Sömnapne, obstruktivSömnapnesyndromSömnapne, centralSömnövervakningKontinuerligt positivt luftvägstryck: En teknik för andningsbehandling, hos antingen spontant andande patienter eller mekaniskt ventilerade, med vilken man upprätthåller ett kontinuerligt överatmosfäriskt tryck i andningsvägarna med hjälp av komprimerad luft.SnarkningMjukgom: En rörlig flik som är fäst vid bakre delen av den hårda gommen. Gomspenen hänger från mitten av den nedre kanten av den mjuka gommen.AndningUvulaMandibelframdragande tandställning: Framskjutning av underkäken till ett normalt läge som åtgärd vid bettfel eller överbett..SömnSvalgPositive-Pressure RespirationOnormalt stort sömnbehov: Störningar kännetecknade av hypersomni under normal vakenhetstid som kan försämra kognitiva funktioner. Undertyper omfattar primära hypersomnitillstånd (som t ex idiopatisk hypersomni, narkolepsi och Kleine-Levins syndrom) och sekundära hypersomnitillstånd, där extrem sömnighet kan hänföras till någon känd orsak (t ex läkemedelseffekter, psykiska störningar och sömnapnésyndromet).Adenoidektomi: Borttagande av polyper.TonsillektomiAndningsmekanikSyrebrist: Total brist på syre (anoxi). Används ibland synonymt med hypoxi i meningen bristande försörjning av syre till kroppsvävnaderna.SyrgasmätningSömn, REMCheyne-Stokes` andning: Ett onormalt andningsmönster, med omväxlande perioder av apne och djup, snabb andning. Cykeln börjar med en långsamt stigande andningsrytm som kulminerar med djupa, snabba andetag, för att sedan överg å i en period av andningsuppehåll. Apnen varar 5-30 sekunder, och andningscykeln upprepas i intervall om 45 sekunder till tre minuter.VakenhetLuftvägshinder: Varje hinder av luftens passage till och från lungorna.TungaSjukdomsgradsmåttSyrgasSvalgmusklerLungventilation: Den totala volymen gas som andas in eller ut, mätt i liter per minut.Uppväckande: Kortikal vaksamhet eller tonusberedskap som svar på sensorisk stimulering.BettskenorHyperkapni: Klinisk manifestation av en onormal ökning av mängden koldioxid i artärblod.Bradykardi: Mycket långsam hjärtverksamhet, dvs mindre än 60 slag per minut.Adenoider: Polyper.Tandregleringshjälpmedel, avtagbaraKroppsmasseindex: Ett antropometriskt mått för kroppsvikt, benämnt BMI. Beräkningen görs genom att dela kroppsvikten med kvadraten på kroppslängden (kg/m2), vilket ger den högsta korrelationen med kroppsdensiteten. BMI är korrelerat med mängden kroppsfett, och varierar med ålder och kön. Vid BMI under 18.5 föreligger undervikt, vid 18.5-24.9 normalvikt, vid 25-29.9 övervikt, och vid 30 och däröver föreligger fetma.NästäppaKoldioxid: En färglös, luktfri gas som bildas av kroppen och som är nödvändig för andningscykeln hos djur och växter.OrofarynxLuftvägsmotstånd: Motståndet mot luftflöde i luftstrupen och lungorna.Larynxnerver: Grenar av vagusnerven. De övre laryngealnerverna utgår från det nodösa gangliets närhet och delar sig i yttre grenar som försörjer krikoidalmusklerna med motorfibrer, och inre grenar som bär känselledare. Recurrensnerven utgår längre bakifrån och leder efferenta trådar till alla struphuvudets muskler utom cricothyroideus. Laryngealnerverna och deras förgreningar leder, förutom till struphuvudområdet, även känseltrådar och autonoma trådar till svalget och områdena kring luftröret och hjärtat.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Dykning: Aktivitet som innebär att man kastar sig i vatten. Hit räknas scuba-dykning och dykning med klocka. Dykning som naturligt beteende hos djur hör också hit, liksom dykning under tryckkammarexperiment med såväl människor som djur.AndningsfysiologiKemoreceptorceller: Celler specialiserade på att upptäcka kemiska ämnen och förmedla den informationen centralt i nervsystemet. Kemoreceptorer kan kontrollera yttre stimuli, som vid smak och lukt, eller interna stimuli, som halterna av syre och koldioxid i blodet.Struphuvud: En oregelbundet tubformad anatomisk struktur av muskelvävnad och brosk, klädd med slemhinna och belägen överst på luftröret, nedanför tungroten och tungbenet. Struphuvudet är det viktiga tillslutningsorgan som skyddar öppningen till luftröret och fungerar som röstgenerator.Patientövervakning: Fortlöpande mätning av fysiologiska processer, blodtryck, puls, urinutsöndring, reflexer, andning osv hos