Antikarcinogena medel: Medel som minskar uppkomstfrekvensen av spontana eller framkallade tumörer oberoende av mekanism. De skiljer sig från cellgifter på så vis att de hindrar tumörer från att bildas.Antimutagena medel: Medel som minskar frekvensen av spontana eller framkallade mutationer oberoende av verkningsmekanism.Trypsinhämmare, Bowman-Birk SoybeanIsotiocyanater: Organiska föreningar med den generella formeln R-NCS.Butylerad hydroxianisol: Blandning av 2- och 3-tert-butyl-4-metoxifenoler som används som antioxidant i livsmedel, kosmetika och läkemedel. Syn. BHA.9,10-dimetyl-1,2-bensantracen: 7,12-dimetylbenzantracen. Polycykliskt aromatiskt kolväte i tobaksrök som utgör en kraftig karcinogen.Vitlök: Vitlök (Allium sativum) tillhör familjen Liliaceae och används som krydda och inom folkmedicin. Den innehåller allicin, den skarpa beståndsdel som anses kunna sänka kolesterolhalten i blodet och hämma proppbildning. Fall av vitlöksallergi och vitlöksutlöst astma har rapporterats.VäxtextraktKrotonolja: Seg olja som erhålls från buskväxten Croton tiglium, tillhörande familjen Euphorbiaceae (törelväxter), och som framkallar illamående. Den är blåsbildande och hudirriterande och används som farmakologisk standard för hudinflammationer och allergi, och den kan orsaka hudcancer. Oljan användes förr som kräk- och laxérmedel, med betydande dödlighet.SilimarinPanax: Ett växtsläkte tillhörande Araliaceae som innehåller ett antal farmakologiskt aktiva ämnen, vilka används som stimulerande medel, lugnande medel och stärkande medel i framförallt traditionell medicin. Ginseng fås från Panax ginseng och Panax quinquefolius (amerikansk ginseng). Växten förväxlas ibland med sibirisk ginseng (Eleutherococcus). Syn. ginseng.Kurkumin: Ett kraftigt gult färgämne som erhålls ur den torkade och pulveriserade roten av gurkmeja (Curcuma longa, Curcuma domestica). Det används som färgämne i papper, i kosmetika, för påvisande av bor och som krydda. Butylerat hydroxitoluen: Antioxidant som används i livsmedel, kosmetika, oljeprodukter m m. Cancerframkallande ämnenFytoterapi: Behandling av sjukdomar eller smärta med växter eller örter.Bens(a)antracener: Kolväten hos vilka en bensenring och antracenring har en gemensam dubbelbindning.Momordica charantia: En växtart (bittergurka) av familjen Cucurbitaceae. Den innehåller ribosominaktiverande proteiner och triterpenglykosider.Ellagsyra: En fyrringsförening som förekommer fritt eller bunden i galläpplen och ett flertal bär. Den har isolerats ur eukalyptosextrakt. TeNAD(P)H-dehydrogenas (Kinon)NorisoprenoiderAllylföreningar: Benämning på föreningar med gruppen CH2=CHCH2-. Finns i bl a vitlök och senapsolja.TiocyanaterAnisoler: En grupp föreningar som är strukturellt besläktade med metoxybensen och innehåller den generella formeln R-C7H7O.Perilla frutescensDietylnitrosamin: Ett nitrosaminderivat med alkylerande, cancerframkallande och mutagena egenskaper.Antioxidanter: Syntetiska eller naturliga ämnen som används som tillsatser för att förhindra eller fördröja oxidationsprocesser. Inom biokemi och medicin utgörs antioxidanter av enzym eller andra organiska ämnen, so m t ex E-vitamin eller betakaroten, som förmår motverka de skadliga effekterna av oxidation i kroppsvävnader.Glutationtransferas: Ett enzym som katalyserar tillägg av alifatiska, aromatiska eller heterocykliska radikaler, liksom även epoxider och arenoxider, till glutation. Bindningen sker vid svavelatomen. Det katalyserar även reduktion av polyolnitrat genom glutation till polyol och nitrit. EC 2.5.1.18.ProcyanidinerKost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.Brassica: Ett stort släkte ätliga, korsblommiga växter med bl a den stora arten Brassica oleracea, som omfattar vitkål, blomkål, broccoli, brysselkål, kruskål och grönkål. Andra arter är rova (B. napa), kålrot (B. napobrassica), raps (B. napus) och senap (B. alba, B. junica, B. nigra).Kaffeinsyror: 3,4-dihydroxikanelsyror. En klass fenolsyror besläktade med klorogensyra, p-kumarsyra, vaniljsyra osv., vilka finns i växtvävnader. De är inblandade i växternas tillväxtreglering.Glukosinolater: Substituerade tioglukosider. De finns i produkter av raps (Brassica campestris) och likartade växter. De metaboliseras till en rad toxiska ämnen, som kan orsaka levercellsnekros hos människor och djur.Benspyren: Syn. bensopyren. En starkt mutagen och kancerogen substans i vår miljö. Den utgör bl a en beståndsdel i tobaksrök.Kemoprofylax: Användning av kemoterapeutiska preparat för förebyggande behandling av en specifik sjukdom.TrypsinhämmareLevertumörer, experimentella: Experimentellt framkallade tumörer