Ballongvidgning av kärl: Bruk av ballongkateter för vidgning av tilltäppt artär. Metoden används vid behandling av sjukdomstillstånd med arteriella ocklusioner, som t ex njurartärstenos eller blodpropp i benen. Speciell tekni k finns för ballongangioplastik i kranskärlen, perkutan transluminal koronarangioplastik (PTCA).Angioplasty, Balloon, CoronaryAngioplastik: Endovaskulär rekonstruktion av en artär, vilket kan innebära avlägsnande av ateromatösa plack och/eller endotelhinnor, samt enkel vidgning. Detta förfarande med kateterteknik skall skiljas från endart erektomi, som är kirurgisk rekonstruktion.Kateterisering: Införande av en rörformig anordning i någon kanal, blodkärl, ihåligt organ eller kroppshåla för tillförsel eller tömning av vätskor för diagnostiska eller terapeutiska ändamål. Förfarandet skiljer sig från intubation, vars syfte är att upprätthålla en öppen förbindelse i tilltäppta kanaler eller kärl.Laserangioplastik: Teknik för utnyttjande av laserkateter för vidgning av tilltäppta blodkärl. Vid termisk laserangioplastik upphettas en metallspets med laserenergi och vid direkt laserangioplastik avlägsnas förträngni ngen genom direkt bestrålning med mikroskopisk precision och utan att brännskador uppstår.StentarBallongtilltäpningRecurrenceIntra-aorta ballongpumpning: Motpulsation som åstadkoms genom att en pumpenhet, synkroniserad med patientens EKG, snabbt fyller en ballong i aortan med helium eller koldioxid i tidigt skede av diastole och tömmer ballongen när systole börjar. När ballongen utvidgas ökar den det diastoliska trycket i aorta, och när den töms sänks det systoliska trycket. Följden blir minskad vänsterkammarbelastning och ökad hjärtmuskel- och perifer genomblödning.Sammandragning, patologisk: Onormal hopsnörning av en anatomisk struktur.BehandlingsresultatKranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.Kranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.Intragastrisk ballong: En uppblåsbar mojäng som anbringas i magsäcken som hjälpmedel vid behandling av sjuklig fetma. Speciella typer är Garren-Edwards silikonblåsa (GEGB) och Ballobesballongen.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Höftartär: Någon av de båda, stora artärer som utgår från bukaortan. De försörjer höftpartiet, bukväggen och benen med blod.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Koronaraterektomi: En perkutan, transluminal metod för avlägsnande av ateromatöst plack från kransartärer. Det finns både instrument för att rensa i kärlets längdriktning och roterande för avlägsnande av koncentriska avlagringar.Pulsåderförträngning: Sjukdomstillstånd med helt eller delvis tilltäppta artärer, så att blodflödet genom dem hindras.Hjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.Lårbensartär: Huvudpulsådern i låret, vilken utgör fortsättningen på den yttre höftartären.Kärlöppenhet: Graden av öppenhet i blodkärl.Tunica intimaTidsfaktorerTransplantatocklusion, kärl: Blockering av flödet i biologiska eller konstgjorda kärltransplantat.Kärlröntgen: Radiografi av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.Aortaförträngning: Sammandragning eller åtsnörpning av kroppspulsådern mellan bågen och den nedstigande delen (descendens).Halsartärskador: Traumatiska skador, av genomträngande eller icke genomträngande art, på den gemensamma, den inre eller den yttre halspulsådern, vilka kan ha uppstått till följd av skallskada, skada på bröstkorgen ell er halsen. Skadorna kan leda till karotistrombos, karotissinusfistel, pseudoaneurysm eller halsartärbråck. De kliniska symtomen kan vara omedelbara eller fördröjda.Knävecksartär: Fortsättningen på lårbensartären som genomkorsar knävecksgropen. Den delar sig i den främre och den bakre skenbensartären.Balloon ValvuloplastyKoronar-bypass: Kirurgisk behandling av ischemisk kranskärlssjukdom genom transplantation av ett stycke av vena saphena (rosenådern), arteria mammaria eller annat ersättningsmaterial mellan aortan och den täppta kransartären, bortom den sjukliga