en patient eller försöksdjur. Hit hör även farmakologisk övervakning, mätning av tillförda läkemedel eller deras metaboliter i blodet, vävnaderna eller urinet.FetmaNäsaHuvudmätning: Mätning av huvudets mått. Inom odontologin används sammanställningar från röntgenbilder från sidan och framifrån för att beräkna ansiktsskelettets tillväxt och utveckling och för att följa resultaten av ortodontisk behandling. Syn. cefalometri.Tungben: Ett U-format ben (hyoideus) mellan tungroten och struphuvudet.Prospektiva studierHypokapni: Klinisk manifestation bestående av underskott av koldioxid i artärblodet.RygglägeAmbulant patientövervakning: Användning av elektronisk utrustning för att observera eller registrera fysiologiska processer hos en patient under normala, dagliga aktiviteter.Hypoventilering: Minskat luftflöde in i lungblåsorna.SömnstörningarRiskfaktorerBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Munandning: Onormal andning genom munnen, oftast förknippad med hinder i näsans kanaler.Hypofarynx: Den del av svalget som utgörs av partiet mellan munhålan och struphuvudet.NackeSjukdomar hos för tidigt föddaInhalation: Inandning.PatientföljsamhetBlodgasanalys: Mätning av syre och koldioxid i blodet.Behandlingsresultat12:e kranialnerven: Den tolfte hjärnnerven (nervus hypoglossus) utgår från hypoglossuskärnan i den förlängda märgen och leder nervimpulser till tungans alla muskler utom palatoglossus, som försörjs av vagusnerven (den 10:e hjärnnerven). Nerven leder även proprioceptiva signaler från tungans muskler.Kroppsvätskeförskjutningar: Omfördelning av kroppsvätskor. Förskjutning från nedre delarna av kroppen till överkroppen inträffar under såväl simulerade som verkliga förhållanden av viktlöshet, med minskning av den totala kroppsvattenvolymen och tillfälligt hypovolemiskt tillstånd som följd. Sådana förskjutningar förekommer även efter hemodialys, och orsakas då av elektrolytobalans.PrevalensAndningssystemetOtorhinolaryngologic Surgical ProceduresElektroencefalografi: Registrering av hjärnans elektriska aktivitet med hjälp av elektroder som anbringas på skallen, på hjärnans yta eller i hjärnan.Hyperventilering: Snabbare lungventilering än vad som är metaboliskt nödvändig för utbyte av gaser. Hyperventileringen beror på ökad andningsfrekvens, ökad luftflödesvolym eller båda. Hyperventilering leder till överskott av syre och för snabb avgivning av koldioxid.TidsfaktorerSömnmyokloniElektromyografi: Mätning av förändringar i musklers elektriska potential med hjälp av yt- eller nålelektroder.Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Dygnsrytm: Regelbundet återkommande, i cykler om ca 24 timmar, biologiska aktiviteter, som t ex känslighet för läkemedel och stimuli, hormonutsöndring, sömn, ätande osv. Denna rytm tycks styras av en biologisk k locka, som följer återkommamde perioder av dagsljus och mörker.Elektrookulografi: Mätning av medelamplituden för den vilopotential som uppstår mellan hornhinna och näthinna vid ljus- och mörkeranpassning medan ögonen vrids en standardvinkel mot höger och vänster. Spänningsökningen vid ljusanpassning används för bedömning av tillståndet hos näthinnepigmentepitelet.Komorbiditet: Det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.AndningsstörningarSyrgasbehandlingPartialtryckFetma med alveolär hypoventilationKroppsställning: Kroppsextremiteternas läge eller hela kroppshållningen.TryckAnestesi: Förlust av känsel. Dämpning av känselnervfunktionen åstadkoms vanligtvis på farmakologisk väg i smärtstillande syfte.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Diafragmanerv: Mellangärdets motornerv. Diafragmanervtrådarna utgår från halskotpelaren (i huvudsak C4) och passerar plexus cervicalis på sin väg till mellangärdet.För tidigt födda: Barn födda före graviditetsvecka 37.