Se kategorier

 • Informatik 3 frågor En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Kemikalier och läkemedel 9 frågor
 • Organismer 4 frågor
 • Personer 0 frågor Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Psykiatri och psykologi 5 frågor
 • Publikationers särdrag 0 frågor
 • Sjukdomar 41 frågor
  • Bakterie- och svampinfektioner 1 fråga Specifika eller ospecifika infektioner orsakade av bakterier och svamporganismer.
  • Virussjukdomar 0 frågor
  • Parasitsjukdomar 0 frågor Infektioner eller infestationer orsakade av parasiter, oftast genom kontakt med intermediära vektorer, men också via direkt exponering. .
  • Tumörer 4 frågor Onormal tillväxt av ny vävnad. Maligna (elakartade) tumörer har en högre grad av anaplasi och förmåga att invadera och bilda metastaser, jämfört med benigna (godartade) tumörer.
  • Muskel- och skelettsjukdomar 3 frågor Sjukdomar i musklerna och deras tillhörande ledband och annan bindvävnad, samt i benvävnad och brosk i allmänhet.
  • Matsmältningssystemets sjukdomar 4 frågor Sjukdomstillstånd i någon del av mag-tarmkanalen eller tillhörande organ (lever, gallvägar, bukspottkörtel).
  • Munhålesjukdomar 0 frågor Allmänna eller ospecificerade sjukdomar i det stomatognata systemet, dvs mun, tänder, käkar och svalg.
  • Luftvägssjukdomar 0 frågor
  • Öron-näsa-halssjukdomar 0 frågor Patologiska processer i öron-, näs och halsregionen. Kallas också ÖNH-sjukdomar.
  • Nervsystemets sjukdomar 5 frågor Sjukdomstillstånd i det centrala och perifera nervsystemet. Hit hör sjukdomar i hjärnan, ryggmärgen, kranialnerverna, nervrötterna, det autonoma nervsystemet, nerv-muskelförbindelsen och musklerna.
  • Ögonsjukdomar 1 fråga
  • Urogenitala sjukdomar hos män 0 frågor Sjukdomstillstånd i urinvägarna och fortplantningssystemet hos män.
  • Kvinnosjukdomar och graviditetskomplikationer 0 frågor Sjukdomar i kvinnans urinvägar och fortplantningsorgan, och sjukdomstillstånd förknippade med graviditet.
   • Kvinnosjukdomar 0 frågor Sjukdomar i kvinnans urinvägar och fortplantningsorgan.
   • Graviditetskomplikationer 0 frågor Samtidig graviditet och sjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.
    • Missfall 0 frågor Utdrivning av foster före fullgången graviditet utan avsiktligt ingripande.
    • Chorea gravidarum 0 frågor Ett sällsynt tillstånd, kännetecknat av utvecklande av chorea (danssjuka), atetos och/eller hemiballism under graviditet. Reumatisk feber och kärlkollagenrubbningar hänger ofta samman med denna sjukdo m. Sjukdomen kan variera från lindrig till mycket svår och förekommer i ungefär 1 av 2000 till 3000 graviditeter.
    • Graviditetsdiabetes 0 frågor Antingen symtomatisk diabetes eller försämrad glukostolerans till följd av graviditet, som återgår mot slutet av graviditeten. Hit räknas inte redan tidigare diagnostiserad diabetes hos personer som blir gravida (graviditet hos diabetiker).
    • Fosterdöd 0 frågor Upphörande av livet hos fostret i livmodern.
    • Fostrets sjukdomar 0 frågor Patofysiologiska tillstånd hos foster in utero (i livmodern) .
     • Fosterhinneinflammation 0 frågor En inflammatorisk process som omfattar den yttre fosterhinnan och dess fosterkärl, navelsträngen och - genom spridning av inflammationen - den inre fosterhinnan (amnion), som saknar egen blodförsörjni ng. Denna inflammation kan få dödlig utgång för moder och foster.
     • Ekogen tarm 0 frågor
     • Hemolytisk sjukdom hos nyfödda 0 frågor Hemolytisk anemi hos foster och nyfödda till följd av överföring av antikroppar från modern via moderkakan, vilka bildats pga oförenlighet mellan moderns och fostrets blodgrupper. Syn. fetal erytroblastos.
