En konstruktion som ersätter en hjärtklaff. Den kan vara gjord av biologiskt material (bioprotes) och/eller syntetiskt.Konstgjorda extremiteter: Proteser för armar, ben eller delar av dessa.Visual ProsthesisProtesimplantationProtesprovningNeural ProsthesesHörselbensprotesTandprotes: Konstgjord ersättning för en eller flera tänder, del av en tand eller intilliggande strukturer, vilken kan bestå av allt från en tanddetalj till en komplett uppsättning. Tandprotesen kan ha både kosmetisk och funktionell betydelse. Det finns speciella termer för löständer och specifika typer av löständer.Implantatstödd tandprotes: Protes som stabiliseras och hålls på plats av en substruktur som implanterats under mjukvävnaden till protessätet och som har kontakt med käkbenet.Hjärtklaffprotesimplantation: Kirurgiskt ingrepp för inplacering av syntetiskt material för reparation av skadade eller sjuka hjärtklaffar.Lymfkärl: Rörformade kärl, genom vilka transporteras lymfa och lymfocyter.NäthinnekärlAmputeradeAnsiktsprotes: En protes för att ersätta delar av överkäken, underkäken och ansiktet, vilka saknas till följd av missbildning, sjukdom, skada eller kirurgiska ingrepp. Om protesen ersätter enbart delar av underkäken är den en underkäksprotes.Struphuvud, konstgjort: En apparat, som aktiveras elektroniskt eller med utandningsluft och som simulerar struphuvudfunktioner, så att personer med bortopererat struphuvud kan tala. Exempel på luftdrivna simulatorer är de konstgjorda struphuvudena av typen "Tokyo" och "Van Hunen". Bland elektroniska apparater finns Western Electrics elektrolarynx, Taits röstvibrator, Cooper-Rands elektrolarynx och Ticchioniröret.Ledplastik: Fullständigt eller partiellt utbyte av en led.Eye, Artificial: Konstgjorda ögon av glas eller plastmaterial, så utformade att de utåt skall likna naturliga ögon. PenisimplantationProtesrelaterade infektionerProtesfärgningKärlnybildning, fysiologisk: Utveckling av nya blodkärl i samband med återuppbyggnad av blodcirkulationen under läkningsprocesser.ReoperationKärlnybildning, patologisk: En patologisk process som utgörs av tillväxt av blodkärl i onormal vävnad eller på onormala platser.Bioprotes: En protes, t ex hjärtklaff, bestående av biologiskt material, som för sin beständighet är beroende av mekanisk eller kemisk stabilisering snarare än vävnadsåterbildning.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Tandprotesdesign: Utkast och utformning av tandproteser i allmänhet eller av en specifik protes. Hit hör inte design av löständer. Stommen består vanligtvis av metall.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.SilikonelastomererBencement: Bindemedel som används för att fästa proteser till ben eller limma ben till ben vid svåra frakturer. Syntetiska hartser är vanliga. En blandning av monokalciumfosfat, monohydrat, alfatrikalciumfosfat, kalciumkarbonat och natriumfosfatlösning är också ett användbart lim.PolyetylentereftalaterHöftledsplastik: Utbyte av höftleden.Prosthesis RetentionAortaklaff: Klaffen mellan vänstra hjärtkammaren och uppåtgående aortan, vilken hindrar återflöde till hjärtkammaren.Tandprotesfastsättning: Olika sätt att hålla en tandprotes på plats, genom t ex utformning, fastsättningsanordning eller vidhäftning.Knäledsplastik: Utbyte av knäleden.BehandlingsresultatCementering: Sammanfogning av föremål med hjälp av viss typ av bindemedel (cement), t ex vid fixering av benbrott, som vid höftartroplastik, där höftledspannans del sätts ihop med lårbensdelen. Inom tandvården anv änds cement för att sammanfoga delar av en tand eller ersättningsmaterial med befintlig, naturlig tand eller för att fästa tandregleringsband vid tänderna.EndotelcellerAmputationsstumpar: Den del av en lem som återstår efter en amputation.Tandprotes, partiell, fast: En delprotes som cementerats fast vid naturliga tänder, rötter eller implantat.Ansiktsprotesimplantation: Kirurgisk isättning av en protes som ersättning för delar av överkäken, underkäken och ansiktet. När endast delar av underkäken ersätts är det fråga om underkäksprotesimplantation.Rörelseomfång i ledKromlegeringar: Legeringar innehållande minst 85% krom, med nickel eller kobolt, molybden eller andra metaller. De används i tandproteser, ortopediska implantat osv.GomobturatorerVaskulär endotelcellstillväxtfaktor ATidsfaktorerPostoperativa komplikationerPulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Kapillärer: De fina blodkärl (hårrörskärl) som förbinder arteriolerna med venolerna.Amputation: Avlägsnande av en lem, bihang eller annan utväxt på kroppen.