Se kategorier

 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 frågor
 • Anatomi 20 frågor Läran om levande organismers byggnad.
 • Teknologi, industri, lantbruk 1 fråga
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 frågor
 • Specialiteter och yrken 1 fråga
 • Sjukdomar 41 frågor
  • Bakterie- och svampinfektioner 1 fråga Specifika eller ospecifika infektioner orsakade av bakterier och svamporganismer.
  • Virussjukdomar 0 frågor
  • Parasitsjukdomar 0 frågor Infektioner eller infestationer orsakade av parasiter, oftast genom kontakt med intermediära vektorer, men också via direkt exponering. .
  • Tumörer 4 frågor Onormal tillväxt av ny vävnad. Maligna (elakartade) tumörer har en högre grad av anaplasi och förmåga att invadera och bilda metastaser, jämfört med benigna (godartade) tumörer.
  • Muskel- och skelettsjukdomar 3 frågor Sjukdomar i musklerna och deras tillhörande ledband och annan bindvävnad, samt i benvävnad och brosk i allmänhet.
  • Matsmältningssystemets sjukdomar 4 frågor Sjukdomstillstånd i någon del av mag-tarmkanalen eller tillhörande organ (lever, gallvägar, bukspottkörtel).
  • Munhålesjukdomar 0 frågor Allmänna eller ospecificerade sjukdomar i det stomatognata systemet, dvs mun, tänder, käkar och svalg.
  • Luftvägssjukdomar 0 frågor
   • Luftrörssjukdomar 0 frågor
   • Cilierörlighet, defekt 0 frågor Störningar i flimmerhårrörelserna i näsa, bihålor, luftvägar och spermier. Elektronmikroskopundersökning av flimmerhåren visar avsaknad av dyneinutskott. Störningarna manifesterar sig som Kartageners triad (Kartageners syndrom), kronisk luftvägssjukdom, kronisk sinuit och/eller kronisk otit.
   • Luftvägsgranulom 0 frågor Granulomatösa tillstånd som kan uppkomma på en eller flera platser i andningsvägarna.
   • Struphuvudsjukdomar 0 frågor Alla sorters sjukdomar i struphuvudet.
   • Lungsjukdomar 0 frågor Patologiska processer i lungorna.
    • Akut bröstsyndrom 0 frågor Respiratoriskt syndrom karakteriserat av nya lunginfiltrat synliga vid lungröntgen med symtom av feber, hosta, bröstsmärta, takypne eller dyspne. Ofta hos patienter med sicklecellanemi. Multipla faktorer (t ex infektion and pulmonell fettemboli ) kan bidra till utvecklingen av syndromet.
    • Alfa 1-antitrypsinbrist 0 frågor Primärt manifesterar som lungemfysem och levercirros.
    • Adenomatoid lungcysta, medfödd 0 frågor En utvecklingsanomali som brukar ge sig till känna som tilltagande andningssvikt under nyföddhetsperioden. Missbildningen består av en fokal lungdysplasi kännetecknad av en cystisk massa av bronkioländstrukturer. Dysplasin är indelad i tre olika typer (I, II, III), beroende på cyststorlek. Syn. CCAM.
    • Cystisk fibros 0 frågor En ärftlig sjukdom i de exokrina körtlarna som drabbar främst bukspottkörteln, andningsvägarna och svettkörtlarna, och som brukar börja i barnaåren. Sjukdomen kännetecknas av kroniska luftvägsinfektioner, nedsatt kapacitet hos bukspottkörteln och benägenhet för värmeutmattning. Skrumplever under barndomen förekommer ofta och kan leda till portahypertension, mjältförstoring och hypersplenism.
    • Blodupphostning 0 frågor Blödning i luftrören, manifesterad genom att blod hostas upp.
    • Hepatopulmonellt syndrom 0 frågor Ett syndrom bestående av triaden leversvikt, lungkärlsutvidgning och onormal syrsättning i artärerna, utan påvisbar, egentlig lung- eller hjärtsjukdom.
    • Lunghypertoni 0 frågor Ökat kärlmotstånd i lungornas cirkulationssystem, oftast till följd av hjärtsjukdom eller lungsjukdom.
    • Lungabscess 0 frågor En komplikation till ett begränsat område av en lunginflammation eller till tumörvävnadsnekros innehållande var som inte lätt dräneras från området pga partiell eller fullständig blockering av luftrören.
    • Svampsjukdomar i lungor 0 frågor Lungsjukdomar orsakade av svampinfektioner.
    • Lungsjukdomar, interstitiella 0 frågor En heterogen grupp av icke-infektiösa och icke elakartade sjukdomar i de nedre luftvägarna som huvudsakligen drabbar lungblåsornas väggar, men även de små luftvägarna och blodkärlen i lungornas parenkymvävnad. "Interstitiell" avser det att alveolarväggarnas stödjevävnad ofta förtjockas av fibros. Denna samling av sjukdomar är vanligtvis av inflammatorisk art.
