Se kategorier

 • Anatomi 21 frågor Läran om levande organismers byggnad.
 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 frågor
 • Fenomen och processer 1 fråga
 • Geografiska orter 0 frågor
 • Hälso- och sjukvård 11 frågor Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Humaniora 2 frågor I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Informatik 2 frågor En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Kemikalier och läkemedel 6 frågor
 • Organismer 3 frågor
 • Personer 1 fråga Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Psykiatri och psykologi 5 frågor
 • Publikationers särdrag 0 frågor
 • Sjukdomar 41 frågor
  • Bakterie- och svampinfektioner 1 fråga Specifika eller ospecifika infektioner orsakade av bakterier och svamporganismer.
  • Virussjukdomar 0 frågor
  • Parasitsjukdomar 0 frågor Infektioner eller infestationer orsakade av parasiter, oftast genom kontakt med intermediära vektorer, men också via direkt exponering. .
  • Tumörer 4 frågor Onormal tillväxt av ny vävnad. Maligna (elakartade) tumörer har en högre grad av anaplasi och förmåga att invadera och bilda metastaser, jämfört med benigna (godartade) tumörer.
  • Muskel- och skelettsjukdomar 3 frågor Sjukdomar i musklerna och deras tillhörande ledband och annan bindvävnad, samt i benvävnad och brosk i allmänhet.
  • Matsmältningssystemets sjukdomar 4 frågor Sjukdomstillstånd i någon del av mag-tarmkanalen eller tillhörande organ (lever, gallvägar, bukspottkörtel).
  • Munhålesjukdomar 0 frågor Allmänna eller ospecificerade sjukdomar i det stomatognata systemet, dvs mun, tänder, käkar och svalg.
  • Luftvägssjukdomar 0 frågor
  • Öron-näsa-halssjukdomar 0 frågor Patologiska processer i öron-, näs och halsregionen. Kallas också ÖNH-sjukdomar.
  • Nervsystemets sjukdomar 5 frågor Sjukdomstillstånd i det centrala och perifera nervsystemet. Hit hör sjukdomar i hjärnan, ryggmärgen, kranialnerverna, nervrötterna, det autonoma nervsystemet, nerv-muskelförbindelsen och musklerna.
  • Ögonsjukdomar 1 fråga
  • Urogenitala sjukdomar hos män 0 frågor Sjukdomstillstånd i urinvägarna och fortplantningssystemet hos män.
  • Kvinnosjukdomar och graviditetskomplikationer 0 frågor Sjukdomar i kvinnans urinvägar och fortplantningsorgan, och sjukdomstillstånd förknippade med graviditet.
  • Hjärt-kärlsjukdomar 5 frågor Patologiska tillstånd som involverar hjärt-kärlsystemet inklusive hjärta, blodkärl eller hjärtsäck.
  • Blod- och lymfatiska sjukdomar 1 fråga Samlande benämning på blodsjukdomar och sjukdomar i lymfsystemet. Blodsjukdomar omfattar även tillstånd som rör produkter som bildas (t ex intravaskulär erytrocytaggregation) och kemiska beståndsdelar (t ex blodproteinstörningar). Lymfatiska sjukdomar omfattar sjukdomstillstånd i lymfa, lymfkörtlar och lymfocyter.
  • Medfödda, ärftliga och hos nyfödda uppträdande sjukdomar och missbildningar 1 fråga Sjukdomstillstånd som finns redan vid födseln, och ofta före, eller som uppkommer under den första levnadsmånaden, oberoende av orsak. Av dessa sjukdomar kallas de som utgörs av strukturella missbildningar "medfödda missbildningar".
   • Medfödda missbildningar 1 fråga Medfödda missbildningar av organ och kroppsdelar.
    • Missbildningar, läkemedelsframkallade 0 frågor Medfödda missbildningar orsakade av läkemedel, läkemedelsmissbruk eller exponering i samband med läkemedelstillverkning. Termen utesluter missbildningar efter exponering för miljögifter.
    • Missbildningar, multipla 0 frågor Medfödda multipla missbildningar av organ och kroppsdelar.
     • 22q11-deletionssyndrom 0 frågor
      • DiGeorges syndrom 0 frågor Ett medfött syndrom med avsaknad av tymus och bisköldkörtlarna, vilket leder till nedsatt cellulär immunitet. Immunglobulinnivåerna är normala.
