Se kategorier

 • Anatomi 21 frågor Läran om levande organismers byggnad.
 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 frågor
 • Fenomen och processer 1 fråga
 • Geografiska orter 0 frågor
 • Hälso- och sjukvård 12 frågor Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Humaniora 2 frågor I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Informatik 2 frågor En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Kemikalier och läkemedel 6 frågor
 • Organismer 3 frågor
 • Personer 1 fråga Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Psykiatri och psykologi 5 frågor
 • Publikationers särdrag 0 frågor
 • Sjukdomar 41 frågor
  • Bakterie- och svampinfektioner 1 fråga Specifika eller ospecifika infektioner orsakade av bakterier och svamporganismer.
  • Virussjukdomar 0 frågor
  • Parasitsjukdomar 0 frågor Infektioner eller infestationer orsakade av parasiter, oftast genom kontakt med intermediära vektorer, men också via direkt exponering. .
  • Tumörer 4 frågor Onormal tillväxt av ny vävnad. Maligna (elakartade) tumörer har en högre grad av anaplasi och förmåga att invadera och bilda metastaser, jämfört med benigna (godartade) tumörer.
  • Muskel- och skelettsjukdomar 3 frågor Sjukdomar i musklerna och deras tillhörande ledband och annan bindvävnad, samt i benvävnad och brosk i allmänhet.
  • Matsmältningssystemets sjukdomar 4 frågor Sjukdomstillstånd i någon del av mag-tarmkanalen eller tillhörande organ (lever, gallvägar, bukspottkörtel).
  • Munhålesjukdomar 0 frågor Allmänna eller ospecificerade sjukdomar i det stomatognata systemet, dvs mun, tänder, käkar och svalg.
  • Luftvägssjukdomar 0 frågor
  • Öron-näsa-halssjukdomar 0 frågor Patologiska processer i öron-, näs och halsregionen. Kallas också ÖNH-sjukdomar.
  • Nervsystemets sjukdomar 5 frågor Sjukdomstillstånd i det centrala och perifera nervsystemet. Hit hör sjukdomar i hjärnan, ryggmärgen, kranialnerverna, nervrötterna, det autonoma nervsystemet, nerv-muskelförbindelsen och musklerna.
  • Ögonsjukdomar 1 fråga
  • Urogenitala sjukdomar hos män 0 frågor Sjukdomstillstånd i urinvägarna och fortplantningssystemet hos män.
  • Kvinnosjukdomar och graviditetskomplikationer 0 frågor Sjukdomar i kvinnans urinvägar och fortplantningsorgan, och sjukdomstillstånd förknippade med graviditet.
  • Hjärt-kärlsjukdomar 5 frågor Patologiska tillstånd som involverar hjärt-kärlsystemet inklusive hjärta, blodkärl eller hjärtsäck.
  • Blod- och lymfatiska sjukdomar 1 fråga Samlande benämning på blodsjukdomar och sjukdomar i lymfsystemet. Blodsjukdomar omfattar även tillstånd som rör produkter som bildas (t ex intravaskulär erytrocytaggregation) och kemiska beståndsdelar (t ex blodproteinstörningar). Lymfatiska sjukdomar omfattar sjukdomstillstånd i lymfa, lymfkörtlar och lymfocyter.
   • Blodsjukdomar 0 frågor Sjukdomar i blodet och de blodbildande organen.
   • Lymfatiska sjukdomar 0 frågor Sjukdomar i lymfan eller lymfkärlen.
    • Histiocytos 0 frågor Allmän benämning på onormal förekomst av histiocyter i blodet. Cellernas patologiska utseende snarare än kliniska fynd är avgörande för indelningen av histiocyttumörer. Tre grupper finns: histiocytos, Langerhanscellshistiocytos och maligna histiocytneoplasmer.
    • Lymfkörtelinflammation 0 frågor Inflammation i lymknutorna.
    • Lymfkärlsutvidgning 0 frågor En övergående utbuktning på lymfkärlen.
    • Lymfkärlsinflammation 0 frågor
    • Missbildningar i lymfatiska systemet 0 frågor Medfödda eller förvärvade strukturella avvikelser i lymfsystemet, inklusive lymfkärlen.
