Se kategorier

 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 frågor
 • Anatomi 20 frågor Läran om levande organismers byggnad.
 • Teknologi, industri, lantbruk 1 fråga
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 frågor
 • Specialiteter och yrken 1 fråga
 • Sjukdomar 41 frågor
  • Bakterie- och svampinfektioner 1 fråga Specifika eller ospecifika infektioner orsakade av bakterier och svamporganismer.
  • Virussjukdomar 0 frågor
  • Parasitsjukdomar 0 frågor Infektioner eller infestationer orsakade av parasiter, oftast genom kontakt med intermediära vektorer, men också via direkt exponering. .
  • Tumörer 4 frågor Onormal tillväxt av ny vävnad. Maligna (elakartade) tumörer har en högre grad av anaplasi och förmåga att invadera och bilda metastaser, jämfört med benigna (godartade) tumörer.
  • Muskel- och skelettsjukdomar 3 frågor Sjukdomar i musklerna och deras tillhörande ledband och annan bindvävnad, samt i benvävnad och brosk i allmänhet.
  • Matsmältningssystemets sjukdomar 4 frågor Sjukdomstillstånd i någon del av mag-tarmkanalen eller tillhörande organ (lever, gallvägar, bukspottkörtel).
  • Munhålesjukdomar 0 frågor Allmänna eller ospecificerade sjukdomar i det stomatognata systemet, dvs mun, tänder, käkar och svalg.
  • Luftvägssjukdomar 0 frågor
  • Öron-näsa-halssjukdomar 0 frågor Patologiska processer i öron-, näs och halsregionen. Kallas också ÖNH-sjukdomar.
  • Nervsystemets sjukdomar 5 frågor Sjukdomstillstånd i det centrala och perifera nervsystemet. Hit hör sjukdomar i hjärnan, ryggmärgen, kranialnerverna, nervrötterna, det autonoma nervsystemet, nerv-muskelförbindelsen och musklerna.
  • Ögonsjukdomar 1 fråga
  • Urogenitala sjukdomar hos män 0 frågor Sjukdomstillstånd i urinvägarna och fortplantningssystemet hos män.
  • Kvinnosjukdomar och graviditetskomplikationer 0 frågor Sjukdomar i kvinnans urinvägar och fortplantningsorgan, och sjukdomstillstånd förknippade med graviditet.
   • Kvinnosjukdomar 0 frågor Sjukdomar i kvinnans urinvägar och fortplantningsorgan.
   • Graviditetskomplikationer 0 frågor Samtidig graviditet och sjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.
    • Missfall 0 frågor Utdrivning av foster före fullgången graviditet utan avsiktligt ingripande.
     • Missfall, återkommande 0 frågor Tre eller flera på varandra följande spontana missfall.
      • Cervixinkompetens 0 frågor Habituella (återkommande) aborter, i samband med vilka en icke-blödande utvidgning av livmoderhalsen under den andra trimestern följs av bristning av fosterhinnan och förlust av det ofullgångna fostre t.
     • Abort, ofullständig 0 frågor Ofullständigt missfall eller abort med delvis kvarbliven moderkaka.
     • Missfall, utebliven 0 frågor Kvarhållande av dött foster i livmodern två månader eller längre efter dess död.
     • Abort, septisk 0 frågor Infekterad abort, där det sker en spridning av mikroorganismer och deras produkter till moderns cirkulationssystem.
     • Missfall, hotande 0 frågor Vaginal blödning med eller utan smärta före 20. graviditetsveckan och utan utvidgning av livmoderhalsen. Tillståndet utgör en risk för missfall.
     • Abort, veterinär 0 frågor Förtidig utdrivning av foster hos djur.
     • Embryodöd 0 frågor Graviditetsmissfall under det embryonala utvecklingsstadiet, som hos människor utgörs av perioden mellan den andra och åttonde veckan efter befruktning.
