Browse categories

 • Organismer 4 questions
  • Eukaryota 2 questions
  • Arkeer 0 questions Tidigare kallade arkebakterier. De utgör en av de tre huvudgrupper (domäner) av alla levande organismer som anses representera olika utvecklingsriktningar. De två övriga är bakterier och eukaryoter. A rkebakterierna har speciellt RNA, saknar peptidoglykan, men har eterbundet fett i cellmembranen, och de lever i speciella miljöer.
  • Bakterier 1 question Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.
  • Virus 0 questions
   • Arbovirus 0 questions Artropodburna virus. En icke-taxonomisk benämning på en grupp virussom infekterar både artropoder och ryggradsdjur. Sådana virus återfinns bland medlemmar av följande virusfamiljer: Arenaviridae, Buny aviridae, Reoviridae, Togaviridae och Flaviviridae.
   • Arkevirus 0 questions
   • Bakteriofager 0 questions Virus som infekterar bakterieceller.
   • Defekta virus 0 questions Virus, som pga att de saknar ett komplett genom inte kan replikera fullständigt eller bilda proteinhölje. Vissa är värdberoende, i den mening att de kan föröka sig endast i sådana cellsystem som tillhandahåller den genetiska funktion de själva saknar. Andra, så kallade satellitvirus, kan endast föröka sig när deras genetiska defekt kompenseras av hjälparvirus.
   • DNA-virus 0 questions Virusarter, vars nukleinsyra (arvsmassa) består av DNA (deoxiribonukleinsyra).
   • Hjälpvirus 0 questions Virus som hjälper defekta virus att replikera eller bilda ett proteinhölje genom att tillhandahålla den felande genfunktionen hos det ofullständiga (satellit-) viruset. Hjälpvirus och satellitvirus kan vara av samma släkte eller olika.
   • Hepatitvirus 0 questions Alla virus som orsakar leverinflammation. Hit hör såväl DNA- som RNA-virus, och virus hos både människor och djur.
   • Insektsvirus 0 questions Virus som angriper insekter. Den största familjen är Baculoviridae.
   • Onkolytiska virus 0 questions
   • Växtvirus 0 questions
   • Provirus 0 questions
   • Reassortantvirus 0 questions
   • RNA-virus 0 questions
    • Arenaviridae 0 questions En familj RNA-virus som orsakar naturlig infektion hos gnagare. Den har ett släkte i två grupper: LCM-lassakomplexvirus och Tacaribekomplexvirus. Hos gnagare ger dessa virus latent infektion. Vertikal smittöverföring sker genom mjölk, saliv och urin. Horisontell smitta till människor, apor och andra djur kan ge svåra infektioner, som Lassafeber eller hemorragiska febersjukdomar. De intracytoplasma inklusioner som ger den sandkornsliknande (lat. arenosus = sand-) manifestationen består av ribosomaggregat.
    • Astroviridae 0 questions En familj RNA-virus med Astrovirus som enda släkte. Viruset orsakar mag-tarminfektioner hos människa och infekterar andra ryggradsdjur.
    • Birnaviridae 0 questions En familj RNA-virus med tvådelat, dubbelsträngat RNA, vilka orsakar infektion hos fisk, blötdjur, fåglar och bananflugor. Det finns tre släkten: Aquabirnavirus, Avibirnavirus och Entomobirnavirus. Öve rföring kan ske såväl horisontellt som vertikalt för samtliga virus.
    • Bromoviridae 0 questions En familj växtvirus med spridning till ett stort antal grödor och andra, odlade växter. Samtliga virus överförs lätt på mekanisk väg, och vissa även med insekter eller pollen. Det finns fyra släkten: alfamovirus, bromovirus, cucumovirus och ilarvirus.
    • Bunyaviridae 0 questions En virusfamilj, huvudsakligen arbovirus, bestående av en enda enkel RNA-sträng. Viruspartiklerna är kapslade och cirka 90-120 nm i diameter. Hela familjen innehåller mer än 300 medlemmar fördelade på fem släkten: Bunyavirus, Hantavirus, Nairovirus, Phlebovirus och Tospovirus.
    • Caliciviridae 0 questions En familj av RNA-virus som infekterar ett stort antal olika djurarter och som oftast är artspecifika. De har en typisk form av sexuddade stjärnor, med fördjupningar i ytorna. Överföring sker via smittad föda, vatten, föremål och genom droppsmitta. Till familjen hör släktena Lagovirus, Norwalkvirus, Sapporovirus och Vesivirus.
    • Closteroviridae 0 questions
    • Comoviridae 0 questions En familj höljelösa RNA-växtvirus, som överförs med biologiska vektorer eller experimentellt genom mekanisk inympning. Det finns tre släkten: Comovirus, Fabavirus och Nepovirus.
    • Cystoviridae 0 questions En bakteriofagfamilj med ett släkte (Cystovirus) med en enda medlem (bakteriofag phi 6).