      • Hydrops fetalis 0 frågor Helkroppsödem till följd av onormal ansamling av vätska i vävnaderna, i förening med svår anemi och uppträdande vid erythroblastosis fetalis.
     • Fetalt alkoholsyndrom 0 frågor Ett sjukdomstillstånd som förekommer hos barn till alkoholmissbrukande kvinnor, som fortsätter att konsumera mycket alkohol under graviditeten. Vanliga störningar är dålig växt, såväl prenatalt som postnatalt, ändrad morfogenes, mentala defekter och typiska anletsdrag, med små ögon och platt näsrot. Brister i finmotoriken och skakningar kan iakttas hos nyfödda.
     • Hämmad fostertillväxt 0 frågor Tillväxttakt hos fostret som är sämre än den förväntade vid varje tidpunkt under graviditeten.
     • Syrebrist hos foster 0 frågor Syn. fetal anoxi.
     • Stort foster 0 frågor Komplikation till följd av flera olika tillstånd, inklusive diabetes mellitus och graviditet över tiden. Foster bedöms som stora när vikten överstiger 4000 g. Syn. fetal makrosomi.
     • Näringsrubbningar hos foster 0 frågor
     • Mekoniumaspirationssyndrom 0 frågor Ett tillstånd som orsakas av inandning av tarmbeck i lungorna hos foster eller nyfödda, oftast till följd av kraftiga andningsrörelser i samband med svår förlossning, eller pga onormala luftvägar. Inandat tarmbeck kan blockera små luftrör och försvåra gasutbyte i lungorna och leda till aspirationspneumoni.
     • Pyelektasi 0 frågor
    • Graviditetshypertoni 0 frågor Ett tillstånd hos gravida kvinnor, med förhöjt systoliskt (>140 mm Hg) och diastoliskt (>90 mm Hg) blodtryck, uppmätt vid åtminstone två tillfällen med 6 timmars mellanrum. Högt blodtryck är en komplikation i 8-10% av alla graviditeter, oftast efter den 20. graviditetsveckan. Graviditetshypertoni kan delas in i ett flertal breda kategorier, beroende på komplexitet och tillhörande symtom, som t ex ödem, proteinuri, kramper, blodlevringsstörningar och bristande leverfunktioner.
    • Moderns död 0 frågor
    • Morgonsjuka 0 frågor Illamående och kräkningar hos gravida kvinnor som oftast uppträder morgontid under de första 2-3 månaderna av graviditet. Svårartade, ihållande kräkningar under graviditeten kallas hyperemesis gravidarum.
    • Navelsträng runt halsen 0 frågor En graviditetskomplikation där navelsträngen är virad ett eller flera varv runt fostrets nacke. I många fall behöver inte intrasslandet påverka graviditetsutfallet nämnvärt. Men i andra fall kan navelsträngen runt halsen på fostret leda till hämmat blodflöde, nedsatt syretransport, fosterutveckling, rörelseförmåga, samt komplicerad förlossning.
    • Förlossningskomplikationer 0 frågor Medicinska problem i samband med förlossning, som t ex sätesbjudning, för tidiga värkar, blödning m fl. Sådana komplikationer kan påverka såväl modern som fostret.
    • Oligohydramnios 0 frågor
    • Bäckenbottensjukdomar 0 frågor
    • Pemphigoid gestationis 0 frågor Kliande utslag under graviditeten och puerperiet som återkommer vid senare graviditeter.
    • Fenylketonuri, maternell 0 frågor
    • Placentasjukdomar 0 frågor Patologiska processer i eller onormal funktion av moderkakan.
    • Polyhydramnios 0 frågor Ett tillstånd med onormalt högt volym av fostervatten (högre än 2,000 ml) under graviditetens sista trimester. Diagnosen ställs vanligtvis med ultraljud (Fostervattenindex). Tillståndet är förenat med maternal diabetes mellitus; flerbördsgraviditet; kromosomrubbningar och medfödda missbildningar.
    • Graviditetskomplikationer, hjärta-kärl 0 frågor Samtidig graviditet och hjärt-kärlsjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.