förändringen.Prospektiva studierKärlkramp: Smärtattacker i samband med myokardiell ischemi med typiskt uppträdande, lokalisering och smärtstrålning. Krampen framkallas av stressituationer då kranskärlens kapacitet inte räcker till för hjärtmuskelns syrebehov.KranskärlsrestenosHyperplasiRetreatmentTrombolysbehandlingRetrospektiva studierBallongvidgning av kärl, laser: Metoder för angioplastik där laserenergi används i kombination med ballongkateter.Beta ParticlesPulmonalklafförträngningAterektomi: Kärlkirurgisk metod för avlägsnande av ateromatöst plack (avlagringar i en artär) med hjälp av en skärande eller roterande kateter. Metoden skiljer sig från ballong- och laserangioplastik, vars syfte är att utvidga ett trångt kärl. Vid endarterektomi avlägsnas placket genom kirurgiskt ingrepp under narkos.Ultraljudsundersökning, interventionellIschemi: Hämmat blodflöde genom ett organ eller en vävnad till följd av sjuklig sammandragning eller blockering av blodkärlen, eller avsaknad av blodcirkulation.NjurartärhinderCardiac CatheterizationHalsartärförträngning: Avsmalning eller tillsnörning av den gemensamma, interna eller externa halsartären, oftast till följd av aterosklerotisk plackbildning. Förkalkningarna kan bli såriga och leda till blodproppsbildning. De trombocyt- eller kolesterolproppar som bildas kan ge upphov till övergående ischemisk attack eller stroke. Proppar som vandrar till ögat kan orsaka amaurosis fugax (flyktig amauros; tillfällig syn nedsättning).Halsartärer: Någon av de två artärer i sidorna av halsen som försörjer huvud och hals med blod. Båda delar sig i två grenar, den inre halsartären och den yttre.Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.Postoperativa komplikationerFönstertittarsjuka: Ett symtomkomplex kännetecknat av smärtande och svaga ben vid gång, symtom som försvinner efter en kort vila.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.TrombocytaggregationshämmareUtvidgning: Uttänjningsförfarande. Syn. dilatation.ArteriosklerosBen: Den nedre extremiteten, ned till fotleden.ReoperationBlodpropp i kranskärl: Proppbildning i någon av hjärtats kransartärer, vilket ofta leder till hjärtinfarkt.Mitralklafförträngning: Förminskning av passagen förbi mitralisklaffen pga fibros och kalcinos i flikarna och korda. Detta leder till förhöjt tryck i vänster förmak, som i sin tur höjer ven- och kapillärtrycket i lungorna och anfall av dyspné och takykardi vid fysisk ansträngning. Reumatisk feber är den främsta orsaken.Vascular Access DevicesGenomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.Legeringar: Blandningar av olika metaller i varierande proportioner.Kranskärlsförträngning: Förträngning i en kransartär.Kransartärsjukdom: Förtjockning och förstelning av hjärtats kransartärer.ElektrokardiografiAngina, instabil: Prekordial smärta i vila som kan föregå en hjärtinfarkt.Endarterektomi, karotis: Kirurgiskt avlägsnande av den förtjockade, åderförkalkade inre hinnan i en karotisartär.Perifera kärlsjukdomarMyokardrevaskulariseringIntrakraniell arterioskleros: Kärlsjukdomar kännetecknade av förtjockade, förhårdnade och ombildade kärlväggar i de intrakraniella artärerna. Det finns tre undertyper: 1) ateroskleros, med fettavlagringar på insidan av artärväggarna; 2) Monckebergs skleros, som uppvisar kalkavlagringar i väggens mellanskikt; och 3) arterioloskleros, som avser skleros i de små, tunna kärlen. Kliniskt kan dessa tillstånd sättas i samband med övergående hjärnischemi, hjärninfarkt, intrakraniell tromboembolism eller intrakraniella aneurysm.Duplexultraljud: Ultraljudsteknik som utnyttjar Dopplereffekten i kombination med realtidsbildanalys. Realtidsbilden fås fram genom snabb förflyttning av ultraljudsstrålen. Fördelen med denna teknik är att Dopplerförändringen (frekvensskillnaden mellan utsänd och reflekterad ljudstråle) möjliggör mätning av flödeshastighet.Extremitetsbevarande: Ett alternativ till amputation hos patienter med tumörer, ischemi, brott och andra extremitetshotande tillstånd. I