Se kategorier

 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 frågor
 • Anatomi 21 frågor Läran om levande organismers byggnad.
 • Teknologi, industri, lantbruk 0 frågor
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 frågor
 • Specialiteter och yrken 1 fråga
 • Sjukdomar 41 frågor
  • Bakterie- och svampinfektioner 1 fråga Specifika eller ospecifika infektioner orsakade av bakterier och svamporganismer.
  • Virussjukdomar 0 frågor
  • Parasitsjukdomar 0 frågor Infektioner eller infestationer orsakade av parasiter, oftast genom kontakt med intermediära vektorer, men också via direkt exponering. .
  • Tumörer 4 frågor Onormal tillväxt av ny vävnad. Maligna (elakartade) tumörer har en högre grad av anaplasi och förmåga att invadera och bilda metastaser, jämfört med benigna (godartade) tumörer.
  • Muskel- och skelettsjukdomar 3 frågor Sjukdomar i musklerna och deras tillhörande ledband och annan bindvävnad, samt i benvävnad och brosk i allmänhet.
  • Matsmältningssystemets sjukdomar 4 frågor Sjukdomstillstånd i någon del av mag-tarmkanalen eller tillhörande organ (lever, gallvägar, bukspottkörtel).
  • Munhålesjukdomar 0 frågor Allmänna eller ospecificerade sjukdomar i det stomatognata systemet, dvs mun, tänder, käkar och svalg.
  • Luftvägssjukdomar 0 frågor
  • Öron-näsa-halssjukdomar 0 frågor Patologiska processer i öron-, näs och halsregionen. Kallas också ÖNH-sjukdomar.
  • Nervsystemets sjukdomar 5 frågor Sjukdomstillstånd i det centrala och perifera nervsystemet. Hit hör sjukdomar i hjärnan, ryggmärgen, kranialnerverna, nervrötterna, det autonoma nervsystemet, nerv-muskelförbindelsen och musklerna.
  • Ögonsjukdomar 1 fråga
  • Urogenitala sjukdomar hos män 0 frågor Sjukdomstillstånd i urinvägarna och fortplantningssystemet hos män.
  • Kvinnosjukdomar och graviditetskomplikationer 0 frågor Sjukdomar i kvinnans urinvägar och fortplantningsorgan, och sjukdomstillstånd förknippade med graviditet.
  • Hjärt-kärlsjukdomar 5 frågor Patologiska tillstånd som involverar hjärt-kärlsystemet inklusive hjärta, blodkärl eller hjärtsäck.
  • Blod- och lymfatiska sjukdomar 1 fråga Samlande benämning på blodsjukdomar och sjukdomar i lymfsystemet. Blodsjukdomar omfattar även tillstånd som rör produkter som bildas (t ex intravaskulär erytrocytaggregation) och kemiska beståndsdelar (t ex blodproteinstörningar). Lymfatiska sjukdomar omfattar sjukdomstillstånd i lymfa, lymfkörtlar och lymfocyter.
  • Medfödda, ärftliga och hos nyfödda uppträdande sjukdomar och missbildningar 1 fråga Sjukdomstillstånd som finns redan vid födseln, och ofta före, eller som uppkommer under den första levnadsmånaden, oberoende av orsak. Av dessa sjukdomar kallas de som utgörs av strukturella missbildningar "medfödda missbildningar".
  • Hud- och bindvävssjukdomar 1 fråga En samlingsterm för sjukdomar i huden och dess angränsande vävnader samt bindvävnad.
   • Bindvävssjukdomar 0 frågor En heterogen grupp av sjukdomstillstånd, varav vissa är ärftliga och andra förvärvade, som kännetecknas av onormal struktur eller funktion hos en eller flera av kroppens bindvävstyper, t ex kollagen, elastin eller mukopolysackariderna (glykosaminoglykanerna).
   • Hudsjukdomar 0 frågor
    • Akneiformutslag 0 frågor Akneliknande uppblossning av hudutslag.
    • Akut generaliserad exantematös pustulos 0 frågor Ett sällsynt hudutslag karakteriserat av akuta, omfattande sterila pustler, feber och periferal blod leukocytos.
    • Angiolymfoid hyperplasi med eosinofili 0 frågor Enstaka eller multipla godartade hudsvulster bestående av omogen och mogen kärlvävnad blandad med endotelceller och en varierande blandning av eosinofiler, histiocyter, lymfocyter och mastceller.
    • Bröstsjukdomar 0 frågor Patologiska processer i bröst.
    • Hudfistel 0 frågor En onormal gång eller förbindelse från en inre kroppsdel till kroppsytan.
    • Hudinflammation 0 frågor Varje form av inflammation i huden.
