Se kategorier

 • Organismer 3 frågor
 • Anatomi 21 frågor Läran om levande organismers byggnad.
 • Geografiska orter 0 frågor
 • Publikationers särdrag 0 frågor
 • Hälso- och sjukvård 12 frågor Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Personer 1 fråga Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Informatik 2 frågor En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Humaniora 2 frågor I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Teknologi, industri, lantbruk 0 frågor
 • Specialiteter och yrken 1 fråga
 • Fenomen och processer 1 fråga
 • Psykiatri och psykologi 5 frågor
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 frågor
 • Kemikalier och läkemedel 6 frågor
 • Sjukdomar 41 frågor
  • Bakterie- och svampinfektioner 1 fråga Specifika eller ospecifika infektioner orsakade av bakterier och svamporganismer.
  • Virussjukdomar 0 frågor
  • Parasitsjukdomar 0 frågor Infektioner eller infestationer orsakade av parasiter, oftast genom kontakt med intermediära vektorer, men också via direkt exponering. .
  • Tumörer 4 frågor Onormal tillväxt av ny vävnad. Maligna (elakartade) tumörer har en högre grad av anaplasi och förmåga att invadera och bilda metastaser, jämfört med benigna (godartade) tumörer.
  • Muskel- och skelettsjukdomar 3 frågor Sjukdomar i musklerna och deras tillhörande ledband och annan bindvävnad, samt i benvävnad och brosk i allmänhet.
  • Matsmältningssystemets sjukdomar 4 frågor Sjukdomstillstånd i någon del av mag-tarmkanalen eller tillhörande organ (lever, gallvägar, bukspottkörtel).
  • Munhålesjukdomar 0 frågor Allmänna eller ospecificerade sjukdomar i det stomatognata systemet, dvs mun, tänder, käkar och svalg.
  • Luftvägssjukdomar 0 frågor
  • Öron-näsa-halssjukdomar 0 frågor Patologiska processer i öron-, näs och halsregionen. Kallas också ÖNH-sjukdomar.
  • Nervsystemets sjukdomar 5 frågor Sjukdomstillstånd i det centrala och perifera nervsystemet. Hit hör sjukdomar i hjärnan, ryggmärgen, kranialnerverna, nervrötterna, det autonoma nervsystemet, nerv-muskelförbindelsen och musklerna.
  • Ögonsjukdomar 1 fråga
  • Urogenitala sjukdomar hos män 0 frågor Sjukdomstillstånd i urinvägarna och fortplantningssystemet hos män.
  • Kvinnosjukdomar och graviditetskomplikationer 0 frågor Sjukdomar i kvinnans urinvägar och fortplantningsorgan, och sjukdomstillstånd förknippade med graviditet.
  • Hjärt-kärlsjukdomar 5 frågor Patologiska tillstånd som involverar hjärt-kärlsystemet inklusive hjärta, blodkärl eller hjärtsäck.
  • Blod- och lymfatiska sjukdomar 1 fråga Samlande benämning på blodsjukdomar och sjukdomar i lymfsystemet. Blodsjukdomar omfattar även tillstånd som rör produkter som bildas (t ex intravaskulär erytrocytaggregation) och kemiska beståndsdelar (t ex blodproteinstörningar). Lymfatiska sjukdomar omfattar sjukdomstillstånd i lymfa, lymfkörtlar och lymfocyter.
  • Medfödda, ärftliga och hos nyfödda uppträdande sjukdomar och missbildningar 1 fråga Sjukdomstillstånd som finns redan vid födseln, och ofta före, eller som uppkommer under den första levnadsmånaden, oberoende av orsak. Av dessa sjukdomar kallas de som utgörs av strukturella missbildningar "medfödda missbildningar".
  • Hud- och bindvävssjukdomar 1 fråga En samlingsterm för sjukdomar i huden och dess angränsande vävnader samt bindvävnad.
  • Näringsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 0 frågor Samlingsbegrepp för näringssjukdomar som beror på dålig absorption eller näringsobalans och metabola sjukdomar som beror på bristande biosyntes (anabolism) eller nedbrytning (katabolism) av endogena ämnen.
  • Hormonsjukdomar 0 frågor Sjukliga förändringar i de endokrina körtlarna och sjukdomar till följd av onormala hormonnivåer.
  • Immunsjukdomar 2 frågor Sjukdomstillstånd orsakade av onormal eller saknad immunologisk verkan, antingen humoral eller cellförmedlad, eller båda.
  • Miljöbetingade hälsoproblem 1 fråga Störningar med det gemensamt att de orsakats av yttre faktorer, snarare än av fysiologiska funktionsstörningar eller sjukdomsalstrande mikroorganismer.
