Se kategorier

 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 frågor
 • Anatomi 21 frågor Läran om levande organismers byggnad.
 • Teknologi, industri, lantbruk 0 frågor
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 frågor
 • Specialiteter och yrken 1 fråga
 • Sjukdomar 41 frågor
  • Bakterie- och svampinfektioner 1 fråga Specifika eller ospecifika infektioner orsakade av bakterier och svamporganismer.
   • Bakteriella infektioner 1 fråga Infektioner orsakade av olika bakterier.
   • Hjärnabscess 0 frågor Begränsad ansamling var i hjärnan, till följd av bakteriella eller andra infektioner. I de flesta fall beror varbildningen på spridning från annan plats i kroppen, som t ex näshålorna, mellanörat, hjä rtat eller lungorna. Genomträngande skallskada och neurokirurgiska ingrepp kan också ha samband med detta tillstånd. Kliniska manifestationer omfattar huvudvärk, krampanfall, fokala bortfallssymtom oc h förändrat medvetande.
   • Centrala nervsystemets infektioner 0 frågor Infektionssjukdomar i hjärnan, ryggmärgen och hjärnhinnorna. DNA-virusinfektioner, RNA-virusinfektioner, bakterieinfektioner, mykoplasmainfektioner, spiroketinfektioner, svampinfektioner, protozoinfek tioner, maskinfektioner och prioninfektioner kan drabba centrala nervsystemet primärt eller som en sekundär process.
   • Infektion 0 frågor Invasion och förökning av mikroorganismer i kroppsvävnader som kan vara kliniskt obemärkt eller ge upphov till lokala cellskador. En lokal infektion kan bli bestående, sprida sig och utvecklas till en akut, subakut eller kronisk, klinisk infektion eller sjukdom. Infektionen kan även bli systemisk, om mikroorganismerna sprider sig till lymf- och kärlsystemet.
    • Aneurysm, infekterat 0 frågor Aneurysm uppkommet till följd av förekomst av mikroorganismer i kärlväggen, eller infektion i redan befintliga arteriosklerotiska aneurysm.
    • Artrit, infektiös 0 frågor Ledinflammation orsakad av bakterier, virus, rickettsier, mykoplasma, svampar eller parasiter. Bakteriell artrit orskas ofta av Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus eller Neisseria gonorrhoeae. Virusartrit är mindre vanlig och kan vara en yttring av påssjuka, röda hund, hepatit osv.
    • Skelettsjukdomar, infektiösa 0 frågor Sjukdomar i skelettet orsakade av patogena mikroorganismer.
    • Kardiovaskulära infektioner 0 frågor
    • Kateterrelaterade infektioner 0 frågor
    • Coinfektion 0 frågor
    • Smittsamma sjukdomar 0 frågor Sjukdomar som på olika vägar överförs med något smittämne, t ex bakterier eller virus, från en individ till en annan.
    • Samhällsförvärvade infektioner 0 frågor Infektioner som förvärvats ute i samhället, i motsats till sådana som förvärvats inom en vårdinrättning (sjukhusinfektion) eller via någon annan person som nyligen varit på sjukhus.
    • Vårdrelaterad infektion 0 frågor Smitta som sprids inom en sjukvårdsinrättning.
    • Ögoninfektioner 0 frågor Lindrig till svårartad bakterie-, svamp- eller virusinfektion ytligt på ögat eller inuti ögat, med påföljande inflammation, synnedsättning eller synförlust.
    • Fokal infektion 0 frågor Lokalt belägen infektionshärd.
    • Gingivit, nekrotiserande ulcerös 0 frågor Akut eller kronisk tandköttsinflammation, kännetecknad av svullnad, nekros längs tandköttsranden, smärta, blödning, dålig lukt och ofta ett pseudomembran. Tillståndet kan sprida sig till munslemhinnan, tungan, gommen eller svalget. Orsaken är inte helt klarlagd, men kan omfatta infektion med Fusobacterium nucleatum och spiroketerna Borrelia och Treponema.
    • Intraabdominella infektioner 0 frågor
    • Laboratorieinfektion 0 frågor Infektioner som förvärvats genom olycksfall vid laboratoriearbete.
    • Ludwigs angina 0 frågor Svårartad cellulit i det submaxillära utrymmet med sekundär spridning till området mellan tungan och hakan. Tillståndet beror oftast på infektion i det nedre kindtandsområdet eller penetrerande skada till munbotten.
    • Opportunistiska infektioner 0 frågor Infektioner orsakade av organismer som blir patogena under vissa omständigheter, t ex när immunförsvaret är nedsatt.
    • Bäckeninfektion 0 frågor
    • Graviditetskomplikationer, infektiösa 0 frågor Infektioner som inträffar under graviditet, eller graviditet under pågående infektionssjukdom.