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.HöftledOsseointegreringPericyterPolyetylenerArtroplastik: Kirurgisk återuppbyggnad av en led i syfte att lindra smärta eller återskapa rörlighet.Lårben: Det längsta och största benet i skelettet. Det sitter mellan höften och knät.LårbenstumörerAortaklafförträngning: Förträngning i aortamynningen pga förstelnade eller förtvinade klaffar. Defekten kan också vara medfödd.StapeskirurgiGlatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Mitralklaff: Klaffen mellan hjärtats vänstra förmak och vänstra kammare.Biomechanical PhenomenaCD31-antigener: Adhesionsmolekyler som finns i stort sett på alla monocyter, blodplättar och granulocyter. CD31 är starkt representerade på endotelceller och koncentrerade till kontaktytorna mellan dem.Analys av utrustningsfel: Undersökning av pålitlighet och driftsäkerhet hos en utrustning.Knäled: Leden mellan lårben och skenben.Borttagning av protes: Borttagning av implantat eller protes.Legeringar: Blandningar av olika metaller i varierande proportioner.Rekonstruktivkirurgiska teknikerTandprotesretention: En tandprotes förmåga att sitta fast tack vare utformning, anordning eller adhesion.Total Disc ReplacementKroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.Dentala förankringar: Naturliga tänder eller tandrötter som används som fästen för fasta eller avtagbara tandproteser eller implantat. Syn. tandförankringar.Avtagbara proteser, utanpåliggande: Avtagbara proteser gjorda för att bäras på befintliga tänder eller implantat.Tandproteskonstruktion: Skissering, utformning och placering av de olika strukturella elementen i en tandprotes. Utformningen kan gälla fästanordningar, belastningsutjämnare, bitskenor, flänsar, ramar, tung- eller gombarar, reciprokarmar osv.PolytetrafluoretylenPolyetylenBiokompatibla belagda material: Biokompatibla material som vanligtvis används som tand- eller benimplantat och som främjar den biologiska fixeringen, varvid förbindelsen mellan materialet och benvävnaden stärks, och minimerar risken för biologiska effekter av implantatet i sig.Tandprotes, partiell, avtagbar: En delprotes som är konstruerad för att lätt kunna tas ut.TitanLymfatiska systemet: Ett system av organ och vävnader som bereder och transporterar immunceller och lymfa.Underkäksprotes: Protes för att ersätta saknade eller funktionsskadade delar av underkäken till följd av missbildning, sjukdom, skada eller kirurgiskt ingrepp.Retrospektiva studierOrbital ImplantsMekanisk påfrestning: Ett rent fysikaliskt tillstånd hos ett material som utsätts för deformerande yttre krafter eller ojämn termisk utvidgning. Den mekaniska stressen uttrycks kvantitativt i kraft per ytenhet.Käke, delvis tandlös: Avsaknad av tänder i någon del av underkäken eller överkäken.Durapatit: Mineralsubstansen (kalciumfosfat) i ben och tänder; den har använts som proteshjälpmedel för att förebygga och behandla osteoporos (benskörhet).Angiogeneshämmare: Medel och endogena substanser som motverkar nybildning av blodkärl.Vävnadsvänliga material: Alla syntetiska eller naturliga ämnen, utom läkemedel, som kan förbättra, förstärka, ersätta eller användas för behandling av kroppens organ, vävnader eller funktioner.Allantois: Ett embryonalt bihang (navelblåsan; urinsäcken) hos kräldjur, fåglar och däggdjur. Hos människan utvecklas det till urinblåsan, och dess blodkärl till dem i navelsträngen.Laryngektomi: Fullständigt eller partriellt kirurgiskt avlägsnande av struphuvudet.SkulderledLymfangiogenes: Lymfkärlsbildning.Metal-on-Metal Joint ProsthesesLårbensartär: Huvudpulsådern i låret, vilken utgör fortsättningen på den yttre höftartären.SkenbenSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Svepelektronmikroskopi: Mikroskopi där preparatet undersöks genom att en elektronstråle läser av det punkt för punkt. Bilden skapas genom registrering av spridningen av bakåtstrålningen från preparatytan. Vid svepelektronmikroskopi spelar preparatets tjocklek ingen roll. Tekniken, och även instrumentet, förkortas ofta SEM.Elektroder, implanterbara: Elektriska ledare, genom vilka elektrisk ström tillförs eller lämnar ett medium. Elektroder som anbringas kirurgiskt kallas implanterade eller implanterbara.