Se kategorier

 • Anatomi 20 frågor Läran om levande organismers byggnad.
 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 frågor
 • Fenomen och processer 1 fråga
 • Geografiska orter 1 fråga
 • Hälso- och sjukvård 12 frågor Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Humaniora 2 frågor I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Informatik 3 frågor En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Kemikalier och läkemedel 9 frågor
 • Organismer 4 frågor
 • Personer 1 fråga Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Psykiatri och psykologi 5 frågor
 • Publikationers särdrag 0 frågor
 • Sjukdomar 41 frågor
  • Bakterie- och svampinfektioner 1 fråga Specifika eller ospecifika infektioner orsakade av bakterier och svamporganismer.
  • Virussjukdomar 0 frågor
  • Parasitsjukdomar 0 frågor Infektioner eller infestationer orsakade av parasiter, oftast genom kontakt med intermediära vektorer, men också via direkt exponering. .
  • Tumörer 4 frågor Onormal tillväxt av ny vävnad. Maligna (elakartade) tumörer har en högre grad av anaplasi och förmåga att invadera och bilda metastaser, jämfört med benigna (godartade) tumörer.
  • Muskel- och skelettsjukdomar 3 frågor Sjukdomar i musklerna och deras tillhörande ledband och annan bindvävnad, samt i benvävnad och brosk i allmänhet.
   • Skelettsjukdomar 0 frågor
    • Bencystor 0 frågor Godartade, avgränsade, lytiska områden i den proximala delen av långa ben, med tydliga och tunna endostala kanter. Cystorna är vätskefyllda, och deras väggar kan innehålla jätteceller. Bencystor förek ommer oftast hos pojkar i åldrarna 3-15 år.
    • Skelettsjukdomar, utvecklingsbetingade 0 frågor
     • Akro-osteolys 0 frågor Medfödd eller förvärvad tillstånd, orsakar återkommande ulcerationer i fingrar och tår. Den medfödda typen visar autosomal dominant nedärvning, den förvärvade förekommer efter yrkesexponering till vinylklorid. Kallas Hajdu-Cheneys syndrom om generaliserad osteoporos och skulldeformiteter förekommer samtidigt.
     • Basalcellsnevussyndrom 0 frågor Ärftlig rubbning bestående av multipla basalcellskarcinom, odontogena keratocystor och multipla skeletala defekter. Autosomal ärftlighetsgång.
     • Dvärgväxt 0 frågor Kortvuxenhet till följd av för tidigt avstannande av skelettillväxten. Tillståndet kan bero på brist på tillväxthormon (hypofysär dvärgväxt).
     • Benbildningsdefekter 0 frågor Dålig benbildning, såväl i enstaka ben som i flera ben tillsammans. Syn. dysostos.
     • Trattbröst 0 frågor En form av missbildning där bröstbenet förskjutits bakåt och blivit konkavt, så att bröstkorgen blivit skålformad.
     • Jätteväxt 0 frågor Ett tillstånd kännetecknat av onormalt stor kropp eller onormalt stora kroppsdelar.
     • Benlängdsskillnad 0 frågor Tillstånd där det ena av de båda benen inte växer till samma längd som det andra, vilket kan bero på skada eller vara resultatet av kirurgiskt ingrepp
     • Marfans syndrom 0 frågor En autosomal, dominant bindvävssjukdom med onormala drag i hjärtat, ögat och skelettet. Till de kardiovaskulära manifestationerna hör mitralklaffprolaps, aortautvidgning och aortabristning. Andra kännetecken kan vara linsförskjutning, oproportionerligt långa lemmar och förstoring av den hårda hjärnhinnan. Marfans syndrom beror på mutationer i genen som kodar för fibrillin, en huvudbeståndsdel av de extracellulära mikrofibrillerna i bindvävnaden.
     • Osteokondrodysplasier 0 frågor Onormal utveckling (tillväxt) av brosk och ben.
      • Akondroplasi 0 frågor Bristande utveckling av broskvävnad i skelettets tillväxtzoner som börjar redan i fosterlivet och leder till dvärgväxt med korta armar och ben men med normal bål.