    • Dicistroviridae 0 questions
    • Flaviviridae 0 questions En familj RNA-virus, av vilka många orsakar sjukdom hos människor och husdjur. Det finns tre släkten: Flavivirus, Pestivirus och Hepacivirus, samt några arter med osäker taxonomisk tillhörighet.
    • Flexiviridae 0 questions
    • Hepevirus 0 questions
    • Leviviridae 0 questions En familj bakteriofager som infekterar enterobakterier, Caulobacter och Pseudomonas. Genomet består av linjärt, positiv-sens-, enkelsträngat RNA.
    • Luteoviridae 0 questions En familj RNA-växtvirus som infekterar olika växter. De sprids via specifika bladlusvektorer. Det finns tre släkten: Luteovirus, Polerovirus och Enamovirus.
    • Mononegavirales 0 questions En ordning omfattande fyra familjer av eukaryota virus med linjära, icke-segmenterade, negativt strängade RNA-genom. De fyra familjerna är Bornaviridae, Filoviridae, Paramyxoviridae och Rhabdoviridae.
    • Mosaikvirus 0 questions Virus som framkallar ett brokigt mönster på växtblad.
    • Nidovirales 0 questions En ordning omfattande tre familjer av eukaryota virus med linjära, icke-segmenterade, positivt strängade RNA-genom. Familjerna är Coronaviridae, Arteriviridae och Roniviridae.
    • Nodaviridae 0 questions En familj RNA-virus som ger infektioner hos insekter och fiskar. Det finns två släkten, Alphanodavirus och Betanodavirus.
    • Orthomyxoviridae 0 questions En familj av RNA-virus som orsakar influensa och andra sjukdomar.
     • Influensavirus A 0 questions Ett släkte inom familjen Orthomyxoviridae, vars medlemmar orsakar influensa och andra sjukdomar hos människor och djur. Det omfattar många stammar och antigenundertyper av membranproteinerna hemagglutinin och neuraminidas. Typarten är influensa A-virus.
      • Influensa A-virus 0 questions Typarten av släktet Influenzavirus A som ger upphov till influensa och andra sjukdomar hos människor och djur. Antigenvariationer förekommer ofta bland stammarna, vilket möjliggör klassificering i undertyper och varianter. Överföringen sker via droppsmitta (bland människor och icke vattenlevande värdar) eller via vatten (hos andfåglar).
     • Influensavirus B 0 questions Ett släkte inom familjen Orthomyxoviridae som ger upphov till influensa och andra sjukdomar hos främst människor. Till skillnad från influensavirus A har inga distinkta antigena undertyper av hemagglutinin och neuraminidas identifierats.
     • Influensavirus C 0 questions Ett släkte inom familjen Orthomyxoviridae med medlemmar som liknar typerna A och B, men som är ovanligare, stabilare, mer homogena och saknar membranproteinet neuraminidas. Influensavirus C har inte orsakat några epidemier, men kan ge en lindrig form av influensa. Typarten är influensa C-virus.
     • Isavirus 0 questions Ett släkte av familjen Orthomyxoviridae med en enda art, smittsam laxanemivirus.
     • Thogotovirus 0 questions Ett släkte inom familjen Orthomyxoviridae omfattande fästingburna virus som sporadiskt ger infektion hos människor. Dhori- och Thogotovirus betraktades tidigare som medlemmar av Bunyaviridae. Thogotovirus är typarten.
    • Picobirnavirus 0 questions
    • Picornaviridae 0 questions En familj av smä RNA-virus med flera viktiga humana patogener och djurpatogener.Det finns nio genera: Aphthovirus, Cardiovirus, Enterovirus, Erbovirus, Hepatovirus, Kobuvirus, Parechovirus, Rhinovirus och Teschovirus.
    • Potyviridae 0 questions
    • Reoviridae 0 questions
    • Retroviridae 0 questions
    • Sequiviridae 0 questions
    • Tenuivirus 0 questions
    • Togaviridae 0 questions
    • Tombusviridae 0 questions
    • Totiviridae 0 questions
    • Tymoviridae 0 questions
   • Ryggradsdjurens proteiner 0 questions
   • Virion 0 questions
   • Viroider 0 questions
   • Oklassificerade virus 0 questions
  • Organismernas livscykel 0 questions
 • Anatomi 20 questions Läran om levande organismers byggnad.
 • Geografiska orter 0 questions
 • Publikationers särdrag 0 questions
 • Hälso- och sjukvård 12 questions Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Personer 0 questions Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Informatik 3 questions En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Humaniora 2 questions I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Teknologi, industri, lantbruk 1 question
 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 questions
 • Specialiteter och yrken 1 question
 • Fenomen och processer 1 question
 • Psykiatri och psykologi 5 questions
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 questions
 • Kemikalier och läkemedel 10 questions
 • Sjukdomar 41 questions
Ask a question:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...