Se kategorier

 • Anatomi 21 frågor Läran om levande organismers byggnad.
 • Organismer 3 frågor
 • Sjukdomar 41 frågor
  • Bakterie- och svampinfektioner 1 fråga Specifika eller ospecifika infektioner orsakade av bakterier och svamporganismer.
  • Virussjukdomar 0 frågor
  • Parasitsjukdomar 0 frågor Infektioner eller infestationer orsakade av parasiter, oftast genom kontakt med intermediära vektorer, men också via direkt exponering. .
  • Tumörer 4 frågor Onormal tillväxt av ny vävnad. Maligna (elakartade) tumörer har en högre grad av anaplasi och förmåga att invadera och bilda metastaser, jämfört med benigna (godartade) tumörer.
  • Muskel- och skelettsjukdomar 3 frågor Sjukdomar i musklerna och deras tillhörande ledband och annan bindvävnad, samt i benvävnad och brosk i allmänhet.
   • Skelettsjukdomar 0 frågor
   • Brosksjukdomar 1 fråga Patologiska processer som involverar broskvävnad.
   • Bindvävshinneinflammation 0 frågor Inflammation i bindvävshinnorna, t ex senskideinflammation. Det finns tre huvudtyper: 1. Eosinofil fasciit, vilken ger förtjockad, apelsinskalsliknande hud, påminnande om skleroderma; 2. Nekrotiserande fasciit, en svår, fulminant infektion (vanligen orsakad av en betahemolyserande streptokock) med utbredd nekrotisering av yttre bindvävshinnor; 3. Nodulär pseudosarkomatös fasciit, med snabbt ökande antal fibroblaster, mononukleära, inflammatoriska celler och kapillärkärl, oftast i anslutning till inflammerad senskida i underarmen. Tillståndet är inte malignt, men kan förväxlas med fibrosarkom. Syn. fasciit; fascit.
   • Fotmissbildningar 0 frågor Förändringar av eller avvikelser från fotens normala form och storlek.
   • Fotsjukdomar 0 frågor Anatomiska eller funktionella avvikelser i foten.
   • Handmissbildningar 0 frågor Avvikelser från normal form eller storlek som ger handen ett felaktigt utseende.
   • Käksjukdomar 0 frågor
   • Ledsjukdomar 2 frågor
    • Ankylos 0 frågor Orörlighet eller stelhet i en led.
    • Ledvärk 0 frågor Artralgi. Svår smärta i någon led, vanligen utan inflammatorisk orsak.
    • Ledinflammation 1 fråga Inflammation i lederna som kännetecknas av värk, svullnad, rodnad och ökad temperatur runt leden. Syn. artrit.
    • Stelnad led 0 frågor Permanent fixering eller sammandragning (kontraktur) av en led.
    • Ledsjukdom, neurogen 1 fråga Kronisk, fortskridande nedbrytning av en leds belastade del, med besynnerliga hypertrofiska förändringar av angränsande delar. Degenereringen är förmodligen en komplikation till en rad neurologiska st örningar, isynnerhet tabes dorsalis (ryggmärgsförtvining) med känselbortfall, vilket leder till avslappning av ledstödet och därmed instabilitet i leden.
    • Slemsäcksinflammation 0 frågor Inflammation i en (slem)säck, ibland åtföljd av kalkavlagringar (bursitis calcaria) i supraspinatussenan. Det vanligaste inflammationsstället är subdeltoidalsäcken.
    • Synovialkondromatos 0 frågor Sällsynt, godartad, kronisk och fortskridande metaplasi, med broskbildning i ledernas synovialhinnor, senskidor eller slemsäckar. Några utväxter kan lossna och bilda lösa kroppar. När dessa genomgår s ekundär förkalkning kallas tillståndet synovial osteokondromatos.
    • Kontraktur 0 frågor Sammandragning.
    • Coxa valga 0 frågor
    • Coxa vara 0 frågor Höft deformitet
    • Femoroacetabular impingement 0 frågor
    • Hallux limitus 0 frågor Benvävnadstillväxt och leddegenerering i stortåns metatarsofalangealled som kännetecknas av smärta och minskning av tåns dorsiflexion.