      • Förvärvat hyperostossynddrom 0 frågor Syndrom bestående av ledhinneinflammation, akne, små varfyllda blåsor på handflator och fotsulor, benförtjockning och beninflammation. Oftast är sjukdomen lokaliserad till övre främre bröstvägg.
      • Camurati-Engelmanns syndrom 0 frågor Tilltagande förtjockning av rörbenens diafyseala barkskikt.
      • Chondodysplasia punctata 0 frågor En heterogen grupp av skelettdysplasier, kännetecknade av punktering av epifyserna hos barn. I gruppen ingår en allvarlig, autosomalt recessiv form, rizomelisk kondrodysplasi, en autosomalt dominant f orm, Conradi-Hunermansyndromet, och en lindrigare, X-bunden form. Ämnesomsättningsdefekter i association med försämrade peroxisomer förekommer endast i den rizomeliska formen.
      • Kleidokranial dysplasi 0 frågor Ett sällsynt, autosomalt dominant tillstånd med defekt benbildning i skallbenen, stora fontaneller och försenad tillslutning av fogarna, fullständig eller partiell avsaknad av nyckelben, bred blygdbenssymfys, korta mittrörben i femte fingrarna och tand- och ryggradsanomalier.
      • Ellis-Van Crevelds syndrom 0 frågor Dvärgväxt i kombination med bristande utveckling av hud, hår och tänder, polydaktyli och septumdefekt i hjärtat.
      • Enkondromatos 0 frågor Godartade broskbildningar i metafysen på ett flertal rörben.
      • Fibrös skeletal dysplasi 0 frågor En skelettsjukdom, kännetecknad av uttunning av benbarken och ersättning av benmärgen med grynig, fibrös vävnad med bennålar, som ger smärta, rörelsesvårigheter och tilltagande missbildning. Sjukdomen kan omfatta ett enda skelettben (monostotisk fibrös dysplasi) eller flera (polyostotisk fibrös dysplasi).
       • Kerubism 0 frågor Familjär fibrös käkdysplasi, en ärftlig sjukdom som ger svullna käkben. Vid röntgenundersökning ses områden med radiolucens.
       • Fibrös dysplasi, monostotisk 0 frågor Fibrös skelettdysplasi i ett enda skelettben.
       • Fibrös dysplasi, polyostotisk 0 frågor Fibrös skelettdysplasi i ett flertal skelettben. Vid samtidig förekomst av melanotisk hudpigmentering och endokrina sjukdomstillstånd föreligger Albrights syndrom.
      • Hyperostos, kortikal, medfödd 0 frågor Ett sjukdomstillstånd hos småbarn som kännetecknas av svullna mjukdelsvävnader ovanför den berörda benvävnaden, feber och irritabilitet, samt perioder av tillbakagång och återfall.
      • Hyperostosis frontalis interna 0 frågor Benförtjockning på insidan av pannbenet. Tillståndet kan vara förknippat med hypertrikos och fetma, och ses oftast hos kvinnor efter menopausen.
      • Kashin-Becks sjukdom 0 frågor
      • Langer-Giedions syndrom 0 frågor Ett autosomalt dominant sjukdomstillstånd som kännetecknas av konformade epifyser i händerna och talrika broskutväxter. Mental utvecklingsstörning och avvikelser på kromosom 8 förekommer ofta. Utväxterna (sporrarna) vid detta syndrom tycks identiska med dem som förekommer vid ärftliga multipla exostoser.
      • Osteokondrom 0 frågor
      • Osteogenesis imperfecta 0 frågor Kollagen sjukdom karakteriserad av sköra, porösa ben som lätt kan brytas. Blå ögonvita, lösa leder och defekt dentinbildning kan förekomma. Oftast autosomal dominant nedärvning och koppling till mutationer av kollagen typ I.
      • Benförhårdning 0 frågor En onormal benförhårdning eller ökat benförtätning.
