Loading...
BefolkningstillväxtBefolkningsdynamikBefolkningstäthetBefolkningskontrollUrbaniseringEkosystem: Ett funktionellt system omfattande organismerna i ett naturligt samfund och deras miljö.Bevarande av naturresurser: Skydd, bevarande och förnuftig exploatering av de samlade naturtillgångarna.Fortplantning: Hela förloppet för organismers förökning genom avkomma.Ekologi: Läran om förhållandet mellan organismer och deras omgivning, särskilt som det yttrar sig i naturliga kretslopp och rytmer, samhällsutveckling och -struktur, samspel mellan olika typer av organismer, geografisk fördelning och populationsförändringar.Demografi: Den statistiska beskrivningen av en population med avseende på fördelning, sammansättning och struktur.Miljö: De omgivande faktorer och betingelser som inverkar på organismers eller populationers liv och utveckling. Syn. omgivning.Esocidae: En familj sötvattenfiskar tillhörande ordningen Esociformes som omfattar gäddfiskarna och lever på norra halvklotet. Det finns ett släkte (Esox) med fem arter.Livscykelstadier: Den ständiga följden av omvandlingar hos insekter eller andra djurarter under den postembryonala utvecklingen.Introduced SpeciesOrganisation och administrationClimate ChangeDjurnäringModeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurFruktsamhet: Förmågan att befrukta eller befruktas. Begreppet kan gälla såväl hanne som hona.BefolkningNäringskedjaMekanik: En gren av fysiken som är inriktad på materiella kroppars rörelser, och som omfattar bl a kinematik, dynamik och statik. När mekanikens lagar tillämpas på levande strukturer, som t ex rörelseapparaten, talar man om biomekanik.PrimulaBefolkningsgenetik: En vetenskapsdisciplin inom vilken man studerar populationers genetiska sammansättning och effekter av sådana faktorer som genetisk selektion, populationsstorlek, mutationer, migration och genetisk drift på frekvensen av olika genotyper och fenotyper, med hjälp av ett antal genetiska undersökningsmetoder.Mänskliga aktiviteterKlimat: Alla de olika väderelementen sammantagna.Daphnia: Ett släkte mycket små och vanligt förekommande sötvattenkräftor tillhörande ordningen Cladocera. Syn. dafnia; hinnkräfta.EstuariesEconomic DevelopmentModeller, statistiska: Statistiska framställningar eller analyser som, när de tillämpas på data och visar sig passa, kan utnyttjas för att bekräfta de antaganden och parametrar som används i analysen. Exempel på statistiska modeller är den linjära, den binomiala, den polynomiala, dubbelparametermodellen osv.Födelsetal: Antalet födslar i en given population under en viss tidsperiod, t ex per 1000 invånare under ett år. Syn. nativitet.Geografi: Geografi är läran och vetenskapen om jorden och dess liv, och beskriver i synnerhet land, hav, luft och växt- och djurlivets utbredning, inkl. människans liv och verksamhet, samt det inbördes förhållandet mellan alla dessa naturformer och -fenomen.Biological EvolutionFåglarFörenta NationernaFamiljeplanering: Program för födelsekontroll.Forntidshistoria: Tiden före år 500 e. Kr.Modeller, teoretiska: Teoretiska framställningar som efterliknar hur system, processer eller fenomen uppför sig eller verkar. De kan omfatta bruk av matematiska beräkningar, datorer och andra elektroniska hjälpmedel.StramenopilesLantbruk: Närings- och vetenskapsgren som omfattar odling av jorbruksprodukter och kreaturskötsel.RovdjursbeteendeCanidae: En familj landlevande rovdjur med lång nos och icke indragbara klor. Hit hör bl a prärievargar, hundar, rävar, sjakaler, mårdhundar och vargar.Framtidsbedömning: Förutsägelse om kommande tillstånd eller