Se kategorier

 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 frågor
 • Anatomi 20 frågor Läran om levande organismers byggnad.
 • Teknologi, industri, lantbruk 1 fråga
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 frågor
 • Specialiteter och yrken 1 fråga
 • Sjukdomar 41 frågor
 • Publikationers särdrag 0 frågor
 • Psykiatri och psykologi 5 frågor
 • Personer 1 fråga Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Kemikalier och läkemedel 9 frågor
 • Informatik 3 frågor En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Humaniora 2 frågor I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Hälso- och sjukvård 12 frågor Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Geografiska orter 1 fråga
 • Fenomen och processer 1 fråga
 • Organismer 4 frågor
  • Eukaryota 2 frågor
  • Arkeer 0 frågor Tidigare kallade arkebakterier. De utgör en av de tre huvudgrupper (domäner) av alla levande organismer som anses representera olika utvecklingsriktningar. De två övriga är bakterier och eukaryoter. A rkebakterierna har speciellt RNA, saknar peptidoglykan, men har eterbundet fett i cellmembranen, och de lever i speciella miljöer.
  • Bakterier 1 fråga Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.
  • Virus 0 frågor
   • Arbovirus 0 frågor Artropodburna virus. En icke-taxonomisk benämning på en grupp virussom infekterar både artropoder och ryggradsdjur. Sådana virus återfinns bland medlemmar av följande virusfamiljer: Arenaviridae, Buny aviridae, Reoviridae, Togaviridae och Flaviviridae.
   • Arkevirus 0 frågor
   • Bakteriofager 0 frågor Virus som infekterar bakterieceller.
   • Defekta virus 0 frågor Virus, som pga att de saknar ett komplett genom inte kan replikera fullständigt eller bilda proteinhölje. Vissa är värdberoende, i den mening att de kan föröka sig endast i sådana cellsystem som tillhandahåller den genetiska funktion de själva saknar. Andra, så kallade satellitvirus, kan endast föröka sig när deras genetiska defekt kompenseras av hjälparvirus.
   • DNA-virus 0 frågor Virusarter, vars nukleinsyra (arvsmassa) består av DNA (deoxiribonukleinsyra).
   • Hjälpvirus 0 frågor Virus som hjälper defekta virus att replikera eller bilda ett proteinhölje genom att tillhandahålla den felande genfunktionen hos det ofullständiga (satellit-) viruset. Hjälpvirus och satellitvirus kan vara av samma släkte eller olika.
   • Hepatitvirus 0 frågor Alla virus som orsakar leverinflammation. Hit hör såväl DNA- som RNA-virus, och virus hos både människor och djur.
   • Insektsvirus 0 frågor Virus som angriper insekter. Den största familjen är Baculoviridae.
   • Onkolytiska virus 0 frågor
   • Växtvirus 0 frågor
   • Provirus 0 frågor
   • Reassortantvirus 0 frågor
   • RNA-virus 0 frågor
   • Ryggradsdjurens proteiner 0 frågor
    • Blodburen smitta 0 frågor Smittsamma organismer i blodet, särskilt av intresse vad gäller förekomst i blodrester i sängkläder, handdukar, kläder, bandage eller andra föremål från personer som utgör smittrisk, sprutor och andra vassa föremål samt medicinska avfallsprodukter, allt för vilket personal inom sjukvården kan utsättas. Detta begrepp skall skiljas från sjukdomstillstånden bakteriemi (sepsis), viremi och fungemi.
    • DNA-virus 0 frågor Virusarter, vars nukleinsyra (arvsmassa) består av DNA (deoxiribonukleinsyra).
     • Adenovirus 0 frågor En familj av icke-höljeförsedda virus som infekterar däggdjur (Mastadenovirus) och fåglar (Aviadenovirus). Infektionerna kan vara symtomfria eller ge upphov till en rad sjukdomar.
     • Anellovirus 0 frågor
     • Asfaviridae 0 frågor En familj dubbelsträngat DNA-virus med en enda art: afrikansk svinpestvirus (Asfivirus). Det orsakar afrikansk svinpest. Syn. afrikansk svinpestliknande virus.
