Browse categories

 • Organismer 4 questions
 • Anatomi 20 questions Läran om levande organismers byggnad.
 • Geografiska orter 1 question
 • Publikationers särdrag 0 questions
 • Hälso- och sjukvård 12 questions Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Personer 1 question Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Informatik 3 questions En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Humaniora 2 questions I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Teknologi, industri, lantbruk 1 question
 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 questions
 • Specialiteter och yrken 1 question
 • Fenomen och processer 1 question
 • Psykiatri och psykologi 5 questions
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 questions
 • Kemikalier och läkemedel 9 questions
 • Sjukdomar 41 questions
  • Bakterie- och svampinfektioner 1 question Specifika eller ospecifika infektioner orsakade av bakterier och svamporganismer.
  • Virussjukdomar 0 questions
  • Parasitsjukdomar 0 questions Infektioner eller infestationer orsakade av parasiter, oftast genom kontakt med intermediära vektorer, men också via direkt exponering. .
  • Tumörer 4 questions Onormal tillväxt av ny vävnad. Maligna (elakartade) tumörer har en högre grad av anaplasi och förmåga att invadera och bilda metastaser, jämfört med benigna (godartade) tumörer.
  • Muskel- och skelettsjukdomar 3 questions Sjukdomar i musklerna och deras tillhörande ledband och annan bindvävnad, samt i benvävnad och brosk i allmänhet.
  • Matsmältningssystemets sjukdomar 4 questions Sjukdomstillstånd i någon del av mag-tarmkanalen eller tillhörande organ (lever, gallvägar, bukspottkörtel).
  • Munhålesjukdomar 0 questions Allmänna eller ospecificerade sjukdomar i det stomatognata systemet, dvs mun, tänder, käkar och svalg.
  • Luftvägssjukdomar 0 questions
  • Öron-näsa-halssjukdomar 0 questions Patologiska processer i öron-, näs och halsregionen. Kallas också ÖNH-sjukdomar.
  • Nervsystemets sjukdomar 5 questions Sjukdomstillstånd i det centrala och perifera nervsystemet. Hit hör sjukdomar i hjärnan, ryggmärgen, kranialnerverna, nervrötterna, det autonoma nervsystemet, nerv-muskelförbindelsen och musklerna.
  • Ögonsjukdomar 1 question
  • Urogenitala sjukdomar hos män 0 questions Sjukdomstillstånd i urinvägarna och fortplantningssystemet hos män.
  • Kvinnosjukdomar och graviditetskomplikationer 0 questions Sjukdomar i kvinnans urinvägar och fortplantningsorgan, och sjukdomstillstånd förknippade med graviditet.
   • Kvinnosjukdomar 0 questions Sjukdomar i kvinnans urinvägar och fortplantningsorgan.
   • Graviditetskomplikationer 0 questions Samtidig graviditet och sjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.
    • Missfall 0 questions Utdrivning av foster före fullgången graviditet utan avsiktligt ingripande.
    • Chorea gravidarum 0 questions Ett sällsynt tillstånd, kännetecknat av utvecklande av chorea (danssjuka), atetos och/eller hemiballism under graviditet. Reumatisk feber och kärlkollagenrubbningar hänger ofta samman med denna sjukdo m. Sjukdomen kan variera från lindrig till mycket svår och förekommer i ungefär 1 av 2000 till 3000 graviditeter.
    • Graviditetsdiabetes 0 questions Antingen symtomatisk diabetes eller försämrad glukostolerans till följd av graviditet, som återgår mot slutet av graviditeten. Hit räknas inte redan tidigare diagnostiserad diabetes hos personer som blir gravida (graviditet hos diabetiker).
    • Fosterdöd 0 questions Upphörande av livet hos fostret i livmodern.
    • Fostrets sjukdomar 0 questions Patofysiologiska tillstånd hos foster in utero (i livmodern) .
     • Fosterhinneinflammation 0 questions En inflammatorisk process som omfattar den yttre fosterhinnan och dess fosterkärl, navelsträngen och - genom spridning av inflammationen - den inre fosterhinnan (amnion), som saknar egen blodförsörjni ng. Denna inflammation kan få dödlig utgång för moder och foster.
