Se kategorier

 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 frågor
 • Fenomen och processer 1 fråga
 • Geografiska orter 0 frågor
 • Hälso- och sjukvård 12 frågor Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Specialiteter och yrken 1 fråga
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 frågor
 • Humaniora 2 frågor I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Teknologi, industri, lantbruk 0 frågor
 • Informatik 3 frågor En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Kemikalier och läkemedel 9 frågor
 • Organismer 4 frågor
 • Personer 0 frågor Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Psykiatri och psykologi 5 frågor
 • Publikationers särdrag 0 frågor
 • Sjukdomar 41 frågor
  • Bakterie- och svampinfektioner 1 fråga Specifika eller ospecifika infektioner orsakade av bakterier och svamporganismer.
  • Virussjukdomar 0 frågor
  • Parasitsjukdomar 0 frågor Infektioner eller infestationer orsakade av parasiter, oftast genom kontakt med intermediära vektorer, men också via direkt exponering. .
  • Tumörer 4 frågor Onormal tillväxt av ny vävnad. Maligna (elakartade) tumörer har en högre grad av anaplasi och förmåga att invadera och bilda metastaser, jämfört med benigna (godartade) tumörer.
  • Muskel- och skelettsjukdomar 3 frågor Sjukdomar i musklerna och deras tillhörande ledband och annan bindvävnad, samt i benvävnad och brosk i allmänhet.
  • Matsmältningssystemets sjukdomar 4 frågor Sjukdomstillstånd i någon del av mag-tarmkanalen eller tillhörande organ (lever, gallvägar, bukspottkörtel).
  • Munhålesjukdomar 0 frågor Allmänna eller ospecificerade sjukdomar i det stomatognata systemet, dvs mun, tänder, käkar och svalg.
  • Luftvägssjukdomar 0 frågor
  • Öron-näsa-halssjukdomar 0 frågor Patologiska processer i öron-, näs och halsregionen. Kallas också ÖNH-sjukdomar.
  • Nervsystemets sjukdomar 5 frågor Sjukdomstillstånd i det centrala och perifera nervsystemet. Hit hör sjukdomar i hjärnan, ryggmärgen, kranialnerverna, nervrötterna, det autonoma nervsystemet, nerv-muskelförbindelsen och musklerna.
  • Ögonsjukdomar 1 fråga
  • Urogenitala sjukdomar hos män 0 frågor Sjukdomstillstånd i urinvägarna och fortplantningssystemet hos män.
  • Kvinnosjukdomar och graviditetskomplikationer 0 frågor Sjukdomar i kvinnans urinvägar och fortplantningsorgan, och sjukdomstillstånd förknippade med graviditet.
  • Hjärt-kärlsjukdomar 5 frågor Patologiska tillstånd som involverar hjärt-kärlsystemet inklusive hjärta, blodkärl eller hjärtsäck.
  • Blod- och lymfatiska sjukdomar 1 fråga Samlande benämning på blodsjukdomar och sjukdomar i lymfsystemet. Blodsjukdomar omfattar även tillstånd som rör produkter som bildas (t ex intravaskulär erytrocytaggregation) och kemiska beståndsdelar (t ex blodproteinstörningar). Lymfatiska sjukdomar omfattar sjukdomstillstånd i lymfa, lymfkörtlar och lymfocyter.
  • Medfödda, ärftliga och hos nyfödda uppträdande sjukdomar och missbildningar 1 fråga Sjukdomstillstånd som finns redan vid födseln, och ofta före, eller som uppkommer under den första levnadsmånaden, oberoende av orsak. Av dessa sjukdomar kallas de som utgörs av strukturella missbildningar "medfödda missbildningar".
   • Medfödda missbildningar 1 fråga Medfödda missbildningar av organ och kroppsdelar.
    • Missbildningar, läkemedelsframkallade 0 frågor Medfödda missbildningar orsakade av läkemedel, läkemedelsmissbruk eller exponering i samband med läkemedelstillverkning. Termen utesluter missbildningar efter exponering för miljögifter.
    • Missbildningar, multipla 0 frågor Medfödda multipla missbildningar av organ och kroppsdelar.
    • Missbildningar, strålningsframkallade 0 frågor Medfödda morfologiska förändringar av organ efter exponering för joniserande eller icke-joniserande strålning.
    • Fostermissbildningar, svåra 0 frågor Missfosterliknande utvecklingsavvikelser hos foster eller spädbarn.
    • Aicardis syndrom 0 frågor Sällsynt genetisk avvikelse med delvis eller total avsaknad av hjärnbalken. Kännetecknas av infantila kramper, psykisk utvecklingsstörning och lesioner på näthinna och synnerven.
    • Hjärt-kärlmissbildningar 0 frågor Medfödda abnormaliteter i hjärt-kärlsystemet.
    • Kromosomrubbningar 0 frågor Kliniska tillstånd, orsakade av onormala kromosomuppsättningar, kännetecknade av för mycket eller för lite kromosommaterial (antingen en hel kromosom eller något kromosomsegment).