     • Circoviridae 0 frågor En familj mycket små virus, innehållande cirkelformat, enkelsträngat DNA, utan hölje. Överföringsvägarna är inte kända. Circovirus är det enda släktet.
     • DNA-tumörvirus 0 frågor DNA-virus som ger upphov till elakartade tumörer. Bland de sex stora DNA-virusgrupperna är det fyra som är, eller kan vara, cancerframkallande: Adenoviridae, Herpesviridae, Papovaviridae och Poxviridae.
     • Hepadnaviridae 0 frågor En familj DNA-virus med dubbelsträngade genom som främst angriper levern. Virusen orsakar hepatit hos människor och djur. Det finns två släkten, Avihepadnavirus och orthohepadnavirus. Hepadnavirus omfattar hepatit B-virus, ankhepatit B-virus, hägerhepatit B-virus, jordekorrehepatitvirus och murmeldjurshepatit B-virus.
     • Herpesviridae 0 frågor En familj höljeförsedda, raka, dubbelsträngade DNA-virus, som infekterar en rad olika djurarter. Tll underfamiljer räknas, utifrån biologiska kännetecken, Alphaherpesvirinae, Betaherpesvirinae och Gammaherpesvirinae.
     • Iridoviridae 0 frågor En familj stora, ikosahedrala DNA-virus som infekterar insekter och växelvarma ryggradsdjur. Släkten som ingår är Iridovirus, Ranavirus, Chloriridovirus och Lymphocystivirus.
     • Parvoviridae 0 frågor En familj som omfattar mycket små DNA-virus med en enkelsträngad DNA-molekyl. Det finns två subfamiljer: Parvovirinae och Densovirinae. Både ryggradsdjur och ryggradslösa djur kan infekteras med dessa virus.
     • Poxviridae 0 frågor
      • Chordopoxvirinae 0 frågor En underfamilj av familjen Poxviridae, i vilken ingår åtta släkten som omfattar samtliga poxvirus hos ryggradsdjur.
       • Avipoxvirus 0 frågor Ett släkte av familjen Poxviridae, underfamiljen Chordopoxvirinae, bestående av fågelkoppsvirus. Smittöverföring sker via artropoder. Typarten är fjäderfäkoppsvirus (fowlpox virus).
       • Capripoxvirus 0 frågor Ett släkte av familjen Poxviridae, underfamiljen Chordopoxvirinae, omfattande koppvirus som infekterar får, getter och nötkreatur. Överföring av smitta sker vanligen med insekter, men kan också ske ge nom kontakt, via luften eller olika persedlar.
       • Leporipoxvirus 0 frågor Ett släkte av familjen Poxviridae och underfamiljen Chordopoxvirinae som utgörs av eterkänsliga virus hos harar och ekorrar. De ger vanligtvis upphov till tumörer och överförs med leddjur. Myxomavirus är typarten.
       • Molluscipoxvirus 0 frågor Ett släkte av Poxviridae, underfamiljen Chordopoxvirinae, som infekterar människor. Smitta sker via direktkontakt bland barn, genom sexuell kontakt bland yngre vuxna, eller via besmittade föremål. Molluscum contagiosum-virus är typarten.
       • Ortopoxvirus 0 frågor
       • Parapoxvirus 0 frågor
        • Orfvirus 0 frågor
        • Pseudokokoppsvirus 0 frågor En art av Parapoxvirus som ger upphov till kokoppsliknande sjukdom på kornas juver och som kan överföras till den som mjölkar.
       • Suipoxvirus 0 frågor
       • Yatapoxvirus 0 frågor
    • Onkogenvirus 0 frågor Virus som orsakar tumörer.
    • Papillomviridae 0 frågor
    • Polyomaviridae 0 frågor
    • RNA-virus 0 frågor
   • Virion 0 frågor
   • Viroider 0 frågor
   • Oklassificerade virus 0 frågor
  • Organismernas livscykel 0 frågor
Ställ en fråga:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...