Acute Kidney InjuryLipokalinerNjure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.NjurersättningsterapiKreatinin: En omsättningsprodukt av kreatin; kreatinin bildas när kreatin förlorar sitt vatten och är alltså en anhydrid av kreatin. Det utsöndras med urinen.Akutfasproteiner: Proteiner som utsöndras i större eller mindre mängd i blodet av hepatocyter i samband med skada, inflammation eller sjukdom. Dessa proteiner tjänar som hämmare eller mediatorer av inflammatoriska förl opp. Vissa akutfasproteiner har använts för diagnostiska ändamål.AzotemiNjursjukdomarReperfusionsskadaLivshotande sjukdom: Sjukdomstillstånd i vilket risken för dödlig utgång är överhängande.Njurkanalnekros, akut: Akut njursvikt till följd av förstörelse av epitelceller i njurkanalerna. Vanligtvis beror den på exponering för giftiga ämnen eller njurischemi efter svår skada.NjurfunktionstesterBiologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.RabdomyolysNjurkanalerSår och skadorCystatin COliguriIntensivvårdsavdelningar: Sjukhusavdelningar för kontinuerlig övervakning och vård av akut sjuka patienter.Glomerulär filtrationshastighet: Mått på den mängd vatten som filtreras ur plasma genom glomerulära kapillärväggar till Bowmans kapslar per tidsenhet. Den motsvarar inulinelimineringsförmågan.SepsisNjurkanaler, proximala: Den njurkanal som utgår från Bowmans kapsel i njurbarken och in i njurmärgen. Den proximala kanalen består av ett kapslat avsnitt i njurbarken och ett rakt, distalt segment som leder ned i märgen, där den bildar den U-formade Bowmans slynga.Hjärtkirurgiska tekniker: Kirurgiska ingrepp i hjärtat.Blodurea: Värdet av ureahalten i blodet mätt som kvävekoncentration. Serumureakvävehalten (S-urea) är ungefär 12% högre än koncentrationen av blodureakväve pga de röda blodkropparnas högre proteininnehåll. Förh öjda nivåer av ureakväve i blod eller serum benämns azotemi eller uremi.UrinprovNjurdialysRiskfaktorerTidsfaktorerRetrospektiva studierSjukhusdödlighet: Statistiskt mått på frekvens av och orsak till dödsfall bland sjukhuspatienter.Prospektiva studierKrossyndrom: Allvarlig, systemisk manifestation av skada på och ischemi i mjukvävnader, i huvudsak muskelvävnad, till följd av långvarig, svår kross- eller klämskada. Skadan medför ökad genomsläpplighet genom cellmembran och frisättande av kalium, enzymer och myoglobin från cellerna. Njurischemi pga lågt blodtryck och minskat genomflöde i njurarna leder till akut tubulär nekros och uremi (urinförgiftning).Vätsketerapi: En terapiform med syfte att återställa volym och sammansättning av kroppsvätskorna till normala nivåer vad avser vätske-elektrolytbalans. Vätska kan tillföras intravenöst, per os, via intermittent sondering eller hypodermoklys (subkutan infusion).Hjärt-lung-bypass: Avledande av blodflödet från höger förmaks öppning direkt till aortran (eller lårbensartären) via en oxygenator (syresättningsapparat), och därmed ledande det förbi såväl hjärtat som lungorna.NjurtransplantationHjärnskador: Akuta eller kroniska hjärnskador, omfattande hjärnhalvorna, lillhjärnan eller hjärnstammen. De kliniska symtomen varierar med arten av skada. Diffus hjärnskada är ofta förknippad med diffus axonal ska da eller posttraumatisk koma. Avgränsade skador kan ha samband med kognitiva symtom, hemipares eller andra fokala, neurologiska störningar.KontrastmedelTidig diagnosSjukdomsgradsmåttNjursvikt, kronisk: Slutstadiet av kronisk njurfunktionsförsämring. Tillståndet kännetecknas av svår, irreversibel njurskada (mätt med proteinurihalter) och nedsatt glomerulusfiltration, till mindre än 15 ml/min. Dessa patienter är i allmänhet i behov av dialys eller njurtransplantation.NefrologiBehandlingsresultatInterleukin-18: Ett cytokin som strukturellt liknar IL-1 och funktionellt IL-12. Det förstärker den cytotoxiska verkan hos NK-celler och CT-lymfocyter och tycks spela en roll både som neuroimmunomodulerare och vid framkallande av slemhinneimmunitet.Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Upphävd urinutsöndring: Helt utebliven utsöndring av urin från njurarna.