Se kategorier

 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 frågor
 • Anatomi 20 frågor Läran om levande organismers byggnad.
 • Teknologi, industri, lantbruk 1 fråga
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 frågor
 • Specialiteter och yrken 1 fråga
 • Sjukdomar 41 frågor
 • Publikationers särdrag 0 frågor
 • Psykiatri och psykologi 5 frågor
 • Personer 0 frågor Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Organismer 4 frågor
  • Eukaryota 2 frågor
   • Alveolata 0 frågor
   • Amoebozoa 0 frågor
   • Djur 2 frågor
   • Choanoflagellata 0 frågor
   • Cryptophyta 0 frågor
   • Diplomonadida 0 frågor En ordning av protozoer med en eller två karyomastigonter och antingen dubbel rotations- eller spegelsymmetri.
   • Euglenozoa 0 frågor
   • Svampar 0 frågor Ett rike av eukaryota, heterotrofa organismer som lever som saprofyter eller parasiter, omfattande svampar, jästarter, mögel osv. De kan fortplanta sig sexuellt eller asexuellt och ha mer eller mindre komplexa livscykler. Trådsvampar bildar flercelliga kolonier.
    • Jordbruksinokulanter 0 frågor Nyttiga mikroorganismer (bakterier eller svampar) som appliceras för miljösanering och för att förbättra jordbruksproduktivitet.
    • Ascomycota 0 frågor Ett fylum av svampar (sporsäcksvampar) med skiljeväggar i mycelet, vilka bildar sporangier av säckliknande celler (asci) som innehåller ascosporer. De flesta patogena svampar med sådant sexualstadium tillhör detta fylet.
    • Basidiomycota 0 frågor Även Basidiomycetes eller basidsvampar. En huvudgrupp (fylum) av svampar som kännetecknas av att de har sporbildande organ, basidier (sing. basidium), för produktion av sina sexuella sporer (basidiosp orer). Basidierna kan ha formen av skivor, som t ex hos champinjoner, åsar, som hos kantareller, taggar, som hos taggsvampar, rör, som hos soppar och tickor, eller vara inneslutna, som hos röksvampar. Det finns ca 25 000 arter av basidsvampar.
    • Blastocladiomycota 0 frågor
    • Blodburen smitta 0 frågor Smittsamma organismer i blodet, särskilt av intresse vad gäller förekomst i blodrester i sängkläder, handdukar, kläder, bandage eller andra föremål från personer som utgör smittrisk, sprutor och andra vassa föremål samt medicinska avfallsprodukter, allt för vilket personal inom sjukvården kan utsättas. Detta begrepp skall skiljas från sjukdomstillstånden bakteriemi (sepsis), viremi och fungemi.
    • Chytridiomycota 0 frågor En stam av svampar som tidigare betraktades som en underavdelning av Phycomycetes. De är de enda svampar som i något stadium i sin livscykel producerar rörliga celler. De flesta är saprofyter, men bla nd dem finns också växt-, djur- och svamppatogener.
    • Svampar, oklassificerade 0 frågor Svampar, vars taxonomiska förhållanden inte blivit fastställda.
    • Glomeromycota 0 frågor
    • Lavar 0 frågor Organismer bestående av samlevande svampar och alger eller cyanobakterier.
    • Microsporidia 0 frågor Ett fylum svampar som omfattar små, intracellulära, encelliga parasiter med svampsporer. Det finns två klasser, Rudimicrosporea och Microsporea.
    • Deuteromycota 0 frågor En stor och heterogen grupp av svamporganismer som saknar sexuellt stadium. Många humanpatogena svampar tillhör denna grupp.
    • Mycorrhizae 0 frågor Symbiotisk väv (dubbelorganism) mellan svampmycel och växters rötter. Nästan alla högre växter har denna form av samexistens, där svamporganismen förser växten med vatten och mineralsalter, och växten tillför svampen kolhydrater. Det finns två huvudformer, extracellulär (ectomycorrhizae) och intracellulär (endomycorrhizae).
    • Neocallimastigomycota 0 frågor Ett fylum av anaeroba svamporganismer som förekommer i magen hos idisslare. Svamparna saknar mitokondrier och förökar sig genom zoosporer.
    • Jästsvampar 0 frågor
     • Brettanomyces 0 frågor
     • Candida 0 frågor Ett släkte jästliknande, mitosporsvampar tillhörande Saccharomycetales, som producerar jästceller, mycel, pseudomycel och balstoforer. Candida ingår i normalfloran på huden, i munnen, tarmarna och vag ina, men kan orsaka en rad infektioner, så som kandidos, onykomykos och muntorsk.
     • Cryptococcus 0 frågor Ett släkte mitosporsvampar (Tremellales), vars arter vanligtvis är kapselförsedda och inte bildar pseudomycel. Till teleomorferna hör Filobasidiella och Fidobasidium.
      • Cryptococcus gattii 0 frågor
      • Cryptococcus neoformans 0 frågor En svampart tillhörande släktet Cryptococcus som ger upphov till kryptokockos. Dess teleomorf är Filobasidiella neoformans.
     • Debaromyces 0 frågor
     • Dekkera 0 frågor
     • Dipodascus 0 frågor
     • Endomyces 0 frågor
     • Eremothecium 0 frågor
     • Hanseniaspora 0 frågor
     • Kloeckera 0 frågor
     • Kluyveromyces 0 frågor En ascomycetjästsvamp i familjen Saccharomycetaceae och ordningen Saccharomycetales.
     • Lipomyces 0 frågor
     • Malassezia 0 frågor Ett släkte mitosporsvampar som ger upphov till en rad olika hudåtkommor. Malassezia furfur (Pityrosporum orbiculare) orsakar tinea versicolor.
     • Metschnikowia 0 frågor
     • Pichia 0 frågor
     • Rhodotorula 0 frågor
     • Saccharomycer 0 frågor
     • Saccharomycopsis 0 frågor
     • Schizosaccharomyces 0 frågor
     • Torulaspora 0 frågor
     • Trikosporon 0 frågor
     • Williopsis 0 frågor
     • Yarrowia 0 frågor
   • Haptophyta 0 frågor
   • Mesomycetozoea 0 frågor En klass parasitiska och saprofytiska mikroorganismer vars evolutionära ursprung kan spåras till skiljet mellan djur- och svamporganismer. De är normalt fiskpatogener, men undantag finns. Två erkända ordningar finns: Icthyophonida och Dermocystida.
   • Oxymonadida 0 frågor
   • Parabasalidea 0 frågor
   • Växter 0 frågor
   • Retortamonadidae 0 frågor
   • Rhizaria 0 frågor
   • Stramenopiles 0 frågor
  • Arkeer 0 frågor Tidigare kallade arkebakterier. De utgör en av de tre huvudgrupper (domäner) av alla levande organismer som anses representera olika utvecklingsriktningar. De två övriga är bakterier och eukaryoter. A rkebakterierna har speciellt RNA, saknar peptidoglykan, men har eterbundet fett i cellmembranen, och de lever i speciella miljöer.
  • Bakterier 1 fråga Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.
  • Virus 0 frågor
  • Organismernas livscykel 0 frågor
 • Kemikalier och läkemedel 10 frågor
 • Informatik 3 frågor En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Humaniora 2 frågor I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Hälso- och sjukvård 12 frågor Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Geografiska orter 0 frågor
 • Fenomen och processer 1 fråga
Ställ en fråga:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...