Se kategorier

 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 frågor
 • Anatomi 20 frågor Läran om levande organismers byggnad.
 • Teknologi, industri, lantbruk 1 fråga
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 frågor
 • Specialiteter och yrken 1 fråga
 • Sjukdomar 41 frågor
  • Bakterie- och svampinfektioner 1 fråga Specifika eller ospecifika infektioner orsakade av bakterier och svamporganismer.
  • Virussjukdomar 0 frågor
  • Parasitsjukdomar 0 frågor Infektioner eller infestationer orsakade av parasiter, oftast genom kontakt med intermediära vektorer, men också via direkt exponering. .
  • Tumörer 4 frågor Onormal tillväxt av ny vävnad. Maligna (elakartade) tumörer har en högre grad av anaplasi och förmåga att invadera och bilda metastaser, jämfört med benigna (godartade) tumörer.
  • Muskel- och skelettsjukdomar 3 frågor Sjukdomar i musklerna och deras tillhörande ledband och annan bindvävnad, samt i benvävnad och brosk i allmänhet.
  • Matsmältningssystemets sjukdomar 4 frågor Sjukdomstillstånd i någon del av mag-tarmkanalen eller tillhörande organ (lever, gallvägar, bukspottkörtel).
  • Munhålesjukdomar 0 frågor Allmänna eller ospecificerade sjukdomar i det stomatognata systemet, dvs mun, tänder, käkar och svalg.
  • Luftvägssjukdomar 0 frågor
  • Öron-näsa-halssjukdomar 0 frågor Patologiska processer i öron-, näs och halsregionen. Kallas också ÖNH-sjukdomar.
  • Nervsystemets sjukdomar 5 frågor Sjukdomstillstånd i det centrala och perifera nervsystemet. Hit hör sjukdomar i hjärnan, ryggmärgen, kranialnerverna, nervrötterna, det autonoma nervsystemet, nerv-muskelförbindelsen och musklerna.
  • Ögonsjukdomar 1 fråga
  • Urogenitala sjukdomar hos män 0 frågor Sjukdomstillstånd i urinvägarna och fortplantningssystemet hos män.
  • Kvinnosjukdomar och graviditetskomplikationer 0 frågor Sjukdomar i kvinnans urinvägar och fortplantningsorgan, och sjukdomstillstånd förknippade med graviditet.
   • Kvinnosjukdomar 0 frågor Sjukdomar i kvinnans urinvägar och fortplantningsorgan.
    • Könsorganens sjukdomar hos kvinnor 0 frågor Patologiska förändringar i kvinnans fortplantningssystem.
    • Bäckenbottensjukdomar 0 frågor
    • Tuberkulos, urogenital 0 frågor
    • Urogenitala missbildningar 0 frågor
    • Urogenitala tumörer 0 frågor
    • Urinvägssjukdomar 0 frågor
     • Njursjukdomar 0 frågor Sjukliga tillstånd i njurarna eller deras vävnadsdelar.
      • AIDS-associerad nefropati 0 frågor Njursyndrom som förekommer hos patienter med HIV-smitta, kännetecknas av nefrotiskt syndrom, svår proteinuri, fokal och segmentell glomeruloskleros med utpräglade tubulära och interstitiella föränd ringar, förstorade njurar och karakteristiska tubuloretikulära strukturer. Syndromet skiljer sig från heroinassocierad nefropati och andra typer av njursjukdomar hos HIV-infekterade patienter.
      • Upphävd urinutsöndring 0 frågor Helt utebliven utsöndring av urin från njurarna.
      • Diabetes insipidus 0 frågor Ämnesomsättningsrubbning beroende på störningar i produktionen eller frisättandet av vasopressin. Typiskt för sjukdomstillståndet är utsöndring av stora mängder lätt urin och ständig törst.
      • Diabetiska njursjukdomar 0 frågor Hit hör arterioskleros och arterioloskleros i njurarna, Kimmelstiel-Wilsons syndrom (interkapillär glomeruloskleros), akut och kronisk pyelonefrit, samt njurpapillnekros hos individer med diabetes mellitus.
      • Fanconis syndrom 0 frågor Olika sjukdomsyttringar som har samband med bristande funktioner i njurarnas proximala tubuli, med nästan normal glomerulär filtration.
      • Hepatorenalt syndrom 0 frågor Njursvikt hos personer med leversjukdom, vanligtvis skrumplever eller obstruktiv gulsot. Tillståndet har historiskt benämnts Heyds sjukdom, urohepatiskt syndrom eller gallnefros.