     • Alveolit, exogen allergisk 0 frågor Tillstånd där inhalation av organiskt damm leder till överkänslighetsreaktioner på alveolnivå tillsammans med produktion av precipitiner.
     • Anti-GBM-sjukdom 0 frågor En typ av glomerulonefrit med snabbt förlopp och kännetecknad av cirkulerande anti-GBM-antikroppar samt avlagringar av immunglobulin och komplement längs det glomerulära basalmembranet. Om tillståndet åtföljs av lungblödningar kallas det Goodpastures syndrom.
     • Langerhanscellshistiocytos 0 frågor En grupp störningar i histiocytproliferationen som omfattar Letterer-Siwes sjukdom, Hand-Schueller-Christians syndrom och eosinofilt granulom. Langerhansceller ingår i den kliniska yttringen.
     • Idiopatisk interstitiel pneumoni 0 frågor
      • Kryptogen organiserad pneumoni 0 frågor Sjukdom som tidigare betraktades som en interstitiell lunginflammation. Etiologin är oklar, men tillståndet kan hänga samman med giftiga gaser, infektion eller bindvävssjukdom. Till de kliniska symtom en hör hosta, dyspné och influensasymtom, ofta med typisk interstitiell pneumoni. Obstruktiva symtom förekommer endast hos rökare. Termen "organiserande" hänför sig till kvarstående lunginflammation s om leder till att det bildas fibrös vävnad i alveolerna.
      • Idiopatisk lungfibros 0 frågor
     • Dammlunga 0 frågor Sjukdomstillstånd kännetecknat dels av permanent ansamling av avsevärda mängder partiklar i lungorna, vanligtvis till följd av yrkesmässig eller annan miljöexponering, dels av vävnadsreaktionen mot den främmande substansen.
     • Strålningspneumonit 0 frågor
     • Lungsarkoidos 0 frågor Sarkoidos som främst drabbar lungorna, de organ som allra oftast drabbas och ger sjuklighet och dödlighet i sarkoidos. Lungsarkoidos kännetecknas av tydligt avgränsade granulom i lungblåsornas, luftrörens och lungkärlens väggar som består av tätt hoppackade celler från det mononukleära fagocytsystemet. De kliniska symtomen utgörs av ansträngningsdyspné, icke-produktiv hosta och väsande andning.
     • Wegeners granulomatos 0 frågor
    • Lungsjukdomar, obstruktiva 0 frågor Alla sjukdomstillstånd som kännetecknas av ihållande hinder för luftflödet i luftrören.
    • Parasitsjukdomar i lungor 0 frågor Infektioner i lungorna orsakade av parasiter, oftast nematoder (rundmaskar).
    • Lungskada 0 frågor
    • Lungtumörer 0 frågor Tumörer eller cancer i lungor.
    • Plasmacellsgranulom, pulmonal 0 frågor Pseudotumör i lungan som består av inflammatoriska celler och som uppvisar fullt mogna fibroblastkomponenter med slående avsaknad av mitos. Sjukdomen kallas även postinflammatorisk pseudotumör och pseudoneoplastisk pneumonit.
    • Lunginflammation 0 frågor Inflammation i lungorna.
    • Pulmonell alveolär proteinos 0 frågor
    • Lungkollaps 0 frågor Sammansjunkning av större eller mindre delar av lungan till följd av hoppressning av någon orsak. Ofullständig luftutfyllnad av lungorna hos nyfödda.
    • Lungödem 0 frågor Lungödem är en ansamling av vätska i lungorna som indikerar allvarlig bakomliggande sjukdom. Lungornas gasutbyte i alveolerna är otillräckligt. Lungödem kan bli livshotande.
    • Lungemboli 0 frågor Emboli i lungartären eller någon av dess grenar.
    • Lungemfysem 0 frågor En underkategori av kronisk obstruktiv lungsjukdom. Typiska tecken för sjukdomen är anatomiska förändringar hos lungorna, så som förstorad luftvolym och nedbrytning av alveolarväggarna.
    • Lungeosinofili 0 frågor En sjukdom kännetecknad av eosinofilinfiltration i lungorna och blodeosinofili.
    • Lungfibros 0 frågor Kronisk inflammation och fortskridande fibros i lungblåsornas väggar, med tilltagande dyspné och slutligen död till följd av syrebrist och högersidig hjärtsvikt.
    • Venös ocklusiv lungsjukdom 0 frågor
    • Andnödssyndrom hos vuxna 0 frågor Ett syndrom karakteriserat av progressiv livshotande andningssvikt utan en känd lungsjukdom, vanligtvis efter kirurgiska ingrepp eller allvarlig skada.