allmänhet används sofistikerade operationsmetoder, som t ex kärlkirurgi och kärlrekonstruktion, för att rädda skadade lemmar.Blodkärlsprotesimplantation: Kirurgisk infällning av syntetiskt eller biologiskt material som ersättning för eller reparation av skadade eller sjuka blodkärl.RiskfaktorerBlodproppBehandlingssviktArteriovenös shunt, kirurgisk: Kirurgiskt anlagd direktförbindelse mellan en artär och en ven.MyokardreperfusionAngioskopi: Undersökning av insidan av blodkärl med mikrooptiska metoder (fiberoptik).Hypertoni, renovaskulär: Högt blodtryck till följd av blockerad eller hoptryckt njurartär.Vena saphenaKollateral cirkulation: Upprätthållande av blodflödet till ett organ trots stopp i det viktigaste blodkärlet. Tillförseln sker genom mindre kärl.NeointimaHirudinbehandling: Bruk av hirudin som antikoagulant vid behandling av hjärt- och blodsjukdomar.Fibrinolytika: Fibrinolysin eller ämnen som omvandlar plasminogen till fibrinolysin (plasmin).Amputation: Avlägsnande av en lem, bihang eller annan utväxt på kroppen.Immunglobulinfragment, Fab: Antigenbindande enheter bestående av en komplett lätt kedja och ungefär en halv tung kedja, hoplänkade med disulfidbindningar. Fab innehåller den antigenbindande plats som är en del av det variabla området på immunglobulinmolekylen.Fibromuskulär dysplasi: En idiopatisk, segmentell, icke-ateromatös sjukdom i artärväggarnas muskler som leder till stenos i små och medelstora artärer. Oftast är det njurartärerna som drabbas, men även förekomst i axillära artären, höftartären, basilarartären, halspulsådern, leverpulsådern och skallartärerna har rapporterats.Halsartär, inre: En gren av den gemensamma halsartären (carotis communis) som försörjer främre delen av hjärnan, ögat och dess tillbehör, pannan och näsan med blod.Blodpropp, vandrande: Sjukdomstillstånd orsakat av blodpropp i någon form som transporterats av blodströmmen från ett kärl på avstånd från den aktuella platsen.Blodkärlsprotes: Protes, framställd av syntetiskt eller biologiskt material, för reparation av skadat eller sjukt blodkärl.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Heparin: En mycket sur mukopolysackarid, bestående av lika delar sulfaterad D-glukosamin och D-glukuronsyra med sulfaminbryggor. Molekylvikten kan variera från sex- till tjugotusen. Heparin finns och produceras i lever, lungor, mastceller osv hos ryggradsdjur. Dess funktion är inte klarlagd, men det används för att förhindra blodlevring in vivo och in vitro, i form av olika salter.Nedre extremitet: Bakbensområdet hos djur, vilket sträcker sig från sätesregionen till foten och omfattar skinkor, höft och ben.Balloon EmbolectomyCathetersBrakyterapi: Ett samlingsbegrepp för radioterapi interstitiellt, i hålrum och på kroppsytor. Strålningskällorna är helt eller delvis avskärmade och placeras på eller nära kroppsytan eller i en naturlig kroppshåla. De kan också inneslutas direkt i kroppsvävnader.Cineradiografi: Framställning av en sekvens av bilder på en fluoroskopskärm. Röntgenfilmning.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).TrombektomiCineangiografi: Metod för filmning av ett kontrastmedels passage genom blodkärl.Chock, kardiogenBlodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Digital subtraktionsangiografi: Metod att avbilda blodkärl genom att från en bild av vävnad med kärlkontrastmedel subtrahera en bakgrundsbild av vävnaden. Bakgrunden utgörs av en digitaliserad bild gjord strax innan kontrastmedel tillförs. Det slutliga angiogrammet blir en högkontrastbild av kärlet, beroende på varierande absorption av röntgenstrålar i olika vävnader.PolytetrafluoretylenNjurartärMyokardischemiKärlkirurgiska tekniker: Kirurgiska förfaringssätt för behandling av kärlsjukdomar.NyckelbensartärKärlröntgen av hjärna: Röntgenundersökning av hjärnans kärlsystem efter injektion av kontrastmedel.Sjukhusdödlighet: Statistiskt mått på frekvens av och orsak till dödsfall bland sjukhuspatienter.Hjärt-kärlmedelStöldsyndrom, arteria