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.UtandningTandregleringshjälpmedelAndningscentrumMunskydd: Anordning som täcker näsa och mun för att ge aseptiska förhållanden eller för administration av narkosgaser eller andra gaser.AndningsmuskulaturReflexSömnbristKvävning: Asfyxi. Ett tillstånd av andnöd till följd av bristande tillförsel av syre.Fetma, sjuklig: Ett tillstånd där kroppsvikten är mer än två gånger idealvikten; övervikten kallas sjuklig därför att den är förknippad med många svåra, och till och med livshotande, sjukdomstillstånd.Glossektomi: Kirurgiskt avlägsnande av hela eller delar av tungan.Plötslig spädbarnsdödNyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Högt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.Hjärtsvikt: En komplikation till hjärtsjukdom. Nedsatt fyllnadskapacitet eller defekt sammandragning och tömning, vilket medför oförmåga hos hjärtat att pumpa ut en tillräcklig mängd blod för att tillgodose kroppsvävnadernas behov, eller att göra så endast under förhöjt fyllnadstryck.Sömnrubbningar, intrinsiskaTonsilTrakeotomiSträckreceptorer i lunganRespiratory RateSympatiska nervsystemetStatistik, icke-parametriskRinomanometryGlottis: Struphuvudets ljudapparat, bestående av stämbanden och röstspringan.Respiratorer, negativt tryckRetrospektiva studierSömn- och rogivande läkemedel: Läkemedel som används för att framkalla sömnighet eller sömn, eller för att minska psykisk stress eller ångest.NarkolepsiCross-Over Studies: Studier som jämför två eller flera behandlingar, där försökspersonerna eller patienterna efter en avslutad första behandlingsomgång överförs till en annan behandlingsregim. Vid jämförelse mellan två behandlingsformer, A och B, väljs halva försöksgruppen slumpmässigt att få behandlingarna i ordningen A, B, andra halvan att få B, A. Kritik har riktats mot denna modell, då effekterna av den första behandlingen kan dröja kvar efter det att den andra behandlingsperioden inletts.OxihemoglobinerBilkörning: Inverkan av yttre och fysiologiska faktorer på bilförare och deras körförmåga. Hit räknas t ex trötthet, läkemedelspåverkan, sjukdom och fysiska handikapp.Mellangärde: Den mellanvägg av fibrös muskulatur som skiljer brösthålan från bukhålan. Sammandragning av mellangärdet ökar bröstkorgens volym och underlättar inandning.VagotomiAndetagsvolymVelofaryngealsviktLufttryck: Det tryck per ytenhet som luften utövar på varje yta den är i kontakt med. Används huvudsakligen i samband med lufttryck i avgränsade utrymmen.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Gom: Den anatomiska struktur som bildar taket i munhålan. Den består av den främre, hårda gommen och den bakre, mjuka gommen.Hjärndöd: Tillstånd av varaktigt, oåterkalleligt uppehåll av all hjärnaktivitet, inklusive nedre hjärnstamsfunktioner, med fullständig frånvaro av viljestyrda rörelser, svar på retningar, hjärnstamsreflexer och spontana andetag. Reversibla förhållanden som liknar detta kliniska tillstånd (t ex sömnmedelsöverdosering, hypotermi m fl) skall uteslutas innan hjärndöd fastställs. [Se SOSFS 1987:32; 1993:6; 1996: 5]Sleep Medicine SpecialtyInsomningsproblem och tidigt uppvaknade: Störningar kännetecknade av försämrad förmåga att somna eller behålla sömnen. Problemet kan bero på ett primärt sjukdomstillstånd eller uppstå som följd av annat medicinskt eller psykiskt tillstånd.UtrustningsdesignTvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Antropometri: Mätning av kroppens storlek, vikt mm hos människan och andra primater.Laryngopharyngeal RefluxSömnstörningar, dygnsrytmNäshålaDiagnos, datorstödd: Användning av datorprogram som utformats för att hjälpa läkaren att lösa diagnostikfrågeställningar.Sensitivitet och specificitetAzabicyclo CompoundsSuccinylkolinAutonoma nervsystemet: Den del av nervsystemet som reglerar de icke viljestyrda kroppsfunktionerna. Det utgörs av det sympatiska nervsystemet och det parasympatiska nervsystemet.Design av tandregleringshjälpmedel: Utformning och framställning av utrustning för reglering av tandställning eller riktning av tänder.Ansiktsben: Ansiktets skelett, bestående av benen mellan skallbasen och underkäken. Det råder viss oenighet om vilka av huvudets skelettben som skall räknas till ansiktets.NormalvärdenRastlösa ben-syndromHjärt-kärlsjukdomarSeals, EarlessUnderkäke: Ansiktets största och starkaste ben, vilket utgör den nedersta delen av käken. I underkäken sitter den undre tandraden.ElektrokardiografiBariatric SurgeryAge FactorsAndning, konstgjordStört uppvaknandeUtandningsreservvolym: Den extra luftvolym som med maximal ansträngning kan andas ut sedan en normal och lugn utandning utförts. Denna process förkortas vanligen ERV.Struplock: En tunn, bladformad broskskiva täckt av slemhinna, vid tungroten. Vid