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Ischemi: Hämmat blodflöde genom ett organ eller en vävnad till följd av sjuklig sammandragning eller blockering av blodkärlen, eller avsaknad av blodcirkulation.Njurfunktionsförsämring, kroniskPreoperative PeriodAndnödssyndrom hos vuxnaThrombotic MicroangiopathiesNjurbarksnekros: Celldöd bland njurbarkens funktionella celler, men med fortsatta livsfunktioner hos merparten av njurmärgen. Tillståndet beror oftast på njurens egendomliga fördelning av artärer, vilken gör njurbarken känslig för minskat blodflöde.RiskbedömningPostoperativa komplikationerIntensivvård: Avancerad och starkt specialiserad vård åt medicin- eller operationspatienter, vars tillstånd är livshotande och kräver omfattande vårdinsatser och kontinuerlig övervakning. Intensivvård är oftast förlagd till specialutrustade sjukhusenheter.Idrottsskador: Skador som uppkommer under utövande av idrott.Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Blodfiltrering: Teknik för ultrafiltrering av blod utanför kroppen utan dialys för behandling av vätskeöverskott och elektrolytstörningar som påverkar njur-, hjärt- och lungfunktioner.Prediktivt värde av testerMöss, inavlade C57BLFlerorgansvikt: Ett fortskridande sjukdomstillstånd, kännetecknat av samtidig funktionssvikt i flera organ, så som lungorna, levern och njurarna, med åtföljande blodlevringsstörningar, oftast efter skada eller postoperativt.RyggmärgsskadorUromodulinProtonkogenproteinerPrognosCardio-Renal SyndromeVårdtid: Den tid en patient är inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning.Njurbark: Njurens ytterskikt, beläget under njurkapseln och bestående av njurnystan, distala och proximala njurkanaler.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Råttor, Sprague-DawleyNjurcirkulationNjurinflammationNjurfunktion, nedsattImmunsystemets processerHemodiafiltrering: Kombination av hemodialys och hemofiltrrering antingen samtidigt eller i följd. Konvektiv transport (hemofiltrering) kan vara bättre för avlägsnande av ämnen med högre molekylvikt, och diffunderande transport (hemodialys) för lösningar med låg molekylvikt.ROC-kurvanalysLogistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.APACHE-skala: En skadeutvärderingsskala för gradering av skador hos akutmottagningspatienter. Förkortning för Acute Physiology and Chronic Health Evaluation.Njurglomerulus: En anhopning av inkapslade kapillärkärl som utgår från varje njurkanal och hålls samman av bindväv.ProteinuriaVård vid livshotande sjukdom: Vård av patient i kritiskt tillstånd i en akut situation eller kris.Jotalamatmeglumin: Ett röntgentätt medel som används vid urografi, angiografi, venografi och myelografi. Det har hög viskositet och binder till plasmaproteiner.NatriumbikarbonatVirusreceptorerNefrektomiNefrit, interstitiellApoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Jodföreningar: Oorganiska föreningar som innehåller jod som en huvudbeståndsdel i molekylen.Brännskador: Vävnadsskador orsakade av kontakt med hetta, ånga, kemikalier (kemiska brännskador), elektricitet (elektriska brännskador) eller liknande.Patient Outcome AssessmentISS-skala: En anatomisk skadegraderingsskala som bygger på den förkortade skadeskalan AIS (Abbreviated Injury Scale) och som utvecklats speciellt för gradering av multipla skador. Den har även använts som mortalitetsprediktor.OrmbettFördröjd transplantatfunktionCisplatin: En oorganisk och vattenlöslig platinaförening. Efter hydrolys reagerar ämnet med DNA så att det bildas korslänkar både inom och mellan strängarna. Dessa länkar tycks hämma replikation och transkriptio n av DNA. Cytotoxiciteten hos cisplatin visar sig i att cellcykelprocessen stannar i G2-fasen.Benskador: Skador i allmänhet, eller ospecificerade skador, på benet.Njurmärg: Den inre delen av njuren, bestående av strierade, konformiga massor, njurpyramiderna, vars basytor är närmast barken, och vars toppar bildar utskott in i de mindre njurkalkarnas utrymmen.Urindrivande medel: Medel som påskyndar utsöndringen av urin genom sin verkan på njurfunktionerna. Syn. diuretika.Survival RateLungskadaNeutrofilinfiltreringTertiary Care CentersInflammation: Ett patologiskt förlopp kännetecknat av vävnadsskada eller vävnadsnedbrytning, orsakat av ett flertal cytologiska och kemiska reaktioner. Vanliga manifestationer är smärta, värmekänsla, rodnad, svullnad och funktionsstörningar.Möss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Chi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.SkadegradsmåttFibros: