Abort, framkallad: Avsiktlig borttagning av foster från livmoder med en av ett flertal tillgängliga tekniker.Missfall: Utdrivning av foster före fullgången graviditet utan avsiktligt ingripande.Abort, veterinär: Förtidig utdrivning av foster hos djur.Abort, illegal: Olagligt avbrytande av graviditet.Abort, terapeutisk: Framkallad abort för att rädda den gravida kvinnans liv och hälsa.Abortsökande: Abortsökande personer.Missfall, utebliven: Kvarhållande av dött foster i livmodern två månader eller längre efter dess död.Abort, septisk: Infekterad abort, där det sker en spridning av mikroorganismer och deras produkter till moderns cirkulationssystem.Missfall, återkommande: Tre eller flera på varandra följande spontana missfall.Missfall, hotande: Vaginal blödning med eller utan smärta före 20. graviditetsveckan och utan utvidgning av livmoderhalsen. Tillståndet utgör en risk för missfall.Abortframkallande medel: Kemiska ämnen som avbryter graviditet.Abort, ofullständig: Ofullständigt missfall eller abort med delvis kvarbliven moderkaka.Aborterat foster: Foster av ett däggdjur utstött på grund av framkallad abort eller missfall.Abortframkallande medel, steroida: Steroida föreningar med abortframkallande egenskaper.Abort, eugenetisk: Framkallad abort på grund av möjliga fostermissbildningar.Misoprostol: En syntetisk analog till naturligt prostaglandin E1. Den ger en dosberoende hämning av magsyra och pepsinutsöndring, och ökar slemhinnans motståndskraft mot skada. Abortframkallande medel, icke-steroida: Icke-steroida kemiska föreningar med abortframkallande egenskaper.Graviditet, oplaneradGraviditet, oönskad: Oplanerad graviditet, oönskad av föräldrarna.VakuumaspirationGraviditet, första trimestern: Den tid av graviditeten som sträcker sig från första dagen av den senaste normala menstruationsperioden t o m vecka 14 av havandeskapet (98 dagar).Gravida kvinnor: Gravida kvinnor som kulturella, psykologiska eller sociologiska begrepp eller enheter.Födelsekontroll: Bruk av preparat, medel eller metoder för att förhindra befruktning.Sterilisering, sexuellHälso- och sjukvårdslagstiftning: Lagar och förordningar som reglerar hälso- och sjukvård.Minderåriga: Personer som ännu inte nått åldern för fullständiga medborgerliga rättigheter.Fosterdöd: Upphörande av livet hos fostret i livmodern.Kvinnans rättigheter: Kvinnors rätt till jämlikhet i fråga om social och ekonomisk ställning och utbildning.Familjeplanering: Program för födelsekontroll.FosterålderPersonhoodMifepriston: En antagonist mot progesteron- och glukokortikoidhormoner. Dess hämning av progesteron utlöser blödning under lutealfasen och under tidig graviditet genom att frisätta endogena prostaglandiner från endometriet eller decidua. Som glukokortikoidreceptorantagonist har medlet använts för behandling av överproduktion av kortisol hos patienter med icke-hypofysärt Cushings syndrom.Kontraceptivt beteende: Beteendemönster hos personer som vill undvika befruktning.Rätt att ha barnFödelsetal: Antalet födslar i en given population under en viss tidsperiod, t ex per 1000 invånare under ett år. Syn. nativitet.Utvidgning och skrapning: Uttänjning av livmoderhalsen och skrapning av endometriet (livmoderslemhinnan) med en kyrett.Graviditetsutfall: Resultatet av befruktning och därpå följande graviditet, omfattande levandefödsel, dödfödsel, spontan abort och framkallad abort. Utfallet kan vara ett resultat av naturlig eller konstgjord befruktning, eller annan teknik för fortplantningshjälp, embryoöverföring eller provrörsbefruktning.Livets börjanGraviditet, andra trimestern: Den tid av graviditeten som sträcker sig från vecka 15 t o m vecka 28 av havandeskapet (dagarna 99 - 196).NeosporaGraviditetstrimestrar: De tre tremånadersperioderna av en normal graviditet.FöräldrameddelandenTonårsgraviditetBarriärpreventivmedel: Medel som minskar sannolikheten för eller hindrar befruktning.Livmoderblödning: Blödning från blodkärl i livmodern, ibland yttrande sig som vaginal blödning.Liv: Det tillstånd som skiljer organismer från oorganisk materia, kännetecknat av tillväxt, ämnesomsättning, fortplantning och anpassning. Det omfattar tillvarons förlopp, samlade erfarenheter, livs- och levnadsform, eller varandet i sig. Genom århundraden har frågor om livet varit föremål för engagemang inom filosofi, biologi, rättsmedicin, antropologi osv, i den skapande så väl som den vetenskapliga litteraturen.Graviditetskomplikationer: Samtidig graviditet och sjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.Nötkreatursjukdomar: Sjukdomar hos tamboskap av släktet Bos. Hit räknas sjukdomar hos ko, yak och zebu.Katolicism: Den romersk-katolska kyrkans tro, lära och organisation, baserad på en hierarkisk struktur, med påven som överhuvud.ParitetUtomäktenskaplighet: Barnafödande utom äktenskapet. Såväl avkomman som föräldrarna kan avses.Juridisk roll: Domstolarnas verksamhet och aktiviteter, särskilt deras juridiska beslutsansvar.Koccidios: Protozoinfektion hos djur och människor. Den orsakas av flera olika släkten av Coccidia.UtomkvedshavandeskapFårsjukdomarModerns