    • Lymfödem 0 frågor Ödem till följd av hinder i lymfkärlen eller störningar i lymfknutorna.
    • Lymfocele 0 frågor Cystisk massa innehållande lymfa från sjuka lymfkärl eller bildad till följd av operativt ingrepp eller annan skada.
    • Lymfoproliferativa sjukdomar 0 frågor Störningar i lymfvävnadstillväxten, allmänna eller ospecificerade.
     • Gammaglobulinbrist 0 frågor En immunologisk bristsjukdom med extremt låga nivåer av alla gammaglobulinklasser i blodet.
     • Autoimmunt lymfoproliferativt syndrom 0 frågor
     • Jättelymfkörtelhyperplasi 0 frågor Stora, godartade, hyperplastiska lymfknutor. Den vanligare, hyalina kärlrika typen kännetecknas av små, hyalina kärlfolliklar och interfollikulär kapillärtillväxt. Plasmaceller är ofta närvarande och representerar en annan subtyp med IgM och IgA i plasmacellerna.
     • Kornsvulst 0 frågor En förhållandevis liten, nodulär inflammationsreaktion, innehållande grupper av mononukleära fagocyter, av infektiöst eller icke-infektiöst ursprung.
     • Tungkedjesjukdom 0 frågor En störning i immunglobulinsyntesen som leder till att stora mängder onormala tunga kedjor utsöndras i urinen. Aminosyrasekvensen i N-(amino-)-slutregionen hos dessa kedjor är normal, men de har en lucka från ett avsnitt av den variabla domänen till och med den konstanta regionens första domän, så att de inte kan bilda korslänkar till de lätta kedjorna. Defekten uppkommer till följd av felaktig koppling mellan generna för de variabla (V) och konstanta (C) regionerna.
     • Immunoblastisk lymfadenopati 0 frågor Ett sjukdomstillstånd kännetecknat av ökad förgrening av småkärl, kraftigt ökad immunoblasttillväxt och amorft, acidofilt, interstitiellt material. Kliniska symtom är feber, svettningar, viktminskning, allmän lymfadenopati och, ofta, förstoring av lever och mjälte.
     • Körtelfeber 0 frågor En vanlig, akut infektion orsakad av Epstein-Barrvirus (humant herpesvirus 4). Infektionen ger ökat antal mononukleära vita blodceller och andra atypiska lymfocyter, allmän lymfadenopati, förstorad mjälte och ibland leverförstoring med hepatit.
     • Hårcellsleukemi 0 frågor En tumörsjukdom hos cellerna i det lymfatiska nätverket som anses som en sällsynt typ av kronisk leukemi. Den kännetecknas av en smygande början, förstorad mjälte, anemi, granulocytopeni, trombocytopeni, obetydlig lymfadenopati, och förekomst av "håriga" celler i blod och benmärg.
     • Leukemi, lymfoid 0 frågor Leukemi associerad med hyperplasi och överaktivitet i lymfvävnaden, och med ökat antal cirkulerande maligna lymfocyter och lymfoblaster.
     • Lymfangiomyom 0 frågor Ett tumörliknande tillstånd som kännetecknas av växt av glatt muskelvävnad och endotelvävnad i lymfkärl och lymfknutor i mediastinum och retroperitonealrummet, och även i lungorna. Det kan visa sig som vätska i lungsäck och bukhåla.
     • Lymfom 0 frågor En allmän beteckning för olika tumörsjukdomar i lymfvävnad.
      • Kompositlymfom 0 frågor
      • Hodgkins sjukdom 0 frågor En elakartad sjukdom, kännetecknad av tilltagande förstoring av lymfknutorna, mjälten och vanlig lymfvävnad, och förekomst av stora och vanligtvis flerkärniga celler (Reed-Sternberg-celler) av okänt ursprung.
      • Non-Hodgkins lymfom 0 frågor Alla elakartade lymfvävnadstumörer som skiljer sig från Hodgkins sjukdom, då de är mer heterogena i fråga om cellinjemalignitet, kliniskt förlopp, prognos och behandling. Det enda gemensamma kännetecknet bland dessa tumörer är frånvaron av Reed-Sternbergceller, vilka är typiska för Hodgkins sjukdom.