    • Missbildningar i matsmältningssystemet 1 fråga Medfödda strukturella missbildningar i matsmältningssystemet.
    • Ögonmissbildningar 0 frågor Medfödda missbildningar i ögats strukturer. Dessa kan vara ärftliga.
    • Missbildningar i lymfatiska systemet 0 frågor Medfödda eller förvärvade strukturella avvikelser i lymfsystemet, inklusive lymfkärlen.
    • Muskel- och skelettmissbildningar 0 frågor Medfödda strukturella avvikelser och missbildningar i muskel-skelettsystemet.
     • Stelnad led 0 frågor Permanent fixering eller sammandragning (kontraktur) av en led.
     • Campomelisk dysplasi 0 frågor
     • Halsrevbenssyndrom 0 frågor Tillstånd sammanhängande med en sammanpressning av armnervnätet, nyckelbensartären och nyckelbensvenen vid bröstkorgsutgången och orsakad av en fullständig eller ofullständig halsrevbensanomali, där ä nden på ett halsrevben hänger ihop med det första bröstrevbenet. Kliniska yttringar kan vara smärta i nacke och skuldror, som strålar ut i armarna, pares eller förlamning av musklerna som styrs av arm nervnätet, känselbortfall, stickningar, ischemi och ödem.
     • Kraniofaciala missbildningar 0 frågor Medfödda missbildningar eller andra abnormaliteter i skallens och ansiktets benstrukturer.
      • 22q11-deletionssyndrom 0 frågor
      • Kleidokranial dysplasi 0 frågor Ett sällsynt, autosomalt dominant tillstånd med defekt benbildning i skallbenen, stora fontaneller och försenad tillslutning av fogarna, fullständig eller partiell avsaknad av nyckelben, bred blygdbenssymfys, korta mittrörben i femte fingrarna och tand- och ryggradsanomalier.
      • Kraniofacial dysostos 0 frågor En autosomalt dominant missbildning, kännetecknad av akrocefali (spetsig skalle), exoftalmus (utstående ögon), hypertelorism (stort avstånd mellan ögonen), strabismus (skelögdhet), papegojnäsa, liten underkäke och utskjutande överkäke.
      • Kraniosynostoser 0 frågor För tidig slutning av en eller flera av skallsuturerna.
      • Holoprosencefali 0 frågor Missbildning av främre mitthjärnan, skallbenet och ansiktet till följd av utebliven segmentering och delning av embryots prosencefalon (framhjärnan). Prosencefali utan lob är den svåraste formen och betecknas av anoftalmi, cyklopi, svår psykisk utvecklingsstörning, läppspalt och gomspalt, krampanfall och mikrocefali. Semilobär holoprosencefali kännetecknas av hypotelorism (onormalt litet avstånd mellan ögonen), mikroftalmi, kolobom, näsmissbildningar och varierande grader av utvecklingsstörning. Lobär holoprosencefali är förknippad med små, eller inga, ansiktsmissbildningar, och den mentala förmågan varierar från svag utvecklingsstörning till normal förmåga. Holoprosencefali hänger samman med kromosommissbildningar.
      • LEOPARD-syndrom 0 frågor Ett syndrom som kännetecknas av lentigo, ekg-avvikelser, hypertelorism, pulmonalstenos, onormalt utvecklade könsorgan, hämmad växt och dövhet. Det beror på mutationer i PTPN11-genen, som kodar för protein-tyrosinfosfatas typ 11, ett icke-receptorprotein. De kliniska dragen delas med Noonans syndrom, som också beror på mutationer i PTPN11, och med neurofibromatos 1. Syndromet har även kopplats till mutationer i NF1-genen.
      • Makrocefali 0 frågor
      • Ansiktsmissbildningar 0 frågor Medfödda, onormala strukturer eller missbildningar i överkäken och ansiktet eller ansiktsskelettet.
      • Mikrocefali 0 frågor En medfödd missbildning som innebär att hjärnan (cerebrum) inte är fullt utvecklad; fontanellerna sluts i förtid, vilket leder till att huvudet förblir litet.
      • Noonans syndrom 0 frågor En mångfacetterad sjukdom, kännetecknad av kort kroppsväxt, veckig nacke, hängande ögonlock, skelettmissbildningar, hormonrubbningar, kryptorkism, ett flertal hjärtmissbildningar (oftast pulmonalklaffstenos) och viss psykisk utvecklingsstörning. Fenotypen har likheter med Turners syndrom, som endast förekommer hos kvinnor och beror på 45X-karyotypavvikelse. Noonans syndrom förekommer dock hos båda könen med normal könskromosomuppsättning (46XX och 46XY). NS1 beror på mutationer på kromosomplats 12q24.1, PTPN11, en gen som kodar för icke-receptortyp 11-proteintyrosinfosfatas. LEOPARD-syndromet, med en del kliniska drag gemensamma med Noonans syndrom, beror också på mutationer i PTPN11. Dessutom finns det ett syndrom som kallas neurofibromatos-Noonans syndrom. Både PTPN11- och NF1-genprodukt
      • Orofaciodigitala syndrom 0 frågor Två syndrom med mun-, ansikt- och fingermissbildningar. Typ I (Papillon-Leages och Psaumes syndrom) är X-bundet dominant nedärvt och förekommer endast hos kvinnor och XXY män. Typ II (Mohrs syndrom) är autosomalt recessivt nedärvt.
