Se kategorier

 • Fenomen och processer 1 fråga
 • Geografiska orter 0 frågor
 • Hälso- och sjukvård 12 frågor Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Humaniora 2 frågor I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Informatik 3 frågor En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Kemikalier och läkemedel 9 frågor
 • Organismer 4 frågor
  • Eukaryota 2 frågor
   • Alveolata 0 frågor
   • Amoebozoa 0 frågor
   • Djur 2 frågor
   • Choanoflagellata 0 frågor
   • Cryptophyta 0 frågor
   • Diplomonadida 0 frågor En ordning av protozoer med en eller två karyomastigonter och antingen dubbel rotations- eller spegelsymmetri.
   • Euglenozoa 0 frågor
   • Svampar 0 frågor Ett rike av eukaryota, heterotrofa organismer som lever som saprofyter eller parasiter, omfattande svampar, jästarter, mögel osv. De kan fortplanta sig sexuellt eller asexuellt och ha mer eller mindre komplexa livscykler. Trådsvampar bildar flercelliga kolonier.
    • Jordbruksinokulanter 0 frågor Nyttiga mikroorganismer (bakterier eller svampar) som appliceras för miljösanering och för att förbättra jordbruksproduktivitet.
    • Ascomycota 0 frågor Ett fylum av svampar (sporsäcksvampar) med skiljeväggar i mycelet, vilka bildar sporangier av säckliknande celler (asci) som innehåller ascosporer. De flesta patogena svampar med sådant sexualstadium tillhör detta fylet.
    • Basidiomycota 0 frågor Även Basidiomycetes eller basidsvampar. En huvudgrupp (fylum) av svampar som kännetecknas av att de har sporbildande organ, basidier (sing. basidium), för produktion av sina sexuella sporer (basidiosp orer). Basidierna kan ha formen av skivor, som t ex hos champinjoner, åsar, som hos kantareller, taggar, som hos taggsvampar, rör, som hos soppar och tickor, eller vara inneslutna, som hos röksvampar. Det finns ca 25 000 arter av basidsvampar.
    • Blastocladiomycota 0 frågor
    • Blodburen smitta 0 frågor Smittsamma organismer i blodet, särskilt av intresse vad gäller förekomst i blodrester i sängkläder, handdukar, kläder, bandage eller andra föremål från personer som utgör smittrisk, sprutor och andra vassa föremål samt medicinska avfallsprodukter, allt för vilket personal inom sjukvården kan utsättas. Detta begrepp skall skiljas från sjukdomstillstånden bakteriemi (sepsis), viremi och fungemi.
    • Chytridiomycota 0 frågor En stam av svampar som tidigare betraktades som en underavdelning av Phycomycetes. De är de enda svampar som i något stadium i sin livscykel producerar rörliga celler. De flesta är saprofyter, men bla nd dem finns också växt-, djur- och svamppatogener.
    • Svampar, oklassificerade 0 frågor Svampar, vars taxonomiska förhållanden inte blivit fastställda.
    • Glomeromycota 0 frågor
    • Lavar 0 frågor Organismer bestående av samlevande svampar och alger eller cyanobakterier.
    • Microsporidia 0 frågor Ett fylum svampar som omfattar små, intracellulära, encelliga parasiter med svampsporer. Det finns två klasser, Rudimicrosporea och Microsporea.
     • Microsporea 0 frågor En klass parasitsvampar. Typiska kännetecken är runda, ovala eller rörformade sporer och enkelkärnig sporoplasm.
      • Microsporida 0 frågor En ordning parasitsvampar som huvudsakligen förekommer hos leddjur, fiskar och vissa ryggradsdjur, inkl. människor. Den har två underordningar, Pansporoblastina och APANSPOROBLASTINA.
       • Apansporoblastina 0 frågor En underordning av parasitära protozoer som saknar pansporoblastmembran.
        • Encephalitozoon 0 frågor Ett släkte parasitära protozoer som tidigare ansågs höra till Sporozoea, men som nu anses tillhöra klassen Microsporea.
         • Encephalitozoon cuniculi 0 frågor En art av parasitära protozoer. Denna intracellulära parasit påträffas i hjärna, hjärta och njurar hos ett flertal däggdjur. Smitta sker sannolikt via sporer i födan.
        • Enterocytozoon 0 frågor Ett släkte parasitära protozoer inom familjen Enterocytozoonidae som infekterar människor. Enterocytozoon bieneusi har påträffats i tarmarna hos AIDS-patienter.
        • Nosema 0 frågor Ett släkte parasitsvampar inom familjen Nosematidae. Vissa arter är patogena för ryggradslösa djur av ekonomisk betydelse, medan andra undersöks för en eventuell roll i bekämpning av skadeinsekter. Det finns också humanpatogena arter.
        • Vittaforma 0 frågor
       • Pansporablastina 0 frågor
     • Oklassificerade mikrosporidia 0 frågor En kategori nyligen beskrivna organismer eller sådana som inte kan klassificeras till släkte eller art pga av förlust av exemplar eller annan information.
    • Deuteromycota 0 frågor En stor och heterogen grupp av svamporganismer som saknar sexuellt stadium. Många humanpatogena svampar tillhör denna grupp.
    • Mycorrhizae 0 frågor Symbiotisk väv (dubbelorganism) mellan svampmycel och växters rötter. Nästan alla högre växter har denna form av samexistens, där svamporganismen förser växten med vatten och mineralsalter, och växten tillför svampen kolhydrater. Det finns två huvudformer, extracellulär (ectomycorrhizae) och intracellulär (endomycorrhizae).
    • Neocallimastigomycota 0 frågor Ett fylum av anaeroba svamporganismer som förekommer i magen hos idisslare. Svamparna saknar mitokondrier och förökar sig genom zoosporer.
    • Jästsvampar 0 frågor
   • Haptophyta 0 frågor
   • Mesomycetozoea 0 frågor En klass parasitiska och saprofytiska mikroorganismer vars evolutionära ursprung kan spåras till skiljet mellan djur- och svamporganismer. De är normalt fiskpatogener, men undantag finns. Två erkända ordningar finns: Icthyophonida och Dermocystida.
   • Oxymonadida 0 frågor
   • Parabasalidea 0 frågor
   • Växter 0 frågor
   • Retortamonadidae 0 frågor
   • Rhizaria 0 frågor
   • Stramenopiles 0 frågor
  • Arkeer 0 frågor Tidigare kallade arkebakterier. De utgör en av de tre huvudgrupper (domäner) av alla levande organismer som anses representera olika utvecklingsriktningar. De två övriga är bakterier och eukaryoter. A rkebakterierna har speciellt RNA, saknar peptidoglykan, men har eterbundet fett i cellmembranen, och de lever i speciella miljöer.
  • Bakterier 1 fråga Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.
  • Virus 0 frågor
  • Organismernas livscykel 0 frågor
 • Personer 0 frågor Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Psykiatri och psykologi 5 frågor
 • Publikationers särdrag 0 frågor
 • Sjukdomar 41 frågor
 • Specialiteter och yrken 1 fråga
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 frågor
 • Anatomi 20 frågor Läran om levande organismers byggnad.
 • Teknologi, industri, lantbruk 0 frågor
 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 frågor
Ställ en fråga:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...