    • Protesrelaterade infektioner 0 frågor
    • Reproductive Tract Infections 0 frågor
    • Luftvägsinfektioner 0 frågor
    • Sepsis 0 frågor
    • Könssjukdomar 0 frågor Sjukdomar som beror på eller sprids genom sexuell kontakt.
    • Hudsjukdomar, infektiösa 0 frågor Hudsjukdomar som beror på infektioner av bakterier, svampar, parasiter eller virus.
     • Cellulit 0 frågor En akut, diffus och varig inflammation av lös bindvävnad, särskilt underhudsvävnad, och ibland muskelvävnad. Tillståndet kommer oftast som en följd av infektion i sår eller andra hudskador.
     • Svampsjukdomar i hud 0 frågor Ytliga infektioner i huden och tillhörande vävnader, orsakade av någon form av svamp. Syn. dermatomykoser.
      • Blastomykos 0 frågor Svampinfektion som uppträder i två former: 1) en primär sårbildning kännetecknad av små hudknölar och små knutor längs lymfbanorna som kan läka ut inom loppet av några månader; 2) kroniska, granulomat ösa sårbildningar med tjocka skorpor, vårtliknande förändringar samt ovanlig kärlteckning och infektion i de mellersta och övre lungloberna.
      • Kandidos, kronisk mukokutan 0 frågor Ett kliniskt syndrom som oftast börjar i barndomen med kronisk, utbredd kandidos i hud, naglar och slemhinnor. Det kan uppträda sekundärt i fall av någon immunbristsjukdom, ärftligt som en autosomal recessiv åkomma, eller i samband med brister i den cellförmedlade immuniteten, med endokrina rubbningar, dental stomatit eller malignitet.
      • Kandidos, kutan 0 frågor Eksemliknande Candidainfektion i huden mellan fingrarna och tårna, runt munnen (perleche), eller i form av paronyki.
      • Kromoblastomykos 0 frågor Fjällig blemma eller vårtliknande utväxt, orsakad av fem svamparter, med satellitartad utbredning på fötter eller ben. Lemmen kan svälla och i den yttre änden täckas av sårknutor påminnande om blomkål . I sällsynta fall kan sjukdomen börja på handen eller handleden och sprida sig till hela armen. Syn. kromomykos.
      • Hyalohyphomykos 0 frågor
      • Lobomykos 0 frågor
      • Madurafot 0 frågor En infektionssjukdom orsakad av olika svamparter (t ex Madurella mycetomi) eller aktinomyceter (Nocardia brasiliensis). Sjukdomen drabbar oftast fötter, händer och ben, med nekrotisk och svullen vävnad som följd.
      • Parakockidioidomykos 0 frågor Mykos som drabbar hud, slemhinnor, lymfkörtlar och inre organ. Orsakas av Paracoccidioides brasiliensis. Kallas också parakockidioidalt granulom. Yttlig likhet av P. brasiliensis med Blastomyces brasiliensis kan bli orsak till inkorrekt diagnos.
      • Feohyfomykos 0 frågor
      • Sporotrikos 0 frågor
      • Tinea 0 frågor
       • Nagelsvamp 0 frågor Svampinfektion i nageln, oftast orsakad av dermatofyter, jästarter eller mögelsvampar.
       • Ringorm i hårbotten 0 frågor
       • Fotsvamp 0 frågor Kliande hudåkomma på fötterna, orsakad av Trichophytom rubrum, T. mentagrophytes eller Epidermophyton floccosum.
      • Tinea versicolor 0 frågor
     • Nagelbandsinfektion 0 frågor En inflammatorisk reaktion i hudvecken runt fingernageln. Den kännetecknas av akut eller kronisk, varig, öm och smärtsam svullnad av vävnaderna kring nageln, till följd av varböld i nagelvecket. Den jästsvamp som orsakar paronyki är oftast Candida albicans, men även saprofytsvampar kan vara skyldiga. Bakterier som kan ge upphov till infektionen är vanligtvis stafylokocker, Pseudomonas aeruginosa eller streptokocker.
     • Hudsjukdomar, bakteriella 0 frågor Sjkukdomar i huden, orsakade av bakterieinfektion.
    • Mjukdelsinfektioner 0 frågor Infektioner i vävnad som inte tillhör skelettet, dvs ben, ledband, brosk och fibervävnad. Begreppet brukar avse hud- och mjukdelsinfektioner, och underhudsvävnad och muskelvävnad omfattas vanligtvis. De avgörande faktorerna vid anaeroba infektioner är vävnadsskada, ischemi och kirurgiska ingrepp. Bakterierna kommer ofta från tarm- eller munfloran, särskilt när det gäller sårskador förknippade med tarmkirurgi, trycksår och bett.