      • Plagiocefali 0 frågor
      • Platybasi 0 frågor Medfödd deformitet av nackbenet och den översta halskotan.
      • Rubinstein-Taybis syndrom 0 frågor
     • Trattbröst 0 frågor En form av missbildning där bröstbenet förskjutits bakåt och blivit konkavt, så att bröstkorgen blivit skålformad.
     • Gastroschis 0 frågor Medfödd springa i bukväggen utan anknytning till navelsträngens ingång och vanligen åtföljd av framskjutning av tunntarmen och del av tjocktarmen.
     • Hajdu-Cheneys syndrom 0 frågor Sällsynt, autosomalt dominant syndrom med akroosteolys, utbredd benskörhet och skalldeformiteter.
     • Höftledsdislokation, medfödd 0 frågor Medfödd höftledsförskjutning omfattar oftast subluxation av lårbenshuvudet, dysplasi av höftledsskålen och fullständig förskjutning av lårbenshuvudet från höftledsskålen. Fenomenet uppträder hos ungefär en av 1000 nyfödda och är vanligare hos flickor än hos pojkar.
     • Klippel-Feils syndrom 0 frågor Ett tillstånd kännetecknat av kort nacke till följd av reducerat antal kotor eller sammanväxt av flera halvkotor till en enda benmassa. Hårfästet är lågt och nackens rörelseförmåga begränsad.
     • Laryngomalaci 0 frågor
     • Extremitetsmissbildningar, medfödda 0 frågor Ospecificerade, medfödda, strukturella missbildningar av armar och ben.
     • Synostos 0 frågor
     • Trakeobronkomalaci 0 frågor
    • Nervsystemets missbildningar 0 frågor Strukturella missbildningar i det centrala eller perifera nervsystemet, främst till följd av defekt embryogenes.
    • Missbildningar i andningssystemet 0 frågor
    • Situs inversus 0 frågor
    • Hudmissbildningar 0 frågor Medfödda störningar i hudens struktur.
    • Missbildningar i mun, tänder, svalg 0 frågor Medfödda anatomiska missbildningar av mun och käkar, inklusive tanduppsättningen.
    • Tyreoidea dysgenesi 0 frågor
    • Urogenitala missbildningar 0 frågor
   • Fostrets sjukdomar 0 frågor Patofysiologiska tillstånd hos foster in utero (i livmodern) .
   • Ärftliga sjukdomar 0 frågor Sjukdomar orsakade av genetiska mutationer under embryots eller fostrets utveckling, vilka i vissa fall kan ses först senare i livet. Mutationerna kan ha ärvts från en förälders genom eller kan ha uppkommit in utero.
   • Sjukdomar hos nyfödda 0 frågor Sjukdomar som uppträder vid födseln (medfödda) eller under den första levnadsmånaden. Hit räknas inte ärftliga sjukdomar som inte visar sig vid födseln eller inom de 30 första dagarna efter födseln, och heller inte medfödda ämnesomsättningssjukdomar. För dessa finns de särskilda termerna "ärftliga sjukdomar" och "medfödda ämnesomsättningsrubbningar".
  • Hud- och bindvävssjukdomar 1 fråga En samlingsterm för sjukdomar i huden och dess angränsande vävnader samt bindvävnad.
  • Näringsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 0 frågor Samlingsbegrepp för näringssjukdomar som beror på dålig absorption eller näringsobalans och metabola sjukdomar som beror på bristande biosyntes (anabolism) eller nedbrytning (katabolism) av endogena ämnen.
  • Hormonsjukdomar 0 frågor Sjukliga förändringar i de endokrina körtlarna och sjukdomar till följd av onormala hormonnivåer.
  • Immunsjukdomar 2 frågor Sjukdomstillstånd orsakade av onormal eller saknad immunologisk verkan, antingen humoral eller cellförmedlad, eller båda.
  • Miljöbetingade hälsoproblem 1 fråga Störningar med det gemensamt att de orsakats av yttre faktorer, snarare än av fysiologiska funktionsstörningar eller sjukdomsalstrande mikroorganismer.
  • Djursjukdomar 0 frågor
  • Patologiska tillstånd, tecken och symtom 4 frågor
  • Yrkessjukdomar 0 frågor Sjukdomstillstånd orsakade av faktorer i arbetsmiljön.
  • Missbruksrelaterade sjukdomar 0 frågor Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.
  • Sår och skador 2 frågor
 • Anatomi 20 frågor Läran om levande organismers byggnad.
Ställ en fråga:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...