       • Burkitts lymfom 0 frågor En typ av odifferentierat, malignt lymfom, som förekommer framförallt i centrala Afrika, men också i andra delar av världen. Det visar sig oftast som en stor osteolytiskt svulst i käken eller i buken. B-cellsantigen uttrycks på de omogna celler som utgör tumörvävnaden i nästan alla fall av Burkitts lymfom. I Afrika har Epstein-Barrvirus isolerats från Burkitts lymfom, men de flesta icke-afrikanska fall är EBV-negativa.
       • B-cellslymfom 0 frågor En grupp heterogena lymftumörer som vanligtvis uttrycker ett eller fler B-cellsantigen eller representerar elakartade omvandlingar av B-lymfocyter.
       • Lymfom, follikulärt 0 frågor Elakartade lymfom där lymfcellerna är hopklumpade till avgränsade noduler inuti lymfknutorna. Nodulerna påminner i viss utsträckning om germinalcentra i lymfknutsfolliklar och utgör sannolikt en neoplastisk utveckling av follikulära B-lymfocyter från lymfknutor. Denna lymfomklass förekommer vanligen hos äldre personer, är spridd till flera lymfknutor, och möjligen även extranodal. Patienter med lymfom med follikulärt eller nodulärt mönster har oftast ett lindrigare sjukdomsförlopp än de med diffust lymfom.
       • Lymfom, storcelligt, anaplastiskt 0 frågor Ett storcelligt non-Hodgkinlymfom med pleomorft utseende som reagerar med den monoklonala antikroppen Ki-1. Lymfomet förekommer oftast i huden och lymfkörtlarna och uttrycker Ki-1(CD30)-antigenet på ytan. Det förväxlas ofta med metastatiskt karcinom och elakartad histiocytos.
       • Lymfom, storcelligt, immunoblastiskt 0 frågor Maligna lymfom kännetecknade av förekomst av immunoblaster med ensartade, runda-ovala cellkärnor, en eller flera framträdande nukleoler, och rikligt med cytoplasma. Denna klass kan underindelas i plasmacytoida och klarcellstyper, beroende på cytoplasmaegenskaper. En tredje kategori, den pleomorfa, kan vara analog med vissa perifera T-cellslymfom, vilka påvisats i såväl USA som Japan.
       • Lymfom, mantle-cell 0 frågor En sällsynt form av non-Hodgkinlymfom, med ett vanligtvis diffust mönster av både små och medelstora lymfocyter och små, delade celler. Formen utgör ca 5% av fallen av non-Hodgkinlymfom hos vuxna i USA och Europa. De flesta mantelcellslymfom är förknippade med en t(11;14)-translokering, vilket leder till förhöjt uttryck av cyklin D1-genen.
       • T-cellslymfom 0 frågor En grupp heterogena, lymfoida tumörer som utgörs av malignt omvandlade T-lymfocyter.
        • Enteropatiassocierat T-cellslymfom 0 frågor
        • T-cellslymfom, kutant 0 frågor En grupp lymfom som uppvisar klonal spridning av elakartade T-lymfocyter, vilka avstannat i olika stadier av differentiering, och som orsakar en malign infiltration i huden. Mycosis fungoides och Sezarys syndrom är de fullständigast beskrivna av dessa sjukdomar.
         • Lymfom, primärt kutant anaplastiskt storcelligt 0 frågor
         • Lymfomatoid papulos 0 frågor Kliniskt godartad, men histologiskt elakartad, återkommande hudsårbildning, kännetecknad av infiltration av stora, atypiska celler omgivna av inflammatoriska celler. De atypiska cellerna liknar Reed-Sternbergceller i Hodgkins sjukdom eller de maligna celler som ses vid kutant T-cellslymfom. I vissa fall utvecklas lymfomatoid papulos till lymfomatösa tillstånd, som t ex mycosis fungoides, Hodgkins sjukdom, kutant T-cellslymfom eller Ki-1-lymfom.
