Se kategorier

 • Anatomi 20 frågor Läran om levande organismers byggnad.
 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 frågor
 • Fenomen och processer 1 fråga
 • Specialiteter och yrken 1 fråga
 • Geografiska orter 0 frågor
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 frågor
 • Hälso- och sjukvård 12 frågor Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Teknologi, industri, lantbruk 0 frågor
 • Humaniora 2 frågor I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Informatik 3 frågor En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Kemikalier och läkemedel 9 frågor
 • Organismer 4 frågor
  • Eukaryota 2 frågor
  • Arkeer 0 frågor Tidigare kallade arkebakterier. De utgör en av de tre huvudgrupper (domäner) av alla levande organismer som anses representera olika utvecklingsriktningar. De två övriga är bakterier och eukaryoter. A rkebakterierna har speciellt RNA, saknar peptidoglykan, men har eterbundet fett i cellmembranen, och de lever i speciella miljöer.
  • Bakterier 1 fråga Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.
  • Virus 0 frågor
   • Arbovirus 0 frågor Artropodburna virus. En icke-taxonomisk benämning på en grupp virussom infekterar både artropoder och ryggradsdjur. Sådana virus återfinns bland medlemmar av följande virusfamiljer: Arenaviridae, Buny aviridae, Reoviridae, Togaviridae och Flaviviridae.
   • Arkevirus 0 frågor
   • Bakteriofager 0 frågor Virus som infekterar bakterieceller.
   • Defekta virus 0 frågor Virus, som pga att de saknar ett komplett genom inte kan replikera fullständigt eller bilda proteinhölje. Vissa är värdberoende, i den mening att de kan föröka sig endast i sådana cellsystem som tillhandahåller den genetiska funktion de själva saknar. Andra, så kallade satellitvirus, kan endast föröka sig när deras genetiska defekt kompenseras av hjälparvirus.
   • DNA-virus 0 frågor Virusarter, vars nukleinsyra (arvsmassa) består av DNA (deoxiribonukleinsyra).
   • Hjälpvirus 0 frågor Virus som hjälper defekta virus att replikera eller bilda ett proteinhölje genom att tillhandahålla den felande genfunktionen hos det ofullständiga (satellit-) viruset. Hjälpvirus och satellitvirus kan vara av samma släkte eller olika.
   • Hepatitvirus 0 frågor Alla virus som orsakar leverinflammation. Hit hör såväl DNA- som RNA-virus, och virus hos både människor och djur.
   • Insektsvirus 0 frågor Virus som angriper insekter. Den största familjen är Baculoviridae.
   • Onkolytiska virus 0 frågor
   • Växtvirus 0 frågor
   • Provirus 0 frågor
   • Reassortantvirus 0 frågor
   • RNA-virus 0 frågor
    • Arenaviridae 0 frågor En familj RNA-virus som orsakar naturlig infektion hos gnagare. Den har ett släkte i två grupper: LCM-lassakomplexvirus och Tacaribekomplexvirus. Hos gnagare ger dessa virus latent infektion. Vertikal smittöverföring sker genom mjölk, saliv och urin. Horisontell smitta till människor, apor och andra djur kan ge svåra infektioner, som Lassafeber eller hemorragiska febersjukdomar. De intracytoplasma inklusioner som ger den sandkornsliknande (lat. arenosus = sand-) manifestationen består av ribosomaggregat.
    • Astroviridae 0 frågor En familj RNA-virus med Astrovirus som enda släkte. Viruset orsakar mag-tarminfektioner hos människa och infekterar andra ryggradsdjur.
    • Birnaviridae 0 frågor En familj RNA-virus med tvådelat, dubbelsträngat RNA, vilka orsakar infektion hos fisk, blötdjur, fåglar och bananflugor. Det finns tre släkten: Aquabirnavirus, Avibirnavirus och Entomobirnavirus. Öve rföring kan ske såväl horisontellt som vertikalt för samtliga virus.
    • Bromoviridae 0 frågor En familj växtvirus med spridning till ett stort antal grödor och andra, odlade växter. Samtliga virus överförs lätt på mekanisk väg, och vissa även med insekter eller pollen. Det finns fyra släkten: alfamovirus, bromovirus, cucumovirus och ilarvirus.
    • Bunyaviridae 0 frågor En virusfamilj, huvudsakligen arbovirus, bestående av en enda enkel RNA-sträng. Viruspartiklerna är kapslade och cirka 90-120 nm i diameter. Hela familjen innehåller mer än 300 medlemmar fördelade på fem släkten: Bunyavirus, Hantavirus, Nairovirus, Phlebovirus och Tospovirus.
    • Caliciviridae 0 frågor En familj av RNA-virus som infekterar ett stort antal olika djurarter och som oftast är artspecifika. De har en typisk form av sexuddade stjärnor, med fördjupningar i ytorna. Överföring sker via smittad föda, vatten, föremål och genom droppsmitta. Till familjen hör släktena Lagovirus, Norwalkvirus, Sapporovirus och Vesivirus.
    • Closteroviridae 0 frågor
    • Comoviridae 0 frågor En familj höljelösa RNA-växtvirus, som överförs med biologiska vektorer eller experimentellt genom mekanisk inympning. Det finns tre släkten: Comovirus, Fabavirus och Nepovirus.
    • Cystoviridae 0 frågor En bakteriofagfamilj med ett släkte (Cystovirus) med en enda medlem (bakteriofag phi 6).
    • Dicistroviridae 0 frågor
    • Flaviviridae 0 frågor En familj RNA-virus, av vilka många orsakar sjukdom hos människor och husdjur. Det finns tre släkten: Flavivirus, Pestivirus och Hepacivirus, samt några arter med osäker taxonomisk tillhörighet.
