Browse categories

 • Organismer 4 questions
  • Eukaryota 2 questions
  • Arkeer 0 questions Tidigare kallade arkebakterier. De utgör en av de tre huvudgrupper (domäner) av alla levande organismer som anses representera olika utvecklingsriktningar. De två övriga är bakterier och eukaryoter. A rkebakterierna har speciellt RNA, saknar peptidoglykan, men har eterbundet fett i cellmembranen, och de lever i speciella miljöer.
  • Bakterier 1 question Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.
  • Virus 0 questions
   • Arbovirus 0 questions Artropodburna virus. En icke-taxonomisk benämning på en grupp virussom infekterar både artropoder och ryggradsdjur. Sådana virus återfinns bland medlemmar av följande virusfamiljer: Arenaviridae, Buny aviridae, Reoviridae, Togaviridae och Flaviviridae.
   • Arkevirus 0 questions
   • Bakteriofager 0 questions Virus som infekterar bakterieceller.
   • Defekta virus 0 questions Virus, som pga att de saknar ett komplett genom inte kan replikera fullständigt eller bilda proteinhölje. Vissa är värdberoende, i den mening att de kan föröka sig endast i sådana cellsystem som tillhandahåller den genetiska funktion de själva saknar. Andra, så kallade satellitvirus, kan endast föröka sig när deras genetiska defekt kompenseras av hjälparvirus.
   • DNA-virus 0 questions Virusarter, vars nukleinsyra (arvsmassa) består av DNA (deoxiribonukleinsyra).
    • Adenovirus 0 questions En familj av icke-höljeförsedda virus som infekterar däggdjur (Mastadenovirus) och fåglar (Aviadenovirus). Infektionerna kan vara symtomfria eller ge upphov till en rad sjukdomar.
    • Anellovirus 0 questions
    • Ascoviridae 0 questions
    • Asfaviridae 0 questions En familj dubbelsträngat DNA-virus med en enda art: afrikansk svinpestvirus (Asfivirus). Det orsakar afrikansk svinpest. Syn. afrikansk svinpestliknande virus.
    • Baculoviridae 0 questions En familj insektvirus omfattande två underfamiljer: Eubaculovirinae (höljeförsedda baculovirus) och Nudibaculovirinae (icke-höljeförsedda baculovirus). Eubaculovirinae, som innehåller polyederformade inklusionskroppar, har två släkten: Nucleopolyhedrovirus och Granulovirus. Baculovirus används som vektorer för att uttrycka främmande gener i insekter.
     • Granulovirus 0 questions Ett släkte inom familjen Baculoviridae och underfamiljen Eubaculovirinae. Kännetecknande är att de är inneslutna i äggformade proteinhöljen (ocklusionskroppar). Typarten är Cydia pomonella granulovirus.
     • Nucleopolyhedrovirus 0 questions Ett virussläkte inom familjen Baculoviridae, underfamiljen Eubaculovirinae, som kännetecknas av förmågan att bilda kristallina, polyhedrala inneslutningar i värdcellens kärna. Typarten är Autographa californica nucleopolyhedrovirus.
    • Caudovirales 0 questions En ordning omfattande tre familjer svansförsedda bakteriofager: Myoviridae, Podoviridae och Siphoviridae.
    • Caulimoviridae 0 questions
    • Circoviridae 0 questions En familj mycket små virus, innehållande cirkelformat, enkelsträngat DNA, utan hölje. Överföringsvägarna är inte kända. Circovirus är det enda släktet.
    • Fuselloviridae 0 questions En familj citronformade DNA-virus som infekterar arkéer och som har ett enda släkte, nämligen Fusellovirus.
    • Geminiviridae 0 questions En familj växtvirus vars virioner har den ovanliga morfologiska egenskapen att bestå av ett par isometriska partiklar. Överföringen sker via stritar eller vit flygare. Vissa av virusarterna gör stor ekonomisk skada bland odlade växter. Det finns tre släkten: Mastrevirus, Curtovirus och Begomovirus.