     • Alagilles syndrom 0 frågor Hypoplasi i gallgångarna, medfödd pulmonalisstenos, ansiktsabnormaliteter och andra medfödda missbildningar, särskilt av skelettet. Detta är en autosomal recessiv sjukdom som ofta visar sig som gulsot hos nyfödda och som manifesterar sig under barndomen.
     • Alströms syndrom 0 frågor Sällsynt autonom recessiv sjukdom karakteriserad av flerorgansvikt. Kliniska kännetecken inkluderar näthinneförtvining, patologisk nystagmus, retinitis pigmentosa och eventuell blindhet, barnfetma,
     • Angelmans syndrom 0 frågor Ett syndrom kännetecknat av ett flertal abnormaliteter, mental efterblivenhet och rörelserubbningar. Det sammanhänger med defekter i kromosom 15q11-13.
     • Bardet-Biedls syndrom 0 frågor En autosomal, recessiv störning kännetecknad av retinitis pigmentosa, polydaktyli, övervikt, psykisk utvecklingsstörning, hypogenitalism, njurdysplasi och kortvuxenhet. Syndromet skiljer sig från Laur ence-Moons syndrom.
     • Barths syndrom 0 frågor
     • Basalcellsnevussyndrom 0 frågor Ärftlig rubbning bestående av multipla basalcellskarcinom, odontogena keratocystor och multipla skeletala defekter. Autosomal ärftlighetsgång.
     • Beckwith-Wiedemanns syndrom 0 frågor Ett syndrom kännetecknat av multipla defekter, främst navelbråck, makroglossi och gigantism, men även visceromegali, hypoglycemi, öronabnormaliteter osv.
     • Blooms syndrom 0 frågor En autosomal, recessiv sjukdom kännetecknad av telangiektatisk hudrodnad i ansiktet, ljuskänslighet, dvärgväxt och andra abnormaliteter.
     • Brankio-oto-renalsyndrom 0 frågor En autosomal, dominant störning kännetecknad av olika kombinationer av gropar framför öronen, fistlar eller cystor på halsen, förträngning av tårkanalen, hörselbortfall, defekter i ytter-, mellan- ell er innerörat och missbildningar i njurarna. Astenisk kroppsform, långsmalt ansikte, överbett och närsynthet är andra defekter. Syn. BOR-syndrom, brankio-oto-renal dysplasi, brankiootiskt syndrom, Meln ick-Frasersyndrom.
     • Carney-komplex 0 frågor
     • CHARGE-syndrom 0 frågor
     • Cockaynes syndrom 0 frågor Ett ärftligt syndrom som fenotypiskt kännetecknas av ovanliga ansiktsdrag (stora öron och insjunkna ögon), dålig kroppsväxt, intellektuell försämring, förlust av underhudsfett, degenerad näthinnepigmentering, neural dövhet, dvärgväxt, ljuskänslighet, synnervsatrofi, perifer neuropati och katarakt. Patologisk undersökning visar fläckvis förlust av myelin i centrala nervsystemet och atrofisk vit substans. Cockaynes syndrom kan delas in i två eller fler mer distinkta undertyper.
     • Costellos syndrom 0 frågor
     • Kattjam-syndromet 0 frågor Ett syndrom hos barn, kännetecknat av skrik som påminner om en katts jamande, hämmad tillväxt, mikrocefali, psykisk utvecklingsstörning, tetrapares, mikro- och retrognati, glossoptos, dubbelsidig epikantus, hypertelorism och små yttre könsdelar. Tillståndet orsakas av avsaknad av en bit av korta armen på kromosom 5 (segmentet 5p15.2-3). Syn. kromosom 5p-syndromet.
     • De Langes syndrom 0 frågor Ett syndrom som kännetecknas av långsam växt, svår mental efterblivenhet, kort kroppsväxt, lågt, morrande skrik, brakycefali (kortskallighet), lågt placerade öron, sadelnacke, karpmun, intryckt näsbrygga, buskiga sammanväxande ögonbryn, kraftig hårväxt och missbildade händer. Sjukdomstillståndet kan uppträda sporadiskt eller hänga samman med ett autosomalt dominant ärftlighetsmönster eller duplicering av den långa armen på kromosom 3.
