Browse categories

 • Organismer 4 questions
 • Anatomi 20 questions Läran om levande organismers byggnad.
 • Geografiska orter 1 question
 • Publikationers särdrag 0 questions
 • Hälso- och sjukvård 12 questions Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Personer 1 question Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Informatik 3 questions En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Humaniora 2 questions I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Teknologi, industri, lantbruk 1 question
 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 questions
 • Specialiteter och yrken 1 question
 • Fenomen och processer 1 question
 • Psykiatri och psykologi 5 questions
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 questions
 • Kemikalier och läkemedel 9 questions
 • Sjukdomar 41 questions
  • Bakterie- och svampinfektioner 1 question Specifika eller ospecifika infektioner orsakade av bakterier och svamporganismer.
  • Virussjukdomar 0 questions
  • Parasitsjukdomar 0 questions Infektioner eller infestationer orsakade av parasiter, oftast genom kontakt med intermediära vektorer, men också via direkt exponering. .
  • Tumörer 4 questions Onormal tillväxt av ny vävnad. Maligna (elakartade) tumörer har en högre grad av anaplasi och förmåga att invadera och bilda metastaser, jämfört med benigna (godartade) tumörer.
  • Muskel- och skelettsjukdomar 3 questions Sjukdomar i musklerna och deras tillhörande ledband och annan bindvävnad, samt i benvävnad och brosk i allmänhet.
   • Skelettsjukdomar 0 questions
   • Brosksjukdomar 1 question Patologiska processer som involverar broskvävnad.
   • Bindvävshinneinflammation 0 questions Inflammation i bindvävshinnorna, t ex senskideinflammation. Det finns tre huvudtyper: 1. Eosinofil fasciit, vilken ger förtjockad, apelsinskalsliknande hud, påminnande om skleroderma; 2. Nekrotiserande fasciit, en svår, fulminant infektion (vanligen orsakad av en betahemolyserande streptokock) med utbredd nekrotisering av yttre bindvävshinnor; 3. Nodulär pseudosarkomatös fasciit, med snabbt ökande antal fibroblaster, mononukleära, inflammatoriska celler och kapillärkärl, oftast i anslutning till inflammerad senskida i underarmen. Tillståndet är inte malignt, men kan förväxlas med fibrosarkom. Syn. fasciit; fascit.
   • Fotmissbildningar 0 questions Förändringar av eller avvikelser från fotens normala form och storlek.
   • Fotsjukdomar 0 questions Anatomiska eller funktionella avvikelser i foten.
   • Handmissbildningar 0 questions Avvikelser från normal form eller storlek som ger handen ett felaktigt utseende.
   • Käksjukdomar 0 questions
   • Ledsjukdomar 2 questions
   • Muskelsjukdomar 0 questions Förvärvade, ärftliga och medfödda sjukdomar i skelettmuskler och glatt muskelvävnad.
    • Stelnad led 0 questions Permanent fixering eller sammandragning (kontraktur) av en led.
    • Kompartmentsyndrom 0 questions Tillstånd där lokalt förhöjt tryck inom ett begränsat område negativt påverkar cirkulation och vävnadsfunktioner i området. Kompartmentering ses oftast i benen, men armar, lår, skuldror och skinkor drabbas också. Orsaker till förhöjt tryck kan vara skada, hårt sittande förband, blödning och fysisk träning. Till komplikationerna hör nervkompression, kramp och sammandragning.
    • Kontraktur 0 questions Sammandragning.
    • Kraniomandibulära sjukdomar 0 questions Sjukdomstillstånd eller funktionsrubbningar i huvudets och nackens muskler, med särskilt avseende på tuggmuskulaturen. De främsta exemplen är käkledssjukdomar och käkledssyndrom.
    • Eosinofili-myalgisyndrom 0 questions Ett komplext systemiskt syndrom med inflammatoriska och autoimmuna inslag som involverar hud, hinnor, muskler, blodkärl, lungor och hjärta. Vanliga diagnostiska tecken är eosinofili, svårartad, aktivitetshämmande myalgi och avsaknad av samtidiga infektions- eller autoimmuna tillstånd som skulle kunna framkalla eosinofili. Biopsier på berörd vävnad avslöjar mikroangiopati förknippad med diffus bindvävsinflammation.
    • Trötthetssyndrom, kroniskt 0 questions Ett syndrom, vars kännetecken är ihållande eller återkommande trötthet, diffus muskel- och skelettsmärta, sömnstörningar och minst sex månaders subjektiv försämring av de kognitiva funktionerna. Symtomen framkallas inte av pågående ansträngningar och lindras inte av vila. De leder till minskad arbets-, utbildnings-, social- och personlig aktivitet. Syndromet kan även omfatta vissa förändringar i immunfunktionerna, samt i de neuroendokrina- och autonoma funktionerna. Tillståndet har mycket gemensamt med fibromyalgi.
