Loading...


Antropologi: Läran om människan, i vid bemärkelse. Socialantropologi inbegriper jämförande studier av det sociala och kulturella livet, fysisk antropologi är inriktad på studier av människans biologiska utveckling .Antropologi, fysisk: Den jämförande vetenskapen inriktad på människans fysiska egenskaper, som de kan förhålla sig till hennes ursprung, utveckling och miljöanpassning.Anthropology, MedicalKulturantropologi: Studiet av sociala särdrag inom givna etniska grupper.Rättsantropologi: Vetenskaplig undersökning av mänskliga skelettdelar i den uttryckliga avsikten att åstadkomma identifikation. Häri ingår fastställande av personidentitet, skadeanalys, rekonstruktion av anletsdrag, fotografisk jämförelse, fastställande av tidpunkten för döden, samt brottsplatsundersökning. Rättsantropologer fastställer inte dödsorsaken, men tillhandahåller uppgifter som kan vara till hjälp för att fastställa den sannolika dödsorsaken. Detta är en gren av fysisk antropologi.Könsbestämning, skelettRättsodontologi: Tillämpning av odontologisk vetenskap i rättsfall.Kulturell utveckling: Den fortlöpande, sociala utvecklingen från ett enkelt till ett komplext och från ett homogent till ett heterogent samhälle.Fysiologi: Läran om levande organismers och deras delars funktioner, och de fysiska och kemiska faktorer som är en del av dessa.Interdisciplinary StudiesNeurovetenskaperSociologiTeknologiSocial MarginalizationKultur: Sammanfattande uttryck för alla beteendemönster som förvärvas och utvecklas i ett samhälle och förs vidare genom symboler. Kultur omfattar sålunda sedvänjor, traditioner och språk.1800-talshistoria: Tiden från 1801 till 1900.1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.2000-talshistoria: Tiden från 2001 till 2100.Forskning: Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.