     • Dövblindhet 0 frågor
     • Donohues syndrom 0 frågor
     • Downs syndrom 0 frågor En kromosomavvikelse som består antingen av en extra kromosom 21 eller aktiv kromosom 21-trisomi. Kliniska manifestationer är hypotoni, kort kroppsväxt, brakycefali, uppåtsneddande ögonspringor, epikantus, Brushfield-fläckar på iris, utstickande tunga, små öron, korta, breda händer, klinodaktyli på lillfingret, apveck och måttlig till svår mental efterblivenhet. I tillståndet kan också ingå missbildningar i hjärta och mag-tarmkanal, en ökad leukemiincidens och tidigt inträdande av Alzheimers sjukdom. Bland de patologiska dragen ses utveckling av neurofibrillnystan i nervceller och avsättning av amyloid-betaprotein, liknande patologin vid Alzheimers sjukdom. Syn. mongolism.
     • Ektodermal dysplasi 0 frågor En samling ärftliga sjukdomstillstånd i vävnader och strukturer med ursprung i det embryonala ektodermet. De utmärker sig genom uppträdande av missbildningar hos nyfödda och med involvering av såväl epidermis som hudbihang. Vanligtvis är de diffusa och inte progredierande. Flera olika former finns, inklusive anhidrotiska och hidrotiska dysplasier, fokal hudhypoplasi och medfödd hudaplasi (aplasia cutis congenita).
     • Frasers syndrom 0 frågor
     • Gardners syndrom 0 frågor En variant av adenomatös tjocktarmspolypos som orsakas av en mutation i APC-genen på kromosom 5. Den kännetecknas av inte enbart en mångfald tarmpolyper, utan även förekomst av adenomatösa polyper utanför tarmarna: i övre mag-tarmkanalen, ögonen, huden, skallen och ansiktsskelettet, samt som malignitet i andra organ än mag-tarmkanalen.
     • Heterotaxy syndrom 0 frågor
     • Holoprosencefali 0 frågor Missbildning av främre mitthjärnan, skallbenet och ansiktet till följd av utebliven segmentering och delning av embryots prosencefalon (framhjärnan). Prosencefali utan lob är den svåraste formen och betecknas av anoftalmi, cyklopi, svår psykisk utvecklingsstörning, läppspalt och gomspalt, krampanfall och mikrocefali. Semilobär holoprosencefali kännetecknas av hypotelorism (onormalt litet avstånd mellan ögonen), mikroftalmi, kolobom, näsmissbildningar och varierande grader av utvecklingsstörning. Lobär holoprosencefali är förknippad med små, eller inga, ansiktsmissbildningar, och den mentala förmågan varierar från svag utvecklingsstörning till normal förmåga. Holoprosencefali hänger samman med kromosommissbildningar.
     • Incontinentia pigmenti 0 frågor En genodermatos (medfödd hudsjukdom) som är vanligast hos kvinnor och som kännetecknas av hudförändringar i tre faser: en vesikobullös, en med verrukösa papler och en makulärt melanodermisk. Hyperpigmenteringen kan vara bisarr och oregelmässig. Sextio procent av de drabbade har även missbildningar i ögon, tänder, det centrala nervsystemet och hudbihang.
     • Isolated Noncompaction of the Ventricular Myocardium 0 frågor
     • Laurence-Moons syndrom 0 frågor En autosomalt recessiv sjukdom som kännetecknas av hypogonadism, nedbrytning av ryggmärg och lillhjärna, psykisk utvecklingsstörning, retinitis pigmentosa och fetma. Syndromet kallades Laurence-Moon-Biedls syndrom tills Bardet-Biedls syndrom erkändes som ett självständigt sjukdomstillstånd.
     • LEOPARD-syndrom 0 frågor Ett syndrom som kännetecknas av lentigo, ekg-avvikelser, hypertelorism, pulmonalstenos, onormalt utvecklade könsorgan, hämmad växt och dövhet. Det beror på mutationer i PTPN11-genen, som kodar för protein-tyrosinfosfatas typ 11, ett icke-receptorprotein. De kliniska dragen delas med Noonans syndrom, som också beror på mutationer i PTPN11, och med neurofibromatos 1. Syndromet har även kopplats till mutationer i NF1-genen.
     • Loeys-Dietzs syndrom 0 frågor
     • Marfans syndrom 0 frågor En autosomal, dominant bindvävssjukdom med onormala drag i hjärtat, ögat och skelettet. Till de kardiovaskulära manifestationerna hör mitralklaffprolaps, aortautvidgning och aortabristning. Andra kännetecken kan vara linsförskjutning, oproportionerligt långa lemmar och förstoring av den hårda hjärnhinnan. Marfans syndrom beror på mutationer i genen som kodar för fibrillin, en huvudbeståndsdel av de extracellulära mikrofibrillerna i bindvävnaden.