      • Hydronefros 0 frågor Utvidgning av njurbäckenet och njurkalkarna pga urinstockning (vattennjure), till följd av hinder i urinledaren, med åtföljande atrofi av njurens parenkymvävnad.
      • Hyperoxaluri 0 frågor Utsöndring av onormalt stora mängder oxalat i urinen.
      • Hypertoni, renal 0 frågor Konstant högt blodtryck till följd av njursjukdom, som t ex sådan som drabbar njurarnas parenkymvävnad och kärlsystem eller tumörer som utsöndrar renin.
      • Njurbarksnekros 0 frågor Celldöd bland njurbarkens funktionella celler, men med fortsatta livsfunktioner hos merparten av njurmärgen. Tillståndet beror oftast på njurens egendomliga fördelning av artärer, vilken gör njurbarken känslig för minskat blodflöde.
      • Cystnjure 0 frågor En heterogen grupp av ärftliga eller förvärvade sjukdomstillstånd, med förekomst av en eller flera enkelsidiga eller dubbelsidiga njurcystor.
      • Njurtumörer 0 frågor Cancer i njuren.
      • Njurnekros, papillär 0 frågor En form av akut njursjukdom som kännetecknas av nekros i njurpapillerna. Den är oftast förknippad med diabetes mellitus, pga de svåra kärlskador som förekommer i artärer och kapillärer, särskilt i njurarna. Vanligtvis föreligger även ett infektionstillstånd, och hos patienter utan diabetes är pyelonefrit och obstruktiv uropati de vanligaste orsakerna.
      • Njurinflammation 0 frågor Inflammation i någon del av njuren.
      • Nefrokalcinos 0 frågor Ett sjukdomstillstånd kännetecknat av förkalkning av själva njurvävnaden. Det ses ofta vid tubulär acidos i njurarna med kalkavlagring i de distala njurkanalerna och omgivande interstitiell vävnad. Nefrokalcinos leder till nedsatt njurfunktion.
      • Nefrolitiasis 0 frågor Stenbildning i njuren.
      • Nefroskleros 0 frågor Förhårdnad av njuren pga infiltration med fibröst bindväv (fibros), vanligtvis till följd av njurkärlsjukdom eller kronisk hypertoni. Nefroskleros leder till njurischemi (ischemisk nefropati).
      • Nefros 0 frågor Sjukliga processer i njuren utan inslag av inflammation eller tumörbildning. Nefros kan vara en primär sjukdom eller en sekundär komplikation efter andra sjukdomar. Den kännetecknas av det nefrotiska syndromet, med förekomst av proteinuri och hypoalbuminemi (albuminbrist) och åtföljande ödem.
      • Perinefrit 0 frågor Inflammation i bindväven och fettvävnaden kring njurar.
      • Njurartärhinder 0 frågor Förträngning eller tilltäppning av njurartären eller artärerna. En vanlig orsak är ateroskleros, fibromuskulär dysplasi, trombos, emboli eller yttre hoptryckning. Det minskade genomflödet kan leda till njurhypertoni.
      • Njurfunktion, nedsatt 0 frågor
      • Renal Nutcracker Syndrome 0 frågor
      • Renal osteodystrofi 0 frågor
      • Renal tubulär transport, medfödda rubbningar 0 frågor
       • Acidos, renal tubulär 0 frågor Sällsynt ibland ärftlig rubbning av njurkanalerna som karakteriseras av bristande utsöndring av urin med normal surhetsgrad. Detta leder till hyperkloremisk acidos ofta med komplikationer som hyperkalciuri med njurstenar och nefrokalcinos, rakit, benvävsuppmjukning och allvarlig kaliumuttömning.
       • Bartters sjukdom 0 frågor Förstoring och nybildning av juxtaglomerulära celler, vilket ger hypokalemisk alkalos (förhöjd pH-värde i blodet med minskad kaliummängd) samt hyperaldosteronism (ökad utsöndring av binjurebarkhormone t aldosteron) karakteriserad av normalt blodtryck och höjd plasmareninnivå. Sjukdomen drabbar ofta barn och är troligen ärftlig och kan vara förenad med andra missbildningar; kallas också juxtaglomeru lärcellshyperplasi.
       • Dents sjukdom 0 frågor
       • Fanconis syndrom 0 frågor Olika sjukdomsyttringar som har samband med bristande funktioner i njurarnas proximala tubuli, med nästan normal glomerulär filtration.
       • Gitelmans syndrom 0 frågor
       • Glukosuri, renal 0 frågor Förekomst av socker i urinen i de fall blodsockerhalten är normal, beroende på en medfödd oförmåga hos njurkanalerna att återabsorbera glukos fullständigt.