     • Ekogen tarm 0 questions
     • Hemolytisk sjukdom hos nyfödda 0 questions Hemolytisk anemi hos foster och nyfödda till följd av överföring av antikroppar från modern via moderkakan, vilka bildats pga oförenlighet mellan moderns och fostrets blodgrupper. Syn. fetal erytroblastos.
      • Hydrops fetalis 0 questions Helkroppsödem till följd av onormal ansamling av vätska i vävnaderna, i förening med svår anemi och uppträdande vid erythroblastosis fetalis.
     • Fetalt alkoholsyndrom 0 questions Ett sjukdomstillstånd som förekommer hos barn till alkoholmissbrukande kvinnor, som fortsätter att konsumera mycket alkohol under graviditeten. Vanliga störningar är dålig växt, såväl prenatalt som postnatalt, ändrad morfogenes, mentala defekter och typiska anletsdrag, med små ögon och platt näsrot. Brister i finmotoriken och skakningar kan iakttas hos nyfödda.
     • Hämmad fostertillväxt 0 questions Tillväxttakt hos fostret som är sämre än den förväntade vid varje tidpunkt under graviditeten.
     • Syrebrist hos foster 0 questions Syn. fetal anoxi.
     • Stort foster 0 questions Komplikation till följd av flera olika tillstånd, inklusive diabetes mellitus och graviditet över tiden. Foster bedöms som stora när vikten överstiger 4000 g. Syn. fetal makrosomi.
     • Näringsrubbningar hos foster 0 questions
     • Mekoniumaspirationssyndrom 0 questions Ett tillstånd som orsakas av inandning av tarmbeck i lungorna hos foster eller nyfödda, oftast till följd av kraftiga andningsrörelser i samband med svår förlossning, eller pga onormala luftvägar. Inandat tarmbeck kan blockera små luftrör och försvåra gasutbyte i lungorna och leda till aspirationspneumoni.
     • Pyelektasi 0 questions
    • Graviditetshypertoni 0 questions Ett tillstånd hos gravida kvinnor, med förhöjt systoliskt (>140 mm Hg) och diastoliskt (>90 mm Hg) blodtryck, uppmätt vid åtminstone två tillfällen med 6 timmars mellanrum. Högt blodtryck är en komplikation i 8-10% av alla graviditeter, oftast efter den 20. graviditetsveckan. Graviditetshypertoni kan delas in i ett flertal breda kategorier, beroende på komplexitet och tillhörande symtom, som t ex ödem, proteinuri, kramper, blodlevringsstörningar och bristande leverfunktioner.
    • Moderns död 0 questions
    • Morgonsjuka 0 questions Illamående och kräkningar hos gravida kvinnor som oftast uppträder morgontid under de första 2-3 månaderna av graviditet. Svårartade, ihållande kräkningar under graviditeten kallas hyperemesis gravidarum.
    • Navelsträng runt halsen 0 questions En graviditetskomplikation där navelsträngen är virad ett eller flera varv runt fostrets nacke. I många fall behöver inte intrasslandet påverka graviditetsutfallet nämnvärt. Men i andra fall kan navelsträngen runt halsen på fostret leda till hämmat blodflöde, nedsatt syretransport, fosterutveckling, rörelseförmåga, samt komplicerad förlossning.
    • Förlossningskomplikationer 0 questions Medicinska problem i samband med förlossning, som t ex sätesbjudning, för tidiga värkar, blödning m fl. Sådana komplikationer kan påverka såväl modern som fostret.
    • Oligohydramnios 0 questions
    • Bäckenbottensjukdomar 0 questions
    • Pemphigoid gestationis 0 questions Kliande utslag under graviditeten och puerperiet som återkommer vid senare graviditeter.
    • Fenylketonuri, maternell 0 questions
    • Placentasjukdomar 0 questions Patologiska processer i eller onormal funktion av moderkakan.
    • Polyhydramnios 0 questions Ett tillstånd med onormalt högt volym av fostervatten (högre än 2,000 ml) under graviditetens sista trimester. Diagnosen ställs vanligtvis med ultraljud (Fostervattenindex). Tillståndet är förenat med maternal diabetes mellitus; flerbördsgraviditet; kromosomrubbningar och medfödda missbildningar.