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.AortaklaffinsufficiensMaterialprovning: Provning av material och hjälpmedel, särskilt sådana som används till proteser och implantat, suturer, adhesiva preparat osv, för deras hårdhet, styrka, hållfasthet, säkerhet, effektivitet och biokompatibilitet.HöftledspannaRegionalt blodflödeKärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Angiopoietin-1TIE-2-receptorArterioler: Artärernas minsta förgreningar, belägna mellan muskelartärerna och kapillärkärlen.BlodådrorKapillärgenomtränglighet: Kapillärkärls förmåga att tillåta ett selektivt utbyte av ämnen genom kärlväggen. Små, fettlösliga molekyler som koldioxid och syrgas vandrar fritt genom diffusion. Vatten och vattenlösliga molekyler kan inte passera endotelväggarna och är beroende av mikroporer, som kan hindra stora molekyler från att passera.Endotelcellstillväxtfaktorer: Dessa är lösliga mitogen som utsöndras från ett flertal organ. Faktorerna utgörs av en blandning av två polypeptidenkelkedjor med heparinaffinitet.. Molekylvikten är organ- och artberoende. De har mitogena och kemotaktiska effekter och stimulerar endotelceller till att växa och syntetisera DNA. De är besläktade med såväl basiska som sura fibroblastväxtfaktorer, men har andra aminosyrasekvenser.Matstrupstal: En metod för frambringande av tal efter laryngektomi (avlägsnande av struphuvudet), där talljud framställs genom vibrationer i matstrupens luftpelare och sammandragningar i krikofaryngealringmuskeln.Möss, inavlade C57BLKäke, tandlös: Total avsaknad av tänder i antingen underkäken eller överkäken, men inte båda. Total avsaknad av tänder i båda käkar är "tandlös mun". Partiell avsaknad av tänder i någon käke beskrivs med termen "delvis tandlös käke".Hjärtklaffsjukdomar: Sjukdomar som orsakas av eller leder till funktionsbrister hos hjärtklaffarna.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Vaskulär endotelcellstillvästfaktor receptor-2Hjärt-kärlmodeller: Teoretiska framställningar som simulerar hjärt-kärlsystemets uppförande och verkningssätt, processer eller fenomen. Hit hör även matematiska beräkningar och bearbetning med datorer och annan elektronisk utrustning.Endotel: Ett epitelskikt som täcker insidan av hjärtat, blodkärlen (kärlendotel), lymfkärlen (lymfatiskt endotel) och kroppens serösa hålrum.Amputation, traumatisk: Förlust av någon lem eller annat kroppsbihang genom olyckshändelse.ArtrosDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Vaskulära endotelcellstillväxtfaktorerDentala implantat: Biokompatibla material som monteras i (benförankrade) eller på (subperiosteala) käkbenet som bas för en krona, brygga, tandprotes eller för att stabilisera en försvagad tand.Kirurgiskt nät: Något vävt material med öppen textur som används inom kirurgi för reparation, rekonstruktion eller som ersättning för vävnad. Nätet består oftast av syntetiskt material av olika polymerer. Metallnät förekommer också.VenolerProspektiva studierBukaorta: Den del av kroppspulsådern som går mellan diafragman och delningen i de två ljumskartärerna.Cellrörelse: Cellers förflyttning från en plats till en annan.Armbågsled: Leden mellan över- och underarmen.Humeral HeadHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Hud: Kroppens yttersta hölje, och dess skyddsbarriär mot omgivningen. Huden består av dermis (läderhuden) och epidermis (överhuden).Främmandekroppsreaktion: Kronisk inflammation och granulombildning kring irriterande främmande föremål.Ledamputation: Avlägsnande av en hel eller del av en lem genom amputation i en led. Syn. exartikulation.Bröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.Korrosionsavgjutning: Vävnadsprepareringsteknik som