Albuterol: Ett direktverkande sympatomimetiskt medel med ganska selektiv verkan på beta-2-receptorer. Det används mest vid behandling av astma.Bronkvidgande medel: Medel som får luftrören att utvidga sig.SprayapparaterIpratropium: En muskarinantagonist som är strukturellt besläktad med atropin, men som anses säkrare och mer effektiv vid inandning. Medlet används mot olika luftrörssjukdomar, rinit, och som antiarytmikum.Adrenergic beta-2 Receptor AgonistsLäkemedelstillförsel genom inandning: Tillförsel av läkemedel via luftvägarna.Inhalationsbehållare: En rad olika behållare att användas tillsammans med inhalationsdoserare. Deras uppgift är att hålla inhalationspreparatet och underlätta för patienten att andas in den bestämda dosen.RacepinephrineDosreglerade inhalatorer: Medicinska anordningar för dosering av mediciner i rätt mängd för inandning. De består vanligtvis av små aerosoltuber i plastbehållare. När man trycker på ventilen frigörs en kalibrerad mängd medicin.Adrenerga betastimulerare: Läkemedel som binder selektivt till och aktiverar betaadrenerga receptorer.Bronkialspasm: Krampaktig sammandragning av luftrörens glatta muskulatur.Ozone DepletionKlorfluorkarbonater: En rad kolväten innehållande såväl klor som fluor. Dessa har använts som kylmedia, drivgas, skumbildare, lösningsmedel och brandsläckningsmedel. Då de visat sig reducera ozonlagret i stratosfären har de förbjudits inom många tidigare användningsområden. Välkända varianter är de s k freonerna. Syn. CFC.Astma: Sjukdom som orsakas av hinder i luftrören med attackvis uppkommande andnöd. Sammandragning av luftrören försvårar framför allt utandningen och orsakar pipande biljud.Aerosoldrivgaser: Drivgaser. Komprimerade gaser eller ångor i en behållare, vilka för med sig andra ämnen ur behållaren när de under tryck passerar öppen ventil. De används för kosmetika, rengöringsmedel, färgspray osv . De kan bestå av t ex butan, koldioxid, kväve och propan.Bronksammandragning: Minskning av luftrörens diameter på fysiologisk väg eller genom farmakologisk verkan.Respiratory Therapy Department, HospitalAerosoler: Kolloider med gasformig spridningsfas som övergår i antingen en vätskefas (dimma) eller fast fas (rök). De används för rökning eller i inhalationsterapi, och kan innehålla drivgaser.Bronkiolit: Inflammation i bronkiolerna.Forcerad utandningsvolym: Mätning av den största luftmängd som kan avges vid forcerad VC-bestämning inom ett givet antal sekunder. Den anges som FEV med ett indextal för antalet sekunder mätningen gjorts, eller ibland som ett procenttal av den forcerade vitalkapaciteten.Läkemedelsinkompatibilitet: Oförenlighet mellan ett läkemedel och ett annat, vilket kan bero på att det ena preparatet har en kemisk sammansättning som gör det olämpligt att kombinera med ett annat. Oförenligheten resulterar oftast i någon oönskad reaktion, inklusive kemisk förändring eller destruktion.Forcerat utandningsflöde: Mätning av luftfödet vid forcerad VC-bestämning.Antiastmatiska medel: Läkemedel för behandling av astma.beta-2-adrenerga receptorerUtrustningsdesignBeklometason: En antiinflammatorisk, syntetisk glukokortikoid. Den används lokalt som antiinflammatoriskt medel och som aerosol för behandling av astma.Munskydd: Anordning som täcker näsa och mun för att ge aseptiska förhållanden eller för administration av narkosgaser eller andra gaser.Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Modeller, anatomiska: Tredimensionella avbildniingar av anatomiska strukturer. Modeller kan användas i stället för hela djur eller organismer för undervisning, övningar och studier.Myastena syndrom, medföddaKroniskt obstruktiv lungsjukdom: Ett sjukdomstillstånd med diffusa och irreversibla luftflödeshinder. Underordnade typer av KOL är kronisk bronkit och lungemfysem.Luftvägsmotstånd: Motståndet mot luftflöde i luftstrupen och lungorna.AndningsvårdUtrustningssäkerhet: Eliminering av existerande eller tänkbara risker förknippade med bruk av utrustning.Bronkiella provokationstester: Tester som innebär inandning av allergen (i form av dimma eller damm), farmakologiskt aktiva lösningar i sprejform (t ex histamin eller metakolin) eller kontrollpreparat, och därpå följande lungfunkti onsanalys. Sådana tester används för diagnos av astma.StereoisomerismMannekängerAndningsfunktionstesterPropanolaminerBudesonid: En glukokortikoid för behandling av astma, vissa hudåkommor och allergisk rinit.Intubering, intratrakealKolväten, fluorerade: Organiska föreningar av kol och väte, där en eller fler väteatomer ersatts av fluor. Hit hör t ex freoner (klor-fluorkarboner; "CFC").Läkemedelskombinationer: Enskilda preparat som innehåller ett eller flera aktiva medel för samtidig administrering som fast dosblandning. Begreppet skall särskiljas från kombinationsterapi, som innebär att två eller flera läkemedel ges var för sig för att en kombinerad effekt skall erhållas.Missouri: En av Amerikas förenta stater, belägen i mellersta USA och gränsande till Tennessee i söder, Kansas i väster, Iowa i norr och Illinois i öster. Ytan är 178 415 km2, och folkmängden 5,8 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Jefferson City.TopputandningsflödeBehandlingsresultatAndrostadiener: Derivat av steroiden androstan med två dubbelbindningar var som helst på vilken ring som helst.Andning, konstgjordPletysmografiAndningsljudGlukokortikoider: En grupp kortikosteroider som påverkar kolhydratomsättningen (glukoneogenes, glykogendeponering i levern, höjning av blodsockerhalten), hämmar kortikotropinutsöndring och har uttalad antiinflammatorisk verkan. De spelar även en roll i fett- och proteinomsättningen, i reglering av artärblodtrycket och förändringar i bindvävsreaktioner på skada, i minskning av antalet cirkulerande lymfocyter, och för funktionerna i det centrala nervsystemet.SpirometriInhalationsanestesi: Bedövning (narkos) genom inandning av narkosgaser eller ångor.AndningsmekanikBinjurebarkshormonerLäkemedelstillförselschema: Tidsschema för administrering av läkemedel i syfte att uppnå optimal effekt och bekvämlighet.Luftrör: De större luftvägarna till lungorna som förgrenas från änden av luftstrupen (trakea).Luftstrupe: Det rör av brosk och hinnor som går nedåt från struphuvudet och förgrenar sig i det högra och det vänstra luftröret.VitalkapacitetLunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Estrener: Omättade derivat av estranerna, med metylgrupper vid kol 13, inget kol vid kol 10, och högst ett kol vid kol 17. De måste ha minst en dubbelbindning.