Se kategorier

 • Personer 1 fråga Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Anatomi 20 frågor Läran om levande organismers byggnad.
 • Teknologi, industri, lantbruk 1 fråga
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 frågor
 • Specialiteter och yrken 1 fråga
 • Sjukdomar 41 frågor
  • Bakterie- och svampinfektioner 1 fråga Specifika eller ospecifika infektioner orsakade av bakterier och svamporganismer.
  • Virussjukdomar 0 frågor
  • Parasitsjukdomar 0 frågor Infektioner eller infestationer orsakade av parasiter, oftast genom kontakt med intermediära vektorer, men också via direkt exponering. .
  • Tumörer 4 frågor Onormal tillväxt av ny vävnad. Maligna (elakartade) tumörer har en högre grad av anaplasi och förmåga att invadera och bilda metastaser, jämfört med benigna (godartade) tumörer.
  • Muskel- och skelettsjukdomar 3 frågor Sjukdomar i musklerna och deras tillhörande ledband och annan bindvävnad, samt i benvävnad och brosk i allmänhet.
  • Matsmältningssystemets sjukdomar 4 frågor Sjukdomstillstånd i någon del av mag-tarmkanalen eller tillhörande organ (lever, gallvägar, bukspottkörtel).
  • Munhålesjukdomar 0 frågor Allmänna eller ospecificerade sjukdomar i det stomatognata systemet, dvs mun, tänder, käkar och svalg.
   • Käksjukdomar 0 frågor
   • Munsjukdomar 0 frågor
    • Behcets syndrom 0 frågor Sällsynt kronisk inflammation som omfattar de små blodkärlen. Orsaken är okänd, och den kännetecknas av slemhinne- och hudsår i munnen och på könsorganen och uveit med hypopyon (varbildning). Den neur ookulära formen kan leda till blindhet och döden. Också synovit, tromboflebit, magsår, näthinnevaskulit och optisk atrofi kan uppträda.
    • Bells pares 0 frågor Ett syndrom kännetecknat av plötslig, ensidig ansiktsförlamning som tilltar under de följande 2-5 dagarna. Hornhinneskada kan uppstå i samband med försvagning av ögats ringmuskel och oförmåga att slut a ögat. Ofta föregås paresen av smärta bakom örat. Tillståndet kan bero på infektion med humant herpesvirus-1.
    • Burning mouth-syndrom 0 frågor En samling smärtande symtom i munnen, associerade med en brännande känsla. Det föreligger ett betydande inslag av organiska faktorer, med vissa funktionella drag. BMS är inte begränsat till gruppen psykofysiologiska sjukdomar.
    • Kandidos, oral 0 frågor Svampinfektion i munhålans slemhinnor orsakad av någon art av Candida.
    • Torr tandhåleinflammation 0 frågor Ett tillstånd som ibland kan följa på tandutdragning, i synnerhet traumatisk (akut) sådan, där det i tandhålan exponerade benet ger ett torrt intryck, pga frånvaro av blodkoagel. Det är i grunden en lokal osteomyelit (inflammatorisk benröta) utan varbildning, och den åtföljs av svår smärta (alveolalgi) och dålig lukt.
    • Ansiktsförtvining, halvsidig 0 frågor Ett syndrom kännetecknat av långsamt fortskridande, ensidig atrofi av ansiktets hudfett, muskelvävnad, hud, brosk och benvävnad. Tillståndet utvecklas vanligtvis under en 2- till 10-årsperiod, varefter det stabiliseras.
    • Ansiktsneuralgi 0 frågor Nervsmärtssyndrom och andra tillstånd som har kroniska eller återkommande ansiktssmärtor som primära symtom. Sjukdomar i trigeminusnerven och ansiktsnerverna är ofta förknippade med dessa tillstånd.
    • Ansiktsförlamning 0 frågor Stort eller fullständigt bortfall av motoriska muskelfunktioner i ansiktet. Tillståndet kan bero på central eller perifer skada. Skador på nervbanor i centrala nervsystemet från hjärnbarken till ansiktets nervkärnor i pons medför muskelsvaghet som oftast ej omfattar pannans muskler. Ansiktsnervsjukdomar ger vanligtvis generaliserad, halvsidig ansiktssvaghet. Sjukdomar i de neuromuskulära förbindelserna och muskelsjukdomar kan också ge upphov till ansiktsförlamning eller -försvagning.
