Se kategorier

 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 frågor
 • Anatomi 21 frågor Läran om levande organismers byggnad.
 • Teknologi, industri, lantbruk 0 frågor
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 frågor
 • Specialiteter och yrken 1 fråga
 • Sjukdomar 41 frågor
  • Bakterie- och svampinfektioner 1 fråga Specifika eller ospecifika infektioner orsakade av bakterier och svamporganismer.
  • Virussjukdomar 0 frågor
  • Parasitsjukdomar 0 frågor Infektioner eller infestationer orsakade av parasiter, oftast genom kontakt med intermediära vektorer, men också via direkt exponering. .
  • Tumörer 4 frågor Onormal tillväxt av ny vävnad. Maligna (elakartade) tumörer har en högre grad av anaplasi och förmåga att invadera och bilda metastaser, jämfört med benigna (godartade) tumörer.
  • Muskel- och skelettsjukdomar 3 frågor Sjukdomar i musklerna och deras tillhörande ledband och annan bindvävnad, samt i benvävnad och brosk i allmänhet.
  • Matsmältningssystemets sjukdomar 4 frågor Sjukdomstillstånd i någon del av mag-tarmkanalen eller tillhörande organ (lever, gallvägar, bukspottkörtel).
  • Munhålesjukdomar 0 frågor Allmänna eller ospecificerade sjukdomar i det stomatognata systemet, dvs mun, tänder, käkar och svalg.
  • Luftvägssjukdomar 0 frågor
  • Öron-näsa-halssjukdomar 0 frågor Patologiska processer i öron-, näs och halsregionen. Kallas också ÖNH-sjukdomar.
  • Nervsystemets sjukdomar 5 frågor Sjukdomstillstånd i det centrala och perifera nervsystemet. Hit hör sjukdomar i hjärnan, ryggmärgen, kranialnerverna, nervrötterna, det autonoma nervsystemet, nerv-muskelförbindelsen och musklerna.
  • Ögonsjukdomar 1 fråga
  • Urogenitala sjukdomar hos män 0 frågor Sjukdomstillstånd i urinvägarna och fortplantningssystemet hos män.
  • Kvinnosjukdomar och graviditetskomplikationer 0 frågor Sjukdomar i kvinnans urinvägar och fortplantningsorgan, och sjukdomstillstånd förknippade med graviditet.
  • Hjärt-kärlsjukdomar 5 frågor Patologiska tillstånd som involverar hjärt-kärlsystemet inklusive hjärta, blodkärl eller hjärtsäck.
  • Blod- och lymfatiska sjukdomar 1 fråga Samlande benämning på blodsjukdomar och sjukdomar i lymfsystemet. Blodsjukdomar omfattar även tillstånd som rör produkter som bildas (t ex intravaskulär erytrocytaggregation) och kemiska beståndsdelar (t ex blodproteinstörningar). Lymfatiska sjukdomar omfattar sjukdomstillstånd i lymfa, lymfkörtlar och lymfocyter.
  • Medfödda, ärftliga och hos nyfödda uppträdande sjukdomar och missbildningar 1 fråga Sjukdomstillstånd som finns redan vid födseln, och ofta före, eller som uppkommer under den första levnadsmånaden, oberoende av orsak. Av dessa sjukdomar kallas de som utgörs av strukturella missbildningar "medfödda missbildningar".
  • Hud- och bindvävssjukdomar 1 fråga En samlingsterm för sjukdomar i huden och dess angränsande vävnader samt bindvävnad.
  • Näringsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 0 frågor Samlingsbegrepp för näringssjukdomar som beror på dålig absorption eller näringsobalans och metabola sjukdomar som beror på bristande biosyntes (anabolism) eller nedbrytning (katabolism) av endogena ämnen.
  • Hormonsjukdomar 0 frågor Sjukliga förändringar i de endokrina körtlarna och sjukdomar till följd av onormala hormonnivåer.