      • Pycnodysostos 0 frågor
      • Korta revben-polydaktylisyndrom 0 frågor Ett syndrom som ärvs som ett autosomalt recessivt drag och är oförenligt med liv. Huvuddragen består av smal bröstkorg, korta revben, missbildade skulderblad och bäcken, och polydaktyli (övertaliga fingrar och tår).
      • Slipped Capital Femoral Epiphyses 0 frågor
     • Osteolys, essentiell 0 frågor Syndrom med upplösning av benvävnad utan påtagliga orskaker så som neoplasmer, infektioner eller trauma. Benvävnadsdestruktionen följer olika mönster: massiva (Gorhams sjukdom), multicentriska (Hajdu-Cheneys syndrom) eller karpala/tarsala.
     • Platybasi 0 frågor Medfödd deformitet av nackbenet och den översta halskotan.
     • Proteus syndrom 0 frågor
     • Weill-Marchesanis syndrom 0 frågor
    • Skelettsjukdomar, endokrina 0 frågor Sjukdomstillstånd i skelettet orsakade av hyper- eller hypofunktion hos de endokrina körtlarna.
    • Skelettsjukdomar, infektiösa 0 frågor Sjukdomar i skelettet orsakade av patogena mikroorganismer.
    • Skelettsjukdomar, metabola 0 frågor
    • Benmalalignment 0 frågor Felaktig ställning hos ben i förhållande till leder, så att de ligger ur linje. Felet kan vara medfött eller ha uppstått till följd av skada.
    • Skelettumörer 0 frågor Tumörer eller cancer i benvävnad eller i specifika ben.
    • Benresorption 0 frågor Förlust av benvävnad till följd av osteoklastisk aktivitet.
    • Coxa valga 0 frågor
    • Eosinofilt granulom 0 frågor Den mest godartade, kliniska formen av Langerhanscell-histiocytos, vilken omfattar begränsade, knutiga sår i magslemhinnan, tunntarmen, skelettbenen, lungorna eller huden, med eosinofilinfiltrat. Den proliferativa cell som tycks vara ansvarig för de kliniska symtomen är Langerhanscellen.
    • Epifysglidning 0 frågor
    • Kobenhet 0 frågor
    • Hjulbenhet 0 frågor
    • Benförtjockning 0 frågor Ökning av benmassan per volymenhet.
    • Beninflammation 0 frågor
    • Osteitis deformans 0 frågor
    • Osteoartropati, primär hypertrofisk 0 frågor
    • Osteoartropati, sekundär hypertrofisk 0 frågor
    • Osteokondrit 0 frågor Inflammation i ben och brosk.
    • Osteokondros 0 frågor
    • Benvävsdöd 0 frågor
    • Ryggradssjukdomar 0 frågor
   • Brosksjukdomar 1 fråga Patologiska processer som involverar broskvävnad.
   • Bindvävshinneinflammation 0 frågor Inflammation i bindvävshinnorna, t ex senskideinflammation. Det finns tre huvudtyper: 1. Eosinofil fasciit, vilken ger förtjockad, apelsinskalsliknande hud, påminnande om skleroderma; 2. Nekrotiserande fasciit, en svår, fulminant infektion (vanligen orsakad av en betahemolyserande streptokock) med utbredd nekrotisering av yttre bindvävshinnor; 3. Nodulär pseudosarkomatös fasciit, med snabbt ökande antal fibroblaster, mononukleära, inflammatoriska celler och kapillärkärl, oftast i anslutning till inflammerad senskida i underarmen. Tillståndet är inte malignt, men kan förväxlas med fibrosarkom. Syn. fasciit; fascit.
   • Fotmissbildningar 0 frågor Förändringar av eller avvikelser från fotens normala form och storlek.
   • Fotsjukdomar 0 frågor Anatomiska eller funktionella avvikelser i foten.
   • Handmissbildningar 0 frågor Avvikelser från normal form eller storlek som ger handen ett felaktigt utseende.
   • Käksjukdomar 0 frågor
   • Ledsjukdomar 2 frågor
   • Muskelsjukdomar 0 frågor Förvärvade, ärftliga och medfödda sjukdomar i skelettmuskler och glatt muskelvävnad.