     • Möbius syndrom 0 frågor Ett syndrom med medfödd ansiktsförlamning, ofta associerad med abducenspares och andra medfödda avvikelser, omfattande bl a tungförlamning, klubbfot, störningar i armfunktionerna, kognitiva störningar och bröstmuskeldefekter. De patologiska fynden varierar och innehåller aplasi i hjärnstamskärnorna och aplasi i ansiktsnerverna och ansiktsmusklerna, till följd av flera etiologiska faktorer.
     • Monilethrix 0 frågor
     • Nagel-patella-syndrom 0 frågor Ett syndrom med många missbildningar kännetecknat av avsaknad av eller hypoplasi i knäskålen och medfödd nageldystrofi. Det är ett genetiskt betingat, autosomalt dominant tillstånd.
     • Nethertons syndrom 0 frågor Sällsynt autosomal recessiv sjukdom som uttrycker sig på varierande sätt. Till de kliniska dragen hör medfödd Iktyosiform erytrodermi, bambuhår och atopisk dermatit. Sjukdomen beror på mutationer i SPINK5-genen.
     • Jadassohns nevus 0 frågor Ett syndrom kännetecknat av förändringar i ansiktet, på huvudet eller i nacken, bestående av medfödda, hypoplastiska missbildningar i hudenstrukturen och som med tiden genomgår verrucös hyperplasi. Dessutom är det förknippat med nervsymtom, skelett-, syn-, urogenitala och hjärt-kärlavvikelser.
     • Okulocerebrorenalt syndrom 0 frågor En könsbunden, recessiv störning som påverkar ett flertal system, bl a ögat, nervsystemet och njuren. Till de kliniska dragen hör medfödd starr, psykisk utvecklingsstörning och bristande njurkanalfunktion (Fanconis syndrom, njurkanalsacidos, X-bunden hypofosfatemi eller D-vitaminresistent rakit), samt skolios. Tillståndet beror på brist på fosfatidylinositol 4,5-bisfosfat-5-fosfatas, vilket leder till defekter i fosfatidylinositol-metabolismen och i inositolsignalprocessen.
     • Orofaciodigitala syndrom 0 frågor Två syndrom med mun-, ansikt- och fingermissbildningar. Typ I (Papillon-Leages och Psaumes syndrom) är X-bundet dominant nedärvt och förekommer endast hos kvinnor och XXY män. Typ II (Mohrs syndrom) är autosomalt recessivt nedärvt.
     • Pallister-Hall syndrom 0 frågor
     • Cantrels syndrom 0 frågor
     • POEMS-syndrom 0 frågor
     • Prader-Willis syndrom 0 frågor En autosomalt dominant rubbning orsakad av deletion i paternal kromosom 15(15q-q13) långa arm eller maternal nedärvning av båda kromosomerna 15 av ett par (uniparental disomi). Kliniska manifestationer inkluderar psykisk utvecklingsstörning; muskelhypotoni; överätning; fetma; kortväxthet; hypogonadism; skelning och sjukligt sömnbehov.
     • Prolidasbrist 0 frågor
     • Proteus syndrom 0 frågor
     • Prune-belly syndrom 0 frågor Ett syndrom som kännetecknas av att bukmusklerna är försvagade eller saknas, av kryptorkism och urinvägsmissbildningar. Syndromets namn anspelar på att buken liknar torkade plommon.
     • Rubellapneumonit, medfödd 0 frågor
     • Rubinstein-Taybis syndrom 0 frågor
     • Korta revben-polydaktylisyndrom 0 frågor Ett syndrom som ärvs som ett autosomalt recessivt drag och är oförenligt med liv. Huvuddragen består av smal bröstkorg, korta revben, missbildade skulderblad och bäcken, och polydaktyli (övertaliga fingrar och tår).
     • Silver-Russells syndrom 0 frågor
     • Smith-Lemli-Opitz syndrom 0 frågor
     • Smith-Magenis syndrom 0 frågor
     • Sotos syndrom 0 frågor
     • Trikotiodystrofisyndrom 0 frågor
     • Waardenburgs syndrom 0 frågor
     • Weill-Marchesanis syndrom 0 frågor
     • Wolf-Hirchhorns syndrom 0 frågor
     • Wolframs syndrom 0 frågor
     • Zellwegers syndrom 0 frågor
    • Missbildningar, strålningsframkallade 0 frågor Medfödda morfologiska förändringar av organ efter exponering för joniserande eller icke-joniserande strålning.