går ut på att injicera plast (akrylat) i blodkärl eller andra ihåliga kärl och behandla vävnaden med något frätande medel. Resultatet blir en negativ avgjutning eller fast kopia av utrymmet i vävnaden som kan undersökas i ett svepelektronmikroskop.Tarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.BlodproppDentalimplantation, käkbensförankrad: Insättning av ett implantat i underkäkens eller överkäkens benvävnad. Implantatet har en överdel ovanför slemhinnan som används som protesförankring.HöftartrosUtrustningsdesignHjärnartärer: De artärer som förser hjärnbarken med blod.Intervertebral DiscRensning: Avlägsnande av främmande material och död eller förorenad vävnad från sår så att frisk vävnad blottas.Helprotes, undre: En helprotes som ersätter samtliga naturliga tänder i underkäken. Den vilar på munhålans vävnader och underkäksbenet.Helprotess, övre: En helprotes som ersätter samtliga naturliga tänder i överkäken. Den vilar i sin helhet på munhålans vävnader och överkäksbenet.Lymfokiner: Lösliga proteinfaktorer som bildas av aktiverade lymfocyter och påverkar andra celler, främst sådana som ingår i det cellulära immunsvaret.Funktionell återhämtning: Partiell eller fullständig återhämtning till normal eller egentlig fysiologisk aktivitet i ett organ eller en kroppsdel efter sjukdom eller skada.Lik: En död kropp, vanligtvis en människokropp.Tandprotesreparation: Lagning av trasiga proteser eller utbyte av slitna protesdelar.Angiopoietin-2NäthinneartärBlodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.NäthinnevenLambåer: Vävnadsflikar av hud eller underhud (ibland med muskelvävnad) som lossas från underliggande vävnad, men får sitta fast vid en ände. De bibehåller sin blodförsörjning under överföringen till sin nya plats. Lambåer används vid plastikkirurgi för att täcka en angränsande defekt. Flikarna kan vara av typen stjälkad lambå, rotationslambå, tublambå osv.Estetik: Läran eller frågor om skönhet och skönhetsupplevelser i en vid bemärkelse, även ur ett filosofiskt perspektiv.HumerusPolyestrarDjurmodeller: Djur, utvalda pga specifika särdrag, som används i experimentellt syfte och för undervisning och tester.SårläkningIschemi: Hämmat blodflöde genom ett organ eller en vävnad till följd av sjuklig sammandragning eller blockering av blodkärlen, eller avsaknad av blodcirkulation.Råttor, Sprague-DawleyVaskulär endotelcellstillväxtfaktor receptor-3Helprotes: Tandprotes som ersätter samtliga naturliga tänder i såväl överkäke som underkäke.Biomedicinsk teknik: Tillämpning av ingenjörs- och teknikvetenskap inom biomedicinsk forskning och hälso- och sjukvård.HörselbensplastikTand, konstgjordDatorstödd tillverkning: Användning av datorer för utveckling och/eller tillverkning av någon metod eller produkt, inklusive läkemedel, kirurgiska metoder, ortoser, proteser m m.VävnadsteknikUpplösning av benvävnadRöstkvalitetHöftartär: Någon av de båda, stora artärer som utgår från bukaortan. De försörjer höftpartiet, bukväggen och benen med blod.SilikonerPolypropylenerNeurofeedbackBentransplantationMetylmetakrylater: Metylestrar av metakrylsyra som lätt bildar polymerer. Dessa används som vävnadscement, tandmaterial och absorptionsmedel för biologiska ämnen.Fosfener: Synförnimmelser som uppkommer genom mekanisk eller elektrisk stimulering av ögongloben.PenisCardiac CatheterizationTandavtrycksteknik: Förfarande för framställning av avtryck eller negativ avbildning av tänder eller tandlösa områden. Avtrycken görs med ett material som hårdnar på plats. Avgjutningen fylls sedan med gips eller konstgjort stenmaterial för framställning av en kopia av de befintliga munformerna. Avtryck kan göras av hela tandgarnityret, av tandlösa områden eller i en mun, där alla tänder dragits ut.Korion: Den yttre fosterhinnan.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Knäskål: Den platta, trekantiga benformationen som sitter i knäts framdel.ZirkoniumOtosklerosLårbenshalsfrakturer: Brott på den korta, sammandragna delen av lårbenet mellan lårbenets huvud och trokanter (benutsprång). Hit räknas inte intertrokantära brott, som hör till höftfrakturer.Ben: Den nedre extremiteten, ned till fotleden.