    • Fibromyalgi 0 questions Ett allmänt, icke-ledanknutet, reumatiskt syndrom, kännetecknat av myalgi och punktvis muskelömhet. Muskelsmärtan förvärras av inaktivitet och kyla. Tillståndet åtföljs ofta av generella symtom som sömnstörningar, trötthet, stelhet, huvudvärk och ibland nedstämdhet. Det föreligger stora likheter mellan fibromyalgi och kronisk trötthetssyndrom. Fibromyalgi kan uppkomma som en primär eller sekundär sjukdom. Vanligast är tillståndet hos kvinnor i åldern 20 till 50 år.
    • Isaacs syndrom 0 questions En sällsynt, neuromuskulär sjukdom som vanligtvis börjar sent i barndomen eller tidigt i vuxenåldern. Typiska tecken är återkommande eller kontinuerliga, utbredda och ofrivilliga muskelsammandragningar, stickningar, försvagade reflexer, muskelkramp, muskelsvaghet, hyperhidros, takykardi och myokymi. Om även strupmusklerna drabbas kan tal och andning störas. Den ständiga motoriska aktiviteten kvarstår under djupsömn och narkos, vilket skiljer tillståndet från Stiff-Personsyndromet. Ärftliga och förvärvade (främst autoimmuna) former har rapporterats.
    • Medialt tibialt stress-syndrom 0 questions
    • Mitokondriella myopatier 0 questions En grupp muskelsjukdomar som är förknippade med onormal mitokondriefunktion.
    • Muskelkramp 0 questions En ihållande och oftast smärtsam sammandragning av muskelfibrer. Tillståndet kan uppkomma som ett tillfälligt fenomen eller som manifestation av en underliggande sjukdomsprocess, som t ex uremi, hypotyroidism, motorneuronsjukdom osv.
    • Muskeltumörer 0 questions Tumörer eller cancer belägna i muskelvävnad eller i specifika muskler. De skall särskiljas från muskelvävnadstumörer, vilka är tumörer bestående av skelettmuskel-, hjärtmuskel- eller glatt muskelvävnad, som t ex myosarkom eller leiomyom.
    • Muskelstelhet 0 questions Ihållande, ofrivillig muskelsammandragning, som ofta är ett tecken på basalgangliesjukdom. När en påverkad muskel sträcks passivt förblir graden av motstånd konstant oberoende av hur fort muskeln sträcks. Detta särdrag är till hjälp för att avgöra skillnaden mellan muskelstelhet och muskelspasticitet.
    • Muskelspasticitet 0 questions En form av muskelspänning associerad med motorneuronsjukdom. Motståndet mot passiv sträckning av en spastisk muskel är initialt minimalt (ett fritt intervall), men följs av en gradvis ökande muskelspänning. Spänningen ökar proportionellt med sträckningshastigheten. Spasticitet åtföljs ofta av hyperreflexi och varierande grader av muskelsvaghet.
    • Muskelsvaghet 0 questions En vag känsla av kraftlöshet, trötthet eller utmattning förknippad med muskelsvaghet. Svagheten kan betecknas som subakut eller kronisk, ofta fortskridande, och är en typisk manifestation av ett flertal muskel- och neuromuskulära sjukdomar.
    • Muskelsjukdomar, atrofiska 0 questions Sjukdomar som kännetecknas av en onormal reduktion av muskelvolym till följd av minskning av storleken och antalet av muskelfibrer. Atrofi kan bero på sjukdomar som hör till muskelvävnad (t ex muskeldystrofi) eller uppträda sekundärt till periferi nervsjukdomar som försämrar nervförbindelsen till muskelvävnad (t ex spinal muskelatrofi).
    • Myofasciella smärtsyndrom 0 questions Muskelsmärta i olika kroppsdelar som kan framkallas genom tryckning på vissa punkter, begränsade till förhårdnader i skelettmuskelvävnad. Smärtan uppträder på avstånd från utlösningspunkten. Ett typiskt exempel är käkledssyndromet.
    • Myopatier, strukturella, medfödda 0 questions En blandat grupp sjukdomar med tidigt uppträdande hypotoni, försenad utveckling av motoriska färdigheter och oföränderlig svaghet. Var och en av sjukdomarna är förknippad med någon specifik histologisk muskelfiberdefekt.
    • Muskelinflammation 0 questions Inflammation i en muskel eller i muskelvävnad.
    • Myotoniska störningar 0 questions Sjukdomar präglade av myotoni, ärftlig eller förvärvad. Myotonin kan vara begränsad till vissa muskler, t ex musklerna i handen, eller uppträda som ett utbrett tillstånd. Störningarna kan ha med defekta natriumkanaler och kloridkanaler att göra. Myotonisk dystrofi och myotonia congenita är två vanliga former av dessa störningar. Proximal myotonisk myopati debuterar ofta som myotoni med muskelsmärta tidigt i vuxen ålder, och senare i livet följer lårmuskelsvaghet och grå starr.