sväljning fälls den ned och stänger till luftstrupen.TrakeostomiHjärnstam: Den del av hjärnan som förbinder hjärnhalvorna med ryggmärgen. Den består av mesencefalon (mitthjärnan), pons (bryggan) och medulla oblongata (förlängda märgen).Helkroppspletysmografi: Mätning av gasvolymen i lungorna, inklusive mer eller mindre avskilda luftfickor. Tekniken är särskilt användbar vid kol (kronisk obstruktiv lungsjukdom) och lungemfysem.PeriodicitetKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Diklorvos: Ett organofosforbaserat insektsbekämpningsmedel som hämmar acetylkolinesteras.Livskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.Prediktivt värde av testerGenerell anestesi: Narkos.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Signalbehandling, datorstöddResultats reproducerbarhetPropofolNäsdropparBreath HoldingHypertrofiSväljning: Syn. deglutition.Gastroesofageal reflux: Bakåtflöde av magsaft och/eller innehåll från tolvfingertarmen (gallsyror, pankreasvätska) upp i övre delen av matstrupen, oftast pga bristande funktion hos matstrupens nedre slutarmuskel. Sura uppstötningar blir det när magsaften kommer upp i svalget eller munnen.RiskbedömningFörlängda märgen: Den nedre delen av hjärnstammen. Den är belägen under hjärnbryggan och framför lillhjärnan. Den förlängda märgen fungerar som en omkopplingsstation mellan hjärnan och ryggmärgen, och innehåller centra för reglering av andnings-, vasomotorisk, hjärt- och reflexverksamhet.Lineära modeller: Statistiska modeller, i vilka värdet av en parameter till ett givet värde för en faktor antas vara lika med a+bx, där a och b är konstanter. Modellerna förutsäger en linjär regression.Struphuvudspasm: Kramper i struphuvudet.Ljumskbråck: Ett bråck i buken med en utbuktning i ljumskområdet. Det kan klassificeras efter bråckställe. Indirekta ljumsbråck uppträder genom den inre öppningen av ljumskkanalen. Direkta ljumskbråck uppkommer genom defekter i bukväggen i Hesselbachs triangel. Den förra typen ses vanligen hos barn och unga människor, den senare hos vuxna.Intermittent övertrycksventilation: Utnyttjande av övertryck vid inandningsfasen i samband med konstgjord andning med ventilator.NattvårdHjärt-kärlsystemet: Kroppens blodcirkulationssystem.Hyperoxi: Onormal ökning av mängden syre i vävnader och organ.Diagnostiska tekniker, andningssystemet: Metoder och förfaringssätt för diagnostisering av sjukdomar i andningsvägarna och deras organ. Under denna teknik faller andningsfunktionstester.Interactive Ventilatory SupportFramstupaläge: Liggställning med ansiktet nedåt.ViktminskningKväljning: Reaktion i matsmältningssystemet som kliniskt yttrar sig som sammandragningar i matstrupens muskulatur, pga stimulering av känselreceptorer i den mjuka gommen, psykisk påverkan eller systemisk verkan av läkemedel.Blodgasmätning, transkutan: Icke-invasiv bestämning av det partiella syrgas- eller koldioxidtrycket lokalt i kapillärkärl genom anbringande av speciella elektroder på huden. Dessa elektroder har fotoelektriska sensorer med förmå ga att registrera specifika våglängder från syresatt respektive reducerat hemoglobin.Baroreflex: Ett negativt återsignalleringssystem som ger korttidsverkande blodtrycksförändringar. Nedsänkning: Placering av kropp eller föremål eller delar därav i en vätska.AndningssviktAndningsfysiologiska processerKönsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Implantable NeurostimulatorsDubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Lungvolymmätningar: Mätning av luftmängden i lungorna vid olika tidpunkter i andningscykeln.ActigraphyMotorfordon: Bilar, lastbilar, bussar eller liknande motordrivna fordon.Fotopletysmografi: Pletysmografisk mätning, där intensiteten hos ljus som reflekteras från hudytan och de därunder belägna röda blodkropparna används för att bestämma blodvolymen i mätområdet. Det finns två typer, transmissionsmetoden och reflektansmetoden.Akromegali: En sjukdom orsakad av överproduktion av tillväxthormon, vilket leder till gradvis förstoring av huvud och ansikte, händer och fötter, samt bröstkorg. Tillståndet är förenat med en mångfald andra sjukd omssymtom, som t ex nedsatt glukostolerans, högt blodtryck, artrit och muskelsvaghet. Ursprunget till sjukdomen är oftast ett somatotropinproducerande hypofysadenom.