  • Djursjukdomar 0 frågor
  • Patologiska tillstånd, tecken och symtom 4 frågor
   • Patologiska tillstånd, anatomiska 2 frågor
   • Patologiska processer 0 frågor Onormala mekanismer och former involverade i malfunktion av vävnader och organ.
    • Akantolys 0 frågor Särande av taggcellerna i stratum spinosum i epidermis, vilket leder till atrofi i taggcellslagret. Kan iakttas vid sjukdomstillstånd som pemfigus och follikulär keratos.
    • Hjärtrytmrubbningar 0 frågor Arytmier. Varje avvikelse från hjärtats normala slagrytm.
    • Vätska i buken 0 frågor Ascites. Ansamling av vätska i peritonealhålan (bukhinnehålan).
    • Azotemi 0 frågor
    • Kanalopatier 0 frågor
    • Kromosomavvikelser 0 frågor Avvikelser från det normala antalet kromosomer eller från den normala strukturen, vilka inte alla nödvändigtvis är förknippade med sjukdom (kromosomrubbningar).
    • Död 0 frågor Oåterkalleligt upphörande av alla kroppsfunktioner, manifesterat av avsaknad av andhämtning och total förlust av hjärt-kärl- och hjärnfunktioner.
    • Uttorkning 0 frågor Ett tillstånd som uppstår till följd av förlust av stora mängder kroppsvätska.
    • Fördröjd transplantatfunktion 0 frågor
    • Sjukdom 0 frågor En bestämd patologisk process med typiska kännetecken och symtom. Den kan omfatta hela kroppen eller någon del av den, och dess etiologi, patologi och prognos kan vara kända eller okända.
    • Sjukdomssymtom 0 frågor Kliniska kännetecken på sjukdom.
    • Emfysem 0 frågor En sjuklig ansamling av luft i vävnader och organ.
    • Läckage av diagnostiska och terapeutiska medel 0 frågor Utsippring av diagnosmedel eller terapeutiska preparat från det kärl de tillförts till omgivande vävnader eller hålrum.
    • Femoroacetabular impingement 0 frågor
    • Fibros 0 frågor Alla sjukliga tillstånd där fibrös vävnad invaderar något organ, vanligen till följd av inflammation eller annan skada.
    • Genominstabilitet 0 frågor En ökad benägenhet hos genomet att drabbas av mutationer när olika reparations- eller replikationsförlopp inte fortlöper normalt.
    • Glios 0 frågor Bildande av ett tätt, fibröst nät av neuroglia. Häri ingår astrocytos, som är en utbredning av astrocyter inom området för en degenerativ skada.
    • Kornsvulst 0 frågor En förhållandevis liten, nodulär inflammationsreaktion, innehållande grupper av mononukleära fagocyter, av infektiöst eller icke-infektiöst ursprung.
    • Granulomatos, orofacial 0 frågor
    • Tillväxtstörningar 0 frågor Avvikelser från medelvärden för en viss ålder eller visst kön avseende kroppslängd, vikt, skelettproportioner, benvävnadsutveckling eller utveckling av kroppsdrag. Hit hör såväl snabb som långsam tillväxt.
    • Hemolys 0 frågor Nedbrytningen av röda blodkroppar genom verkan av olika ämnen, som t ex antikroppar, bakterier, kemikalier, temperaturförändringar och ändringar i tonicitet (tryckförhållanden).
    • Blödning 0 frågor Läckage av blod från blodkärl.
    • Hyperammonemi 0 frågor Ämnesomsättningsrubbning, kännetecknad av förhöjda halter av ammoniak i blodet.
    • Hyperamylasemi 0 frågor Ett tillstånd med onormalt höga nivåer av amylaser i serum. Hyperamylasemi till följd av pankreatit eller andra orsaker kan differentieras genom analys av amylasets isoenzymer.
    • Hyperbilirubinemi 0 frågor Sjukligt tillstånd av onormal ökning av bilirubin i det cirkulerande blodet, vilket kan ge gulsot.
    • Hyperplasi 0 frågor Ökning av antalet celler i en vävnad eller ett organ utan tumörbildning. Hyperplasi skiljer sig från hypertrofi, vilket är en ökning av volym utan ökat antal celler.
    • Hyperurikemi 0 frågor För höga halter av urinsyra eller urat i blodet, i förhållande till deras löslighet i plasma vid 37 grader; gränsen går vid 0,42 mmol/l (0,7 mg/dl) hos män och 0,36 mmol/l (6,0 mg/dl) hos kvinnor. Tillståndet beror på överproduktion av urinsyra eller defekt njureliminering. Hyperurikemi kan vara förvärvad, läkemedelsframkallad eller genetiskt betingad (Lesch-Nyhans syndrom). Tillståndet är förenat med högt blodtryck och gikt.