    • Varbildning 0 frågor
    • Toxemi 0 frågor
    • Urinvägsinfektioner 0 frågor
    • Sårinfektioner 0 frågor
   • Svampinfektioner 0 frågor
   • Zoonoser 0 frågor Sjukdomar som smittar mellan djur och människor.
  • Virussjukdomar 0 frågor
  • Parasitsjukdomar 0 frågor Infektioner eller infestationer orsakade av parasiter, oftast genom kontakt med intermediära vektorer, men också via direkt exponering. .
  • Tumörer 4 frågor Onormal tillväxt av ny vävnad. Maligna (elakartade) tumörer har en högre grad av anaplasi och förmåga att invadera och bilda metastaser, jämfört med benigna (godartade) tumörer.
  • Muskel- och skelettsjukdomar 3 frågor Sjukdomar i musklerna och deras tillhörande ledband och annan bindvävnad, samt i benvävnad och brosk i allmänhet.
  • Matsmältningssystemets sjukdomar 4 frågor Sjukdomstillstånd i någon del av mag-tarmkanalen eller tillhörande organ (lever, gallvägar, bukspottkörtel).
  • Munhålesjukdomar 0 frågor Allmänna eller ospecificerade sjukdomar i det stomatognata systemet, dvs mun, tänder, käkar och svalg.
  • Luftvägssjukdomar 0 frågor
  • Öron-näsa-halssjukdomar 0 frågor Patologiska processer i öron-, näs och halsregionen. Kallas också ÖNH-sjukdomar.
  • Nervsystemets sjukdomar 5 frågor Sjukdomstillstånd i det centrala och perifera nervsystemet. Hit hör sjukdomar i hjärnan, ryggmärgen, kranialnerverna, nervrötterna, det autonoma nervsystemet, nerv-muskelförbindelsen och musklerna.
  • Ögonsjukdomar 1 fråga
  • Urogenitala sjukdomar hos män 0 frågor Sjukdomstillstånd i urinvägarna och fortplantningssystemet hos män.
  • Kvinnosjukdomar och graviditetskomplikationer 0 frågor Sjukdomar i kvinnans urinvägar och fortplantningsorgan, och sjukdomstillstånd förknippade med graviditet.
  • Hjärt-kärlsjukdomar 5 frågor Patologiska tillstånd som involverar hjärt-kärlsystemet inklusive hjärta, blodkärl eller hjärtsäck.
  • Blod- och lymfatiska sjukdomar 1 fråga Samlande benämning på blodsjukdomar och sjukdomar i lymfsystemet. Blodsjukdomar omfattar även tillstånd som rör produkter som bildas (t ex intravaskulär erytrocytaggregation) och kemiska beståndsdelar (t ex blodproteinstörningar). Lymfatiska sjukdomar omfattar sjukdomstillstånd i lymfa, lymfkörtlar och lymfocyter.
  • Medfödda, ärftliga och hos nyfödda uppträdande sjukdomar och missbildningar 1 fråga Sjukdomstillstånd som finns redan vid födseln, och ofta före, eller som uppkommer under den första levnadsmånaden, oberoende av orsak. Av dessa sjukdomar kallas de som utgörs av strukturella missbildningar "medfödda missbildningar".
  • Hud- och bindvävssjukdomar 1 fråga En samlingsterm för sjukdomar i huden och dess angränsande vävnader samt bindvävnad.
  • Näringsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 0 frågor Samlingsbegrepp för näringssjukdomar som beror på dålig absorption eller näringsobalans och metabola sjukdomar som beror på bristande biosyntes (anabolism) eller nedbrytning (katabolism) av endogena ämnen.
  • Hormonsjukdomar 0 frågor Sjukliga förändringar i de endokrina körtlarna och sjukdomar till följd av onormala hormonnivåer.
  • Immunsjukdomar 2 frågor Sjukdomstillstånd orsakade av onormal eller saknad immunologisk verkan, antingen humoral eller cellförmedlad, eller båda.
  • Miljöbetingade hälsoproblem 1 fråga Störningar med det gemensamt att de orsakats av yttre faktorer, snarare än av fysiologiska funktionsstörningar eller sjukdomsalstrande mikroorganismer.
  • Djursjukdomar 0 frågor
  • Patologiska tillstånd, tecken och symtom 4 frågor
  • Yrkessjukdomar 0 frågor Sjukdomstillstånd orsakade av faktorer i arbetsmiljön.
  • Missbruksrelaterade sjukdomar 0 frågor Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.
  • Sår och skador 2 frågor
 • Publikationers särdrag 0 frågor
 • Psykiatri och psykologi 5 frågor
 • Personer 1 fråga Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Organismer 3 frågor
 • Kemikalier och läkemedel 6 frågor
 • Informatik 2 frågor En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Humaniora 2 frågor I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Hälso- och sjukvård 12 frågor Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Geografiska orter 0 frågor
 • Fenomen och processer 1 fråga
Ställ en fråga:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...