Se kategorier

 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 frågor
 • Anatomi 20 frågor Läran om levande organismers byggnad.
 • Teknologi, industri, lantbruk 1 fråga
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 frågor
 • Specialiteter och yrken 1 fråga
 • Sjukdomar 41 frågor
  • Bakterie- och svampinfektioner 1 fråga Specifika eller ospecifika infektioner orsakade av bakterier och svamporganismer.
  • Virussjukdomar 0 frågor
  • Parasitsjukdomar 0 frågor Infektioner eller infestationer orsakade av parasiter, oftast genom kontakt med intermediära vektorer, men också via direkt exponering. .
  • Tumörer 4 frågor Onormal tillväxt av ny vävnad. Maligna (elakartade) tumörer har en högre grad av anaplasi och förmåga att invadera och bilda metastaser, jämfört med benigna (godartade) tumörer.
  • Muskel- och skelettsjukdomar 3 frågor Sjukdomar i musklerna och deras tillhörande ledband och annan bindvävnad, samt i benvävnad och brosk i allmänhet.
  • Matsmältningssystemets sjukdomar 4 frågor Sjukdomstillstånd i någon del av mag-tarmkanalen eller tillhörande organ (lever, gallvägar, bukspottkörtel).
   • Gallvägssjukdomar 1 fråga Sjukdomar i någon del av gallvägssystemet, inklusive gallgångarna och gallblåsan.
   • Missbildningar i matsmältningssystemet 0 frågor Medfödda strukturella missbildningar i matsmältningssystemet.
   • Fistel i matsmältningssystemet 0 frågor En onormal förbindelse mellan delar av matsmältningsorganen eller mellan någon del av matsmältningsapparaten och omgivande organ.
   • Matsmältningssystemets tumörer 0 frågor Tumörer eller cancer i matspjälkningssystemet.
   • Mag-tarmsjukdomar 2 frågor Sjukdom i något segment av mag-tarmsystemet, från matstrupen till ändtarmen.
   • Leversjukdomar 0 frågor Sjukliga förändringar i levern.
    • Alfa 1-antitrypsinbrist 0 frågor Primärt manifesterar som lungemfysem och levercirros.
    • Kolestas, intrahepatisk 0 frågor Hindrat gallflöde i levern. Det beror oftast på skadade leverceller, men kan också bero på tilltäppta gallgångar i levern. Tillståndet kallas även hepatocellulär gulsot eller medicinsk gulsot.
    • Läkemedelsframkallad leverskada 0 frågor
    • Fettlever 0 frågor Gul missfärgning av levern pga fettnedbrytning av leverparenkymceller.
    • Fokal nodulär hyperplasi 0 frågor Godartad och vanligen asymtomatisk svulst i levern, främst hos kvinnor. Det är en fast, kärlrik massa som liknar cirros, med en stjärnformad fibrig kärna, innehållande talrika, små gallgångar och kärl täckta med Kupfferceller.
    • Leverinsufficiens 0 frågor Tillstånd där leverkapaciteten är under den normala. Svår leverinsufficiens kan leda till leversvikt eller död. Levertransplantation kan vara ett behandlingsalternativ.
    • Budd-Chiaris syndrom 0 frågor Tilltäppning av levervenerna pga av blodproppar eller fiberomvandling av venerna.
    • Venös ocklusiv leversjukdom 0 frågor Blockering av små eller medelstora levervener pga icke-trombotiska subendoteliala ödem som kan utvecklas till fibros.
    • Leverinflammation 0 frågor Inflammation i levern och leversjukdom som innebär degenerativa eller nekrotiska förändringar av leverceller.
     • Hepatit, alkoholbetingad 0 frågor En akut eller kronisk, degenerativ och inflammatorisk leverförändring hos alkoholmissbrukare. Sjukdomstillståndet kan försämras, men ibland även gå tillbaka. Förändringen är inte nödvändigtvis förknippad med steatos, fibros eller cirros, men är det ofta. Typiskt är levercellsnekros, infiltration med polymorfonukleära leukocyter och lymfocyter, och Mallorykroppar. De morfologiska förändringarna vid kronisk alkoholhepatit kan knappast förväxlas med kronisk hepatit.
     • Hepatit, djur 0 frågor Inflammation i levern hos icke-humana djur.