    • Hallux rigidus 0 frågor Ett tillstånd orsakat av artros i stortåns metatarsofalangealled, med smärta och begränsad dorsiflexion, men relativt opåverkad plantarflexion.
    • Hemartros 0 frågor Blödning i lederna. Sådan blödning kan orsakas av fysiska skador eller uppkomma spontant hos personer med blödarsjuka.
    • Höftledsdislokation, medfödd 0 frågor Medfödd höftledsförskjutning omfattar oftast subluxation av lårbenshuvudet, dysplasi av höftledsskålen och fullständig förskjutning av lårbenshuvudet från höftledsskålen. Fenomenet uppträder hos ungefär en av 1000 nyfödda och är vanligare hos flickor än hos pojkar.
    • Hydrartros 0 frågor Ansamling av vätska i en led (ledvatten).
    • Ledmissbildningar, förvärvade 0 frågor Missbildningar till följd av skada eller sjukdom, efter födseln. Ledmissbildningen har ofta samband med reumatoid artrit och spetälska.
    • Ledinstabilitet 0 frågor Brist på stadga i en led eller ledprotes. Bidragande faktorer är ledsjukdom och skicket hos ledens omgivande strukturer, som ledkapsel, ledband och muskler.
    • Ledmus 0 frågor Fragment av fibrös sammansättning, ben eller brosk i en synovialled. Främsta orsakerna är osteokondrit, kondromatos, osteofyter, spräckta ledytor och skadade menisker.
    • Metatarsalgi 0 frågor Smärta i mellanfoten. Den kan vara lokaliserad till mellanfotsbenen, metatarsofalangealleden och/eller tarsallederna.
    • Nagel-patella-syndrom 0 frågor Ett syndrom med många missbildningar kännetecknat av avsaknad av eller hypoplasi i knäskålen och medfödd nageldystrofi. Det är ett genetiskt betingat, autosomalt dominant tillstånd.
    • Osteoartropati, primär hypertrofisk 0 frågor
    • Osteoartropati, sekundär hypertrofisk 0 frågor
    • Patellofemoralt smärtsyndrom 0 frågor
    • Skulderinklämningssyndrom 0 frågor
    • Ledhinneinflammation 0 frågor Inflammation i en ledhinna. Tillståndet är oftast smärtsamt, i synnerhet vid rörelse, och kännetecknas av skiftande svullnad pga utgjutningar i en slemsäck.
    • Käkledssjukdomar 0 frågor En rad sjukdomstillstånd som påverkar käkledens anatomiska och funtionella egenskaper. Faktorer som bidrar till tillståndens komplexitet beror på ledens förhållande till tänder och tuggande och de symtom från andra områden som har samband med smärtor i käkleden, samt svårigheterna att använda traditionell diagnostisk teknik vid käkledspatologi, då vävnad sällan tas och röntgen är otillräcklig eller ospecifik. Vanliga sjukdomstillstånd är missbildningar, fysiska skador, subluxation, luxation, artrit och tumörer.
     • Käkledssyndrom 0 frågor Ett symtomkomplex bestående av smärta, muskelömhet, ledknäppande och begränsad rörlighet i käkleden. Symtomen är subjektiva och ger sig till känna mer i tuggmusklerna än i själva käkleden. Etiologin är oklar, men kan omfatta t ex onormalt bett och psykofysiologiska faktorer.
   • Muskelsjukdomar 0 frågor Förvärvade, ärftliga och medfödda sjukdomar i skelettmuskler och glatt muskelvävnad.
   • Muskel- och skelettmissbildningar 0 frågor Medfödda strukturella avvikelser och missbildningar i muskel-skelettsystemet.
   • Reumatiska sjukdomar 0 frågor
   • Tennisarmbåge 0 frågor
  • Matsmältningssystemets sjukdomar 4 frågor Sjukdomstillstånd i någon del av mag-tarmkanalen eller tillhörande organ (lever, gallvägar, bukspottkörtel).