    • Dermatomyosit 0 frågor En subakut eller kronisk muskel- och hudinflammation, kännetecknad av muskelsvaghet proximalt och typiska hudutslag. Sjukdomen förekommer ungefär lika ofta hos barn som hos vuxna. Hudåkomman har oftast formen av lilaaktiga utslag (eller mer sällan flagnande dermatit) på näsa, kinder, panna, överkropp och armar. Tillståndet är förknippat med komplementförmedlad, intramuskulär mikroangiopati, med förlust av kapillärer, muskelischemi, muskelfibernekros och perifascikulär atrofi. Hos barn har sjukdomen benägenhet att utvecklas till systemisk vaskulit (kärlväggsinflammation). Dermatomyosit kan uppträda tillsammans med maligna tumörer.
    • Hudrodnad 0 frågor Rodnader i huden till följd av kapillärstas. Orsakerna till detta tillstånd kan vara många.
    • Hudutslag 0 frågor Sjukdomar med hudutslag och hudrodnader som framträdande symtom. I äldre tider fanns sex sjukdomstillstånd med likartade hudutslag beskrivna. De var numrerade i den ordning de beskrevs. Endast den fjärde (Dukes sjukdom), den femte (erythema infectiosum) och den sjätte (exanthema subitum; tredagarsfeber) lever kvar som tillfälliga synonymer i dagens terminologi.
    • Ansiktsdermatoser 0 frågor Hudsjukdomar i ansiktet.
    • Fotsjukdomar 0 frågor Anatomiska eller funktionella avvikelser i foten.
    • Hårsjukdomar 0 frågor Sjukdomar som påverkar hårväxt och hårbestånd.
    • Handdermatoser 0 frågor Hudsjukdomar på handen.
    • Keratoakantom 0 frågor En godartad, icke neoplastisk och oftast självbegränsande epitelvävnadsförändring, som kliniskt och histopatologiskt mycket liknar skivepitelkarcinom. Den uppträder enskilt, multipelt, eller i uppblossande form. De solitära och multipla formerna uppträder på solljusexponerade kroppsytor och är histologiskt identiska. Främst vita män drabbas. Den eruptiva formen drabbar båda könen och visar sig som ett utbrett uppblossande av blåsor.
    • Keratos 0 frågor Alla typer av hornartad hudvävnad, som t ex vårtor eller valkar.
    • Bendermatoser 0 frågor En ospecifik benämning på någon form av hudsår eller utslag på benet.
    • Lipomatos 0 frågor Ett sjukdomstillstånd som kännetecknas av ansamling av inkapslad eller icke inkapslad, tumörliknande fettvävnad som påminner om lipom.
    • Lupus erythematosus, kutan 0 frågor En form av lupus erythematosus där huden är det enda organet som omfattas eller där hudförändringen föregår spridning till andra kroppssystem. Den har fått tre indelningar: akut (med hudförändringar), subakut och kronisk (=diskoid lupus erythematosus).
    • Mastocytos 0 frågor En heterogen grupp sjukdomstillstånd som kännetecknas av en onormal ökning av mastceller i huden (kutan mastocytos), i andra vävnader än huden, inklusive flerorgansengagemang (systemisk mastocytos) eller i fasta tumörer (mastocytom).
    • Morgellons sjukdom 0 frågor Ett oförklarligt sjukdomstillstånd som kännetecknas av hudmanifestationer, bl a icke läkande sår, klåda och förekomst av fibrer. Åkomman tycks vara starkt associerad med Lyme-sjukdom.
    • Nagelsjukdomar 0 frågor Sjukdomstillstånd i nageln och angränsande vävnader. Begreppet är begränsat till primater.
    • Nekrobios 0 frågor En samling störningar som kännetecknas av svullnad, basofili och förvridna kollagenknippen i huden.
    • Migrerande nekrolytiskt erytem 0 frågor
    • Nefrogen fibroserande dermopati 0 frågor Ett kroniskt, förvärvat, idiopatiskt och fortskridande hudutslag som har samband med njursvikt. Det åtföljs ibland av systemisk fibros. Patogenesen tycks ha flera orsaker, med inblandning av cirkulerande fibrocyter som förutsättning. Det finns ett starkt samband mellan åkomman och användning av gadoliniumhaltiga kontrastmedel.
    • Pannikulit 0 frågor Inflammation av hudens fettväv, karakteriserad av röda subkutana knölar.