    • Chorea gravidarum 0 frågor Ett sällsynt tillstånd, kännetecknat av utvecklande av chorea (danssjuka), atetos och/eller hemiballism under graviditet. Reumatisk feber och kärlkollagenrubbningar hänger ofta samman med denna sjukdo m. Sjukdomen kan variera från lindrig till mycket svår och förekommer i ungefär 1 av 2000 till 3000 graviditeter.
    • Graviditetsdiabetes 0 frågor Antingen symtomatisk diabetes eller försämrad glukostolerans till följd av graviditet, som återgår mot slutet av graviditeten. Hit räknas inte redan tidigare diagnostiserad diabetes hos personer som blir gravida (graviditet hos diabetiker).
    • Fosterdöd 0 frågor Upphörande av livet hos fostret i livmodern.
    • Fostrets sjukdomar 0 frågor Patofysiologiska tillstånd hos foster in utero (i livmodern) .
    • Graviditetshypertoni 0 frågor Ett tillstånd hos gravida kvinnor, med förhöjt systoliskt (>140 mm Hg) och diastoliskt (>90 mm Hg) blodtryck, uppmätt vid åtminstone två tillfällen med 6 timmars mellanrum. Högt blodtryck är en komplikation i 8-10% av alla graviditeter, oftast efter den 20. graviditetsveckan. Graviditetshypertoni kan delas in i ett flertal breda kategorier, beroende på komplexitet och tillhörande symtom, som t ex ödem, proteinuri, kramper, blodlevringsstörningar och bristande leverfunktioner.
    • Moderns död 0 frågor
    • Morgonsjuka 0 frågor Illamående och kräkningar hos gravida kvinnor som oftast uppträder morgontid under de första 2-3 månaderna av graviditet. Svårartade, ihållande kräkningar under graviditeten kallas hyperemesis gravidarum.
    • Navelsträng runt halsen 0 frågor En graviditetskomplikation där navelsträngen är virad ett eller flera varv runt fostrets nacke. I många fall behöver inte intrasslandet påverka graviditetsutfallet nämnvärt. Men i andra fall kan navelsträngen runt halsen på fostret leda till hämmat blodflöde, nedsatt syretransport, fosterutveckling, rörelseförmåga, samt komplicerad förlossning.
    • Förlossningskomplikationer 0 frågor Medicinska problem i samband med förlossning, som t ex sätesbjudning, för tidiga värkar, blödning m fl. Sådana komplikationer kan påverka såväl modern som fostret.
    • Oligohydramnios 0 frågor
    • Bäckenbottensjukdomar 0 frågor
    • Pemphigoid gestationis 0 frågor Kliande utslag under graviditeten och puerperiet som återkommer vid senare graviditeter.
    • Fenylketonuri, maternell 0 frågor
    • Placentasjukdomar 0 frågor Patologiska processer i eller onormal funktion av moderkakan.
    • Polyhydramnios 0 frågor Ett tillstånd med onormalt högt volym av fostervatten (högre än 2,000 ml) under graviditetens sista trimester. Diagnosen ställs vanligtvis med ultraljud (Fostervattenindex). Tillståndet är förenat med maternal diabetes mellitus; flerbördsgraviditet; kromosomrubbningar och medfödda missbildningar.
    • Graviditetskomplikationer, hjärta-kärl 0 frågor Samtidig graviditet och hjärt-kärlsjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.
    • Graviditetskomplikationer, blod 0 frågor Samtidig graviditet och blodsjukdom. Den hematologiska åkomman kan avse blodets celler eller koagulationsfaktorer, men inte brist eller överskott på olika ämnen i blodet, som t ex hyperkalcemi eller hypokalcemi. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.
    • Graviditetskomplikationer, infektiösa 0 frågor Infektioner som inträffar under graviditet, eller graviditet under pågående infektionssjukdom.
