Browse categories

 • Humaniora 2 questions I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Anatomi 20 questions Läran om levande organismers byggnad.
 • Geografiska orter 1 question
 • Publikationers särdrag 0 questions
 • Hälso- och sjukvård 12 questions Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Personer 1 question Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Informatik 3 questions En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Teknologi, industri, lantbruk 1 question
 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 questions
 • Specialiteter och yrken 1 question
 • Fenomen och processer 1 question
 • Psykiatri och psykologi 5 questions
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 questions
 • Kemikalier och läkemedel 9 questions
 • Sjukdomar 41 questions
 • Organismer 4 questions
  • Eukaryota 2 questions
   • Alveolata 0 questions
   • Amoebozoa 0 questions
   • Djur 2 questions
   • Choanoflagellata 0 questions
   • Cryptophyta 0 questions
   • Diplomonadida 0 questions En ordning av protozoer med en eller två karyomastigonter och antingen dubbel rotations- eller spegelsymmetri.
   • Euglenozoa 0 questions
   • Svampar 0 questions Ett rike av eukaryota, heterotrofa organismer som lever som saprofyter eller parasiter, omfattande svampar, jästarter, mögel osv. De kan fortplanta sig sexuellt eller asexuellt och ha mer eller mindre komplexa livscykler. Trådsvampar bildar flercelliga kolonier.
    • Jordbruksinokulanter 0 questions Nyttiga mikroorganismer (bakterier eller svampar) som appliceras för miljösanering och för att förbättra jordbruksproduktivitet.
    • Ascomycota 0 questions Ett fylum av svampar (sporsäcksvampar) med skiljeväggar i mycelet, vilka bildar sporangier av säckliknande celler (asci) som innehåller ascosporer. De flesta patogena svampar med sådant sexualstadium tillhör detta fylet.
    • Basidiomycota 0 questions Även Basidiomycetes eller basidsvampar. En huvudgrupp (fylum) av svampar som kännetecknas av att de har sporbildande organ, basidier (sing. basidium), för produktion av sina sexuella sporer (basidiosp orer). Basidierna kan ha formen av skivor, som t ex hos champinjoner, åsar, som hos kantareller, taggar, som hos taggsvampar, rör, som hos soppar och tickor, eller vara inneslutna, som hos röksvampar. Det finns ca 25 000 arter av basidsvampar.
    • Blastocladiomycota 0 questions
    • Blodburen smitta 0 questions Smittsamma organismer i blodet, särskilt av intresse vad gäller förekomst i blodrester i sängkläder, handdukar, kläder, bandage eller andra föremål från personer som utgör smittrisk, sprutor och andra vassa föremål samt medicinska avfallsprodukter, allt för vilket personal inom sjukvården kan utsättas. Detta begrepp skall skiljas från sjukdomstillstånden bakteriemi (sepsis), viremi och fungemi.
    • Chytridiomycota 0 questions En stam av svampar som tidigare betraktades som en underavdelning av Phycomycetes. De är de enda svampar som i något stadium i sin livscykel producerar rörliga celler. De flesta är saprofyter, men bla nd dem finns också växt-, djur- och svamppatogener.
    • Svampar, oklassificerade 0 questions Svampar, vars taxonomiska förhållanden inte blivit fastställda.
     • Entomophthorales 0 questions En svampordning som huvudsakligen omfattar insektparasiter, men några kan infektera däggdjur, inklusive människor. Svamparnas strikta värdspecificitet gör dem användbara i många studier om biologisk kontroll.
     • Mucorales 0 questions En ordning zygomycetsvampar, oftast saprofytära, som förstör lagrade livsmedel och kan förorsaka infektion i andningsvägarna eller mukormykos hos personer med nedsatt motståndskraft.
      • Absidia 0 questions Ett släkte zygomycetsvampar, familjen Mucoraceae, ordningen Mucorales, som ibland orsakar infektion hos människor. Ur Absidiasvampar utvinns kitosan, ett medel för bekämpning av bladmögel.
      • Cunninghamella 0 questions Ett släkte zygomycetsvampar tillhörande familjen Cunninghamellaceae och ordningen Mucorales. Vissa arter orsakar systemiska infektioner hos människor.
      • Mortierella 0 questions Ett släkte zygomycetsvampar av familjen Mortierellaceae och ordningen Mucorales. Svamparna är utbredda i jord och kan i sällsynta fall ge infektioner (mukormykos) hos människor och djur. Mortierella alpinais utnyttjas för produktion av arakidonsyra.
      • Mukor 0 questions Ett släkte zygomycetsvampar inom familjen Mucoraceae och ordningen Mucorales. Medlemmarna är huvudsakligen saprofytära, men kan ge upphov till mukormykos hos människor genom sporutveckling i lungorna.
      • Phycomyces 0 questions Ett släkte av zygomycete svampar i familjen Mucoraceae, ordningen Mucorales, formar mycelier. Används inom forskning av fytotropism.
      • Rhizomucor 0 questions
      • Rhizopus 0 questions
    • Glomeromycota 0 questions
    • Lavar 0 questions Organismer bestående av samlevande svampar och alger eller cyanobakterier.
    • Microsporidia 0 questions Ett fylum svampar som omfattar små, intracellulära, encelliga parasiter med svampsporer. Det finns två klasser, Rudimicrosporea och Microsporea.
    • Deuteromycota 0 questions En stor och heterogen grupp av svamporganismer som saknar sexuellt stadium. Många humanpatogena svampar tillhör denna grupp.
    • Mycorrhizae 0 questions Symbiotisk väv (dubbelorganism) mellan svampmycel och växters rötter. Nästan alla högre växter har denna form av samexistens, där svamporganismen förser växten med vatten och mineralsalter, och växten tillför svampen kolhydrater. Det finns två huvudformer, extracellulär (ectomycorrhizae) och intracellulär (endomycorrhizae).
    • Neocallimastigomycota 0 questions Ett fylum av anaeroba svamporganismer som förekommer i magen hos idisslare. Svamparna saknar mitokondrier och förökar sig genom zoosporer.
    • Jästsvampar 0 questions
   • Haptophyta 0 questions
   • Mesomycetozoea 0 questions En klass parasitiska och saprofytiska mikroorganismer vars evolutionära ursprung kan spåras till skiljet mellan djur- och svamporganismer. De är normalt fiskpatogener, men undantag finns. Två erkända ordningar finns: Icthyophonida och Dermocystida.
   • Oxymonadida 0 questions
   • Parabasalidea 0 questions
   • Växter 0 questions
   • Retortamonadidae 0 questions
   • Rhizaria 0 questions
   • Stramenopiles 0 questions
  • Arkeer 0 questions Tidigare kallade arkebakterier. De utgör en av de tre huvudgrupper (domäner) av alla levande organismer som anses representera olika utvecklingsriktningar. De två övriga är bakterier och eukaryoter. A rkebakterierna har speciellt RNA, saknar peptidoglykan, men har eterbundet fett i cellmembranen, och de lever i speciella miljöer.
  • Bakterier 1 question Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.
  • Virus 0 questions
  • Organismernas livscykel 0 questions
Ask a question:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...