Loading...
Alkaner: En allmän benämning på en grupp alifatiska kolväten (Cn-H2n+2). De betecknas med ändelsen -an.Alkan-1-monoxygenasButaner: Kolväten med gemensam kemisk formel C4H10.OktanerRubredoxinerPetroleumKolväten: Kemiska föreningar i vilka endast kol och väte ingår (Nationalencyklopedin).Biologisk nedbrytning: En kedja av processer genom vilka levande organismer bryter ned miljöföroreningar, organiskt avfall, bekämpningsmedel samt implanterade material.Hydroxylaser: En stor grupp enzymer som förmedlar oxidations-reduktionsreaktioner där en atom i en syremolekyl binds till det organiska substratet. Den reducerade syreatomen binds med väte och bildar vatten. Enzymerna kallas även monooxygenaser. Dessa reaktioner fordrar två substrat som reduktanter för var och en av de båda syreatomerna. Det finns olika klasser av enzymerna beroende på vilken typ av väteavgivande kosubstrat (koenzymer) som krävs för blandfunktionsoxidationen. EC 1.4 - 1.97.Gordonia bacterium: Ett släkte grampositiva bakterier i familjen Gordoniaceae som isolerats ur jord och sputum från patienter med bröstsjukdomar. Bakterien används för bioomvandling av naturliga ämnen.AlcanivoraceaeVaxerPropanAlkener: Omättade kolväten av typen Cn-H2n, betecknade med ändelsen -en.RhodococcusAcetic Anhydrides: Föreningar som uteslutande används för acetylering, oxidation och dehydrering, samt för modifiering av proteiner och enzymer.PseudomonasKolväten, halogenerade: Organiska föreningar av kol och väte, där en eller flera väteatomer ersatts med halogenatomer.Pseudomonas putidaAlkoholer: Alkylföreningar med en hydroxylgrupp. De klassificeras efter kolatomens förhållande: primära alkoholer (R-CH2OH), sekundära (R2-CHOH), tertiära (R3-COH).AgrocybeRhodiumSulfat-reducing bakterierKolväten, acykliska: Organiska föreningar av uteslutande kol och väte, där det inte finns några kol-kolbindningar som ger ringstruktur.