förhållanden, baserad på extrapolering eller tolkning av befintliga data eller med tillämpning av vetenskaplig metodik.Animal DistributionHerbivoryRadiometrisk dateringGenetic FitnessStokastiska processerVariation (Genetics)VargarVattenloppaSelection, GeneticUgglorModeller, genetiska: Teoretiska framställningar som simulerar skeenden i genetiska processer eller fenomen. I modellerna ingår även matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.LivsmedelsförsörjningBladlöss: En familj (Aphididae) små insekter, tillhörande underordningen Sternorrhyncha, som lever på växtsaft. Viktiga arter är Schizaphis och Myzus. Den senare sprider mer än 100 växtvirussjukdomar.PlattmaskarFiskerier: Fiskodlingsanläggningar.East Timor: Land i Sydostasien, nordväst om Australien och i den östliga utkanten av den indonesiska övärlden. Det omfattar östra delen av ön Timor, enklaven Oecussi (Ambeno) i det nordvästliga området av den indonesiska delen av Timor och öarna Pulau Atauro och Pulau Jaco. WyomingPasseriformes: En artrik och utbredd ordning sittfåglar (tättingar) som omfattar mer än hälften av alla fågelarter.Atlanten: Atlanten är det näst största havet på jordklotet, med en yta av 106 miljoner km2, vilket motsvarar en femtedel av jordens yta.Arkeologi: Läran om forntiden.Städer: Avgränsade, oftast tätbefolkade, geografiska områden, med viss juridisk och funktionell status.Kroppsstorlek: En kropps fysiska mått.SjölejonToxikologiHemiptera: En omfattande ordning (halvvingar; skinnbaggar) av insekter med stickande eller sugande mundelar. Den utgörs av fem underordningar: Heteroptera, Homoptera, Auchenorrhyncha, Sternorrhyncha och Coleorrhyncha. De två förstnämnda räknas ibland som egna ordningar.Ekonomi: Ekonomi som vetenskap, dvs läran om nyttjande, fördelning och förbrukning av tjänster och produkter.ArvicolinaeTrädKönskvot: Antalet individer av hankön per 100 honindivider.ArtsspecificitetAfrica, Eastern: Det geografiska område av Afrika som omfattar Burundi, Djibouti, Etiopien, Kenya, Ruanda, Somalia, Sudan, Tanzania och Uganda.Tillgång på vårdpersonal: Hälso- och sjukvårdspersonals tillgänglighet. Hit hör efterfrågan och rekrytering av såväl medicinsk som paramedicinsk personal, nuvarande och framtida personalstyrka och fördelning, arbetsuppgifter och nyttjande.Genetisk drift: Variationer i allelfrekvensen mellan olika generationer.Endangered SpeciesSeasonsMitokondrie-DNA: Dubbelsträngat DNA i mitokondrier. Hos eukaryoter är mitokondriegenomet cirkelformat och kodar för ribosom-RNA, transfer-RNA och ca 10 proteiner.Fjärilar: Artrik ordning (Lepidoptera) av insekter med utbredning över hela världen. De har två par stora och breda flygvingar, ofta med färggranna mönster.VäderFjärran : Benämning på ett geografiskt område omfattande Ost- och Sydostasien, dvs Kina och Hong Kong, Japan, Korea, Macao, Mongoliet och Taiwan.Datorsimulering: Datorbaserade, funktionella modeller av fysiska system och förlopp, som t ex kemiska processer.Skalbaggar: Skalbaggar (Coleoptera) är den mest omfattande ordningen av insekter. Mer än 300 000 arter är kända. De kännetecknas av ett hårt hudskelett, med hårda täckvingar som skydd för flygvingarna.DjurförflyttningarBiologisk utplåningRegnHjortdjur: En familj partåiga, idisslande hovdjur (Cervidae) med ca 45 arter, spridda över Nordamerika, Sydamerika, Eurasien och norra Afrika, samt Australien, Nya Zeeland m fl öar, dit de förts av människan. De olika arterna varierar mycket i storlek; störst är älgarna. Hanarnas horn fälls varje år. Hjortar återfinns i de flesta naturtyper och klimatzoner, och några säsongsvandrar.