    • Fokal epitelhyperplasi 0 frågor Hyperplasi i läpparnas, tungans och, mindre ofta, kindernas, munbottnens och gommens slemhinnor, i form av mjuka, smärtfria, rundade, fastsittande blåsor, 1-4 mm i diameter. Tillståndet syns oftast hos barn eller ungdomar, är familjebundet, och kan vara från flera månader till år innan det ebbar ut. Man misstänker att ett virus är orsaken, främst humant papillomvirus.
    • Granulomatos, orofacial 0 frågor
    • Ansiktsspasm, halvsidig 0 frågor Återkommande, kloniska sammandragningar av musklerna på ena sidan ansiktet. Tillståndet kan uppkomma till följd av tryckskada på den sjunde hjärnnerven, vid återhämtning efter Bells pares, eller i samband med andra tillstånd.
    • Leukoödem, oralt 0 frågor Ett sjukdomstillstånd i kindslemhinnan som liknar en tidig leukoplaki och som kännetecknas av förekomst av en opalescerande yta i tidigt stadium, som övergår i gråvitt, skrynkligt ytskikt i senare stadier, i förening med intracellulära ödem i taggskiktet eller malpighiskiktet.
    • Lichen planus, oral 0 frågor Sårigheter i munhålan som förekommer tillsammans med kutan lichen planus eller separat. Kindslemhinnan, läpparna, tandköttet, nedre munhålan och gommen drabbas vanligen (i avtagande ordning). Utslagen i munhålan utgörs typiskt av radialstråliga, vita eller grå, sammetsliknande, trådtunna linjer i ett nätverksmönster, vars skärningspunkter kan uppvisa små, upphöjda prickar eller streck (Wickhams striae).
    • Läppsjukdomar 0 frågor
    • Ludwigs angina 0 frågor Svårartad cellulit i det submaxillära utrymmet med sekundär spridning till området mellan tungan och hakan. Tillståndet beror oftast på infektion i det nedre kindtandsområdet eller penetrerande skada till munbotten.
    • Melkersson-Rosenthals syndrom 0 frågor Ett idiopatiskt syndrom med något av följande särdrag: återkommande ansiktssvullnad, återkommande ansiktsförlamning och fårad tunga (lingua plicata). Tillståndet debuterar som regel i barnaåren, och återfall är vanliga. Cheilitis granulomatosa är en monosymtomatisk variant av sjukdomen.
    • Munmissbildningar 0 frågor Medfödd avsaknad av eller defekter i anatomiska strukturer i munnen.
    • Mun, tandlös 0 frågor Total avsaknad av tänder till följd av sjukdom eller utdragning.
    • Munhåletumörer 0 frågor Tumörer eller cancer i munnen.
    • Mukosit 0 frågor Slemhinneinflammation med brännande eller stickande känsla. Tillståndet kännetecknas av atrofi av det skvamösa epitelet, kärlskador, inflammatorisk infiltration och sårbildning. Inflammationen uppträder vanligen i anslutning till munnens slemhinneskikt, mag-tarmkanalen eller andningsvägarna, pga kemisk irritation, kemoterapi eller strålbehandling.
    • Fuktig ansiktsbrand 0 frågor En svårartad nekrotisk process som främst ses hos försvagade eller undernärda barn, ffa i u-länder. Den börjar typiskt som en liten blåsa eller litet sår i tandköttet, som snabbt drabbas av nekros, och sprider sig med omfattande nedbrytning av kind- och läppslemhinnor och ansiktsvävnad. Nekrosen leder till svår missbildning, och t o m till dödsfall. Ett antal olika bakterier tros vara orsaken.
    • Munfistel 0 frågor Onormal förbindelse i munhålan mellan två eller fler anatomiska strukturer.
    • Blödning i munnen 0 frågor Blödning från blodkärl i munnen efter en munnkada, oralkirurgi eller pga sjukdomar i tandköttet.
    • Orala manifestationer 0 frågor
    • Oral submukös fibros 0 frågor
    • Orala ulcerationer 0 frågor
    • Periimplantit 0 frågor
    • Parodontala sjukdomar 0 frågor Patologiska processer i parodontium, tandköttet, alveolarbenet, tandcementet och tandrotshinnan.
    • Ranula 0 frågor
    • Spottkörtelsjukdomar 0 frågor
    • Muninflammation 0 frågor Inflammation i munnens mjukvävnader, så som slemhinnor, gom, tandkött och läppar.
    • Tungans sjukdomar 0 frågor
    • Tuberkulos, oral 0 frågor
   • Svalgsjukdomar 0 frågor Patologiska processer i svalget.