       • Hypofosfatemi, familjär 0 frågor En ärftlig sjukdom som kännetecknas av hypofosfatemi med minskat återupptag av oorganiskt fosfor i njurkanalerna. Den åtföljs ibland av osteomalaci eller rakit, som inte svarar på den vanliga behandlingen med D-vitamin.
        • Hypofosfatemisk rakit, X-bunden dominant 0 frågor
       • Liddles syndrom 0 frågor
       • Okulocerebrorenalt syndrom 0 frågor En könsbunden, recessiv störning som påverkar ett flertal system, bl a ögat, nervsystemet och njuren. Till de kliniska dragen hör medfödd starr, psykisk utvecklingsstörning och bristande njurkanalfunktion (Fanconis syndrom, njurkanalsacidos, X-bunden hypofosfatemi eller D-vitaminresistent rakit), samt skolios. Tillståndet beror på brist på fosfatidylinositol 4,5-bisfosfat-5-fosfatas, vilket leder till defekter i fosfatidylinositol-metabolismen och i inositolsignalprocessen.
       • Pseudohypoaldosteronism 0 frågor
       • Renal aminoaciduri 0 frågor Nedsatt förmåga till transport av aminosyror i njurkanalerna.
      • Njurtuberkulos 0 frågor Infektion i njurarna med arter av Mycobacterium.
      • Uremi 0 frågor
      • Zellwegers syndrom 0 frågor
     • Urinledarsjukdomar 0 frågor
     • Urinrörssjukdomar 0 frågor
     • Urinblåsesjukdomar 0 frågor Sjukdomar i urinblåsan.
     • Urinvägsinfektioner 0 frågor
     • Urineringsstörningar 0 frågor
     • Urolitiasis 0 frågor
   • Graviditetskomplikationer 0 frågor Samtidig graviditet och sjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.
  • Hjärt-kärlsjukdomar 5 frågor Patologiska tillstånd som involverar hjärt-kärlsystemet inklusive hjärta, blodkärl eller hjärtsäck.
  • Blod- och lymfatiska sjukdomar 1 fråga Samlande benämning på blodsjukdomar och sjukdomar i lymfsystemet. Blodsjukdomar omfattar även tillstånd som rör produkter som bildas (t ex intravaskulär erytrocytaggregation) och kemiska beståndsdelar (t ex blodproteinstörningar). Lymfatiska sjukdomar omfattar sjukdomstillstånd i lymfa, lymfkörtlar och lymfocyter.
  • Medfödda, ärftliga och hos nyfödda uppträdande sjukdomar och missbildningar 1 fråga Sjukdomstillstånd som finns redan vid födseln, och ofta före, eller som uppkommer under den första levnadsmånaden, oberoende av orsak. Av dessa sjukdomar kallas de som utgörs av strukturella missbildningar "medfödda missbildningar".
  • Hud- och bindvävssjukdomar 1 fråga En samlingsterm för sjukdomar i huden och dess angränsande vävnader samt bindvävnad.
  • Näringsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 0 frågor Samlingsbegrepp för näringssjukdomar som beror på dålig absorption eller näringsobalans och metabola sjukdomar som beror på bristande biosyntes (anabolism) eller nedbrytning (katabolism) av endogena ämnen.
  • Hormonsjukdomar 0 frågor Sjukliga förändringar i de endokrina körtlarna och sjukdomar till följd av onormala hormonnivåer.
  • Immunsjukdomar 2 frågor Sjukdomstillstånd orsakade av onormal eller saknad immunologisk verkan, antingen humoral eller cellförmedlad, eller båda.
  • Miljöbetingade hälsoproblem 1 fråga Störningar med det gemensamt att de orsakats av yttre faktorer, snarare än av fysiologiska funktionsstörningar eller sjukdomsalstrande mikroorganismer.
  • Djursjukdomar 0 frågor
  • Patologiska tillstånd, tecken och symtom 4 frågor
  • Yrkessjukdomar 0 frågor Sjukdomstillstånd orsakade av faktorer i arbetsmiljön.
  • Missbruksrelaterade sjukdomar 0 frågor Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.
  • Sår och skador 2 frågor
 • Publikationers särdrag 0 frågor
 • Psykiatri och psykologi 5 frågor
 • Personer 1 fråga Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Organismer 4 frågor
 • Kemikalier och läkemedel 9 frågor
 • Informatik 3 frågor En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Humaniora 2 frågor I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Hälso- och sjukvård 12 frågor Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Geografiska orter 1 fråga
 • Fenomen och processer 1 fråga
Ställ en fråga:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...