     • Hepatit, kronisk 0 frågor Ett samlingsnamn på ett kliniskt och patologiskt syndrom som kan ha olika orsaker och kännetecknas av varierande grader av levercellsnekros och inflammation. Till de specifika typerna av kronisk hepatit hör autoimmun hepatit, kronisk hepatit B, kronisk hepatit C, kronisk hepatit D, obestämd kronisk virushepatit, kryptogen kronisk hepatit och läkemedelsrelaterad kronisk hepatit.
     • Virushepatit, human 0 frågor Viral hepatit hos människor.
      • Hepatit A 0 frågor Hepatit orsakad av Hepatovirus. Överföring sker genom förorenat vatten eller förorenad föda.
      • Hepatit B 0 frågor Hepatit orsakad av Hepatit B-virus. Det kan överföras genom blodtransfusion eller via blodprodukter.
       • Hepatit B, kronisk 0 frågor En inflammatorisk leversjukdom, orsakad av hepatit B-virus, som kan vara ett halvår eller längre.
      • Hepatit C 0 frågor En typ av hepatit liknande transfusionshepatit typ B, men som orsakas av ett virus som serologiskt skiljer sig från dem som ger hepatit A, B och E, och som kan finnas i blodet hos kroniska, asymtomatiska bärare. Hepatit C överförs parenteralt och i samband med transfusioner och drogmissbruk.
      • Hepatit D 0 frågor Hepatit orsakad av hepatit delta-virus i samband med hepatit B. Infektionen är endemisk i vissa europeiska länder och ses hos drogmissbrukare, blödarsjuka och personer som genomgått blodtransfusioner.
      • Hepatit E 0 frågor En akut form av hepatit, orsakad av ett virus som serologiskt skiljer sig från hepatit A-, B- och C-virus. Överföringen sker via fekalt förorenat vatten, och sjukdomen förekommer huvudsakligen i tropiska och subtropiska områden.
    • Hepatolentikulär degeneration 0 frågor En sällsynt, autosomalt recessiv sjukdom, vars kännetecken är avlagring av koppar i hjärnan, levern, hornhinnan och andra organ. Kliniska symtom är skrumplever, leversvikt, förstorad mjälte, skakningar, långsamma rörelser, talrubbningar, okontrollerade rörelser, muskelstelhet, Kayser-Fleischerringar (ringformig missfärgning i hornhinnans kanter), ataxi (rubbad muskelkoordination) och intellektuell försämring. Leversvikt kan sätta in flera år före neurologiska störningar.
    • Leverförstoring 0 frågor
    • Hepatopulmonellt syndrom 0 frågor Ett syndrom bestående av triaden leversvikt, lungkärlsutvidgning och onormal syrsättning i artärerna, utan påvisbar, egentlig lung- eller hjärtsjukdom.
    • Hepatorenalt syndrom 0 frågor Njursvikt hos personer med leversjukdom, vanligtvis skrumplever eller obstruktiv gulsot. Tillståndet har historiskt benämnts Heyds sjukdom, urohepatiskt syndrom eller gallnefros.
    • Hypertoni, portal 0 frågor Onormalt blodflödesmotstånd i leverns portasystem, vilket ofta förekommer vid skrumplever och portvensobstruktion.
    • Leverabscess 0 frågor Varbildning i levern till följd av infektion genom bakterier, protozoer eller andra medel.
    • Skrumplever 0 frågor Leversjukdom som präglas av att den normala mikrocirkulationen, den väsentliga kärlanatomin och leverns arkitektur genomgått olika grader av förstörelse och förändringar, med fibrösa hinnor som omger nybildade parenkymknutor.
    • Leversjukdomar, alkoholbetingade 0 frågor Leversjukdomar förknippade med alkoholmissbruk. Vanligtvis avses två eller fler samtidiga tillstånd, t ex fettlever, alkoholhepatit och alkoholcirros (skrumplever).
    • Leversjukdomar, parasitära 0 frågor Leversjukdomar orsakade av infektioner genom parasiter, som t ex bandmaskar och sugmaskar.
    • Levertumörer 0 frågor Tumörer eller cancer i lever.
    • Peliosis hepatis 0 frågor En vaskulär leversjukdom som kännetecknas av multipla blodfyllda cystor eller hålor. Cystorna är täckta med endotelceller, hålorna med hepatiska parenkymala celler (hepatocyter). Peliosis hepatis har kopplats till anvädningen av anabola steroider och vissa läkemedel.