    • Flexiviridae 0 frågor
    • Hepevirus 0 frågor
    • Leviviridae 0 frågor En familj bakteriofager som infekterar enterobakterier, Caulobacter och Pseudomonas. Genomet består av linjärt, positiv-sens-, enkelsträngat RNA.
    • Luteoviridae 0 frågor En familj RNA-växtvirus som infekterar olika växter. De sprids via specifika bladlusvektorer. Det finns tre släkten: Luteovirus, Polerovirus och Enamovirus.
    • Mononegavirales 0 frågor En ordning omfattande fyra familjer av eukaryota virus med linjära, icke-segmenterade, negativt strängade RNA-genom. De fyra familjerna är Bornaviridae, Filoviridae, Paramyxoviridae och Rhabdoviridae.
    • Mosaikvirus 0 frågor Virus som framkallar ett brokigt mönster på växtblad.
    • Nidovirales 0 frågor En ordning omfattande tre familjer av eukaryota virus med linjära, icke-segmenterade, positivt strängade RNA-genom. Familjerna är Coronaviridae, Arteriviridae och Roniviridae.
    • Nodaviridae 0 frågor En familj RNA-virus som ger infektioner hos insekter och fiskar. Det finns två släkten, Alphanodavirus och Betanodavirus.
    • Orthomyxoviridae 0 frågor En familj av RNA-virus som orsakar influensa och andra sjukdomar.
    • Picobirnavirus 0 frågor
    • Picornaviridae 0 frågor En familj av smä RNA-virus med flera viktiga humana patogener och djurpatogener.Det finns nio genera: Aphthovirus, Cardiovirus, Enterovirus, Erbovirus, Hepatovirus, Kobuvirus, Parechovirus, Rhinovirus och Teschovirus.
    • Potyviridae 0 frågor
    • Reoviridae 0 frågor
    • Retroviridae 0 frågor
     • Alfaretrovirus 0 frågor
     • Betaretrovirus 0 frågor
     • Deltaretrovirus 0 frågor Ett släkte av familjen retroviridae, bestående av exogena, horisontellt överförda virus hos några få däggdjur. Infektioner med dessa virus omfattar bl a human B-cellsleukemi eller T-cellsleukemi/lymfom hos vuxna, samt bovin leukemi. Typarten är bovint leukemivirus.
     • Endogena retrovirus 0 frågor Retrovirus som är integrerade i arvsmassan (provirus) och som förlorat sin sjukdomsalstrande förmåga, men behållit sin transpositionsförmaga.
     • Epsilonretrovirus 0 frågor Ett släkte inom familjen Retroviridae som infekterar fisk. Arter som hör hit är bl a Walleye skinsarkomvirus, Walleye epidermal hyperplasivirus 1 och Walleye epidermal hyperplasivirus 2.
     • Gammaretrovirus 0 frågor Ett släkte inom Retroviridae som utgörs av endogena sekvenser hos däggdjur, närbesläktade retikuloendoteliosvirus hos fåglar och ett kräldjursvirus. Många arter innehåller onkogener och ger upphov till leukemier och sarkom.
      • Kattleukemivirus 0 frågor En art (även kallad FeLV) av Gammaretrovirus som ger leukemi, lymfosarkom, immunbrist och andra degenerativa sjukdomar hos katter. Flera cellulära onkogener ger FeLV förmågan att framkalla sarkom.
      • Gibbonleukemivirus 0 frågor En art av Gammaretrovirus som ger upphov till leukemi hos gibbonapor. Överföringen sker via kontakt.
      • Musleukemivirus 0 frågor En art av Gammaretrovirus med ett flertal väldefinierade stammar som ger upphov till leukemi hos möss. Sjukdom framkallas vanligtvis genom injicering av filtrat av odlingsbara tumörer i nyfödda möss.
      • Fågelretikuloendoteliosvirus 0 frågor
      • Sarkomvirus, apa 0 frågor
      • Kattsarkomvirus 0 frågor Arter av Gammaretrovirus som isolerats från fibrosarkom hos katter. Virusen är i verkligheten rekombinanta kattleukemivirus (FeLV), hos vilka en del av genomet ersatts med cellulära onkogener. Viruset är individunikt och överförs inte på naturlig väg till andra katter. Kattsarkomvirus (FeSV) är beroende av FeLV för sin replikation.
      • Mussarkomvirus 0 frågor En grupp virus av släktet Gammaretrovirus med defekt replikation, vilka kan transformera celler, men endast replikera och ge upphov till tumörer i närvaro av musleukemivirus.
      • XMRV-virus 0 frågor
     • Lentivirus 0 frågor Ett släkte av familjen Retroviridae bestående av icke-onkogena retrovirus som ger flerorganssjukdomar med långa inkubationstider och ihållande infektioner. Lentivirus är unika på så sätt att de har öppna läsramar (ORF) mellan pol- och env-generna och i 3'-env-området. Fem serogrupper har påvisats, som återspeglar vilka däggdjursvärdar de är associerade med. HIV-1 är typarten.
     • Retrovirus, apa 0 frågor
     • Spumavirus 0 frågor
    • Sequiviridae 0 frågor
    • Tenuivirus 0 frågor
    • Togaviridae 0 frågor
    • Tombusviridae 0 frågor
    • Totiviridae 0 frågor
    • Tymoviridae 0 frågor
   • Ryggradsdjurens proteiner 0 frågor
   • Virion 0 frågor
   • Viroider 0 frågor
   • Oklassificerade virus 0 frågor
  • Organismernas livscykel 0 frågor
 • Personer 0 frågor Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Psykiatri och psykologi 5 frågor
 • Publikationers särdrag 0 frågor
 • Sjukdomar 41 frågor
Ställ en fråga:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...