    • Graviditetskomplikationer, blod 0 frågor Samtidig graviditet och blodsjukdom. Den hematologiska åkomman kan avse blodets celler eller koagulationsfaktorer, men inte brist eller överskott på olika ämnen i blodet, som t ex hyperkalcemi eller hypokalcemi. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.
    • Graviditetskomplikationer, infektiösa 0 frågor Infektioner som inträffar under graviditet, eller graviditet under pågående infektionssjukdom.
    • Graviditetskomplikationer, tumörer 0 frågor Tumörer som uppträder under graviditet, eller graviditet under pågående cancersjukdom.
    • Graviditet hos diabetiker 0 frågor Graviditet hos kvinnor med tidigare fastställd diabetes. Hit räknas inte symtomatisk diabetes eller nedsatt glukostolerans inducerade av graviditeten, och som går tillbaka vid graviditetens slut.
    • Utomkvedshavandeskap 0 frågor Ett potentiellt livshotande tillstånd när embryot implanteras utanför livmodern. I de flesta fall av utomkvedshavandeskap utvecklas fostret i äggledarna (tubargraviditet), med det kan även ske i andra ställen som t ex livmoderhalsen; äggstockarna och bukhålan (bukhålegraviditet).
    • Graviditet, heterotopisk 0 frågor
    • Graviditet, överburen 0 frågor Graviditet som varar längre än den normala tiden. Hos människa blir detta tiden efter dag 294 av havandeskapet.
    • Fosterskador 0 frågor
    • Barnsängssjukdomar 0 frågor Sjukdomar som drabbar kvinnor under de första sex till åtta veckorna efter förlossningen,
  • Hjärt-kärlsjukdomar 5 frågor Patologiska tillstånd som involverar hjärt-kärlsystemet inklusive hjärta, blodkärl eller hjärtsäck.
  • Blod- och lymfatiska sjukdomar 1 fråga Samlande benämning på blodsjukdomar och sjukdomar i lymfsystemet. Blodsjukdomar omfattar även tillstånd som rör produkter som bildas (t ex intravaskulär erytrocytaggregation) och kemiska beståndsdelar (t ex blodproteinstörningar). Lymfatiska sjukdomar omfattar sjukdomstillstånd i lymfa, lymfkörtlar och lymfocyter.
  • Medfödda, ärftliga och hos nyfödda uppträdande sjukdomar och missbildningar 1 fråga Sjukdomstillstånd som finns redan vid födseln, och ofta före, eller som uppkommer under den första levnadsmånaden, oberoende av orsak. Av dessa sjukdomar kallas de som utgörs av strukturella missbildningar "medfödda missbildningar".
  • Hud- och bindvävssjukdomar 1 fråga En samlingsterm för sjukdomar i huden och dess angränsande vävnader samt bindvävnad.
  • Näringsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 0 frågor Samlingsbegrepp för näringssjukdomar som beror på dålig absorption eller näringsobalans och metabola sjukdomar som beror på bristande biosyntes (anabolism) eller nedbrytning (katabolism) av endogena ämnen.
  • Hormonsjukdomar 0 frågor Sjukliga förändringar i de endokrina körtlarna och sjukdomar till följd av onormala hormonnivåer.
  • Immunsjukdomar 2 frågor Sjukdomstillstånd orsakade av onormal eller saknad immunologisk verkan, antingen humoral eller cellförmedlad, eller båda.
  • Miljöbetingade hälsoproblem 1 fråga Störningar med det gemensamt att de orsakats av yttre faktorer, snarare än av fysiologiska funktionsstörningar eller sjukdomsalstrande mikroorganismer.
  • Djursjukdomar 0 frågor
  • Patologiska tillstånd, tecken och symtom 4 frågor
  • Yrkessjukdomar 0 frågor Sjukdomstillstånd orsakade av faktorer i arbetsmiljön.
  • Missbruksrelaterade sjukdomar 0 frågor Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.
  • Sår och skador 2 frågor
 • Specialiteter och yrken 1 fråga
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 frågor
 • Anatomi 20 frågor Läran om levande organismers byggnad.
 • Teknologi, industri, lantbruk 0 frågor
 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 frågor
 • Fenomen och processer 1 fråga
 • Geografiska orter 0 frågor
 • Hälso- och sjukvård 12 frågor Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Humaniora 2 frågor I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
Ställ en fråga:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...