Aedes: Ett släkte myggor (Culicidae) i tropiska och subtropiska områden. Gula febern och dengue hör till de sjukdomar som kan överföras av arter tillhörande detta släkte.Insektsvektorer: Insekter som överför smittsamma organismer från en värd till en annan eller från en icke-levande reservoar till en levande värd.Dengue: En smittsam, häftig, akut febersjukdom som orsakas av fyra antigent närbesläktade, men distinkta serotyper av denguevirus. Den överförs genom bett av infekterade Aedesmyggor, särskilt Aedes aegypti. Klassisk denguefeber är självbegränsande och kännetecknas av feber, muskelsmärta, huvudvärk och utslag. Dengue-blödarfeber är en mer virulent, och separat klinisk, form av denguevirusinfektion.Larv: Maskliknande stadium efter äggstadiet i livscykeln hos insekter, maskar och andra djur som genomgår metamorfos.Myggbekämpning: Minskning eller reglering av myggförekomst med kemiska, biologiska eller andra medel.Denguevirus: En art av släktet Flavivirus som hos människor ger upphov till akut febersjukdom, som ibland är blödande. Dengue överförs med myggor och har fyra kända serotyper.Myggor: En familj inom ordningen Diptera som omfattar myggorna. Larverna är vattenlevande, och de vuxna känns igen på sin speciella vingådring och indelningen längs ådrorna, samt sin långa snabel. Många arter är av medicinsk betydelse.TemefosGula febern: Akut infektionssjukdom i framförallt tropiska länder, förorsakad av ett virus som sprids till människa med myggor av arterna Aedes och Haemagogus.Chikungunyavirus: En art av Alphavirus som orsakar akut dengueliknande feber.OvipositionCulex: Ett myggsläkte tillhörande Culicidae som är vanligt förekommande i tropiska områden. Arter av detta släkte fungerar som vektorer för St. Louisencefalit och många andra sjukdomar hos människor och djur.Insektsdödande medel: Medel för bekämpning av för människor skadliga insekter, antingen sådana som är direkt skadliga, som att t ex överföra smitta, eller sådana som gör indirekt skada genom att angripa grödor, livsmedel eller textilier.PuppEntomologi: Läran om insekter.Insektproteiner: Proteiner hos någon insektsart.Resistens mot insektsdödande medel: Utveckling av motståndskraft mot insektsmedel hos insekter.Sjukdomsvektorer: Ryggradslösa djur eller andra ryggradsdjur än människa som överför smittsamma organismer från en värd till en annan.Malpighiska kanaler: Smala, rör- eller hårlikande avföringsstrukturer hos insekter. De utgår från tarmkanalen mellan mittkroppen (mesenteron) och bakkroppen (proctodeum).Biologisk skadedjursbekämpningAlfavirusinfektioner: Virussjukdomar orsakade av medlemmar av Alphavirussläktet, i familjen Togaviridae.Insektsavvisande medel: Medel som insekter undviker.WolbachiaLa Crossevirus: En serotyp av kaliforniskt encefalitvirus, inom släktet Orthobunyavirus, som orsakar meningoencefalit hos människor. Detta virus är den främsta orsaken till Kaliforniaencefalit, den vanligaste myggburna infektionssjukdomen i USA.BefolkningstäthetFettkropp: Näringsförråd av fettvävnad hos ffa insekter och groddjur.Arbovirus: Artropodburna virus. En icke-taxonomisk benämning på en grupp virussom infekterar både artropoder och ryggradsdjur. Sådana virus återfinns bland medlemmar av följande virusfamiljer: Arenaviridae, Buny aviridae, Reoviridae, Togaviridae och Flaviviridae.Plasmodium gallinaceumOviparitetHushållsartiklar: Hit räknas lösa hushållsföremål, redskap och hushållsmaskiner, men inte möbler eller fast inredning.Flavivirus: Ett Flavivirussläkte med ett flertal undergrupper och många arter. De flesta är arbovirus som överförs med myggor eller fästingar. Typarten är gula febern-virus.Sindbis-virus