subclaviaRiskbedömningProteskonstruktionIntraoperativa komplikationer: Komplikationer som drabbar patienten under operation. De kan vara, men behöver inte vara, förknippade med det sjukdomstillstånd för vilket operationen utförs eller med det kirurgiska ingreppet i sig.SjukdomsgradsmåttBlodförtunningsmedel: Preparat som förhindrar blodproppsbildning. Naturligt förekommande ämnen i blodet räknas hit endast om de används som läkemedel.Arteria vertebrobasilaris-insufficiensHemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Läkemedelsavgivande stentarDödlighetstabeller: Sammanfattande statistik som beskriver dödlighets- och överlevnadsmönstren i populationer. Dessa metoder kan användas för att studera inte bara dödsfall, men även annan given ändpunkt, som t ex sjukdomsdebut eller förekomst av sjukdomskomplikationer.Biokompatibla belagda material: Biokompatibla material som vanligtvis används som tand- eller benimplantat och som främjar den biologiska fixeringen, varvid förbindelsen mellan materialet och benvävnaden stärks, och minimerar risken för biologiska effekter av implantatet i sig.Radiografi, interventionellEndarterektomi: Kirurgiskt avlägsnande av den åderförkalkade inre hinnan i en artär under allmän narkos. Endovaskulär rekonstruktion av en artär med hjälp av kateter kallas aterektomi.Cardiac CathetersKombinationsterapi: Behandling av ett sjukdomstillstånd med flera olika åtgärder, samtidigt eller i följd. Kemoimmunterapi, radioimmunterapi, kemoradioterapi, kryokemoterapi och alternativa terapiåtgärder är de vanligaste, men inbördes kombinationer mellan dessa modeller och kombinationer med kirurgiska metoder används också.Survival AnalysisMiniatyrsvin: Genetiskt framtagna små grisar för bruk inom biomedicinsk forskning. Det finns flera stammar: Yucatan, Sinclair och Minnesota.SkenbensartärerTryckAkuta situationer: Situationer eller tillstånd där det föreligger stor risk för invalidiserande eller omedelbart livshotande följder, eller som kräver första hjälpeninsats eller annat omedelbart ingripande.PatienturvalSurvival RateHjärnemboli: Transport av främmande material till hjärnan med blodströmmen genom artärerna. Emboli (kärlproppar) har oftast sitt ursprung i hjärtat och har samband med arytmi, murala blodproppar, subakut, bakteriell endokardit, hjärtklaffsjukdomar eller septumdefekter (defekter i hjärtkammarväggarna). Proppar av annat ursprung kan bero på skador på aortan, halsartärerna, ryggkoteartären eller artärerna i hjärnan. Propparna kan bestå av hopklumpade blodplättar, löst åderförkalkningsmaterial, fett, luft, tumörceller eller infektionsmaterial, och kan orsaka hjärninfarkt.PatientomflyttningChi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Aortaklafförträngning: Förträngning i aortamynningen pga förstelnade eller förtvinade klaffar. Defekten kan också vara medfödd.Hirudiner: Det viktigaste aktiva ämnet i blodiglars spottkörtelsekret. Det har koagulationshämmande effekt.Acetylsalicylsyra: Prototypsubstansen för behandling av milda till medelsvåra smärtor. Den utgör den verksamma beståndsdelen i smärtstillande läkemedel som aspirin, albyl, magnecyl m fl och har antiinflammatoriska och f ebernedsättande egenskaper. Genom att hämma cyklooxygenas hämmar den också prostaglandinbiosyntesen. Acetylsalicylsyra hindrar dessutom blodproppsbildning och används för att förebygga tromboser.Hjärtkammarfunktion, vänster: Vänstra hjärtkammarens hemodynamiska och elektrofysiologiska verkan. Mätning av denna funktion är viktig vid den kliniska utvärderingen av patienter med hjärtsjukdom för bedömning av tillståndets effekter på hjärtkapaciteten.Radiologi, interventionellKyphoplastyEkokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.Utrustningsfel: Bristande funktionalitet hos en utrustning, antingen pga fel i utrustningen eller pga felaktigt handhavande.StrålbensartärVenös ocklusiv lungsjukdomPulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Peripheral Arterial DiseaseRegisterPrediktivt värde av testerTrombocytglykoprotein