    • Hypovolemi 0 frågor Onormalt liten mängd cirkulerande blod i kroppen. Tillståndet kan leda till hypovolemisk chock.
    • Inflammation 0 frågor Ett patologiskt förlopp kännetecknat av vävnadsskada eller vävnadsnedbrytning, orsakat av ett flertal cytologiska och kemiska reaktioner. Vanliga manifestationer är smärta, värmekänsla, rodnad, svullnad och funktionsstörningar.
    • Intraoperativa komplikationer 0 frågor Komplikationer som drabbar patienten under operation. De kan vara, men behöver inte vara, förknippade med det sjukdomstillstånd för vilket operationen utförs eller med det kirurgiska ingreppet i sig.
    • Ischemi 0 frågor Hämmat blodflöde genom ett organ eller en vävnad till följd av sjuklig sammandragning eller blockering av blodkärlen, eller avsaknad av blodcirkulation.
    • Leukoaraios 0 frågor Ospecifika förändringar i hjärnans vita substans, oftast efter 65 års ålder. Till förändringarna hör axonförluster, bleknande myelin, glios, förlust av ependymceller och förstorade perivaskulära hålrum. Leukoaraios är en riskfaktor för demens och cerebrovaskulära sjukdomar.
    • Leukocytos 0 frågor Övergående ökning av antalet leukocyter i en kroppsvätska.
    • Stensjukdom 0 frågor Ett tillstånd som kännetecknas av att det bildas stenar och konkretioner i hålrum och kanaler i kroppens organ. Oftast sker det i gallblåsan, njurarna och de nedre urinvägarna.
    • Malakoplaki 0 frågor Bildande av mjuka plättar på slemhinnan i ihåliga organ, som t ex urinvägarna eller matsmältningsorganen.
    • Menstruationsstörningar 0 frågor Avvikelser i menstruationen som kan tyda på att sjukdom föreligger.
    • Metaplasi 0 frågor Ett tillstånd där en ursprungscelltyp ersätts av en annan, liknande celltyp.
    • Muskelsvaghet 0 frågor En vag känsla av kraftlöshet, trötthet eller utmattning förknippad med muskelsvaghet. Svagheten kan betecknas som subakut eller kronisk, ofta fortskridande, och är en typisk manifestation av ett flertal muskel- och neuromuskulära sjukdomar.
    • Vävnadsdöd 0 frågor Den patologiska process som fortgår i celler som håller på att dö av irreparabla skador. Den orsakas av en fortskridande och okontrollerad verkan av nedbrytande enzymer vilken leder till mitokondriesvullnad, kärnflockulering och cellupplösning. Apoptos, däremot, är en normal, reglerad celldödsprocess.
    • Neointima 0 frågor
    • Tumörprocesser 0 frågor De patologiska mekanismer och förändringar som vävnad genomgår under den nedbrytande omvandlingen till en tumör och den inverkan som följer.
    • Nervdegeneration 0 frågor Funktionsbortfall och trofisk nedbrytning av nervaxon och deras ändförgreningar efter att deras moderceller förstörts eller förbindelsen med dessa brutits. Patologin är typisk för neurodegenerativa sjukdomar. Nedbrytningsförloppet studeras ofta i forskning om nervanatomisk lokalisering och nervfysiologisk korrelation av nervbanor.
    • Okronos 0 frågor En gulaktig missfärgning av bindvävnad till följd av avlagring av homogentisinsyra (ett brunsvart färgämne). Denna beror på defekter i omsättningen av fenylalanin och tyrosin. Okronos förekommer vid alkaptonuri, men har också satts i samband med exponering för vissa kemikalier, som t ex fenol, trinitrofenol och bensenderivat.
    • Benbildning, heterotop 0 frågor Bildning av benmaterial i normalt mjuka vävnader.
    • Polydipsi 0 frågor
    • Postoperativa komplikationer 0 frågor Patologiska processer som påverkar patienter efter kirurgiska ingrepp. Dessa kan vara eller behöver inte vara relaterade till sjukdomar som föranledde operation och kan vara eller behöver inte vara direkt kopplade till resultat efter operationer.
    • Respiratorisk inandning 0 frågor
    • Retropneumoperitoneum 0 frågor
    • Förhårdning 0 frågor
    • Chock 0 frågor
    • Sår 0 frågor
    • Yang-brist 0 frågor
    • Yin-brist 0 frågor
   • Tecken och symtom 0 frågor
  • Yrkessjukdomar 0 frågor Sjukdomstillstånd orsakade av faktorer i arbetsmiljön.
  • Missbruksrelaterade sjukdomar 0 frågor Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.
  • Sår och skador 2 frågor
 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 frågor
Ställ en fråga:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...