         • Mycosis fungoides 0 frågor En kronisk och elakartad form av T-cellslymfom i huden. I framskridet stadium är även lymfkörtlar och inälvor drabbade.
         • Sezarys syndrom 0 frågor
        • T-cellslymfom, perifert 0 frågor En grupp elakartade lymfom som antas uppstå från perifera T-lymfocyter i lymfknutor och andra, icke-lymfoida, ställen. De omfattar ett brett spektrum av lymfocytformer, men uttrycker alltid T-cellsmarkörer blandade med epiteloida histiocyter, plasmaceller och eosinofiler. Även om dessa lymfom påminner mycket om storcelligt immunoblastiskt lymfom, så måste särdragen hos denna grupp tas i särskilt beaktande.
     • Mareks sjukdom 0 frågor En smittsam virussjukdom hos fåglar, orsakad av fågelherpesvirus 2 och andra mardivirus. Symtomen är lymfcellsinfiltration eller lymftumörbildning i perifera nerver och könskörtlarna, men även bukorganen, hud, muskler och ögon kan drabbas.
     • Sarkoidos 0 frågor
     • Sezarys syndrom 0 frågor
     • Tumörlyssyndrom 0 frågor
     • Waldenströms makroglobulinemi 0 frågor En lymfoproliferativ rubbning som karakteriseras av onormala plasmaceller och pleomorfa B-lymfocyter, höjda nivåer av immunoglobulin M. Också känd som lymfoplasmatiskt lymfom. Kliniska tecken inkluderar blodbrist, blödningar and hyperviskositet.
    • Mukokutant lymfkörtelsyndrom 0 frågor Ett akut, mukokutant febertillstånd med svullna halskörtlar hos barn. De viktigaste symtomen är feber, stas i ögats bindhinna, mörkröda läppar och munhåla, utstående tungpapiller och ödem eller rodnad på extremiteterna.
    • Pseudolymfom 0 frågor
    • Mjältsjukdomar 0 frågor
    • Tymushyperplasi 0 frågor
    • Tymustumörer 0 frågor
    • Lymfkörteltuberkulos 0 frågor Tuberkulosinfektion i lymfkörtlarna. Tuberkulosinfektion i halslymfkörtlarna kallas skrofler (scrofula).
  • Medfödda, ärftliga och hos nyfödda uppträdande sjukdomar och missbildningar 1 fråga Sjukdomstillstånd som finns redan vid födseln, och ofta före, eller som uppkommer under den första levnadsmånaden, oberoende av orsak. Av dessa sjukdomar kallas de som utgörs av strukturella missbildningar "medfödda missbildningar".
  • Hud- och bindvävssjukdomar 1 fråga En samlingsterm för sjukdomar i huden och dess angränsande vävnader samt bindvävnad.
  • Näringsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 0 frågor Samlingsbegrepp för näringssjukdomar som beror på dålig absorption eller näringsobalans och metabola sjukdomar som beror på bristande biosyntes (anabolism) eller nedbrytning (katabolism) av endogena ämnen.
  • Hormonsjukdomar 0 frågor Sjukliga förändringar i de endokrina körtlarna och sjukdomar till följd av onormala hormonnivåer.
  • Immunsjukdomar 2 frågor Sjukdomstillstånd orsakade av onormal eller saknad immunologisk verkan, antingen humoral eller cellförmedlad, eller båda.
  • Miljöbetingade hälsoproblem 1 fråga Störningar med det gemensamt att de orsakats av yttre faktorer, snarare än av fysiologiska funktionsstörningar eller sjukdomsalstrande mikroorganismer.
  • Djursjukdomar 0 frågor
  • Patologiska tillstånd, tecken och symtom 4 frågor
  • Yrkessjukdomar 0 frågor Sjukdomstillstånd orsakade av faktorer i arbetsmiljön.
  • Missbruksrelaterade sjukdomar 0 frågor Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.
  • Sår och skador 2 frågor
 • Specialiteter och yrken 1 fråga
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 frågor
 • Teknologi, industri, lantbruk 0 frågor
Ställ en fråga:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...