    • Porfyri, hepatisk 0 frågor
    • Levertuberkulos 0 frågor Infektion i levern med arter av Mycobacterium, oftast Mycobacterium tuberculosis. Tillståndet kännetecknas av små, lokala tuberkulösa förändringar eller svulstliknande massor (tuberkulom), och onormala leverfunktionsvärden.
    • Zellwegers syndrom 0 frågor
   • Bukspottkörtelsjukdomar 1 fråga
   • Bukhinnesjukdomar 0 frågor Patologiska processer i bukhinnan.
  • Munhålesjukdomar 0 frågor Allmänna eller ospecificerade sjukdomar i det stomatognata systemet, dvs mun, tänder, käkar och svalg.
  • Luftvägssjukdomar 0 frågor
  • Öron-näsa-halssjukdomar 0 frågor Patologiska processer i öron-, näs och halsregionen. Kallas också ÖNH-sjukdomar.
  • Nervsystemets sjukdomar 5 frågor Sjukdomstillstånd i det centrala och perifera nervsystemet. Hit hör sjukdomar i hjärnan, ryggmärgen, kranialnerverna, nervrötterna, det autonoma nervsystemet, nerv-muskelförbindelsen och musklerna.
  • Ögonsjukdomar 1 fråga
  • Urogenitala sjukdomar hos män 0 frågor Sjukdomstillstånd i urinvägarna och fortplantningssystemet hos män.
  • Kvinnosjukdomar och graviditetskomplikationer 0 frågor Sjukdomar i kvinnans urinvägar och fortplantningsorgan, och sjukdomstillstånd förknippade med graviditet.
  • Hjärt-kärlsjukdomar 5 frågor Patologiska tillstånd som involverar hjärt-kärlsystemet inklusive hjärta, blodkärl eller hjärtsäck.
  • Blod- och lymfatiska sjukdomar 1 fråga Samlande benämning på blodsjukdomar och sjukdomar i lymfsystemet. Blodsjukdomar omfattar även tillstånd som rör produkter som bildas (t ex intravaskulär erytrocytaggregation) och kemiska beståndsdelar (t ex blodproteinstörningar). Lymfatiska sjukdomar omfattar sjukdomstillstånd i lymfa, lymfkörtlar och lymfocyter.
  • Medfödda, ärftliga och hos nyfödda uppträdande sjukdomar och missbildningar 1 fråga Sjukdomstillstånd som finns redan vid födseln, och ofta före, eller som uppkommer under den första levnadsmånaden, oberoende av orsak. Av dessa sjukdomar kallas de som utgörs av strukturella missbildningar "medfödda missbildningar".
  • Hud- och bindvävssjukdomar 1 fråga En samlingsterm för sjukdomar i huden och dess angränsande vävnader samt bindvävnad.
  • Näringsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 0 frågor Samlingsbegrepp för näringssjukdomar som beror på dålig absorption eller näringsobalans och metabola sjukdomar som beror på bristande biosyntes (anabolism) eller nedbrytning (katabolism) av endogena ämnen.
  • Hormonsjukdomar 0 frågor Sjukliga förändringar i de endokrina körtlarna och sjukdomar till följd av onormala hormonnivåer.
  • Immunsjukdomar 2 frågor Sjukdomstillstånd orsakade av onormal eller saknad immunologisk verkan, antingen humoral eller cellförmedlad, eller båda.
  • Miljöbetingade hälsoproblem 1 fråga Störningar med det gemensamt att de orsakats av yttre faktorer, snarare än av fysiologiska funktionsstörningar eller sjukdomsalstrande mikroorganismer.
  • Djursjukdomar 0 frågor
  • Patologiska tillstånd, tecken och symtom 4 frågor
  • Yrkessjukdomar 0 frågor Sjukdomstillstånd orsakade av faktorer i arbetsmiljön.
  • Missbruksrelaterade sjukdomar 0 frågor Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.
  • Sår och skador 2 frågor
 • Publikationers särdrag 0 frågor
 • Psykiatri och psykologi 5 frågor
 • Personer 1 fråga Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Organismer 4 frågor
 • Kemikalier och läkemedel 9 frågor
 • Informatik 3 frågor En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Humaniora 2 frågor I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Hälso- och sjukvård 12 frågor Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Geografiska orter 1 fråga
 • Fenomen och processer 1 fråga
Ställ en fråga:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...