   • Muskel- och skelettmissbildningar 0 frågor Medfödda strukturella avvikelser och missbildningar i muskel-skelettsystemet.
   • Reumatiska sjukdomar 0 frågor
   • Tennisarmbåge 0 frågor
  • Matsmältningssystemets sjukdomar 4 frågor Sjukdomstillstånd i någon del av mag-tarmkanalen eller tillhörande organ (lever, gallvägar, bukspottkörtel).
  • Munhålesjukdomar 0 frågor Allmänna eller ospecificerade sjukdomar i det stomatognata systemet, dvs mun, tänder, käkar och svalg.
  • Luftvägssjukdomar 0 frågor
  • Öron-näsa-halssjukdomar 0 frågor Patologiska processer i öron-, näs och halsregionen. Kallas också ÖNH-sjukdomar.
  • Nervsystemets sjukdomar 5 frågor Sjukdomstillstånd i det centrala och perifera nervsystemet. Hit hör sjukdomar i hjärnan, ryggmärgen, kranialnerverna, nervrötterna, det autonoma nervsystemet, nerv-muskelförbindelsen och musklerna.
  • Ögonsjukdomar 1 fråga
  • Urogenitala sjukdomar hos män 0 frågor Sjukdomstillstånd i urinvägarna och fortplantningssystemet hos män.
  • Kvinnosjukdomar och graviditetskomplikationer 0 frågor Sjukdomar i kvinnans urinvägar och fortplantningsorgan, och sjukdomstillstånd förknippade med graviditet.
  • Hjärt-kärlsjukdomar 5 frågor Patologiska tillstånd som involverar hjärt-kärlsystemet inklusive hjärta, blodkärl eller hjärtsäck.
  • Blod- och lymfatiska sjukdomar 1 fråga Samlande benämning på blodsjukdomar och sjukdomar i lymfsystemet. Blodsjukdomar omfattar även tillstånd som rör produkter som bildas (t ex intravaskulär erytrocytaggregation) och kemiska beståndsdelar (t ex blodproteinstörningar). Lymfatiska sjukdomar omfattar sjukdomstillstånd i lymfa, lymfkörtlar och lymfocyter.
  • Medfödda, ärftliga och hos nyfödda uppträdande sjukdomar och missbildningar 1 fråga Sjukdomstillstånd som finns redan vid födseln, och ofta före, eller som uppkommer under den första levnadsmånaden, oberoende av orsak. Av dessa sjukdomar kallas de som utgörs av strukturella missbildningar "medfödda missbildningar".
  • Hud- och bindvävssjukdomar 1 fråga En samlingsterm för sjukdomar i huden och dess angränsande vävnader samt bindvävnad.
  • Näringsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 0 frågor Samlingsbegrepp för näringssjukdomar som beror på dålig absorption eller näringsobalans och metabola sjukdomar som beror på bristande biosyntes (anabolism) eller nedbrytning (katabolism) av endogena ämnen.
  • Hormonsjukdomar 0 frågor Sjukliga förändringar i de endokrina körtlarna och sjukdomar till följd av onormala hormonnivåer.
  • Immunsjukdomar 2 frågor Sjukdomstillstånd orsakade av onormal eller saknad immunologisk verkan, antingen humoral eller cellförmedlad, eller båda.
  • Miljöbetingade hälsoproblem 1 fråga Störningar med det gemensamt att de orsakats av yttre faktorer, snarare än av fysiologiska funktionsstörningar eller sjukdomsalstrande mikroorganismer.
  • Djursjukdomar 0 frågor
  • Patologiska tillstånd, tecken och symtom 4 frågor
  • Yrkessjukdomar 0 frågor Sjukdomstillstånd orsakade av faktorer i arbetsmiljön.
  • Missbruksrelaterade sjukdomar 0 frågor Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.
  • Sår och skador 2 frågor
 • Specialiteter och yrken 1 fråga
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 frågor
 • Teknologi, industri, lantbruk 1 fråga
Ställ en fråga:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...