    • Paralyser, familjära periodiska 0 questions En heterogen groupp av medfödda rubbningar som karakteriseras genom upprepade attacker av snabbt progredierande slapp förlamning eller myotoni. Gemensamt för dessa tillstånd är en mutation som kodar alfa-underenheten till natriumkanalen i glatta muskulaturen. Fluktuerande nivåer av kalium i serum förekommer ofta. Periodisk paralys kan också förekomma sekundärt efter tyreotoxikos och andra tillstånd.
     • Hypokalemisk periodisk paralys 0 questions En autosomalt dominant, ärftlig sjukdom med återkommande episoder av svaghet i skelettmusklerna och sjunkande halter av kalium i serum. Symtomen börjar vanligtvis uppträda under de två första årtiondena av livet, med förlamningsanfall i bål och ben under sömn eller i samband med uppvaknandet. De kan vara timmar till dagar och utlöses allmänt av fysisk aktivitet eller kolhydratrika måltider.
     • Paralys, hyperkalemisk periodisk 0 questions
    • Polymyalgia rheumatica 0 questions Ett syndrom hos äldre som kännetecknas av smärta i leder samt muskler, hög sänka och har invalidiserande förlopp. Allmänna inflammationssymptom förekommer.Kvinnor drabbas dubbelt så ofta som män, vita oftare än andra. Tillståndet är ofta associerat med jättecellsarterit och det finns teorier om gemensam etiologi.
    • Rabdomyolys 0 questions
    • Tendinopati 0 questions
   • Muskel- och skelettmissbildningar 0 questions Medfödda strukturella avvikelser och missbildningar i muskel-skelettsystemet.
   • Reumatiska sjukdomar 0 questions
   • Tennisarmbåge 0 questions
  • Matsmältningssystemets sjukdomar 4 questions Sjukdomstillstånd i någon del av mag-tarmkanalen eller tillhörande organ (lever, gallvägar, bukspottkörtel).
  • Munhålesjukdomar 0 questions Allmänna eller ospecificerade sjukdomar i det stomatognata systemet, dvs mun, tänder, käkar och svalg.
  • Luftvägssjukdomar 0 questions
  • Öron-näsa-halssjukdomar 0 questions Patologiska processer i öron-, näs och halsregionen. Kallas också ÖNH-sjukdomar.
  • Nervsystemets sjukdomar 5 questions Sjukdomstillstånd i det centrala och perifera nervsystemet. Hit hör sjukdomar i hjärnan, ryggmärgen, kranialnerverna, nervrötterna, det autonoma nervsystemet, nerv-muskelförbindelsen och musklerna.
  • Ögonsjukdomar 1 question
  • Urogenitala sjukdomar hos män 0 questions Sjukdomstillstånd i urinvägarna och fortplantningssystemet hos män.
  • Kvinnosjukdomar och graviditetskomplikationer 0 questions Sjukdomar i kvinnans urinvägar och fortplantningsorgan, och sjukdomstillstånd förknippade med graviditet.
  • Hjärt-kärlsjukdomar 5 questions Patologiska tillstånd som involverar hjärt-kärlsystemet inklusive hjärta, blodkärl eller hjärtsäck.
  • Blod- och lymfatiska sjukdomar 1 question Samlande benämning på blodsjukdomar och sjukdomar i lymfsystemet. Blodsjukdomar omfattar även tillstånd som rör produkter som bildas (t ex intravaskulär erytrocytaggregation) och kemiska beståndsdelar (t ex blodproteinstörningar). Lymfatiska sjukdomar omfattar sjukdomstillstånd i lymfa, lymfkörtlar och lymfocyter.
  • Medfödda, ärftliga och hos nyfödda uppträdande sjukdomar och missbildningar 1 question Sjukdomstillstånd som finns redan vid födseln, och ofta före, eller som uppkommer under den första levnadsmånaden, oberoende av orsak. Av dessa sjukdomar kallas de som utgörs av strukturella missbildningar "medfödda missbildningar".
  • Hud- och bindvävssjukdomar 1 question En samlingsterm för sjukdomar i huden och dess angränsande vävnader samt bindvävnad.
  • Näringsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 0 questions Samlingsbegrepp för näringssjukdomar som beror på dålig absorption eller näringsobalans och metabola sjukdomar som beror på bristande biosyntes (anabolism) eller nedbrytning (katabolism) av endogena ämnen.
  • Hormonsjukdomar 0 questions Sjukliga förändringar i de endokrina körtlarna och sjukdomar till följd av onormala hormonnivåer.
  • Immunsjukdomar 2 questions Sjukdomstillstånd orsakade av onormal eller saknad immunologisk verkan, antingen humoral eller cellförmedlad, eller båda.
  • Miljöbetingade hälsoproblem 1 question Störningar med det gemensamt att de orsakats av yttre faktorer, snarare än av fysiologiska funktionsstörningar eller sjukdomsalstrande mikroorganismer.
  • Djursjukdomar 0 questions
  • Patologiska tillstånd, tecken och symtom 4 questions
  • Yrkessjukdomar 0 questions Sjukdomstillstånd orsakade av faktorer i arbetsmiljön.
  • Missbruksrelaterade sjukdomar 0 questions Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.
  • Sår och skador 2 questions
Ask a question:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...