    • Ljusöverkänslighet 0 frågor Onormala reaktioner på solljus eller konstljus pga extrem reaktivitet hos ljusabsorberande molekyler i kroppsvävnaderna. Det är nästan uteslutande ljusöverkänslighet i huden som avses, inklusive solbränna, reaktioner till följd av upprepad exponering utan närvaro av fotosensibiliserande faktorer, och reaktioner som kräver fotosensibiliserande faktorer som ljussensibiliserande medel och vissa sjukdomar. Med begränsning till överkänslighet hos huden, omfattar begreppet inte ögats överkänslighet för ljus, som t ex fotofobi eller ljusframkallad epilepsi.
    • Pigmenteringsrubbningar 0 frågor
    • Prurigo 0 frågor Kliande hudutslag av okänt ursprung. Upphöjda hudknutorr med små övergående blåsor som bildar krustor eller lichenfiering.
    • Klåda 0 frågor En intensivt kliande känsla som framkallar behov av att gnida eller riva huden för lindring.
    • Pyoderma 0 frågor
    • Rosenfinnar 0 frågor Akneliknande hudsjukdom i ansiktet hos medelålders och äldre. Kännetecknas av fläckvis rodnad i och förtjockning av huden, ibland också härdar med varbildning.
    • Hårbottenssjukdomar 0 frågor
    • Scleredema adultorum 0 frågor
    • Sklerodermi, lokaliserad 0 frågor
    • Sklerodermi, systemisk 0 frågor
    • Sjukdomar i talgkörtlar 0 frågor
    • Hudmissbildningar 0 frågor Medfödda störningar i hudens struktur.
    • Hudsjukdomar, eksematösa 0 frågor Alla typer av hudtillstånd med utslag, rodnader, blås- eller fjällbildning. Etiologin kan variera.
    • Hudsjukdomar, genetiska 0 frågor Ärftliga hudsjukdomar, vilka ofta beror på olika medfödda störningar i ämnesomsättningen.
    • Hudsjukdomar, infektiösa 0 frågor Hudsjukdomar som beror på infektioner av bakterier, svampar, parasiter eller virus.
    • Hudsjukdomar, metabola 0 frågor Hudsjukdomar som har samband med ämnesomsättningssjukdomar.
    • Hudsjukdomar, papuloskvamösa 0 frågor En grupp dermatoser med tydliga morfologiska särdrag. Den primära förändringen utgörs vanligen av en blemma, oftast rödaktig, med varierande grad av ytlig fjällning. Större fläckar bildas genom att de primära utslagen flyter samman.
    • Hudsjukdomar, vaskulära 0 frågor Sjukdomstillstånd i huden som är knutna till hudens blodkärl och vanligtvis visar sig som inflammation, svullnad, rodnad eller nekros inom det drabbade området.
    • Hudsjukdomar, vesikulobullösa 0 frågor Sjukdomar i huden som kännetecknas av lokalt förekommande eller allmänt spridd blåsbildning. De klassificeras efter plats och utseende hos blåsorna. Utbrotten kan komma spontant eller föregås av infektion, vävnadsskada eller solljusexponering. Bakomliggande faktorer kan vara immunologiska eller genetiska.
    • Hudtumörer 0 frågor Cancer i huden.
    • Hudsår 0 frågor
    • Sjukdomar i svettkörtlar 0 frågor
    • Xantogranulom, juvenilt 0 frågor
  • Näringsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 0 frågor Samlingsbegrepp för näringssjukdomar som beror på dålig absorption eller näringsobalans och metabola sjukdomar som beror på bristande biosyntes (anabolism) eller nedbrytning (katabolism) av endogena ämnen.
  • Hormonsjukdomar 0 frågor Sjukliga förändringar i de endokrina körtlarna och sjukdomar till följd av onormala hormonnivåer.
  • Immunsjukdomar 2 frågor Sjukdomstillstånd orsakade av onormal eller saknad immunologisk verkan, antingen humoral eller cellförmedlad, eller båda.
  • Miljöbetingade hälsoproblem 1 fråga Störningar med det gemensamt att de orsakats av yttre faktorer, snarare än av fysiologiska funktionsstörningar eller sjukdomsalstrande mikroorganismer.
  • Djursjukdomar 0 frågor
  • Patologiska tillstånd, tecken och symtom 4 frågor
  • Yrkessjukdomar 0 frågor Sjukdomstillstånd orsakade av faktorer i arbetsmiljön.
  • Missbruksrelaterade sjukdomar 0 frågor Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.
  • Sår och skador 2 frågor
 • Publikationers särdrag 0 frågor
 • Psykiatri och psykologi 5 frågor
 • Personer 1 fråga Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Organismer 3 frågor
 • Kemikalier och läkemedel 6 frågor
 • Informatik 2 frågor En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Humaniora 2 frågor I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Hälso- och sjukvård 12 frågor Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Geografiska orter 0 frågor
 • Fenomen och processer 1 fråga
Ställ en fråga:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...