  • Immunsjukdomar 2 frågor Sjukdomstillstånd orsakade av onormal eller saknad immunologisk verkan, antingen humoral eller cellförmedlad, eller båda.
  • Miljöbetingade hälsoproblem 1 fråga Störningar med det gemensamt att de orsakats av yttre faktorer, snarare än av fysiologiska funktionsstörningar eller sjukdomsalstrande mikroorganismer.
  • Djursjukdomar 0 frågor
   • Abort, veterinär 0 frågor Förtidig utdrivning av foster hos djur.
    • Brucellos, bovin 0 frågor Infektionssjukdom hos nötkreatur orsakad av bakterier av släktet Brucella, vilken leder till abort i senare stadier av dräktighet. Smitta med Brucella abortus är den främsta infektionsorsaken.
   • Aktinobacillos 0 frågor En infektionssjukdom med varbildande och granulomatösa sår i luftvägarna, matstrupen, huden, njurarna, lederna och andra vävnader. Actinobacillus lignieresii infekterar nötkreatur och får, medan A. eq uuli infekterar hästar och svin.
   • Aleutisk minksjukdom 0 frågor Ett långsamt fortskridande sjukdomstillstånd hos mink orsakat av aleutisk minksjukdomsvirus. Sjukdomen kännetecknas av dålig reproduktion, viktminskning, autoimmunitet, hypergammaglobulinemi, ökad ben ägenhet för bakteriella infektioner och dödlighet i njursvikt.
   • Analkörteltumörer 0 frågor Tumörer eller cancer i analkörtlarna.
   • Anaplasmos 0 frågor En sjukdom hos kreatur orsakad av att bakterier av släktet Anaplasma parasiterar på de röda blodkropparna.
   • Fågelsjukdomar 0 frågor Sjukdomar hos fåglar som inte räknas som fjäderfä för livsmedelsproduktion.
   • Bornavirusinfektion 0 frågor Encefalomyelit hos hästar, får och nötkreatur orsakad av Bornavirus.
   • Kattsjukdomar 0 frågor Sjukdomar hos huskatt (Felis catus; F. domesticus). Termen omfattar inte sjukdomar hos de stora kattdjuren, så som lejon, tiger osv.
   • Nötkreatursjukdomar 0 frågor Sjukdomar hos tamboskap av släktet Bos. Hit räknas sjukdomar hos ko, yak och zebu.
   • Interdigital dermatit 0 frågor
   • Sjukdomsmodeller, djur 0 frågor Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.
   • Hundsjukdomar 0 frågor Sjukdomar hos tamhund (Canis familiaris). Hit hör inte sjukdomar hos vilda hundar, vargar, rävar eller andra Canidae, för vilka indexeringstermen Carnivora används.
   • Enterotoxemi 0 frågor Sjukdom framkallad av exotoxiner från Clostridium perfringens i tarmarna hos får, getter, nötkreatur, föl och griskultingar. Typ B-enterotoxemi hos lamm ger lammdysenteri. Typ C-enterotoxemi hos vuxna får ger "struck" och orsakar blödande enterotoxemi hos kalvar, lamm och kultingar. Typ D-enterotoxemi hos får och getter yttrar sig som "pulpy kidney disease" eller "förätning".
   • Erysipelothrixinfektioner 0 frågor Infektioner orsakade av bakterier tillhörande släktet Erysipelothrix.
   • Fisksjukdomar 0 frågor Sjukdomar hos fiskar, såväl benfiskar som broskfiskar, i sötvatten, havsvatten, akvarier eller fiskodlingar.
   • Mul- och klövsjuka 0 frågor Virussjukdom hos nötkreatur, svin, getter, får och hjort. Infektionen ger hög feber och blåsbildning på tunga, mule och mellan klövarna.
   • Klövröta 0 frågor En infektionssjukdom i de horniga delarna, med omgivande mjukvävnad, i klövarna hos nötkreatur, svin och får. Infektionen orsakas oftast av Corynebacterium pyogenes eller Bacteroides nodosus (Dichelobacter nodosus). Den kallas ibland även nekrobacillos.