GPIIb-IIIa-komplexSlagvolymAssisterad cirkulationUtrustningsdesignRandomiserade kliniska prövningar, principerSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.VävnadsplasminogenaktivatorKolesterolemboli: Emboli orsakad av att fettrester från en trasig ateromatös ansamling sprids från en större artär till mindre artärförgreningar. Proppen är vanligtvis av ringa storlek och ger sällan upphov till infarkt.Arm-huvudartär: Den första och största artären att grena av från aortabågen. Den försörjer huvudets och halsens högersida samt högerarmen med blod.Fluoroskopi: Bildframställning genom röntgenbestrålning av en fluorescerande skärm.PrognosFlebografi: Röntgenbildteknik för åskådliggörande av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Kroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.SäkerhetMottryck: En teknik för att underlätta blodcirkulationen genom att minska vänster kammares efterbelastning och höja det diastoliska trycket. Detta kan göras med hjälp av aortaballong, implanterad pump (hemopump) i bröstet eller genom undertryck i de nedre extremiteterna under den systoliska fasen.Multivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.KärlsjukdomarHalsartärsjukdomar: Sjukdomar i halsens gemensamma pulsåder, den inre och den yttre halsartären. Ateroskleros och traumatiska skador är relativt vanliga orsaker till halsartärsjukdomar.Celldelning: En cells förökning genom delning.Halsartär, gemensam: De två pulsådror som försörjer huvud och hals med blod. De leder uppåt i halsen, en på varje sida, och i nivå med sköldbrosket delar var och en av dem sig i två grenar, den yttre (arteria carotis exte rna) och den inre (arteria carotis interna) halspulsådern.Blödning: Läckage av blod från blodkärl.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Injektioner, intraarteriellaHemostatiska tekniker: Olika sorters teknik för att reglera blödning.Budd-Chiaris syndrom: Tilltäppning av levervenerna pga av blodproppar eller fiberomvandling av venerna.Angioskop: En typ av endoskop för undersökning av insidan av blodkärl.Postoperativ periodPremedicineringKontrastmedelDiabetiska kärlsjukdomar: Kärlsjukdomar som har samband med diabetes mellitus.LaserterapiDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Slaganfall: Plötslig, icke-konvulsiv förlust av nervfunktioner till följd av intrakraniell ischemi eller blödning. Vanligtvis klassificeras slaganfall utifrån anatomisk lokalisering i hjärnan, kärlområde, orsak, den drabbades ålder och förekomst av blödning eller inte.Kaplan-Meier EstimateBlodådrorIridiumradioisotoper: Instabila isotoper av grundämnet iridium som sönderfaller under avgivande av strålning. Ir-isotoper med atomvikter mellan 182 och 190, 192 och 194-198 är radioaktiva isotoper.Embolisering, terapeutisk: En hemostasmetod som nyttjar olika medel, som t ex Gelfoam, silikon-, metall-, glas- eller plastkulor, autologt koagel, fett och muskler som emboli. Metoden har använts för behandling av missbildningar i ryggmärgen och skallens blodkärl, fistlar i njurarnas blodkärl, blödning i mag-tarmkanalen, näsblod, hypersplenism, kärlrika tumörer, brustna blodkärl, samt för att kontrollera operationsblödningar.StreptokinasKoronarocklusionBukaorta: Den del av kroppspulsådern som går mellan diafragman och delningen i de två ljumskartärerna.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.NikorandilIncidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Proportional hazard-modellerBröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.Aortografi: Radiologisk undersökning av kroppspulsådern och dess förgreningar med hjälp av kontrastmedel.Utvärderingsstudier, principer: Studier för mätning av effektiviteten hos en process, personal och utrustning, eller material om genomförandet av sådana studier. När det gäller läkemedel och medicinska hjälpmedel finns termerna kliniska prövningar och läkemedelsprövning.Vårdtid: Den tid en patient är inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning.Tunica media