  • Munhålesjukdomar 0 frågor Allmänna eller ospecificerade sjukdomar i det stomatognata systemet, dvs mun, tänder, käkar och svalg.
  • Luftvägssjukdomar 0 frågor
  • Öron-näsa-halssjukdomar 0 frågor Patologiska processer i öron-, näs och halsregionen. Kallas också ÖNH-sjukdomar.
  • Nervsystemets sjukdomar 5 frågor Sjukdomstillstånd i det centrala och perifera nervsystemet. Hit hör sjukdomar i hjärnan, ryggmärgen, kranialnerverna, nervrötterna, det autonoma nervsystemet, nerv-muskelförbindelsen och musklerna.
  • Ögonsjukdomar 1 fråga
  • Urogenitala sjukdomar hos män 0 frågor Sjukdomstillstånd i urinvägarna och fortplantningssystemet hos män.
  • Kvinnosjukdomar och graviditetskomplikationer 0 frågor Sjukdomar i kvinnans urinvägar och fortplantningsorgan, och sjukdomstillstånd förknippade med graviditet.
  • Hjärt-kärlsjukdomar 5 frågor Patologiska tillstånd som involverar hjärt-kärlsystemet inklusive hjärta, blodkärl eller hjärtsäck.
  • Blod- och lymfatiska sjukdomar 1 fråga Samlande benämning på blodsjukdomar och sjukdomar i lymfsystemet. Blodsjukdomar omfattar även tillstånd som rör produkter som bildas (t ex intravaskulär erytrocytaggregation) och kemiska beståndsdelar (t ex blodproteinstörningar). Lymfatiska sjukdomar omfattar sjukdomstillstånd i lymfa, lymfkörtlar och lymfocyter.
  • Medfödda, ärftliga och hos nyfödda uppträdande sjukdomar och missbildningar 1 fråga Sjukdomstillstånd som finns redan vid födseln, och ofta före, eller som uppkommer under den första levnadsmånaden, oberoende av orsak. Av dessa sjukdomar kallas de som utgörs av strukturella missbildningar "medfödda missbildningar".
  • Hud- och bindvävssjukdomar 1 fråga En samlingsterm för sjukdomar i huden och dess angränsande vävnader samt bindvävnad.
  • Näringsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 0 frågor Samlingsbegrepp för näringssjukdomar som beror på dålig absorption eller näringsobalans och metabola sjukdomar som beror på bristande biosyntes (anabolism) eller nedbrytning (katabolism) av endogena ämnen.
  • Hormonsjukdomar 0 frågor Sjukliga förändringar i de endokrina körtlarna och sjukdomar till följd av onormala hormonnivåer.
  • Immunsjukdomar 2 frågor Sjukdomstillstånd orsakade av onormal eller saknad immunologisk verkan, antingen humoral eller cellförmedlad, eller båda.
  • Miljöbetingade hälsoproblem 1 fråga Störningar med det gemensamt att de orsakats av yttre faktorer, snarare än av fysiologiska funktionsstörningar eller sjukdomsalstrande mikroorganismer.
  • Djursjukdomar 0 frågor
  • Patologiska tillstånd, tecken och symtom 4 frågor
  • Yrkessjukdomar 0 frågor Sjukdomstillstånd orsakade av faktorer i arbetsmiljön.
  • Missbruksrelaterade sjukdomar 0 frågor Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.
  • Sår och skador 2 frågor
 • Kemikalier och läkemedel 6 frågor
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 frågor
 • Psykiatri och psykologi 5 frågor
 • Fenomen och processer 1 fråga
 • Specialiteter och yrken 1 fråga
 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 frågor
 • Teknologi, industri, lantbruk 0 frågor
 • Humaniora 2 frågor I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Informatik 2 frågor En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Personer 1 fråga Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Hälso- och sjukvård 11 frågor Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Publikationers särdrag 0 frågor
 • Geografiska orter 0 frågor
Ställ en fråga:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...