    • Guttaviridae 0 questions En familj arkeiska virus med en enda art, Sulfolobus SNDV-liknande virus.
    • Hepadnaviridae 0 questions En familj DNA-virus med dubbelsträngade genom som främst angriper levern. Virusen orsakar hepatit hos människor och djur. Det finns två släkten, Avihepadnavirus och orthohepadnavirus. Hepadnavirus omfattar hepatit B-virus, ankhepatit B-virus, hägerhepatit B-virus, jordekorrehepatitvirus och murmeldjurshepatit B-virus.
    • Herpesviridae 0 questions En familj höljeförsedda, raka, dubbelsträngade DNA-virus, som infekterar en rad olika djurarter. Tll underfamiljer räknas, utifrån biologiska kännetecken, Alphaherpesvirinae, Betaherpesvirinae och Gammaherpesvirinae.
    • Inoviridae 0 questions En familj stavformade eller trådiga bakteriofager av enkelsträngat DNA. Det finns två släkten, Inovirus och Plectrovirus.
    • Iridoviridae 0 questions En familj stora, ikosahedrala DNA-virus som infekterar insekter och växelvarma ryggradsdjur. Släkten som ingår är Iridovirus, Ranavirus, Chloriridovirus och Lymphocystivirus.
    • Lipothrixviridae 0 questions En familj höljeförsedda, lipidhaltiga, trådiga DNA-virus som infekterar arkéer.
    • Microviridae 0 questions En stor familj lytiska bakteriofager som infekterar enterobakterier, Spiroplasma, Bdellovibrio och Chlamydia. Den omfattar fyra släkten: Microvirus, Spiromicrovirus, Bdellomicrovirus, och Chlamydiamicrovirus.
    • Mimiviridae 0 questions
    • Nanoviridae 0 questions En familj DNA-virus som infekterar växter och överförs med bladlöss. Släkten är bl a Nanovirus och Babuvirus.
    • Nimaviridae 0 questions En familj DNA-virus hos ryggradslösa djur med ett släkte, Whispovirus.
    • Papillomviridae 0 questions
    • Parvoviridae 0 questions En familj som omfattar mycket små DNA-virus med en enkelsträngad DNA-molekyl. Det finns två subfamiljer: Parvovirinae och Densovirinae. Både ryggradsdjur och ryggradslösa djur kan infekteras med dessa virus.
    • Phycodnaviridae 0 questions
    • Polydnaviridae 0 questions
    • Polyomaviridae 0 questions
    • Poxviridae 0 questions
    • Rudiviridae 0 questions
    • Tectiviridae 0 questions
   • Hjälpvirus 0 questions Virus som hjälper defekta virus att replikera eller bilda ett proteinhölje genom att tillhandahålla den felande genfunktionen hos det ofullständiga (satellit-) viruset. Hjälpvirus och satellitvirus kan vara av samma släkte eller olika.
   • Hepatitvirus 0 questions Alla virus som orsakar leverinflammation. Hit hör såväl DNA- som RNA-virus, och virus hos både människor och djur.
   • Insektsvirus 0 questions Virus som angriper insekter. Den största familjen är Baculoviridae.
   • Onkolytiska virus 0 questions
   • Växtvirus 0 questions
   • Provirus 0 questions
   • Reassortantvirus 0 questions
   • RNA-virus 0 questions
   • Ryggradsdjurens proteiner 0 questions
   • Virion 0 questions
   • Viroider 0 questions
   • Oklassificerade virus 0 questions
  • Organismernas livscykel 0 questions
 • Anatomi 20 questions Läran om levande organismers byggnad.
 • Geografiska orter 1 question
 • Publikationers särdrag 0 questions
 • Hälso- och sjukvård 12 questions Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Personer 1 question Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Informatik 3 questions En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Humaniora 2 questions I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Teknologi, industri, lantbruk 1 question
 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 questions
 • Specialiteter och yrken 1 question
 • Fenomen och processer 1 question
 • Psykiatri och psykologi 5 questions
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 questions
 • Kemikalier och läkemedel 9 questions
 • Sjukdomar 41 questions
Ask a question:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...