    • Graviditetskomplikationer, hjärta-kärl 0 questions Samtidig graviditet och hjärt-kärlsjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.
    • Graviditetskomplikationer, blod 0 questions Samtidig graviditet och blodsjukdom. Den hematologiska åkomman kan avse blodets celler eller koagulationsfaktorer, men inte brist eller överskott på olika ämnen i blodet, som t ex hyperkalcemi eller hypokalcemi. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.
    • Graviditetskomplikationer, infektiösa 0 questions Infektioner som inträffar under graviditet, eller graviditet under pågående infektionssjukdom.
    • Graviditetskomplikationer, tumörer 0 questions Tumörer som uppträder under graviditet, eller graviditet under pågående cancersjukdom.
    • Graviditet hos diabetiker 0 questions Graviditet hos kvinnor med tidigare fastställd diabetes. Hit räknas inte symtomatisk diabetes eller nedsatt glukostolerans inducerade av graviditeten, och som går tillbaka vid graviditetens slut.
    • Utomkvedshavandeskap 0 questions Ett potentiellt livshotande tillstånd när embryot implanteras utanför livmodern. I de flesta fall av utomkvedshavandeskap utvecklas fostret i äggledarna (tubargraviditet), med det kan även ske i andra ställen som t ex livmoderhalsen; äggstockarna och bukhålan (bukhålegraviditet).
    • Graviditet, heterotopisk 0 questions
    • Graviditet, överburen 0 questions Graviditet som varar längre än den normala tiden. Hos människa blir detta tiden efter dag 294 av havandeskapet.
    • Fosterskador 0 questions
    • Barnsängssjukdomar 0 questions Sjukdomar som drabbar kvinnor under de första sex till åtta veckorna efter förlossningen,
  • Hjärt-kärlsjukdomar 5 questions Patologiska tillstånd som involverar hjärt-kärlsystemet inklusive hjärta, blodkärl eller hjärtsäck.
  • Blod- och lymfatiska sjukdomar 1 question Samlande benämning på blodsjukdomar och sjukdomar i lymfsystemet. Blodsjukdomar omfattar även tillstånd som rör produkter som bildas (t ex intravaskulär erytrocytaggregation) och kemiska beståndsdelar (t ex blodproteinstörningar). Lymfatiska sjukdomar omfattar sjukdomstillstånd i lymfa, lymfkörtlar och lymfocyter.
  • Medfödda, ärftliga och hos nyfödda uppträdande sjukdomar och missbildningar 1 question Sjukdomstillstånd som finns redan vid födseln, och ofta före, eller som uppkommer under den första levnadsmånaden, oberoende av orsak. Av dessa sjukdomar kallas de som utgörs av strukturella missbildningar "medfödda missbildningar".
  • Hud- och bindvävssjukdomar 1 question En samlingsterm för sjukdomar i huden och dess angränsande vävnader samt bindvävnad.
  • Näringsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 0 questions Samlingsbegrepp för näringssjukdomar som beror på dålig absorption eller näringsobalans och metabola sjukdomar som beror på bristande biosyntes (anabolism) eller nedbrytning (katabolism) av endogena ämnen.
  • Hormonsjukdomar 0 questions Sjukliga förändringar i de endokrina körtlarna och sjukdomar till följd av onormala hormonnivåer.
  • Immunsjukdomar 2 questions Sjukdomstillstånd orsakade av onormal eller saknad immunologisk verkan, antingen humoral eller cellförmedlad, eller båda.
  • Miljöbetingade hälsoproblem 1 question Störningar med det gemensamt att de orsakats av yttre faktorer, snarare än av fysiologiska funktionsstörningar eller sjukdomsalstrande mikroorganismer.
  • Djursjukdomar 0 questions
  • Patologiska tillstånd, tecken och symtom 4 questions
  • Yrkessjukdomar 0 questions Sjukdomstillstånd orsakade av faktorer i arbetsmiljön.
  • Missbruksrelaterade sjukdomar 0 questions Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.
  • Sår och skador 2 questions
Ask a question:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...