   • Getsjukdomar 0 frågor Sjukdomar hos tamgetter eller vilda getter tillhörande släktet Capra.
   • Cowdrios 0 frågor En fästingburen infektionssjukdom hos idisslare orsakad av rickettsiaarten Cowdria ruminantium. Smittämnet överförs av fästingar av släktet Amblyomma.
   • Hepatit, djur 0 frågor Inflammation i levern hos icke-humana djur.
   • Hästsjukdomar 0 frågor Sjukdomar hos tam- eller vildhästar av arten Equus caballus.
   • Keratokonjunktivit, infektiös 0 frågor Infektionssjukdom hos nötkreatur, får och getter, kännetecknad av blefarospasm, tårögdhet, bindhinneinflammation och varierande grad av grumliga och såriga hornhinnor. Hos nötkreatur är orsaken infektion med Moraxella bovis; hos får Mycoplasma, Rickettsia, Chlamydia eller Acholeplasma; hos getter Rickettsia.
   • Hälta hos djur 0 frågor Från det normala gångsättet avvikande gång hos djur.
   • Brösttumörer hos djur 0 frågor Tumörer i bröstkörtlarna (mammarcancer) hos djur.
   • Minkenterit, viral 0 frågor En mycket smittsam parvovirusinfektion hos mink, orsakad av minkenteritvirus eller det närbesläktade kattpestviruset eller hundparvovirus. Överföring sker fekalt-oralt.
   • Muskeldystrofi, djur 0 frågor
   • Myxomatos, infektiös 0 frågor En allvarlig, smittsam sjukdom hos kaniner.
   • Parasitsjukdomar, djur 0 frågor Infektioner eller infestationer hos djur orsakade av parasiter.
   • Paratuberkulos 0 frågor Kronisk gastroenterit hos idisslare orsakad av Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis.
   • Parturient pares 0 frågor En sjudom hos dräktiga och digivande kor och tackor som leder till generaliserad pares och död. Sjukdomen som kännetecknas av hypokalcemi förekommer vid eller strax efter nedkomsten hos kor och innom några veckor före eller efter nedkomsten hos tackor.
   • Peste-des-petits-ruminants 0 frågor
   • Pleuropneumoni, smittsam 0 frågor Pleuropneumoni hos nötkreatur och getter orsakad av mykoplasma.
   • Sjukdomar hos primater 0 frågor
   • Pseudorabies 0 frågor Mycket smittsam virussjukdom som orsakas av ett herpesvirus och påverkar det centrala nervsystemet hos svin, nötkreatur, hundar, katter, råttor och andra djur.
   • Pythiosis 0 frågor
   • Boskapspest 0 frågor
   • Gnagarsjukdomar 0 frågor
   • Salmonellainfektioner, djur 0 frågor
   • Fårsjukdomar 0 frågor
   • Steatit 0 frågor
   • Svinsjukdomar 0 frågor Sjukdomar hos tamsvin och vildsvin av släktet Sus.
   • Veneriska tumörer hos djur 0 frågor
   • Vesikulär stomatit 0 frågor
   • Tärande sjukdom, kronisk 0 frågor
   • Zoonoser 0 frågor Sjukdomar som smittar mellan djur och människor.
  • Patologiska tillstånd, tecken och symtom 4 frågor
  • Yrkessjukdomar 0 frågor Sjukdomstillstånd orsakade av faktorer i arbetsmiljön.
  • Missbruksrelaterade sjukdomar 0 frågor Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.
  • Sår och skador 2 frågor
 • Publikationers särdrag 0 frågor
 • Psykiatri och psykologi 5 frågor
 • Personer 1 fråga Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Organismer 3 frågor
 • Kemikalier och läkemedel 6 frågor
 • Informatik 2 frågor En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Humaniora 2 frågor I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Hälso- och sjukvård 12 frågor Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Geografiska orter 0 frågor
 • Fenomen och processer 1 fråga
Ställ en fråga:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...