    • Fostermissbildningar, svåra 0 frågor Missfosterliknande utvecklingsavvikelser hos foster eller spädbarn.
    • Aicardis syndrom 0 frågor Sällsynt genetisk avvikelse med delvis eller total avsaknad av hjärnbalken. Kännetecknas av infantila kramper, psykisk utvecklingsstörning och lesioner på näthinna och synnerven.
    • Hjärt-kärlmissbildningar 0 frågor Medfödda abnormaliteter i hjärt-kärlsystemet.
    • Kromosomrubbningar 0 frågor Kliniska tillstånd, orsakade av onormala kromosomuppsättningar, kännetecknade av för mycket eller för lite kromosommaterial (antingen en hel kromosom eller något kromosomsegment).
    • Missbildningar i matsmältningssystemet 1 fråga Medfödda strukturella missbildningar i matsmältningssystemet.
    • Ögonmissbildningar 0 frågor Medfödda missbildningar i ögats strukturer. Dessa kan vara ärftliga.
    • Missbildningar i lymfatiska systemet 0 frågor Medfödda eller förvärvade strukturella avvikelser i lymfsystemet, inklusive lymfkärlen.
    • Muskel- och skelettmissbildningar 0 frågor Medfödda strukturella avvikelser och missbildningar i muskel-skelettsystemet.
    • Nervsystemets missbildningar 0 frågor Strukturella missbildningar i det centrala eller perifera nervsystemet, främst till följd av defekt embryogenes.
    • Missbildningar i andningssystemet 0 frågor
    • Situs inversus 0 frågor
    • Hudmissbildningar 0 frågor Medfödda störningar i hudens struktur.
    • Missbildningar i mun, tänder, svalg 0 frågor Medfödda anatomiska missbildningar av mun och käkar, inklusive tanduppsättningen.
    • Tyreoidea dysgenesi 0 frågor
    • Urogenitala missbildningar 0 frågor
   • Fostrets sjukdomar 0 frågor Patofysiologiska tillstånd hos foster in utero (i livmodern) .
   • Ärftliga sjukdomar 0 frågor Sjukdomar orsakade av genetiska mutationer under embryots eller fostrets utveckling, vilka i vissa fall kan ses först senare i livet. Mutationerna kan ha ärvts från en förälders genom eller kan ha uppkommit in utero.
   • Sjukdomar hos nyfödda 0 frågor Sjukdomar som uppträder vid födseln (medfödda) eller under den första levnadsmånaden. Hit räknas inte ärftliga sjukdomar som inte visar sig vid födseln eller inom de 30 första dagarna efter födseln, och heller inte medfödda ämnesomsättningssjukdomar. För dessa finns de särskilda termerna "ärftliga sjukdomar" och "medfödda ämnesomsättningsrubbningar".
  • Hud- och bindvävssjukdomar 1 fråga En samlingsterm för sjukdomar i huden och dess angränsande vävnader samt bindvävnad.
  • Näringsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 0 frågor Samlingsbegrepp för näringssjukdomar som beror på dålig absorption eller näringsobalans och metabola sjukdomar som beror på bristande biosyntes (anabolism) eller nedbrytning (katabolism) av endogena ämnen.
  • Hormonsjukdomar 0 frågor Sjukliga förändringar i de endokrina körtlarna och sjukdomar till följd av onormala hormonnivåer.
  • Immunsjukdomar 2 frågor Sjukdomstillstånd orsakade av onormal eller saknad immunologisk verkan, antingen humoral eller cellförmedlad, eller båda.
  • Miljöbetingade hälsoproblem 1 fråga Störningar med det gemensamt att de orsakats av yttre faktorer, snarare än av fysiologiska funktionsstörningar eller sjukdomsalstrande mikroorganismer.
  • Djursjukdomar 0 frågor
  • Patologiska tillstånd, tecken och symtom 4 frågor
  • Yrkessjukdomar 0 frågor Sjukdomstillstånd orsakade av faktorer i arbetsmiljön.
  • Missbruksrelaterade sjukdomar 0 frågor Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.
  • Sår och skador 2 frågor
 • Specialiteter och yrken 1 fråga
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 frågor
 • Teknologi, industri, lantbruk 0 frågor
Ställ en fråga:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...