ålder: En kvinnas ålder vid graviditet.PlacentasjukdomarGynekologi: En medicinsk specialitet, inriktad på de kvinnliga könsorganens fysiologi och sjukdomar, kvinnors endokrinologi och fortplantningsfysiologi.Graviditetskomplikationer, infektiösa: Infektioner som inträffar under graviditet, eller graviditet under pågående infektionssjukdom.Civilstånd: En demografisk parameter som anger en persons status vad gäller äktenskap, skilsmässa, ensamstående osv.Rättsvetenskap: Vetenskapen eller filosofin om lag och rätt; även tillämpningen av lag och rättsordning inom hälso- och sjukvård och medicin.Moral: Uppförandenormer som skiljer mellan rätt och fel.Hälso- och sjukvård för kvinnorChlamydophila: Ett släkte av familjen Chlamydiaceae som omfattar gramnegativa, icke Chlamydia trachomatisliknande arter, som ger infektioner hos ryggradsdjur. Chlamydophila producerar inte påvisbara mängder glykogen . Typarten är Chlamydophila psittaci.Lagstiftning, principer: Införande och av lagar och förordningar och reglering av deras tillämpning genom officiella statliga organ eller andra lagstiftande organisationer. Hit hör också hälso- och sjukvårdslagar och förordningar i allmänhet.Medfödda missbildningar: Medfödda missbildningar av organ och kroppsdelar.Mödradödlighet: Dödlighet till följd av komplikationer under graviditet och förlossning i en given population.Foster: Den ofödda avkomman hos däggdjur som föder levande ungar. Fostertiden sträcker sig från embryonalstadiet, då de huvudsakliga organen tagit form, till födseln. Hos människan motsvaras det av tiden från och med den 9 graviditetsveckan. Foster skall särskiljas från embryo.Supreme Court DecisionsFörenta StaternaHästsjukdomar: Sjukdomar hos tam- eller vildhästar av arten Equus caballus.ObstetrikModerkaka: Ett mycket blodkärlrikt foster-moderorgan hos däggdjur för tillförsel av syre och näring till fostret och transport av avfallsprodukter från fostret. Det består av en fosterdel (korionvilli), utvecklad från trofoblaster, och en moderdel (decidua), som bildats ur livmoderslemhinnan. Moderkakan producerar en mängd olika steroider, proteiner och peptidhormoner (placentahormoner).Läkemedelstillförsel under tungan: Tillförsel av lösligt läkemedel genom placering under tungan.Mänskliga rättigheter: Individens rätt till de kulturella, sociala, ekonomiska och utbildningsmöjligheter som samhället erbjuder, som t ex rätten till arbete, till utbildning och till social trygghet.Spiraler: Preventivmedel som placeras i livmoderbotten, med en sträng ned genom livmoderhalsen.BefolkningsstudierGetsjukdomar: Sjukdomar hos tamgetter eller vilda getter tillhörande släktet Capra.Regeringsmakt: Utövande av regeringsmakten i det staliga styret.Mänskliga karakteristika: Människors grundläggande egenskaper och särdrag.Födelsekontroll, postkoitalSamvete: De kognitiva och känslomässiga processer som avgör en persons förmåga att skilja mellan det som är moraliskt rätt och det som är moraliskt orätt.Livsvärde: En levande varelses inre, icke-materiella värde.FöräldrasamtyckeLivmoderperforation: Hål eller genomföring i livmoderväggen, vanligtvis för anslutning av något instrument eller inläggning av intrauterina preventivmedel.Moralisk plikt: Förpliktelser grundade mer på etik än på lagstiftning.Läkemedelstillförsel i slidan: Införande av läkemedel i slidan för behandling av lokala infektioner, tumörer, eller för att påskynda värkar. Dosformerna kan inkludera behandlade pessar, sköljvätskor och suppositorier.Reproductive HealthFosterresorption: Fosterdöd och resorption av fostret vid någon tidpunkt efter organbildningen, dvs efter den 9 graviditetsveckan hos människor. Hit räknas inte resorption av embryot (embryodöd).Etik: En gren inom såväl filosofin som teologin som omfattar studiet av människors moraliska föreställningar och handlande.Fortplantning, hälso- och sjukvårdHydatidmola: Trofoblastisk hyperplasi i samband med normal graviditet, eller mola (druvbörd). Tillståndet kännetecknas av uppsvällda korionvilli och förhöjda nivåer av koriogonadotropin. Hydatidmolor eller druvbörd kan betecknas som fullständiga eller ofullständiga, beroende på allmän morfologi, histopatologi och karyotyp.Missbildningar, läkemedelsframkallade: Medfödda missbildningar orsakade av läkemedel, läkemedelsmissbruk eller exponering i samband med läkemedelstillverkning. Termen utesluter missbildningar efter exponering för miljögifter.Chlamydophila psittaci: Ett släkte av Chlamydophila som främst ger infektion hos fåglar. Det omfattar åtta kända serovarer, av vilka några infekterar mer än en värdtyp, inklusive människor.Barnlöshet hos kvinnor: Nedsatt eller utebliven förmåga hos en kvinna att befruktas.Hälso- och sjukvårdstillgänglighet: Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.Fruktsamhet: Förmågan att befrukta eller befruktas. Begreppet kan gälla såväl hanne som hona.Religion och medicinEftervård: Vård och behandling av en patient under konvalescensperioden, särskilt efter operation.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.