    • Andnödssyndrom hos nyfödda 0 frågor Ett tillstånd hos nyfödda karakteriserat av andnöd och cyanos. Förekommer oftast hos för tidigt födda barn, barn till mödrar with diabetes och efter kejsarsnitt. Ibland finns inte någon uppenbar predisponerande orsak.
    • Scimitarsyndrom 0 frågor
    • Lungröntgenskugga 0 frågor Ensamma, rundade skuggor som ses vid lungröntgenundersökning. Vanliga orsaker kan vara tuberkulos, tumörer, cystor, kärlmissbildningar eller svampinfektion.
    • Lungtuberkulos 0 frågor Tuberkulos i lungorna.
   • Nässjukdomar 0 frågor Allmänna eller ospecifika sjukdomar i näsan.
   • Lungsäckssjukdomar 0 frågor
   • Andningsstörningar 0 frågor Sjukdomar i andningsorganen. .
   • Respiratorisk överkänslighet 0 frågor
   • Missbildningar i andningssystemet 0 frågor
   • Luftvägsfistel 0 frågor En onormal förbindelse mellan delar av andningssystemet eller mellan någon del av luftvägarna och omgivande organ.
   • Luftvägsinfektioner 0 frågor
   • Luftvägstumörer 0 frågor
   • Bröstkorgssjukdomar 0 frågor
   • Luftstrupssjukdomar 0 frågor
  • Öron-näsa-halssjukdomar 0 frågor Patologiska processer i öron-, näs och halsregionen. Kallas också ÖNH-sjukdomar.
  • Nervsystemets sjukdomar 5 frågor Sjukdomstillstånd i det centrala och perifera nervsystemet. Hit hör sjukdomar i hjärnan, ryggmärgen, kranialnerverna, nervrötterna, det autonoma nervsystemet, nerv-muskelförbindelsen och musklerna.
  • Ögonsjukdomar 1 fråga
  • Urogenitala sjukdomar hos män 0 frågor Sjukdomstillstånd i urinvägarna och fortplantningssystemet hos män.
  • Kvinnosjukdomar och graviditetskomplikationer 0 frågor Sjukdomar i kvinnans urinvägar och fortplantningsorgan, och sjukdomstillstånd förknippade med graviditet.
  • Hjärt-kärlsjukdomar 5 frågor Patologiska tillstånd som involverar hjärt-kärlsystemet inklusive hjärta, blodkärl eller hjärtsäck.
  • Blod- och lymfatiska sjukdomar 1 fråga Samlande benämning på blodsjukdomar och sjukdomar i lymfsystemet. Blodsjukdomar omfattar även tillstånd som rör produkter som bildas (t ex intravaskulär erytrocytaggregation) och kemiska beståndsdelar (t ex blodproteinstörningar). Lymfatiska sjukdomar omfattar sjukdomstillstånd i lymfa, lymfkörtlar och lymfocyter.
  • Medfödda, ärftliga och hos nyfödda uppträdande sjukdomar och missbildningar 1 fråga Sjukdomstillstånd som finns redan vid födseln, och ofta före, eller som uppkommer under den första levnadsmånaden, oberoende av orsak. Av dessa sjukdomar kallas de som utgörs av strukturella missbildningar "medfödda missbildningar".
  • Hud- och bindvävssjukdomar 1 fråga En samlingsterm för sjukdomar i huden och dess angränsande vävnader samt bindvävnad.
  • Näringsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 0 frågor Samlingsbegrepp för näringssjukdomar som beror på dålig absorption eller näringsobalans och metabola sjukdomar som beror på bristande biosyntes (anabolism) eller nedbrytning (katabolism) av endogena ämnen.
  • Hormonsjukdomar 0 frågor Sjukliga förändringar i de endokrina körtlarna och sjukdomar till följd av onormala hormonnivåer.
  • Immunsjukdomar 2 frågor Sjukdomstillstånd orsakade av onormal eller saknad immunologisk verkan, antingen humoral eller cellförmedlad, eller båda.
  • Miljöbetingade hälsoproblem 1 fråga Störningar med det gemensamt att de orsakats av yttre faktorer, snarare än av fysiologiska funktionsstörningar eller sjukdomsalstrande mikroorganismer.
  • Djursjukdomar 0 frågor
  • Patologiska tillstånd, tecken och symtom 4 frågor
  • Yrkessjukdomar 0 frågor Sjukdomstillstånd orsakade av faktorer i arbetsmiljön.
  • Missbruksrelaterade sjukdomar 0 frågor Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.
  • Sår och skador 2 frågor
 • Publikationers särdrag 0 frågor
 • Psykiatri och psykologi 5 frågor
 • Personer 1 fråga Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Organismer 4 frågor
 • Kemikalier och läkemedel 9 frågor
 • Informatik 3 frågor En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Humaniora 2 frågor I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Hälso- och sjukvård 12 frågor Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Geografiska orter 1 fråga
 • Fenomen och processer 1 fråga
Ställ en fråga:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...