   • Missbildningar i mun, tänder, svalg 0 frågor Medfödda anatomiska missbildningar av mun och käkar, inklusive tanduppsättningen.
   • Käkledssjukdomar 0 frågor En rad sjukdomstillstånd som påverkar käkledens anatomiska och funtionella egenskaper. Faktorer som bidrar till tillståndens komplexitet beror på ledens förhållande till tänder och tuggande och de symtom från andra områden som har samband med smärtor i käkleden, samt svårigheterna att använda traditionell diagnostisk teknik vid käkledspatologi, då vävnad sällan tas och röntgen är otillräcklig eller ospecifik. Vanliga sjukdomstillstånd är missbildningar, fysiska skador, subluxation, luxation, artrit och tumörer.
   • Tandsjukdomar 0 frågor
  • Luftvägssjukdomar 0 frågor
  • Öron-näsa-halssjukdomar 0 frågor Patologiska processer i öron-, näs och halsregionen. Kallas också ÖNH-sjukdomar.
  • Nervsystemets sjukdomar 5 frågor Sjukdomstillstånd i det centrala och perifera nervsystemet. Hit hör sjukdomar i hjärnan, ryggmärgen, kranialnerverna, nervrötterna, det autonoma nervsystemet, nerv-muskelförbindelsen och musklerna.
  • Ögonsjukdomar 1 fråga
  • Urogenitala sjukdomar hos män 0 frågor Sjukdomstillstånd i urinvägarna och fortplantningssystemet hos män.
  • Kvinnosjukdomar och graviditetskomplikationer 0 frågor Sjukdomar i kvinnans urinvägar och fortplantningsorgan, och sjukdomstillstånd förknippade med graviditet.
  • Hjärt-kärlsjukdomar 5 frågor Patologiska tillstånd som involverar hjärt-kärlsystemet inklusive hjärta, blodkärl eller hjärtsäck.
  • Blod- och lymfatiska sjukdomar 1 fråga Samlande benämning på blodsjukdomar och sjukdomar i lymfsystemet. Blodsjukdomar omfattar även tillstånd som rör produkter som bildas (t ex intravaskulär erytrocytaggregation) och kemiska beståndsdelar (t ex blodproteinstörningar). Lymfatiska sjukdomar omfattar sjukdomstillstånd i lymfa, lymfkörtlar och lymfocyter.
  • Medfödda, ärftliga och hos nyfödda uppträdande sjukdomar och missbildningar 1 fråga Sjukdomstillstånd som finns redan vid födseln, och ofta före, eller som uppkommer under den första levnadsmånaden, oberoende av orsak. Av dessa sjukdomar kallas de som utgörs av strukturella missbildningar "medfödda missbildningar".
  • Hud- och bindvävssjukdomar 1 fråga En samlingsterm för sjukdomar i huden och dess angränsande vävnader samt bindvävnad.
  • Näringsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 0 frågor Samlingsbegrepp för näringssjukdomar som beror på dålig absorption eller näringsobalans och metabola sjukdomar som beror på bristande biosyntes (anabolism) eller nedbrytning (katabolism) av endogena ämnen.
  • Hormonsjukdomar 0 frågor Sjukliga förändringar i de endokrina körtlarna och sjukdomar till följd av onormala hormonnivåer.
  • Immunsjukdomar 2 frågor Sjukdomstillstånd orsakade av onormal eller saknad immunologisk verkan, antingen humoral eller cellförmedlad, eller båda.
  • Miljöbetingade hälsoproblem 1 fråga Störningar med det gemensamt att de orsakats av yttre faktorer, snarare än av fysiologiska funktionsstörningar eller sjukdomsalstrande mikroorganismer.
  • Djursjukdomar 0 frågor
  • Patologiska tillstånd, tecken och symtom 4 frågor
  • Yrkessjukdomar 0 frågor Sjukdomstillstånd orsakade av faktorer i arbetsmiljön.
  • Missbruksrelaterade sjukdomar 0 frågor Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.
  • Sår och skador 2 frågor
 • Publikationers särdrag 0 frågor
 • Psykiatri och psykologi 5 frågor
 • Organismer 4 frågor
 • Kemikalier och läkemedel 9 frågor
 • Informatik 3 frågor En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Humaniora 2 frågor I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Hälso- och sjukvård 12 frågor Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Geografiska orter 1 fråga
 • Fenomen och processer 1 fråga
 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 frågor
Ställ en fråga:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...