    • Graviditetskomplikationer, tumörer 0 frågor Tumörer som uppträder under graviditet, eller graviditet under pågående cancersjukdom.
    • Graviditet hos diabetiker 0 frågor Graviditet hos kvinnor med tidigare fastställd diabetes. Hit räknas inte symtomatisk diabetes eller nedsatt glukostolerans inducerade av graviditeten, och som går tillbaka vid graviditetens slut.
    • Utomkvedshavandeskap 0 frågor Ett potentiellt livshotande tillstånd när embryot implanteras utanför livmodern. I de flesta fall av utomkvedshavandeskap utvecklas fostret i äggledarna (tubargraviditet), med det kan även ske i andra ställen som t ex livmoderhalsen; äggstockarna och bukhålan (bukhålegraviditet).
    • Graviditet, heterotopisk 0 frågor
    • Graviditet, överburen 0 frågor Graviditet som varar längre än den normala tiden. Hos människa blir detta tiden efter dag 294 av havandeskapet.
    • Fosterskador 0 frågor
    • Barnsängssjukdomar 0 frågor Sjukdomar som drabbar kvinnor under de första sex till åtta veckorna efter förlossningen,
  • Hjärt-kärlsjukdomar 5 frågor Patologiska tillstånd som involverar hjärt-kärlsystemet inklusive hjärta, blodkärl eller hjärtsäck.
  • Blod- och lymfatiska sjukdomar 1 fråga Samlande benämning på blodsjukdomar och sjukdomar i lymfsystemet. Blodsjukdomar omfattar även tillstånd som rör produkter som bildas (t ex intravaskulär erytrocytaggregation) och kemiska beståndsdelar (t ex blodproteinstörningar). Lymfatiska sjukdomar omfattar sjukdomstillstånd i lymfa, lymfkörtlar och lymfocyter.
  • Medfödda, ärftliga och hos nyfödda uppträdande sjukdomar och missbildningar 1 fråga Sjukdomstillstånd som finns redan vid födseln, och ofta före, eller som uppkommer under den första levnadsmånaden, oberoende av orsak. Av dessa sjukdomar kallas de som utgörs av strukturella missbildningar "medfödda missbildningar".
  • Hud- och bindvävssjukdomar 1 fråga En samlingsterm för sjukdomar i huden och dess angränsande vävnader samt bindvävnad.
  • Näringsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 0 frågor Samlingsbegrepp för näringssjukdomar som beror på dålig absorption eller näringsobalans och metabola sjukdomar som beror på bristande biosyntes (anabolism) eller nedbrytning (katabolism) av endogena ämnen.
  • Hormonsjukdomar 0 frågor Sjukliga förändringar i de endokrina körtlarna och sjukdomar till följd av onormala hormonnivåer.
  • Immunsjukdomar 2 frågor Sjukdomstillstånd orsakade av onormal eller saknad immunologisk verkan, antingen humoral eller cellförmedlad, eller båda.
  • Miljöbetingade hälsoproblem 1 fråga Störningar med det gemensamt att de orsakats av yttre faktorer, snarare än av fysiologiska funktionsstörningar eller sjukdomsalstrande mikroorganismer.
  • Djursjukdomar 0 frågor
  • Patologiska tillstånd, tecken och symtom 4 frågor
  • Yrkessjukdomar 0 frågor Sjukdomstillstånd orsakade av faktorer i arbetsmiljön.
  • Missbruksrelaterade sjukdomar 0 frågor Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.
  • Sår och skador 2 frågor
 • Publikationers särdrag 0 frågor
 • Psykiatri och psykologi 5 frågor
 • Personer 1 fråga Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Organismer 4 frågor
 • Kemikalier och läkemedel 9 frågor
 • Informatik 3 frågor En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Humaniora 2 frågor I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Hälso- och sjukvård 12 frågor Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Geografiska orter 1 fråga
 • Fenomen och processer 1 fråga
Ställ en fråga:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...