Alla sjukliga tillstånd där fibrös vävnad invaderar något organ, vanligen till följd av inflammation eller annan skada.Russell huggormAcetylglukosaminidas: 2-acetamid-2-deoxy-beta-D-glukosid-acetamid-deoxyglukohydrolas. Katalyserar hydrolys av terminala, ickereducerande 2-acetamid-2-deoxy-betaglukosrester i kitobios och högre analoger liksom i glykoprote iner. Har haft utbredd användning vid studier av bakteriers cellmembran och vid studier av sjukdomar som mukolipidos och olika muskel- och bindvävsinflammationer.Funktionell återhämtning: Partiell eller fullständig återhämtning till normal eller egentlig fysiologisk aktivitet i ett organ eller en kroppsdel efter sjukdom eller skada.Jopamidol: Ett icke-joniskt, vattenlösligt kontrastmedel som används vid myelografi, artrografi, nefroangiografi, arteriografi och andra röntgenundersökningar.Administration, IntravenousVätske- och elektrolytbalansInterleukin-6: En faktor som stimulerar tillväxt och differentiering av mänskliga B-celler och som även verkar som tillväxtfaktor för hybridom och plasmacytom. Interleukin-6 produceras av många olika celler, som t ex T-celler, monocyter och fibroblaster.Mice, 129 StrainSjukhusvistelse: Inläggning av patient på sjukhus.Acetylcystein: Ett vitt, kristallint pulver som används som slemlösande medel vid komplementerande behandling av luftvägssjukdomar för att minska slemmets seghet och underlätta avlägsnandet av det. Det tillförs geno m droppar eller spray. Det har också visat sig ha antiviral verkan hos HIV-patienter genom att med reaktiva syreintermediärer hämma virusstimuleringen.MyoglobinuriNefrogen fibroserande dermopatiOxidativ stressToraxkirurgiBleaching AgentsDjurmodeller: Djur, utvalda pga specifika särdrag, som används i experimentellt syfte och för undervisning och tester.Sjukdom orsakad av läkares åtgärder: Varje negativt tillstånd hos en patient till följd av behandling av läkare, kirurg eller annan sjukvårdspersonal, särskilt infektioner som patienten fått i samband med behandling.Vätske- och elektrolytrubbningSesamoljaEye Injuries: Skador på ögonen till följd av våld eller annan yttre påverkan. Hit hör både ytliga skador och inre ögonskador.UrinChock, septiskSjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.Njurkanaler, distala: Den del av njurkanalen som börjar med det större avsnittet av den stigande grenen på Henles slynga. Den löper åter in i njurbarken och bildar den kapslade distala kanalens segment.Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Multivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.VävnadsdödHyperurikemi: För höga halter av urinsyra eller urat i blodet, i förhållande till deras löslighet i plasma vid 37 grader; gränsen går vid 0,42 mmol/l (0,7 mg/dl) hos män och 0,36 mmol/l (6,0 mg/dl) hos kvinnor. Tillståndet beror på överproduktion av urinsyra eller defekt njureliminering. Hyperurikemi kan vara förvärvad, läkemedelsframkallad eller genetiskt betingad (Lesch-Nyhans syndrom). Tillståndet är förenat med högt blodtryck och gikt.Endotoxemi: Närvaro av endotoxiner i blodet. Om tillståndet beror på toxiner från gramnegativa stavbakterier kan chock förekomma.Gentamiciner: Ett komplex av tre olika, men närbesläktade aminoglykosidsulfater, gentamicin C1, C2 och C1(subA), som erhålls från Micromonospora purpurea och närstående arter. De är bredspektrumantibiotika, men kan ge hörsel- och njurskador. De verkar genom att hämma proteinsyntes.Terminologi, principerMesenkymal stamcellstransplantationTrijodbensoesyrorAbort, septisk: Infekterad abort, där det sker en spridning av mikroorganismer och deras produkter till moderns cirkulationssystem.UretärhinderIntensivvårdsavdelningar för barn: Sjukhusavdelningar för kontinuerlig övervakning och vård av akut sjuka barn, dock icke nyfödda.Natural DisastersAlbuminuri: Förekomst av albumin i urinen.Bioartificiella organ: Konstgjorda organ som är sammansättningar av biomaterial och celler. Biomaterialet kan verka som hölje (behållare), som i bioartificiell lever, eller som barriär, som t ex vid bioartificiell hud.UrodynamikKaplan-Meier EstimateNackskadorUppregleringDjur, framavlade: Djur som framavlats från två genetiskt olika stammar av en och samma art.