i levern.Katekin: 3,3',4',5,7-flavanpentol. Extrakt från Uncaria gambier, Acacia catechu och andra växter. Linolsyror, konjugerade: En samlingsterm för en grupp med ca nio geometriska och strukturella isomerer av linolsyra, där trans-/cis-dubbelbindningarna är konjugerade och sitter sitter växelvis med enkelbindningar.SelenTjocktarmstumörer: Cancer i grov- eller tjocktarmen.Medicinalväxter: Växter vars rötter, blad, frön, bark eller andra beståndsdelar har terapeutisk, tonisk, renande eller annan farmakologisk verkan på högre djurarter.TerpenerEnzyminduktionFlavonoiderCellgifter: Medel som hämmar eller hindrar tumörtillväxt, genom att stoppa mogningsprocessen och proliferationen hos elakartade celler.Mutagenitetstester: Test av kemiska eller fysikaliska medels mutagena förmåga. Hit hör bl a tester på mikroorganismer, insekter, djurceller och djur.Isoflavoner: 3-fenylkromoner. Isomeriska former av flavonoider, där bensengruppen är bunden till position 3 i bensopyranringen i stället för position 2.SulfiderPapillomSojabönorLignaner: En grupp dibensylbutanderivat som förekommer i högrestående växter och kroppsvätskor (galla, serum, urin osv) hos människor och djur. Dessa föreningar, som har en potentiell effekt mot cancer, kan syntetiseras in vitro från tarmfloran hos människa.Brösttumörer, experimentella: Experimentellt framkallad mammarcancer (mjölkkörteltumörer) hos djur som modell för studier av brösttumörer hos människa.StilbenerQuercetinLinolsyror: Essentiella fettsyror med 18 kol och två dubbelbindningar.Celltransformation, neoplastisk: Cellförändringar som visar tecken på att kontrollmekanismer satts ur spel, ökad tillväxt, ändringar på cellytan, karyotypa abnormaliteter, morfologiska och biokemiska avvikelser och andra egenskaper s om medför förmåga att invadera, metastasera och döda.Cellgifter, naturmedelPolyphenolsFenoler: Allmän beteckning för kemiska föreningar innehållande minst en hydroxigrupp som är bunden till en kolatom i en aromatisk ring. Källa NationalencyklopedinTumörerDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.GrönsakerAntiinflammatoriska medel, icke-steroida: Förutom sin antiinflammatoriska verkan har dessa preparat också smärtstillande och febernedsättande effekt. De används främst vid kronisk artrit och vissa tillstånd med smärtande och inflammerad mjuk vävnad. De blockerar prostaglandinsyntesen genom att hämma cyklooxygenas, som omvandlar arakidonsyra till cykliska endoperoxider.Apoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.TumörcellinjeTumörceller, odladeCyklooxygenas 2Molekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Tumörer, experimentellaFrukt: Den mogna, köttiga eller torra frökapseln hos växter.Råttor, inavlade F344Karotenoider: Starkt gulröda, fettlösliga färgämnen som strukturellt liknar karoten. De utgörs av alifatiska kolväten med en polyisoprenbas och förekommer i växter, djur och mikroorganismer och omfattar t ex betakaroten och de olika xantofyllerna. Av de mer än 600 kända karotenoiderna återfinns ca 10 % i växtriket.Celldelning: En cells förökning genom delning.Hudtumörer: Cancer i huden.DNA-skador: Läkemedels- eller strålningsframkallade skador på DNA som medför avvikelser från den normala dubbelspiralkonformationen. Till dessa hör strukturella förvrängningar som stör replikation och transkription, samt punktmutationer som splittrar baspar och ger skadliga effekter på efterföljande generationer genom ändringar i DNA-sekvensen. Om skadan är av mindre omfattning kan den repareras (DNA-reparation), men stor skada kan leda till apoptos (celldöd).Brösttumörer: Cancer i bröstet.Lungtumörer: Cancersjukdom i lungorna.Tjock- och ändtarmstumörer: Tumörer eller cancer i antingen tjocktarmen eller ändtarmen eller i båda. Den vanligaste elakartade cancerform i USA. Faktorer som ökar risken för tjock- och ändtarmscancer är kronisk, ulcerös kolit, familjär kolonpolypos, asbestexponering och bestrålning av cervix.NF-kappa BCellcykel: En komplex följd av händelser, som inträffar mellan slutet av en celldelning och slutet av nästa, varigenom cellmaterial delas upp mellan dottercellerna.Glutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.Högtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Isoenzymer: Strukturellt likartade enzymer med samma katalytiska mekanism, men med olika kemiska, fysikaliska eller immunologiska egenskaper.Råttor, Sprague-DawleyCellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.Cellproliferation: Alla de händelser som tillsammans leder till ökat antal celler. Häri ingår fler processer än celldelning, som utgör en del av cellcykeln.Signalomvandling