Aminering: Bildande av en amin, antingen genom att föra en aminogrupp till en organisk acceptorförening eller genom reduktion av en kväveförening.PalladiumAminer: En grupp föreningar erhållna ur ammoniak genom utbyte av väte mot organiska radikaler.RhodiumKolväten, acykliska: Organiska föreningar av uteslutande kol och väte, där det inte finns några kol-kolbindningar som ger ringstruktur.Alkener: Omättade kolväten av typen Cn-H2n, betecknade med ändelsen -en.Molekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.StereoisomerismKatalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.AlanindehydrogenasLycopodium: Ett växtsläkte (lumrar) av familjen Lycopodiaceae. Växterna innehåller alkaloider. Lycopodiumolja utvinns ur L. clavatum (mattlummer).Processer inom fysikalisk kemiKolväten, halogenerade: Organiska föreningar av kol och väte, där en eller flera väteatomer ersatts med halogenatomer.Glutamatdehydrogenas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av L-glutamat och vatten till 2-oxoglutarat och NH3 under närvaro av NAD+. EC 1.4.1.2.Iridium: Metalliskt grundämne med kemiskt tecken Ir, atomnummer 77 och atomvikt 192,22.Fosfiner: Oorganiska eller organiska föreningar som fås av fosfin (PH3) genom ersättning av väteatomer.Aziridiner: Mättade azacyklopropanföreningar. Alla substitutioner på kol- och kväveatomer är tillåtna.Grön kemiRingslutning: Omvandling av en öppen kolvätekedja till en sluten ring. Syn. cyklisering.Aminosyraoxidoreduktaser: En klass enzym som katalyserar oxidation-reduktionreaktioner med aminosyror. EC 1.4.-.Allylföreningar: Benämning på föreningar med gruppen CH2=CHCH2-. Finns i bl a vitlök och senapsolja.